Νόμος 4650/2019. Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Νόμος 4650/2019. Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Νόμος 4650/2019ΦΕΚ Τεύχος A 207/17.12.2019
Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 1
Υλοποίηση προγράμματος εκσυγχρονισμού – αναβάθμισης των αεροσκαφών F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας

Άρθρο 2
Έγκριση τριών (3) σχεδίων Συμφωνιών – Πλαίσιο Εν Συνεχεία Υποστήριξης Αεροσκαφών τύπου MIRAGE 2000/-5

Άρθρο 3
Κύρωση του σχεδίου Συμφωνίας Διευθέτησης Διαφοράς μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της ThyssenKrupp Marine Systems και της Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ

Άρθρο 4
Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4494/2017 (Α΄ 165)

Άρθρο 5
Ζητήματα σταδιοδρομίας
Άρθρο 6
Ρυθμίσεις πολιτικού προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Άρθρο 7
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4446/2016 (Α 240)

Άρθρο 8
Τροποποίηση του άρθρου 99 του ν. 4486/2017 (Α 115)

Άρθρο 9
Παράταση προθεσμίας αναθεώρησης Γ.Π.Σ.

Άρθρο 10
Αναστολή εξέτασης ενστάσεων του άρθρου 7 του ν. 2308/1995

Άρθρο 11
Εθνικός Συντονιστής για την αντιμετώπιση και διαχείριση του μεταναστευτικού – προσφυγικού ζητήματος

Άρθρο 12
Σύσταση, αποστολή και διάρθρωση Ενιαίου Φορέα Επιτήρησης Συνόρων

Άρθρο 13
Αρμοδιότητες

Άρθρο 14
Στελέχωση και διάθεση μέσων για τη λειτουργία του ΕΝ.Φ.Ε.Σ.

Άρθρο 15
Χρηματοδότηση

Άρθρο 16
Εξουσιοδοτική Διάταξη

Άρθρο 17
Τροποποίηση του άρθρου 96 του ν. 4368/2016 (Α 21)

Άρθρο 18
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.

Νόμος 4650/2019ΦΕΚ Τεύχος A 207/17.12.2019
Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις.