Ηλεκτρονικό παράβολο για άδειες οδήγησης, άδειες σκαφών, πολιτογράφηση

Ηλεκτρονικό παράβολο για άδειες οδήγησης, άδειες σκαφών, πολιτογράφηση

Δημιουργία, αναζήτηση, δέσμευση και επιστροφή e-Παραβόλου

 

Αριθμ. 9789 ΕΞ 2021 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1379/08.04.2021
Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Αναζήτηση, δέσμευση και επιστροφή e- Παραβόλου» και «Δημιουργία e-παραβόλου και Ανάκτηση τύπων παραβόλων» σε φορείς του δημοσίου τομέα».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Αναζήτηση/ Δέσμευση/ Επιστροφή e-παραβόλου από Φορέα»

1. Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Αναζήτηση/Δέσμευση/ Επιστροφή e-παραβόλου από Φορέα» της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου στα πληροφοριακά συστήματα των ακόλουθων Φορέων:

• στο πληροφοριακό σύστημα «e-ΔΛΑ» του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου,
• στο πληροφοριακό σύστημα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες αδειών οδήγησης» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
• στο πληροφοριακό σύστημα «Πλατφόρμα υποβολής αιτημάτων για το Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.)» του Υπουργείου Εσωτερικών.

2. Σκοπός διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας είναι ο έλεγχος, η δέσμευση και η υποβολή αιτήματος επιστροφής παραβόλου από τους αρμοδίους υπαλλήλους των φορέων της παρ. 1, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην υπό στοιχεία Α.1047/12-3-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας «Όροι και διαδικασία είσπραξης – επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου» (Β ́ 979).

Άρθρο 2
Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Δημιουργία e-παραβόλου και Ανάκτηση τύπων παραβόλων»

1. Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Δημιουργία e-παραβόλου και Ανάκτηση τύπων παραβόλων» στα πληροφοριακά συστήματα των ακόλουθων φορέων:
• στο πληροφοριακό σύστημα «e-ΔΛΑ» του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου,
• στο πληροφοριακό σύστημα «Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών gov.gr»,
• στο πληροφοριακό σύστημα «eΜηχανολογικό» της Περιφέρειας Κρήτης,
• στο πληροφοριακό σύστημα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες αδειών οδήγησης» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

2. Η διαδικτυακή υπηρεσία διατίθεται για την ανάκτηση της δομής τύπων παραβόλων, στο πλαίσιο των εναλλακτικών τρόπων έκδοσης και πληρωμής e-παραβόλου, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 5 της υπό στοιχεία Α.1047/12-3-2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β ́ 979), με σκοπό την αναζήτηση του κατάλληλου τύπου και τη δημιουργία e-παραβόλου για την διάθεσή του προς κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή μη φυσικό πρόσωπο).

Άρθρο 3
Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας

1. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική ορθής χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2. Οι φορείς λήπτες των διαδικτυακών υπηρεσιών της ηλεκτρονικής εφαρμογής του eΠαραβόλου έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.
Οι φορείς-λήπτες και οι ειδικώς εξουσιοδοτημένοι από αυτούς υπάλληλοι έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 
Πώς εκδίδω και χρησιμοποιώ ένα e-παράβολο Η Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου

H διαδικασία  του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) Βήμα – Βήμα

Επιλέγω φορέα (Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Οργανισμοί)
Επιλέγω κατηγορία παραβόλου
Επιλέγω τύπο παραβόλου
Συμπληρώνω τα στοιχεία του αιτούντος
Εάν επιθυμώ την αποστολή του κωδικού με e mail, συμπληρώνω το e mail
Συμπληρώνω (προαιρετικά) τον IBAN λογαριασμό, για την περίπτωση επιστροφής χρημάτων λόγω μη χρησιμοποίησης του παραβόλου
Συμπληρώνω τον αριθμό ελέγχου
Υποβάλω το αίτημα
H εφαρμογή εκδίδει μοναδικό «κωδικό παραβόλου» που αντιστοιχεί στο e-παράβολο.
Εκτυπώνω το e-παράβολο για να το καταθέσω στο φορέα
Πληρώνω το e-παράβολο με χρήση του μοναδικού κωδικού πληρωμής στις τράπεζες και στα ΕΛΤΑ ή με την χρήση πιστωτικής / χρεωστικής / προπληρωμένης κάρτας.
Καταθέτω το e-παράβολο στον φορέα, ώστε να γίνει ο έλεγχος και η δέσμευση του e-παραβόλου.

e-Παράβολο χωρίς κωδικούς TAXISnet

https://www.aade.gr/polites/e-parabolo/e-parabolo-horis-kodikoys-taxisnet

 

 

1. Τι είναι το ηλεκτρονικό παράβολο (e-παράβολο);

Το e-παράβολο είναι μια εφαρμογή έκδοσης παραβόλων μέσω Διαδικτύου τα οποία σταδιακά θα αντικαταστήσουν όλα τα έντυπα παράβολα που χρησιμοποιούνται σήμερα.

2. Πώς εκδίδω και χρησιμοποιώ ένα e-παράβολο;

Θα προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες:
1. Δημιουργία e-παραβόλου: Συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας και έκδοση «μοναδικού κωδικού αριθμού» παραβόλου.
2. Πληρωμή e-παραβόλου: Με χρήση του «μοναδικού κωδικού αριθμού» παραβόλου, η πληρωμή γίνεται στις τράπεζες και στα ΕΛΤΑ ή με τη χρήση πιστωτικής / χρεωστικής / προπληρωμένης κάρτας μέσω της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ.
3. Κατάθεση e-παραβόλου στον Φορέα: Κατάθεση – χρησιμοποίηση του e-παραβόλου στον Φορέα για τον οποίο έχει εκδοθεί.

3. Πρέπει να έχω κωδικούς για το TAXISnet για να εκδώσω e-παράβολο;

Όχι, παράβολο μπορείτε να εκδώσετε και ως μη πιστοποιημένος χρήστης του TAXISnet.
Δεν μπορείτε όμως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσής του, να το αναζητήσετε, να το επανεμφανίσετε,  να το επανεκτυπώσετε ή να κάνετε μεταβολή του πεδίου ΙΒΑΝ, διότι απαιτείται η χρήση κωδικών TAXISnet. Εάν θελήσετε να κάνετε μία από τις παραπάνω ενέργειες θα πρέπει να πιστοποιηθείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet μέσω της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ και στη συνέχεια να εισέλθετε στην ηλεκτρονική εφαρμογή e-Παράβολο.

4. Εάν δεν έχω ΑΦΜ μπορώ να εκδώσω e-παράβολο;

Ναι, αλλά εάν δεν χρησιμοποιηθεί το παράβολο, δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής της χρηματικής του αξίας. Επίσης, στην ηλεκτρονική αίτηση έκδοσης του παραβόλου, θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσετε το μητρώνυμο, την ημερομηνία γέννησης και τον τόπο γέννησης.

5. Πρέπει να δηλώσω υποχρεωτικά Κωδικό Λογαριασμό Τράπεζας (IBAN);

Η συμπλήρωσή του είναι αναγκαία σε περίπτωση που προκύψει επιστροφή χρημάτων.
Στην περίπτωση που ο IBAN δεν έχει δηλωθεί κατά την έκδοση του e-παραβόλου, μπορείτε να τον συμπληρώσετε εκ των υστέρων, πριν το «Αίτημα επιστροφής Χρημάτων».

6. Μπορώ να μεταβάλω τα στοιχεία του e-παραβόλου μετά την έκδοσή του;

Όχι, εκτός από την περίπτωση μεταβολής του πεδίου του ΙΒΑΝ. Η δυνατότητα αυτή δίνεται μόνο σε πιστοποιημένους χρήστες του TAXISnet.

7. Μπορώ να εκδώσω παράβολο για λογαριασμό τρίτου; Ποιον Α.Φ.Μ. χρησιμοποιώ;

Ναι, γράφοντας τον Α.Φ.Μ. και τα στοιχεία του αιτούντος το παράβολο. Εάν εισέλθετε ως πιστοποιημένος χρήστης θα πρέπει να αλλάξετε τα προσυμπληρωμένα προσωπικά σας στοιχεία (Α.Φ.Μ., επώνυμο, κ.λ.π.) που εμφανίζονται, με αυτά του αιτούντος το παράβολο.

8. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα, από την ημερομηνία πληρωμής ενός e-παραβόλου, για το οποίο μπορώ να το χρησιμοποιήσω; Το e-παράβολο έχει ημερομηνία λήξης;

Το e-παράβολο δεν έχει ημερομηνία λήξης και ισχύει εφόσον δεν υπάρχουν αλλαγές από τον Φορέα για τον οποίο έχει εκδοθεί (π.χ. κατάργησή του, αλλαγή του χρηματικού αντιτίμου κ.λ.π.).

9. Τι ποσό συμπληρώνω για έκδοση e-παραβόλου μεταβλητής αξίας;

Θα πρέπει να προηγηθεί επικοινωνία και ενημέρωση από τον Φορέα στον οποίο θα κατατεθεί το παράβολο.

10. Με ποιον τρόπο πληρώνω ένα e-παράβολο και πόσο άμεσα μπορώ να το χρησιμοποιήσω;

Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άμεσα ένα e-παράβολο το πληρώνετε σε κατάστημα ή ηλεκτρονικά (web-banking, phone-banking) στις εξής τράπεζες:
ALPHA BANK
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
EUROBANK
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (μόνο σε κατάστημα)
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ή με πιστωτική/χρεωστική/προπληρωμένη κάρτα, που έχει εκδοθεί από Ελληνική Τράπεζα.
Η πληρωμή μπορεί να γίνει και στις υπόλοιπες τράπεζες ή στα ΕΛΤΑ, αλλά σε αυτή την περίπτωση θα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε μετά από 1-2 εργάσιμες ημέρες.

11. Υπάρχει πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση (προμήθεια) κατά την πληρωμή του e-παραβόλου;

Όχι δεν υπάρχει καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση και δεν απαιτείται η τήρηση λογαριασμού στην τράπεζα που θα επιλέξετε για να το πληρώσετε.

12. Πόσες μέρες έχω προθεσμία για να πληρώσω ένα e-παράβολο μετά την έκδοσή του;

Κατά την έκδοσή του ορίζεται και αναγράφεται καταληκτική ημερομηνία πληρωμής.

13. Πώς μπορώ να αιτηθώ επιστροφή χρημάτων για e-παράβολο που δεν έχω χρησιμοποιήσει;

Υποβάλετε «Αίτημα Επιστροφής Χρημάτων» μέσα από την εφαρμογή του e-παραβόλου και στη συνέχεια τα χρήματα πιστώνονται στον τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ) που έχετε δηλώσει. Στην περίπτωση που ο IBAN δεν έχει δηλωθεί κατά την έκδοση, μπορείτε να τον συμπληρώσετε εκ των υστέρων, πριν το «Αίτημα επιστροφής Χρημάτων». Η δυνατότητα αυτή δίνεται μόνο σε πιστοποιημένους χρήστες του TAXISnet. Για τους μη πιστοποιημένους χρήστες υπάρχει μόνο η δυνατότητα αίτησης επιστροφής χρημάτων από τον Φορέα. Εάν υπάρχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο το ποσό επιστροφής συμψηφίζεται.

14. Ο Φορέας στον οποίο έχει κατατεθεί ένα πληρωμένο e-παράβολο, επιστρέφει τα χρήματα στην περίπτωση που αυτό δεν έχει χρησιμοποιηθεί;

Ο αρμόδιος Φορέας, μετά από έλεγχο, υποβάλλει «Αίτημα Επιστροφής Χρημάτων» στην εφαρμογή e-παραβόλου, αιτιολογώντας την επιστροφή.

15. Έχω εκδώσει και πληρώσει ένα e-παράβολο χωρίς να συμπληρώσω τον Α.Φ.Μ. μου και δεν το έχω χρησιμοποιήσει. Πώς μπορώ να αιτηθώ για επιστροφή της χρηματικής του αξίας;

Βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται από τον εκάστοτε Φορέα, είναι δυνατή η επιστροφή ηλεκτρονικού παραβόλου που εκδόθηκε χωρίς Α.Φ.Μ. Θα πρέπει να προσκομίσετε τον Α.Φ.Μ. σας στον αρμόδιο Φορέα ή εάν δεν διαθέτετε Α.Φ.Μ. πρέπει να εκδώσετε από τη Δ.Ο.Υ. Ο Φορέας, αφού ταυτοποιήσει τον Α.Φ.Μ. με τα στοιχεία σας, θα υποβάλλει «Αίτημα Επιστροφής Χρημάτων».

16. Πώς χρησιμοποιώ το e-παράβολο στον Φορέα για τον οποίο το έχω εκδώσει;

Αφού έχετε εκδώσει και πληρώσει το e-παράβολο, στη συνέχεια το καταθέτετε στον Φορέα. Γίνεται ταυτοποίηση του μοναδικού κωδικού αριθμού του παραβόλου και στη συνέχεια ο υπάλληλος του Φορέα δεσμεύει το e-παράβολο προς χρήση. Μερικοί Φορείς ζητούν την προσκόμιση της έντυπης εκτύπωσης του παραβόλου.

17. Που μπορώ να απευθυνθώ όταν ο Φορέας για τον οποίο έχω εκδώσει ένα e-παράβολο, δεν έχει ενημερωθεί για την πληρωμή του;

Για οποιοδήποτε πρόβλημα συναλλαγής πληρωμών επικοινωνήστε με την Τράπεζα στην οποία το πληρώσατε ή απευθυνθείτε στο τηλεφωνικό κέντρο 213 1621000.

18. Μπορώ να ακυρώσω ένα e-παράβολο που έχω δημιουργήσει και δεν έχω χρησιμοποιήσει;

Όχι δεν μπορώ να ακυρώσω το e-παράβολο. Το απλήρωτο παράβολο ακυρώνεται αυτόματα μετά την καταληκτική του ημερομηνία ενώ για το πληρωμένο e-παράβολο που δεν έχει χρησιμοποιηθεί μπορεί να γίνει «Αίτημα Επιστροφής Χρημάτων» μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή “e-Παράβολο”.