Νόμος 4686/2020. Μεταναστευτική και διεθνούς προστασίας νομοθεσία

Νόμος 4686/2020. Μεταναστευτική και διεθνούς προστασίας νομοθεσία

Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων Περί Διεθνούς Προστασίας

Νόμος 4686/2020 – ΦΕΚ τεύχος A 96 – 12.05.2020
Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (A΄ 169), 4375/2016 (A΄ 51), 4251/2014 (Α΄ 80) και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄

Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4636/2019 Περί Διεθνούς Προστασίας

Άρθρο 1.
Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4636/2019
Άρθρο 2.
Τροποποίηση του άρθρου 39 του ν. 4636/2019
Άρθρο 3.
Τροποποίηση του άρθρου 46 του ν. 4636/2019
Άρθρο 4.
Αρμόδια Αρχή για την προστασία των ασυνόδευτων ανήλικων και των χωρισμένων ανήλικων
Άρθρο 5.
Τροποποίηση του άρθρου 63 του ν. 4636/2019
Άρθρο 6.
Τροποποίηση του άρθρου 65 του ν. 4636/2019
Άρθρο 7.
Τροποποίηση του άρθρου 69 του ν. 4636/2019
Άρθρο 8.
Τροποποίηση του άρθρου 70 του ν. 4636/2019
Άρθρο 9.
Τροποποίηση του άρθρου 72 του ν. 4636/2019
Άρθρο 10.
Τροποποίηση του άρθρου 77 του ν. 4636/2019
Άρθρο 11.
Τροποποίηση του άρθρου 78 του ν. 4636/2019
Άρθρο 12.
Τροποποίηση του άρθρου 79 του ν. 4636/2019
Άρθρο 13.
Τροποποίηση του άρθρου 81 του ν. 4636/2019
Άρθρο 14.
Τροποποίηση του άρθρου 82 του ν. 4636/2019
Άρθρο 15.
Τροποποίηση του άρθρου 83 του ν. 4636/2019
Άρθρο 16.
Τροποποίηση του άρθρου 86 του ν. 4636/2019
Άρθρο 17.
Τροποποίηση του άρθρου 88 του ν. 4636/2019
Άρθρο 18.
Τροποποίηση του άρθρου 89 του ν. 4636/2019
Άρθρο 19.
Τροποποίηση του άρθρου 90 του ν. 4636/2019
Άρθρο 20.
Τροποποίηση του άρθρου 92 του ν. 4636/2019
Άρθρο 21.
Τροποποίηση του άρθρου 94 του ν. 4636/2019
Άρθρο 22.
Τροποποίηση του άρθρου 95 του ν. 4636/2019
Άρθρο 23.
Τροποποίηση του άρθρου 96 του ν. 4636/2019
Άρθρο 24.
Τροποποίηση του άρθρου 98 του ν. 4636/2019
Άρθρο 25.
Τροποποίηση του άρθρου 101 του ν. 4636/2019
Άρθρο 26.
Τροποποίηση του άρθρου 104 του ν. 4636/2019
Άρθρο 27.
Τροποποίηση του άρθρου 105 του ν. 4636/2019
Άρθρο 28.
Προσθήκη του άρθρου 115Α στον ν. 4636/2019
Άρθρο 29.
Τροποποίηση του άρθρου 117 του ν. 4636/2019
ΜΕΡΟΣ Β΄

ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρο 30.
Τροποποιήσεις του ν. 4375/2016
Άρθρο 31.
Θέματα στελέχωσης περιφερειακών υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης

ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ν. 4251/2014 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Άρθρο 32.
Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 4251/2014
Άρθρο 33.
Τροποποίηση του ν. 4251/2014
Άρθρο 34.
Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4251/2014
Άρθρο 35.
Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 4251/2014
Άρθρο 36.
Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4251/2014
Άρθρο 37.
Τροποποίηση του άρθρου 19Α του ν. 4251/2014
Άρθρο 38.
Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 4251/2014
Άρθρο 39.
Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4251/2014
Άρθρο 40.
Τροποποίηση του άρθρου 75 του ν. 4251/2014
Άρθρο 41.
Τροποποίηση του άρθρου 76 του ν. 4251/2014
Άρθρο 42.
Τροποποίηση του άρθρου 84 του ν. 4251/2014
Άρθρο 43.
Μεταβατικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Δ΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Άρθρο 44.
Κατάργηση του άρθρου 26 του π.δ. 114/2010 και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών
Άρθρο 45.
Ρυθμίσεις θεμάτων οικογενειακής επανένωσης
Άρθρο 46.
Δήλωση περιουσιακής κατάστασης
Άρθρο 47.
Σύσταση Ομάδων Εργασίας
Άρθρο 48.
Θέσπιση κινήτρων για κατηγορίες υπαλλήλων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
Άρθρο 49.
Τροποποίηση του άρθρου 110 του ν. 4674/2020
Άρθρο 50.
Σύσταση Μητρώου Εισηγητών – βοηθών χειριστών Ασύλου
Άρθρο 51.
Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 3907/2011
Άρθρο 52.
Τροποποίηση του άρθρου 195 του ν. 4662/2020
Άρθρο 53.
Σύσταση Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης Ασύλου και Υποδοχής στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
Άρθρο 54.
Σύσταση θέσεων συνεργατών
Άρθρο 55.
Σύσταση θέσεων στο Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
Άρθρο 56.
Δαπάνες αντιμετώπισης μεταναστευτικής κρίσης
Άρθρο 57.
Τροποποίηση του άρθρου 96 του ν. 4368/2016
Άρθρο 58.
Σύσταση Μητρώου Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)
Άρθρο 59.
Ανάγκες εγκατάστασης δομών του άρθρου 10 του ν. 4375/2016
Άρθρο 60.
Συμβάσεις πληροφοριακών συστημάτων Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
Άρθρο 61.
Καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 62.
Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 4652/2020
Άρθρο 63.
Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Άρθρο 64.
Ειδικές ρυθμίσεις για την άδεια ειδικού σκοπού και τις λοιπές διευκολύνσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού

Άρθρο 65
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του.

Νόμος 4686/2020 – ΦΕΚ τεύχος A 96 – 12.05.2020
Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (A΄ 169), 4375/2016 (A΄ 51), 4251/2014 (Α΄ 80) και άλλες διατάξεις.