Νόμος 4619/2019. Ο νέος Ποινικός Κώδικας

Νόμος 4619/2019. Ο νέος Ποινικός Κώδικας

Νόμος 4619/2019ΦΕΚ Τεύχος A’ 95/11.06.2019
Κύρωση του Ποινικού Κώδικα
Άρθρο Πρώτο
Κυρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 6 του Συντάγματος ο Ποινικός Κώδικας, ο οποίος συντάχθηκε από τη νομοπαρασκευαστική επιτροπή που συγκροτήθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 74 παρ. 1α του ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» (Α ́74), με την απόφαση 38882/18.5.2015 (ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 375/26.5.2015) του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση 80884/Φ.279/8.11.2018 (ΦΕΚ τ.ΥΟΔΔ 676/15.11.2018) και συμπληρώθηκε με διαδοχικές αποφάσεις του ίδιου Υπουργού, και έχει ως εξής:

Άρθρο Δεύτερο
Έναρξη Ισχύος

Ο παρών νόμος αρχίζει να ισχύει από την 1 Ιουλίου 2019

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ