Νόμος 4625/2019. Αλλαγές στο σύστημα εξετάσεων για τις άδειες οδήγησης

Νόμος 4625/2019. Αλλαγές στο σύστημα εξετάσεων για τις άδειες οδήγησης

Ρυθμίσεις θεμάτων θεωρητικών εξετάσεων και δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών
Νόμος 4625/2019ΦΕΚ Τεύχος A 139/31.08.2019
Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 1
Ρυθμίσεις θεμάτων θεωρητικών εξετάσεων και δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών

1. Δύο (2) ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος:

α. Καταργούνται τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 και 14 και οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 15 του νόμου 4599/2019 «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 40) και οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 15 του ν. 4599/2019 αναριθμούνται σε 2 και 3 αντίστοιχα.

β. Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 51/2012 (Α’ 101) και της απόφασης 50984/7947/2013 «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων» (Β’ 3056) του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων όπως τροποποιούνται με τον παρόντα νόμο.

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 του ν. 4599/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Καθορίζεται, από την 1η Νοεμβρίου 2019:

α. μηνιαία αποζημίωση ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ για τους υπαλλήλους – εξεταστές που συμμετέχουν στο έργο των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών,

β. η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται υπό τον όρο ότι ο αριθμός των συμμετοχών κάθε υπαλλήλου-εξεταστή, στις δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς, δεν θα είναι μικρότερος των πέντε (5) μηνιαίως,

γ. σε περίπτωση μικρότερου αριθμού συμμετοχών η παραπάνω αποζημίωση περιορίζεται αναλόγως,

δ. οι υπάλληλοι-εξεταστές υποχρεούνται, όταν υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες, να πραγματοποιούν και περισσότερες των πέντε (5) συμμετοχών. Γ ια τις πέραν των πέντε (5) συμμετοχών στο έργο αυτό, δεν καταβάλλεται αποζημίωση,

ε. το έργο αυτό πραγματοποιείται μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών και πέραν του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.»

3. Στο έργο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών συμμετέχουν:

αα) οι υπάλληλοι – εξεταστές, οι οποίοι έχουν αποκτήσει, οποιαδήποτε χρονική στιγμή έως την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4599/2019, δικαίωμα διενέργειας δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς, υπό την προϋπόθεση της περιοδικής επιμόρφωσής τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

ββ) οι υπάλληλοι που εντάσσονται εφεξής στο υπόψη έργο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και οι οποίοι ανήκουν οργανικά και υπηρετούν στις Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της χώρας καθώς και στις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ως αυτή ορίζεται στο π.δ. 123/2017 (Α’ 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» για την περιοχή χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής.

4. Έναν (1) μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου, το έργο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών διενεργείται από δύο (2) υπαλλήλους – εξεταστές.

Έως και την 30η Απριλίου 2020, στο πλαίσιο διασφάλισης της εξυπηρέτησης των υποψηφίων οδηγών και οδηγών και της ομαλής υλοποίησης της διαδικασίας διενέργειας δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς ανά την Επικράτεια, με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, δύναται να διενεργούνται οι δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς από έναν (1) εξεταστή.

Άρθρο 2
Σύσταση επιτροπής για την αναμόρφωση του πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών συστήνεται επιτροπή με αντικείμενο την επεξεργασία και υποβολή ολοκληρωμένης εισήγησης για την αναμόρφωση του πλαισίου που διέπει την εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών και οδηγών και τη χορήγηση αδειών οδήγησης. Το έργο της επιτροπής αυτής ολοκληρώνεται εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από τη σύστασή της, με δυνατότητα παράτασης του εν λόγω διαστήματος για τρεις (3) επιπλέον μήνες με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Άρθρο 3
Σύσταση Δευτεροβάθμιων Ιατρικών Επιτροπών

1. Στις έδρες των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της Χώρας, συστήνονται Δευτεροβάθμιες Ιατρικές Επιτροπές (Δ.Ι.Ε.) για την ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών ή οδηγών. Οι Δ.Ι.Ε. έχουν αρμοδιότητα στο σύνολο της περιοχής αρμοδιότητας της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η συγκρότηση Δ.Ι.Ε., η οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών παραπέμπει τους υποψήφιους οδηγούς ή οδηγούς προς ιατρική εξέταση στις Δ.Ι.Ε. όμορης περιοχής.

Οι Δ.Ι.Ε. είναι αρμόδιες για την εξέταση των κατόχων άδειας οδήγησης οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των ογδόντα (80) ετών και επιθυμούν να την ανανεώσουν καθώς και για την εξέταση των υποψηφίων οδηγών ή οδηγών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται, η σύσταση και η συγκρότηση των Δ.Ι.Ε., οι αρμοδιότητές τους, η διαδικασία λειτουργίας τους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται η αποζημίωση των μελών των Δευτεροβάθμιων Ιατρικών Επιτροπών (Δ.Ι.Ε.), όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176).

4. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 52 του ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 120) προστίθενται περιπτώσεις γ’ και δ’ ως εξής:

«γ. Το ποσό που καταβάλλεται από τον υποψήφιο οδηγό ή οδηγό για την ιατρική εξέταση από Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (Δ.Ι.Ε.), ισούται με το τριπλάσιο του ποσού που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο ιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο τους.

Η καταβολή του ποσού αυτού δεν απαιτείται, σε περίπτωση που η ιατρική εξέταση διενεργείται μετά από παραπομπή στο πλαίσιο εφαρμογής της διάταξης της παραγράφου 8 του άρθρου 13 του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Κ.Ο.Κ.) (Α’ 57) ή στην περίπτωση παραπομπής για επανεξέταση κατά την κρίση της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.

δ. Το ποσό που καταβάλλεται από τον υποψήφιο οδηγό ή οδηγό στους ιδιώτες ιατρούς που διενεργούν την ιατρική εξέταση ή το ποσό που καταβάλλεται για την ιατρική εξέταση από Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (Δ.Ι.Ε.), δύναται να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Υποδομών και Μεταφορών.»

5. Έως την έναρξη της λειτουργίας των Δευτεροβάθμιων Ιατρικών Επιτροπών (Δ.Ι.Ε.), οι ιατρικές εξετάσεις διενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του π.δ. 51/2012.

Άρθρο 4
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2696/1999 (Α’ 57) και του π.δ. 51/2012 (Α’ 101)

1. Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 40 του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» καταργούνται.

2. Στο άρθρο 97 του ν. 2696/1999, η παράγραφος 3 αναριθμείται σε 4 και προστίθεται νέα παράγραφος ως ακολούθως:

«3. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2, οχήματα ειδικής κατηγορίας που έχουν χαρακτηριστεί είτε ως ειδικοί ελκυστήρες, είτε ως μηχανήματα έργων – μετατοπιστικά βαρέων αντικειμένων και κυκλοφορούν αποκλειστικά εντός εγκαταστάσεων λιμένων ή αερολιμένων δύναται να οδηγούνται από οδηγούς κατόχους αδειών οδήγησης κατηγορίας CE ή από οδηγούς κατόχους αδειών οδήγησης μηχανημάτων έργων.»

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του π.δ. 51/2012 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροπο- ποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011» καταργείται, η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του π.δ. 51/2012 αναριθμείται σε παράγραφο 3.

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 17 του π.δ. 51/2012 τροποποιείται ως ακολούθως:

«4. Ιατρός, ο οποίος κρίνει ικανό υποψήφιο οδηγό ή οδηγό που δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές σωματικής και διανοητικής ικανότητας του Παραρτήματος ΙΙΙ, παραπέμπεται από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών στα αρμόδια όργανα για ενδεχόμενη παράβαση της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας» (Α’ 287) ή/και των άρθρων 217 και 221 του Ποινικού Κώδικα και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τους νόμους αυτούς κυρώσεις.

Παράλληλα και ανεξάρτητα από τις κυρώσεις αυτές, καταγγέλλεται, από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, η σύμβασή του. Ο συγκεκριμένος ιατρός δεν δικαιούται πλέον να συμβληθεί με καμία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών για διενέργεια ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών.»

Άρθρο 5
Μεταβατικές διατάξεις

1. Έως και την 31η Οκτωβρίου 2019 εξακολουθεί να καταβάλεται στους υπαλλήλους – εξεταστές και στα ελεγκτικά όργανα του έργου της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών η μηνιαία αποζημίωση που καθορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 του ν. 4599/2019.

2. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου ορίζεται η 1η Νοεμβρίου 2019.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 6
Προσθήκη παραγράφου 4Β και τροποποίηση της παραγράφου 8 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001 (Α’ 265)

1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), αντικαθίσταται ως εξής: «Ειδικά ως προς την εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα, έως 29.2.2020 λαμβάνονται υπόψη οι τιμές, σύμφωνα με τον νέο ευρωπαϊκό κύκλο οδήγησης (NEDC), ενώ, από 01.3.2020 και εφεξής, οι τιμές σύμφωνα με την παγκοσμίως εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμής ελαφρών οχημάτων (WLTP).»

2. Μετά την παράγραφο 4Α του άρθρου 121 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), προστίθεται νέα παράγραφος 4B, ως εξής:

«4Β. α) Οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης που προβλέπονται από την παράγραφο 2, όπως αυτοί διαμορφώνονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 για επιβατικά αυτοκίνητα της δασμολογικής κλάσης 87.03 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, που έχουν κομιστεί ή θα κομιστούν στη Χώρα μας μέχρι και 31.8.2019 και για τα οποία θα έχουν κατατεθεί, μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, δηλωτικά εισαγωγής ή δηλώσεις άφιξης οχημάτων ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία εισόδου, προκειμένου για μετοικούντα πρόσωπα, εφόσον πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του αμέσως προηγούμενου από το ισχύον, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro), δεν αυξάνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), όπως προβλέπεται από την περίπτωση α’ της παραγράφου 4, του ιδίου άρθρου με την προϋπόθεση ότι, μέχρι και 31.12.2019 θα έχουν βεβαιωθεί και εισπραχθεί γι’ αυτά, οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις.

β) Οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης που προβλέπονται από την παράγραφο 2, όπως αυτοί διαμορφώνονται σύμφωνα με την παράγραφο 3, για επιβατικά αυτοκίνητα της δασμολογικής κλάσης 87.03 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, που έχουν κομιστεί ή θα κομιστούν στη Χώρα μας μέχρι και 29.2.2020 και για τα οποία θα έχουν κατατεθεί, μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, δηλωτικά εισαγωγής ή δηλώσεις άφιξης οχημάτων ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία εισόδου, προκειμένου για μετοικούντα πρόσωπα, εφόσον δεν πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του αμέσως προηγούμενου, από το ισχύον, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro), δεν αυξάνονται κατά διακόσια τοις εκατό (200%), όπως προβλέπεται από την περίπτωση β’ της παραγράφου 4, αλλά κατά πενήντα τοις εκατό (50%), με την προϋπόθεση ότι μέχρι και 16.3.2020 θα έχουν βεβαιωθεί και εισπραχθεί γι’ αυτά, οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις.»

3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από 1.9.2019.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 7
Τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α’ 179)

1. Το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α’179) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Το Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ. επιβάλλεται επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ομοιόμορφα για όλη την Ελληνική Επικράτεια, με την επιφύλαξη των επόμενων εδαφίων.»

2. Το τρίτο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α’ 179) καταργείται.

3. Τα εδάφια δέκατο και επόμενα (ισχύουσα αρίθμηση) της υποπερίπτωσης αα’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α’ 179) αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«Με την επιφύλαξη των επόμενων εδαφίων, από 01.01.2019 επιβάλλεται σε όλες τις κατηγορίες καταναλωτών ενιαία χρέωση Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ. επί της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφούν από το Δίκτυο ή το Σύστημα, η οποία χρέωση ορίζεται ως Χρέωση Βάσης («Χρέωση Βάσης» – «ΧΒ»).

Ειδικά ως προς τις κατηγορίες των καταναλωτών που είναι δικαιούχοι μειωμένων χρεώσεων σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020) (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2014/ C200/01), οι μοναδιαίες χρεώσεις Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ. ορίζονται ως ποσοστό επί της Χρέωσης Βάσης.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι κατηγορίες καταναλωτών που είναι δικαιούχοι μειωμένων χρεώσεων Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ. από 1.1.2019, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, τα ποσοστά μειωμένων χρεώσεων σε σχέση με τη Χρέωση Βάσης (ΧΒ) ανά κατηγορία δικαιούχων, οι κατηγορίες καταναλωτών στους οποίους επιβάλλεται ακέραια η Χρέωση Βάσης (ΧΒ), η μέγιστη και η ελάχιστη χρέωση που μπορεί να επιβληθεί σε μεμονωμένο καταναλωτή, προσδιορίζονται ειδικά για τα έτη 2019 και 2020 και με ισχύ από 01.01.2019 οι σχετικές μοναδιαίες χρεώσεις, ο χρόνος θέσης των χρεώσεων σε εφαρμογή, η διαδικασία εκκαθάρισης των χρεώσεων από 1.1.2019 και ρυθμίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή τους, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας και των όρων αναθεώρησής τους ειδικά κατά τα έτη αυτά.

Η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. ορίζεται ως φορέας αρμόδιος για τη διαδικασία υπαγωγής των δικαιούχων σε μειωμένες χρεώσεις μέσω υλοποίησης και διαχείρισης κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος για την υποδοχή αιτήσεων των δυνητικών δικαιούχων.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής σε κατηγορία δικαιούχων μειωμένης χρέωσης, η διαδικασία ελέγχου των κριτηρίων υπαγωγής, το ύψος του ανταποδοτικού τέλους για την εξέταση των αιτήσεων υπαγωγής, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων των μειωμένων χρεώσεων, τα πρόστιμα και ο τρόπος επιβολής τους σε περιπτώσεις παραβίασης των υποχρεώσεων αυτών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παραπάνω.

Ειδικά για τα έτη 2019 και 2020 και με ισχύ από 01.01.2019, η Χρέωση Βάσης (ΧΒ) καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αναστέλλονται οι διαδικασίες προσδιορισμού και αναθεώρησης του τέταρτου και πέμπτου εδαφίου, ενώ από το έτος 2021 η Χρέωση Βάσης (ΧΒ) καθορίζεται από τη Ρ.Α.Ε., σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο τέταρτο και πέμπτο εδάφιο.

Μέχρι να τεθούν σε εφαρμογή οι μειωμένες χρεώσεις που προβλέπονται στην απόφαση του ενδέκατου εδαφίου, συνεχίζουν ως προς τις κατηγορίες των δικαιούχων αυτών να επιβάλονται οι μοναδιαίες χρεώσεις Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ. της με αριθμό 1.101/2017 απόφασης της Ρ.Α.Ε. (Β’ 4670) για το ημερολογιακό έτος 2018.

Λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες διαχείρισης συναλλαγών του Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ. από 1.4.2019 καθορίζονται στον Κώδικα του Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης.»

4. Το παρόν άρθρο τίθεται σε ισχύ από την ψήφισή του.

Άρθρο 8
Παράταση της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά αναρτημένων δασικών χαρτών

Στις περιπτώσεις που η ανάρτηση του δασικού χάρτη πραγματοποιήθηκε από τις 19.10.2018 έως τις 1.3.2019 και η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α’ 182) λήγει στις 30.8.2019, σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο παραγράφος 1 του ν. 4617/2019 (Α’ 88), η προθεσμία αυτή παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της έως την 31.10.2019 για κατοίκους εσωτερικού και εξωτερικού.

Άρθρο 9

Περιβαλλοντική αδειοδότηση κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων

Η προθεσμία δύο (2) ετών που προβλέπεται στο άρθρο 66 του ν. 4403/2016 (Α’ 125), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 του ν. 4484/2017 (Α’ 110), παρατείνεται για ένα (1) έτος και ξεκινά από την δημοσίευση του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 10
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 11
Κτήση δημοτικότητας εν ενεργεία βουλευτών

Άρθρο 12
Δημοσίευση πράξεων ορισμού διοίκησης δημοτικών ιδρυμάτων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων

Άρθρο 13
Ρύθμιση θεμάτων Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)

Άρθρο 14
Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων OTA

Άρθρο 15
Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2019 – 2020

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 16
Ρύθμιση ζητημάτων διακριθέντων αθλητών

Άρθρο 17
Διάταξη περί Ε.Α.Π.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Άρθρο 18
Ρυθμίσεις Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής

 

Άρθρο 19
Τροποποίηση του Παραρτήματος Ε’ του ν. 4036/2012 (Α’ 8), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/782

(Άρθρα 1 και 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/782) – Προθεσμία της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του ν.δ. 420/1970 (Α’ 27)

 

Άρθρο 20
Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ)

Άρθρο 21
Τροποποίηση του ν. 3649/2008 (Ε.Υ.Π.)

Άρθρο 22
Τροποποίηση του π.δ. 1/2017

Άρθρο 23
Τροποποίηση του π.δ. 81/2019

Άρθρο 24
Καταργούμενη διάταξη

Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 21 του ν. 4579/2018 (Α’ 201), καταργούνται.

Άρθρο 25
Διαρθρωτικές Αλλαγές

1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 2 του ν. 4052/2012 (Α 41), μετά την προτεινόμενη τροποποίηση αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Ο Υπουργός Υγείας συστήνει Επιτροπή αποτελούμενη από τον Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας, έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή της ΕΣΔΥ ή ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ με συναφές αντικείμενο, έναν αντιπρόεδρο «ή σύμβουλο» του ΑΣΕΠ και ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του ιδιωτικού τομέα, με αντικείμενο μη συναφές με τις μονάδες υγείας. Κατόπιν προσκλήσεως του Υπουργού Υγείας, για εκδήλωση ενδιαφέροντος, η ως άνω Επιτροπή συντάσσει κατάλογο αξιολόγησης των υποψηφίων και εισηγείται στον Υπουργό Υγείας, ο οποίος και διορίζει τους Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές.»

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 164 του ν. 4600/2019. όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4613/2019 (Α’ 78), αντικαθίσταται ως εξής: «Έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2019.»

Άρθρο 26
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν άλλη διάταξη ορίζει διαφορετικά