Ο νόμος 4636/2019 για την προστασία των προσφύγων

Ο νόμος 4636/2019 για την προστασία των προσφύγων

Νόμος 4636/2019ΦΕΚ Τεύχος A 169/01.11.2019
Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΟΔΗΓΙΑ 2011/95/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ή ΤΩΝ ΑΠΑΤΡΙΔΩΝ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ή ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ)»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Σκοπός
Άρθρο 2
(Άρθρο 2 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ)
Ορισμοί
Άρθρο 3
Ερμηνεία και εφαρμογή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο 4
(Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ)
Υποβολή και αξιολόγηση στοιχείων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΑ
Άρθρο 9
(Άρθρο 9 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ)
Πράξεις δίωξης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑ
Άρθρο 13
(Άρθρο 13 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ)
Χορήγηση του καθεστώτος πρόσφυγα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο 15
(Άρθρο 15 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ)
Σοβαρή βλάβη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο 18
(Άρθρο 18 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ)
Χορήγηση καθεστώτος επικουρικής προστασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο 20
(Άρθρο 20 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ)
Γενικοί κανόνες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Άρθρο 37
(Άρθρο 36 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ)
Συνεργασία

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΔΗΓΙΑ 2013/33/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ)»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Άρθρο 39
Γενικές Διατάξεις για τις διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ Ή ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Άρθρο 57
(Άρθρο 20 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
Περιορισμός ή διακοπή των υλικών συνθηκών υποδοχής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΥΑΛΩΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Άρθρο 58
(Άρθρα 21 και 22 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)
Γενική αρχή για τα ευάλωτα πρόσωπα και αξιολόγηση των ειδικών αναγκών υποδοχής των ευάλωτων προσώπων

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΟΔΗΓΙΑ 2013/32/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ)»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 62
(Άρθρο 1 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ)
Σκοπός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Άρθρο 65
(Άρθρο 6 και 7 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ)
Πρόσβαση στη διαδικασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Άρθρο 74
(Άρθρο 10 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ)
Προϋποθέσεις για την εξέταση της αίτησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΒΑΘΜΟ
Άρθρο 83
(Άρθρο 31 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ)
Διαδικασία της εξέτασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ
Άρθρο 90
(Άρθρο 43 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ)
Διαδικασίες στα σύνορα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο 91
(Άρθρα 44 και 45 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ)
Ανάκληση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Άρθρο 92
(Άρθρο 46 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ)
Δικαίωμα άσκησης προσφυγής

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Άρθρο 108
(Άρθρο 47 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ)
Αίτηση ακύρωσης

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Άρθρο 116
Τροποποιήσεις του ν. 4375/2016

Άρθρο 125
Έναρξη ισχύος

Έναρξη ισχύος του νόμου ορίζεται η 01.01.2020, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικότερη διάταξη του παρόντος.