ΟΑΕΕ. Προσωρινή αναστολή καταβολής των συντάξεων 354 συνταξιούχων λόγω θανάτου

Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)
Δελτίο Τύπου
16/10/2013

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών προέβη την 1/10/2013 σε προσωρινή αναστολή καταβολής των συντάξεων 354 συνταξιούχων λόγω θανάτου, για τους οποίους, μετά από τις διενεργούμενες διασταυρώσεις στοιχείων από το Υπουργείο Εσωτερικών, προέκυπταν στοιχεία πιθανής παραβατικότητας (μη δηλωθέντες θάνατοι, ελλιπή στοιχεία οικογενειακής κατάστασης), από δε, την εν συνεχεία επεξεργασία των περιπτώσεων αυτών, από την Υπηρεσία του ΟΑΕΕ δεν κατέστη δυνατή η άρση της πιθανότητας παραβατικότητας.

Εάν οι συνταξιούχοι διαπιστώσουν ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για συνέχιση καταβολής της σύνταξής τους θα πρέπει οι ίδιοι να καταθέσουν στις υπηρεσίες του ΟΑΕΕ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αίτηση επαναφοράς της σύνταξης και κατάθεσης δικαιολογητικών με ταυτοπρόσωπη παρουσία του συνταξιούχου.
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Ταυτότητας του συνταξιούχου.
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τελευταίου Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Φορολογικής Δήλωσης του συνταξιούχου.
  • Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (τελευταίου δεκαημέρου), στο οποίο να αναγράφεται ο θάνατος του/της συζύγου.
  • Υπεύθυνη Δήλωση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, όπου να δηλώνεται ότι από το θάνατο του/της συζύγου του συνταξιούχου δεν έχει τελεστεί άλλος γάμος και ότι τα στοιχεία που αναφέρει το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης είναι ορθά.

Σε περίπτωση αδυναμίας φυσικής παρουσίας του συνταξιούχου απαιτείται, πλέον των παραπάνω, εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής και φωτοτυπία της ταυτότητας του εξουσιοδοτουμένου (Αίτηση επαναφοράς της σύνταξης και κατάθεσης δικαιολογητικών με εξουσιοδότηση).

Σε περίπτωση που ο συνταξιούχος τελεί σε κατάσταση ανικανότητας για δικαιοπραξία απαιτείται απόφαση του δικαστηρίου για δικαστικό συμπαραστάτη/επίτροπο.