Υποχρεωτικό το μοριακό τεστ (PCR) κορονοϊού για κατάταξη των στρατευσίμων στις ένοπλες δυνάμεις

Υποχρεωτικό το μοριακό τεστ (PCR) κορονοϊού για κατάταξη των στρατευσίμων στις ένοπλες δυνάμεις

και διενεργείται 48 έως 72 ώρες πριν την ημερομηνία κατάταξης 

 

Οι υπόχρεοι για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, με την 2021 Γ’ Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) του Στρατού Ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας και τη 2021 Β’ ΕΣΣΟ του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και όσοι είναι υπόχρεοι για κατάταξη εκτός ΕΣΣΟ έως 30-06-2021, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε μοριακό έλεγχο ανίχνευσης κορωνοϊού COVID-19 (PCR) πριν την ημερομηνία κατάταξης

Ο μοριακός έλεγχος διενεργείται δωρεάν σαράντα οκτώ (48) έως εβδομήντα δύο (72) ώρες, πριν την ημερομηνία κατάταξης των υπόχρεων για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας, στρατιωτικά νοσοκομεία και καθορισμένα περιφερειακά ιατρεία

Η ισχύς της νέας διάρκειας της στρατιωτικής θητείας αρχίζει από την 2021 Γ΄ Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) του Στρατού Ξηράς

Συγκεκριμένα:

Αριθμ. Φ.400/51/562697/Σ.307 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1836/06.05.2021
Διενέργεια μοριακού ελέγχου ανίχνευσης κορωνοϊού COVID-19 (PCR) στους υπόχρεους για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Υγειονομική εξέταση στους υπόχρεους για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις με μοριακό έλεγχο ανίχνευσης κορωνοϊού COVID-19 (PCR)

1. Οι υπόχρεοι για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, με την 2021 Γ’ Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) του Στρατού Ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας και τη 2021 Β’ ΕΣΣΟ του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και όσοι είναι υπόχρεοι για κατάταξη εκτός ΕΣΣΟ έως 30-06-2021, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε μοριακό έλεγχο ανίχνευσης κορωνοϊού COVID-19 (PCR) πριν την ημερομηνία κατάταξης.

2. Οι Στρατολογικές Υπηρεσίες (ΣΥ) ενημερώνουν τους υπόχρεους για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις για την ως άνω υποχρέωση μέσω προσωποποιημένης πληροφόρησης (sms, email). Σχετική σημείωση τίθεται και στα σημειώματα κατάταξης που θα παραλάβουν οι υπόχρεοι για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις.

3. Ο μοριακός έλεγχος διενεργείται δωρεάν σαράντα οκτώ (48) έως εβδομήντα δύο (72) ώρες, πριν την ημερομηνία κατάταξης των υπόχρεων για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας, στρατιωτικά νοσοκομεία και καθορισμένα περιφερειακά ιατρεία.

4. Για τη διενέργεια του μοριακού ελέγχου απαιτείται η επίδειξη του σημειώματος κατάταξης και της αστυνομικής ταυτότητας των υπόχρεων για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις ή οποιουδήποτε ταυτοποιητικού τους στοιχείου

 
Άρθρο 2
Υποχρεώσεις υπόχρεων για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις με αρνητική δοκιμασία μοριακής ανίχνευσης κορωνοϊού COVID-19 (PCR)

1. Οι υπόχρεοι για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις με αρνητική δοκιμασία μοριακής ανίχνευσης κορωνοϊού COVID-19 (PCR), οφείλουν να καταταγούν στο Σημείο Υποδοχής Οπλιτών (ΣΥΠΟ), την ορισθείσα, με το σημείωμα κατάταξης, ημερομηνία.

2. Κατά την ημερομηνία κατάταξης φέρουν βεβαίωση της αρμόδιας υγειονομικής αρχής, που επιβεβαιώνει το αρνητικό αποτέλεσμα του μοριακού ελέγχου.

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις υπόχρεων για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις με θετική δοκιμασία μοριακής ανίχνευσης κορωνοϊού COVID-19 (PCR)

1. Οι υπόχρεοι για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις με θετική δοκιμασία μοριακής ανίχνευσης κορωνοϊού COVID-19 (PCR) δεν μεταβαίνουν για κατάταξη, αλλά οφείλουν να αποστείλουν στο φρουραρχείο του τόπου κατοικίας τους βεβαίωση θετικού αποτελέσματος του μοριακού ελέγχου, εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών.

2. Οι υγειονομικές επιτροπές των φρουραρχείων εκ-δίδουν αυθημερόν γνωματεύσεις και τις αποστέλλουν στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες (ΣΥ), για να εφαρμοστεί η διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 37 του ν. 3421/2005 (Α’ 302) για την αδυναμία μετακίνησης για κατάταξη για λόγους υγείας.

3. Οι ΣΥ μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους για τη νέα ημερομηνία κατάταξής τους.

Άρθρο 4
Τελικές διατάξεις

Διοικητικές και ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εκδίδονται εφόσον απαιτηθεί, από τη Διεύθυνση Νομικού Σώματος και τη Διεύθυνση Υγειονομικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως