Πληρωμή του επιδόματος σίτισης των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)

Πληρωμή του επιδόματος σίτισης των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και η διαδικασία πληρωμής

 

Αριθμ. 2812.50/35109/2021 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2501/11.06.2021
Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του επιδόματος σίτισης των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Το ύψος του ετήσιου επιδόματος σίτισης των σπουδαστών ΑΕΝ μικτής φοίτησης ορίζεται σε εξακόσια (600,00) ευρώ ανά σπουδαστή για το εκπαιδευτικό έτος 20202021, το οποίο περιορίζεται σε τριακόσια (300) ευρώ για τα έτη για τα οποία προβλέπεται εκπαιδευτικό ταξίδι κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας.

Άρθρο 2
Καταβολή επιδόματος σίτισης σπουδαστών Α.Ε.Ν.

1. Ορίζουμε όπως η δαπάνη για την καταβολή του επι-δόματος σίτισης σπουδαστών Α.Ε.Ν., για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021, προπληρώνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό «Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (Κ.Ν.Ε.)» μέσω των Παγίων Προκαταβολών οικείων Σχολών (Α.Ε.Ν.) και εν συνεχεία ελέγχεται, εκκαθαρίζεται και αποκαθίσταται από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η τελική δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με μεταφορά ισόποσης πίστωσης στον Ειδικό Λογαριασμό Κ.Ν.Ε.
2. Οι επιμέρους δαπάνες για την καταβολή του ανω-τέρω επιδόματος βαρύνουν αρχικά τον προϋπολογισμό του Κ.Ν.Ε. οικονομικού έτους 2021, και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 2119 «Λοιπές επιδοτήσεις», στον οποίο εγγράφονται οι σχετικές πιστώσεις.
3. Η αποκατάσταση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στον Ειδικό Λογαριασμό του ΚΝΕ βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΠΔΕ Υ.ΝΑ.Ν.Π., Ειδικός Φορέας ΓΔΟΥ του Υ.ΝΑ.Ν.Π. ΣΑΕ 150 ΑΛΕ 2310989899 «Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα».

Άρθρο 3
Διαδικασία και δικαιολογητικά

Καθορίζουμε τη διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή του επιδόματος σίτισης σπουδαστών, ως ακολούθως:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης (ΔΙ.ΠΡ.Ο.Π.) της ΓΔΟΥ του Υ.ΝΑ.Ν.Π. μεριμνά για την κατανομή των απαιτούμενων πιστώσεων στις Παγίες Προκαταβολές Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (Κ.Ν.Ε.) των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ΗΠΕΙΡΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΚΡΗΤΗΣ – ΚΥΜΗΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ – ΣΥΡΟΥ – ΧΙΟΥ – ΥΔΡΑΣ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΚΑΛΥΜΝΟΥ (ΚΑΕ 2119 «Λοιπές επιδοτήσεις») και αντίστοιχα στη ΣΑΕ 150 του ΠΔΕ Υ.ΝΑ.Ν.Π.

2. Η καταβολή του επιδόματος σίτισης στους δικαιού-χους σπουδαστές, καθώς και τα ποσά επιδότησης που δικαιούνται, περιγράφονται ως κατωτέρω:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ/Α ΠΟΣΟ
ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ
Α΄ Εξάμηνο Β΄ Εξάμηνο
300 €
300 €

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ
1ο εκπαιδευτικό ταξίδι Γ’ Εξάμηνο

300 €

ΤΡΙΤΟ ΕΤΟΣ
Δ΄ Εξάμηνο
Ε΄ Εξάμηνο (δυνάμει ΦΕΚ Β΄ 2403/2020)
300 €
300 €

ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΟΣ
Ε ΄ Εξάμηνο ΣΤ΄ Εξάμηνο
300 €
300 €

3. α. Οι δικαιούχοι σπουδαστές του επιδόματος σίτισης υποβάλλουν σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας (Παράρτημα «Α»).
1. β. Οι αιτήσεις των δικαιούχων σπουδαστών υποβάλλονται, μαζί με τα δικαιολογητικά των παρ. 2-5 της ενότητας Β, στο Γραφείο Σπουδαστικής Μέριμνας της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο σπουδαστής και προωθούνται στον αρμόδιο Διαχειριστή Παγίας Προκαταβολής Κ.Ν.Ε. για έλεγχο και πληρωμή.
γ. Μετά την εξόφληση των δικαιούχων σπουδαστών, οι Διαχειριστές Παγίων Προκαταβολών Κ.Ν.Ε. αποστέλλουν στη ΓΔΟΥ/Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης (ΔΟΔ) τα ακόλουθα:
γα. απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
γβ. Ενημερωτικό Σημείωμα Παρακολούθησης Προϋπολογισμού.
γγ. Κατάσταση δικαιούχων σπουδαστών επιδόματος  σίτισης, ως Παράρτημα «Β».
γδ. Αιτήσεις σπουδαστών με τα συνημμένα δικαιολογητικά.
γε. Παραστατικά καταβολής επιδόματος στους δικαιούχους σπουδαστές.
Εν συνεχεία, η δαπάνη για την καταβολή του επιδόματος σίτισης ελέγχεται, εκκαθαρίζεται και ενταλματοποιείται από τη ΓΔΟΥ/ΔΟΔ του Υ.ΝΑ.Ν.Π. προς αποκατάσταση των Παγίων Προκαταβολών Κ.Ν.Ε.

4. Μετά την εξόφληση του χρηματικού εντάλματος, αντίγραφο αυτού αποστέλλεται στο αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών προκειμένου ως επισπεύδουσα Υπηρεσία να ενημερώσει τη ΔΙ.ΠΡ.Ο.Π. για τη χρηματοδότηση του έργου και τη μεταφορά αντίστοιχου ποσού από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στον Ειδικό Λογαριασμό Κ.Ν.Ε., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

5. Η υποβολή των αιτήσεων των δικαιούχων σπουδα-στών για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθεί εντός τριών (03) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης. Κατ’ εξαίρεση, και αναφορικά με τους δικαιούχους σπουδαστές που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης πραγματοποιούν το προβλεπόμενο εκπαιδευτικό ταξίδι της Α΄ ή Β΄ θαλάσσιας εκπαιδευτικής περιόδου, η υποβολή των αιτήσεων των εν λόγω δικαιούχων σπουδαστών θα πραγματοποιηθεί εντός έξι (06) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσής της.
33587

6. Η καταβολή του επιδόματος στους δικαιούχους σπουδαστές θα πραγματοποιηθεί από τον αρμόδιο Διαχειριστή Παγίας Προκαταβολής Κ.Ν.Ε. της οικείας Σχολής, αφού προηγουμένως ελεγχθούν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου σπουδαστή, ως Παράρτημα «Α». Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης από άλλο πρόσωπο, εκτός του σπουδαστή, απαιτείται η υποβολή απλής εξουσιοδότησης.
2. α. Πιστοποιητικό σπουδών (μεικτής φοίτησης-καλής επίδοσης), ως Παράρτημα «Γ» που χορηγείται από την Α.Ε.Ν. όπου φοιτά ο σπουδαστής. Στο πιστοποιητικό βεβαιώνεται:
i) Ότι ο σπουδαστής είναι μεικτής φοίτησης.
ii) Ότι ο σπουδαστής περάτωσε επιτυχώς τις εξετάσεις του ημίσεως του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δύο εξαμήνων.
iii) Η διάρκεια των σπουδών.
β. Κατά το πρώτο έτος σπουδών αντί του ανωτέρω πιστοποιητικού υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγραφής.
3. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος (οικογενειακού ή ατομικού) του οικονομικού έτους για το οποίο ζητείται η καταβολή του επιδόματος (εισοδήματα προηγούμενου έτους). Σε περίπτωση που ο δικαιούχος σπουδαστής δεν υποχρεούται στην υποβολή ατομικής φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με ανάλογο περιεχόμενο.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου σπουδαστή.
5. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του δικαιούχου σπουδαστή, περί της μη είσπραξης του επιδόματος σίτισης για το ίδιο εκπαιδευτικό έτος άλλη φορά. Σπουδαστές δικαιούμενοι του επιδόματος σίτισης, στην περίπτωση που απορριφθούν στο τέλος του εξαμήνου και πρέπει να επαναφοιτήσουν κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος στο ίδιο εξάμηνο, δεν δικαιούνται την εκ νέου χορήγηση του εν λόγω επιδόματος.
6. Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου σπουδαστή απ’ το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία του δικαιούχου του λογαριασμού και ο αριθμός του λογαριασμού σε μορφή IBAN.

Άρθρο 4
Τελικές διατάξεις

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της