Νόμος 4633/2019. Σε ποιους χώρους απαγορεύεται το κάπνισμα και τα πρόστιμα

Νόμος 4633/2019. Σε ποιους χώρους απαγορεύεται το κάπνισμα και τα πρόστιμα

Σε ποιους χώρους επιβάλλεται η απαγόρευση καπνίσματος και ποια είναι τα πρόστιμα για τους παραβάτες
Νόμος 4633/2019ΦΕΚ Τεύχος A 161/16.10.2019
Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α ́
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΔΥ)
Άρθρο 1
Σύσταση – επωνυμία – έδρα
Άρθρο 2
Σκοπός και στόχοι του ΕΟΔΥ
Άρθρο 3
Όργανα Διοίκησης του ΕΟΔΥ
Άρθρο 4
Αρμοδιότητες Προέδρου του ΔΣ του ΕΟΔΥ
Άρθρο 5
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ
Άρθρο 6
Πόροι του ΕΟΔΥ
Άρθρο 7
Ανάθεση δημόσιας σύμβασης σε κατεπείγουσα και απρόβλεπτη περίσταση
Άρθρο 8
Διοικητική διάρθρωση του ΕΟΔΥ
Άρθρο 9
Προσωπικό του ΕΟΔΥ
Άρθρο 10
Υποχρεωτική δήλωση κρουσμάτων λοιμωδών νοσημάτων και τήρηση αρχείου επιδημιολογικών δεδομένων
Άρθρο 11
Κέντρα Αναφοράς για συγκεκριμένα θέματα δημόσιας υγείας
Άρθρο 12
Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας και Περιφερειακά Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας
Άρθρο 13
Οργανισμός και εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας
Άρθρο 14
Κατάργηση ΕΟΔΥ
Άρθρο 15
Μεταβατικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β ́
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ
Άρθρο 16
Απαγόρευση χρήσης προϊόντων καπνού

Το άρθρο 3 του ν. 3730/2008 (Α ́ 262), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 3
1. Εκτός από όσες απαγορευτικές ή περιοριστικές διατάξεις ισχύουν και εφαρμόζονται ήδη, απαγορεύεται πλήρως, το κάπνισμα και η κατανάλωση προϊόντων καπνού στους ακόλουθους χώρους:

(α) σε όλους τους δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, κλειστούς ή στεγασμένους, που χρησιμοποιούνται για την παροχή εργασίας, εξαιρουμένων των χώρων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή προϊόντων καπνού,

(β) σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδίως τα καταστήματα παρασκευής και προσφοράς φαγητών, ποτών, γλυκισμάτων, κάθε είδους  παρασκευασμάτων γάλακτος, μικτών καταστημάτων και κέντρων διασκέδασης κατά την έννοια των διατάξεων της υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/2017  Υγειονομικής Διάταξης (Β ́ 2161), εξαιρουμένων των εξωτερικών τους χώρων, σε περίπτωση που είναι περιμετρικά ανοικτοί σε δύο πλευρές τουλάχιστον.

Ως «εσωτερικός χώρος», για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται και το αίθριο ή ο χώρος με συρόμενη ή αποσπώμενη οροφή, όπως και κάθε χώρος, με σκέπαστρο και ταυτόχρονα κλεισμένος με οποιονδήποτε τρόπο περιμετρικά.

(γ) στους παντός είδους κλειστούς χώρους αναμονής,

(δ) στα αεροδρόμια, εξαιρουμένων των χώρων που ειδικά θα προσδιοριστούν για τους καπνιστές,

(ε) στους σταθμούς μεταφορικών μέσων και επιβατικών σταθμών λιμένων,

(στ) στα παντός είδους κυλικεία,Άρθρο 52

(ζ) στα παντός είδους μέσα μαζικής μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων των επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, με μετρητή (ταξί) και αγοραίων,

(η) στα πάσης φύσεως αυτοκίνητα, ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης, όταν επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των 12 ετών.

Για την ως άνω παράβαση επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ποσού χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ στον επιβαίνοντα που καπνίζει ανεξάρτητα αν είναι οδηγός, ενώ διπλασιάζεται το πρόστιμο στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, αν αυτός που καπνίζει οδηγεί αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης. Επιπλέον στους οδηγούς των οχημάτων αυτών επιβάλλεται η αφαίρεση της άδειας ικανότητος οδήγησης για διάστημα ενός (1) μηνός για κάθε παράβαση έστω και αν δεν διέπραξαν οι ίδιοι την παράβαση, αλλά πρόσωπο που επιβαίνει στο αυτοκίνητο.

Η διαπίστωση της παράβασης και η επιβολή των προαναφερόμενων διοικητικών ποινών γίνεται από τα αστυνομικά όργανα. Για τη διαδικασία είσπραξης των προστίμων και τη διάθεση των εσόδων εφαρμόζονται οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης, που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του ν. 3730/ 2008, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3868/2010 (Α ́129).

2. Ο Υπουργός Υγείας ασκεί την εποπτεία εφαρμογής των διατάξεων περί της ολικής απαγόρευσης του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους και σε όλους τους χώρους παροχής εργασίας.

3. Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου σχετικά με την ολική απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους και σε όλους τους χώρους παροχής εργασίας, μέσω της διαπίστωσης των παραβάσεων και της επιβολής κυρώσεων, είναι οι υγειονομικές υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α ́ και Β ́ βαθμού), η δημοτική αστυνομία, οι λιμενικές αρχές στην περιοχή της ευθύνης τους, καθώς και το ένστολο προσωπικό της ΕΛΑΣ.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου, διαπίστωσης των παραβάσεων, βεβαίωσης και είσπραξης των Άρθρο 52
σχετικών προστίμων, το ύψος των επιβαλλόμενων προστίμων, η διάθεση των εσόδων από τα επιβληθέντα πρόστιμα, και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, εκτός εάν προβλέπεται σχετικώς ειδικότερη εξουσιοδοτική διάταξη.»

Άρθρο 17
Απαγόρευση κατανάλωσης καπνού σε υπαίθριους χώρους

Η περίπτωση στ ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3730/2008 (Α ́ 262) αντικαθίσταται και η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν. 3730/2008 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 2
Ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος απαγορεύεται:

α) η πώληση προϊόντων καπνού σε ανηλίκους και από ανηλίκους,

β) η τοποθέτηση προϊόντων καπνού σε προθήκες επιχειρήσεων μαζικής εστίασης και επιχειρήσεων αναψυχής,

γ) η κατασκευή, η προβολή, η εμπορία και η πώληση αντικειμένων που έχουν την εξωτερική μορφή προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4419/2016,

δ) η διαφήμιση και πώληση προϊόντων καπνού σε χώρους υπηρεσιών υγείας και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και στα κυλικεία των ιδρυμάτων και των υπηρεσιών αυτών,

ε) η πώληση προϊόντων καπνού και το κάπνισμα σε χώρους παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και παιχνιδιών τεχνητής νοημοσύνης και

στ) η κατανάλωση προϊόντων καπνού σε κλειστούς και υπαίθριους χώρους διεξαγωγής αθλοπαιδιών, ψυχαγωγίας και συγκέντρωσης ανηλίκων, σε κλειστούς χώρους ομαδικών αθλημάτων και κλειστούς χώρους αθλητικών εκδηλώσεων. Για κάθε παράβαση της παρούσας διάταξης επιβάλλεται πρόστιμο ύψους διακοσίων (200) ευρώ στους παρανόμως καπνίζοντες και πεντακοσίων (500) ευρώ στους υπεύθυνους διαχείρισης των παραπάνω χώρων.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι σχετικά με την απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς και υπαίθριους χώρους όπου υπάρχουν ανήλικοι,

ζ) η κάθε είδους διαφήμιση και προώθηση προϊόντων καπνού σε όλους τους εξωτερικούς, υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους. Εξαιρούνται οι εσωτερικοί χώροι των σημείων πώλησης προϊόντων καπνού. Ως εξωτερικός χώρος νοείται και η πρόσοψη και λοιπές πλευρές του κουβουκλίου, οι τέντες και ο περιβάλλων χώρος του περιπτέρου. Οι υπαίθριοι χώροι λογίζονται κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 2946/2001 (Α ́ 224). Στους εσωτερικούς χώρους περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι κινηματογράφοι, τα θέατρα, οι στρατιωτικές μονάδες, τα Δικαστήρια, όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα ξενοδοχεία και πάσης φύσεως τουριστικά καταλύματα, καθώς και τα εμπορικά καταστήματα.
Δεν συνιστά προώθηση προϊόντων η διενεργούμενη σύμφωνα με τους κανόνες του Διεθνούς Κώδικα Δεοντολογίας για την Πρακτική της Έρευνας Αγοράς και της Κοινωνικής Έρευνας (International Code of Marketing and Social Research Practice), του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κοινής Γνώμης και Έρευνας Αγοράς (ICC/ESOMAR) και του Κώδικα Δεοντολογίας του Συλλόγου Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ) έρευνα αγοράς. Ως έρευνα αγοράς νοείται η συστηματική συλλογή και ανάλυση των απόψεων ή θέσεων ατόμων ή οργανισμών με τη χρήση μεθόδων των εφαρμοσμένων κοινωνικών επιστημών και στόχο την υποβοήθηση προσώπων ή φορέων στη λήψη αποφάσεων.

η) Απαγορεύεται η προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων προϊόντων καπνού στους κινηματογράφους.»

Άρθρο 18
Καπνικά μασώμενα προϊόντα

Η παράγραφος 22 του άρθρου 96 του ν. 4600/2019 (Α ́ 43), όπως τροποποιεί τα άρθρα 15 παράγραφος 2, 17 παράγραφος 13 και 18β του ν. 4419/2016 (Α ́ 174),
αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 17 και του άρθρου 18β αρχίζουν να ισχύουν έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 15 αρχίζει να ισχύει από 01.04.2020.»

ΜΕΡΟΣ Γ ́
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Άρθρο 19
Εθελούσια μείωση τιμών φαρμακευτικών προϊόντων
Άρθρο 20
Συμψηφισμός αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης με τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης
Άρθρο 21
Ρυθμίσεις Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης
Άρθρο 22
Κριτήρια και μεθοδολογία αξιολόγησης
Άρθρο 23
Διαδικασία αξιολόγησης
Άρθρο 24
Αναθεώρηση και Κατάρτιση του Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων
Άρθρο 25
Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων

ΜΕΡΟΣ Δ ́
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
Άρθρο 26
Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), ως καθολικού διαδόχου των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

ΜΕΡΟΣ Ε ́
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Άρθρο 27
Όροι και διαδικασία τακτοποίησης ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων νοσοκομείων

ΜΕΡΟΣ ΣΤ ́
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Κ.ΕΠ.Υ. – Ε.Κ.Α.Β.
Άρθρο 28
Κατάργηση του Ε.Κ.ΕΠ.Υ. ως Αυτοτελούς Δημόσιας Υπηρεσίας και σύσταση Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας
Άρθρο 29
Σκοπός του Ε.Κ.Α.Β.
Άρθρο 30
Συγκρότηση και θητεία Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β.
Άρθρο 31
Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β. και διάρθρωση υπηρεσιών
Άρθρο 32
Σύσταση Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας στο Ε.Κ.Α.Β.
Άρθρο 33
Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Επιχειρήσεων Υγείας στο Ε.Κ.Α.Β. και Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων Ε.Κ.Α.Β.
Άρθρο 34
Αποσπάσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Κ.Α.Β.

ΜΕΡΟΣ Ζ ́
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 35
Σύμβαση αποδοτικότητας
Άρθρο 36
Επικουρικό προσωπικό
Άρθρο 37
Συγκρότηση Πειθαρχικών Συμβουλίων Ιατρικών Συλλόγων
Άρθρο 38
Προγράμματα ενημέρωσης για θέματα άμεσου κινδύνου υγείας πολιτών
Άρθρο 39
Αναγνώριση των Κέντρων Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων
Άρθρο 40
Εξασφάλιση πιστώσεων για απασχόληση εκπαιδευτικών
Άρθρο 41
Επιλογή σημαιοφόρων στα δημοτικά σχολεία
Άρθρο 42
Τροποποίηση του ν. 4492/2017 (Α ́ 156)
Άρθρο 43
Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν. 3566/2007
Άρθρο 44
Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.)
Άρθρο 45
Ενίσχυση δομών παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Άρθρο 46
Κατάργηση του άρθρου 15 παράγραφος 1 εδάφιο β ́ του ν. 4238/2014 (Α ́ 38)
Άρθρο 47
Τροποποίηση του άρθρου 41 του ν. 4058/2012 (Α ́ 63)
Άρθρο 48
Αντικατάσταση του άρθρου 3 του ν. 4600/2019 (Α ́ 43)
Άρθρο 49
Ενταλματοποίηση και καταβολή δεδουλευμένων εφημεριών
Άρθρο 50
Διαδικασία προσλήψεων στον ΕΟΔΥ
Άρθρο 51
Τα γενόσημα προϊόντα, που δεν υπόκεινται σε αξιολόγηση

Άρθρο 52
Η παράγραφος 22 του άρθρου 96 του ν. 4600/2019 (Α ́ 43), όπως τροποποιεί τα άρθρα 15 παράγραφος 2, 17 παράγραφος 13 και 18β του ν. 4419/2016 (Α ́ 174), αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 17 αρχίζουν να ισχύουν έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 15 και του άρθρου 18β αρχίζουν να ισχύουν από 01.04.2020».

Άρθρο 53
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν άλλη διάταξη ορίζει διαφορετικά.