ΟΑΕΕ. Θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας συνταξιούχων αναπηρίας

vivliariaΑθήνα 16/01/2014
Αρ. πρωτ.: ΓΕΝΔΙΠΑΡ/5/76368

ΘΕΜΑ: Θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας συνταξιούχων και των μελών της οικογενείας τους, για ένα εξάμηνο, μετά τη λήξη της συνταξιοδότησης τους.

Σας γνωρίζουμε ότι με την αρ. Φ.40035/36141/1222/19-12-2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3406/Β/31-12-2013), η οποία εκδόθηκε κατόπιν της αρ. 87/33/21-02-2013 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΕ, προστίθεται παράγραφος 7 στο άρθρο 6 του Κανονισμού του Κλάδου Υγείας του ΟΑΕΕ (ΥΑ 35/1385/99) που αφορά όλους τους συνταξιούχους αναπηρίας και έχει ως ακολούθως:

«7. Οι συνταξιούχοι, καθώς και τα μέλη οικογένειάς τους, δικαιούνται παροχών υγειονομικής περίθαλψης, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά τη λήξη της συνταξιοδότησης τους».

Με την ίδια απόφαση καταργήθηκε προηγούμενη όμοια παρ. 7 που αφορούσε συνταξιούχους αναπηρίας μόνο νομού Πιερίας.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες σύμφωνα με τη γραμματική διατύπωση της διάταξης στις ανάλογες περιπτώσεις όπως αναφέρεται παραπάνω υπογραμμισμένα.

Ημερομηνία ισχύος της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης ορίζεται η 31/12/2013 ήτοι ημερομηνία δημοσίευσής της, στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.