Νόμος 4652/2020. Ρυθμίσεις για την αποχώρηση της Αγγλίας από την ΕΕ

Νόμος 4652/2020. Ρυθμίσεις για την αποχώρηση της Αγγλίας από την ΕΕ

Ρυθμίσεις για την περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία

Νόμος 4652/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A 9/23.01.2020
Ρυθμίσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ, ΕΞΟΔΟ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

Άρθρο 1
Είσοδος και έξοδος των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους προς και από την Ελλάδα

Άρθρο 2
Καταγραφή και διαμονή των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους στην Ελλάδα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

Άρθρο 3
Ρυθμίσεις για την κοινωνική ασφάλιση

Άρθρο 4
Ρυθμίσεις θεμάτων υγειονομικής περίθαλψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

Άρθρο 5
Αναγνώριση και ανταλλαγή αδειών οδήγησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

Άρθρο 6
Ρυθμίσεις για τις τουριστικές επιχειρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ́
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

Άρθρο 7
Ρυθμίσεις για τον χρηματοπιστωτικό τομέα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ́
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

Άρθρο 8
Αντιμετώπιση των αναγκών στις Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 9
Ρυθμίσεις ειδικότερων θεμάτων λόγω αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία αποχώρησης

Άρθρο 10
Δικαιώματα των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση με Συμφωνία Αποχώρησης

Άρθρο 11
Τροποποιήσεις του άρθρου 5 του νόμου 4251/2014 Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης

Άρθρο 12
Τροποποίηση του άρθρου 29 του νόμου 4251/2014 Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης

Άρθρο 13
Καταργούμενες διατάξεις
Οι διατάξεις των άρθρων 123, 124, 125, 126, 127 και 128 του ν. 4604/2019 καταργούνται.

Άρθρο 14
Ρύθμιση θεμάτων φορολογίας κεφαλαίου

Άρθρο 15
Έναρξη ισχύος
Οι διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του

 

Νόμος 4652/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A 9/23.01.2020
Ρυθμίσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις.