Νόμος 4663/2020. Υδατοδρόμια, μεταφορές, προσωρινές άδειες οδήγησης

Νόμος 4663/2020. Υδατοδρόμια, μεταφορές, προσωρινές άδειες οδήγησης

Ρυθμίσεις για αεροδρόμια επί υδάτινων επιφανειών, για μεταφορές και για άδειες οδήγησης

Νόμος 4663/2020ΦΕΚ Τεύχος A 30/12.02.2020
Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Άρθρο 1
Ορισμοί
Για την εφαρμογή του παρόντος (άρθρα 1-27) ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 28
Τροποποίηση των άρθρων 4, 5 και 10 του ν. 3887/2010 «Οδικές εμπορευματικές μεταφορές»

Άρθρο 29
Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968 (Α΄ 294) «Περί χορηγήσεως αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως» όπως κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο με το β.δ. 281/1973 (Α΄ 84) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των διατάξεων του ν.δ. 49/1968 “περί χορηγήσεως αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως” και των τροποποιητικών και συμπληρωματικών αυτού ν.δ. 833/1971 και 1268/1972»

Άρθρο 30
Τροποποίηση των άρθρων 1, 4Α και 4Β και προσθήκη άρθρου 4Γ του ν. 3446/2006 (Α΄ 49) «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων – Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις» (Α΄ 49)

Άρθρο 31
Τροποποίηση των άρθρων 26 και 30 του ν. 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73)

Άρθρο 32
Μίσθωση ανάριθμων οχημάτων
1. Οχήματα κατηγορίας Μ1, Μ2, Μ3, Ν1, Ν2, Ν3, Ο2, Ο3 και Ο4 που έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα, τα οποία δεν διαθέτουν στοιχεία κυκλοφορίας (ανάριθμα), μπορούν να εκμισθώνονται από τον ιδιοκτήτη τους και να τίθενται σε κυκλοφορία ως δημόσιας χρήσης στο όνομα του μισθωτή, με τις προϋποθέσεις των επομένων παραγράφων.

Άρθρο 33
Τροποποιήσεις του ν. 2963/2001 (Α΄ 268) για την οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία

Άρθρο 34
Σύνδεση Αεροδρομίου Ακτίου με αστική τακτική συγκοινωνία με την πόλη της Πρέβεζας

Άρθρο 35
Χρήση εμπρόσθιας θέσης σε Κ.Τ.Ε.Λ. από επιβάτη

Άρθρο 36
Διενέργεια μεταφορικού έργου που έχει ανατεθεί σε άλλον φορέα ή επαγγελματική ομάδα

Άρθρο 37
Ρυθμίσεις για τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία

Άρθρο 38
Ρυθμίσεις θεμάτων Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε., Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.)

Άρθρο 39
Ρυθμίσεις για τα Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) οχήματα

Άρθρο 40
Ρυθμίσεις για φορείς διαμεσολάβησης για μεταφορά επιβατών με Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα και για την ενοικίαση Ε.Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό

Άρθρο 41
Τροποποίηση του άρθρου 34 του Κ.Ο.Κ. και χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης (πιάτσες) Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ οχημάτων

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Άρθρο 42
Χορήγηση προσωρινής άδειας οδήγησης

Άρθρο 43
Έλεγχος προσωρινής άδειας οδήγησης

Άρθρο 44
Ειδικές ρυθμίσεις για την αφαίρεση της προσωρινής άδειας οδήγησης

Άρθρο 45
Κυρώσεις

Άρθρο 46
Εξουσιοδοτική διάταξη
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών, και μπορεί να αναπροσαρμόζεται η διάρκεια ισχύος της προσωρινής άδειας οδήγησης, να εξειδικεύεται το κυρωτικό πλαίσιο για παραβάσεις σχετικές με την προσωρινή άδεια οδήγησης και να καθορίζονται τα αρμόδια όργανα και οι διαδικασίες ελέγχου.

Άρθρο 47
Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 48
Τροποποίηση του άρθρου 94 του Κ.Ο.Κ. ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Α΄ 57)

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 49
Τροποποιήσεις του π.δ. 84/2018 «Οργάνωση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας» (Α΄ 156)

Άρθρο 50
Τροποποιήσεις του π.δ. 8/2004 «Προϋποθέσεις καταβολής αποζημιώσεως στους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας σε περίπτωση οριστικής απώλειας ειδικότητας» (Α΄ 4), όπως ισχύει

Άρθρο 51
Τροποποίηση του ν. 4427/2016 (Α΄ 188)

Άρθρο 52
Ρυθμίσεις για την Υπηρεσία Οδικών Τελών

Άρθρο 53
Πρόσθετες απαιτήσεις για την έκδοση πρώτης άδειας κυκλοφορίας επιβατηγών οχημάτων που έχουν ταξινομηθεί πρώτη φορά σε χώρα του εξωτερικού και έχουν εισαχθεί στη Χώρα μας ως μεταχειρισμένα

Άρθρο 54
Αλλαγή καταληκτικής ημερομηνίας της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208), όπως ισχύει

Άρθρο 55
Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 2882/2001 (Α΄ 107) και του άρθρου 168 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)

Άρθρο 56
Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 82 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59)

Άρθρο 57
Μηχανήματα έργου

Άρθρο 58
Ρυθμίσεις θεμάτων σιδηροδρομικών υποδομών

Άρθρο 59
Τροποποίηση της εταιρείας «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε».

Άρθρο 60
Τροποποίηση διάταξης ενδοϋπουργικής κινητικότητας

Άρθρο 61
Ρύθμιση οφειλών Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Άρθρο 62
Ρυθμίσεις Ο.Α.Σ.Π.

Άρθρο 63
Εποπτευόμενοι φορείς Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Άρθρο 64
Τροποποίηση καταστατικού Ο.Α.Κ. Α.Ε.

Άρθρο 65
Διακοπή της κυκλοφορίας στο βασικό εθνικό οδικό δίκτυο

Άρθρο 66
Ρύθμιση για την κάλυψη της δαπάνης κατασκευής των νέων εγκαταστάσεων της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών

Άρθρο 67
Ρυθμίσεις για τα υφιστάμενα κτίσματα και τις εγκαταστάσεις εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά

Άρθρο 68
Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4638/2019

Άρθρο 69
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α. Τα άρθρα 1 έως και 32 (Μέρος Α΄) του ν. 4568/2018 (Α΄ 178).
β. Η παράγραφος 9 του άρθρου 18 του ν. 4233/2014 (Α΄ 22).
γ. Η υπουργική απόφαση Α14/οικ.2315/121/2007 (Β΄ 88), όπως ισχύει.
δ. Τα άρθρα 39 και 46 του ν. 4530/2018 (Α΄59), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή κατά το μέρος που ρυθμίζει κατά διάφορο τρόπο θέματα που διέπονται από το παρόν.

Άρθρο 70
Τροποποίηση των άρθρων 34 και 34α του ν. 2682/1999

Άρθρο 71
Τροποποίηση του ν. 4530/2018 και του π.δ. 79/2004

Άρθρο 72
Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 4067/2012

Άρθρο 73
Παράταση συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου

Άρθρο 74
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του

Νόμος 4663/2020ΦΕΚ Τεύχος A 30/12.02.2020
Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις