Νόμος 4734/2020. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Νόμος 4734/2020. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

και διατάξεις για την πληρωμή των αναδρομικών των συνταξιούχων

 

Νόμος 4734/2020ΦΕΚ Τεύχος A’ 196/08.10.2020
Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας -Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334) και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Άρθρο 1: Σκοπός
Άρθρο 2: Ορισμοί – Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 (περ. β’, γ’, δ’ της παρ. 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)
Άρθρο 3: Βασικά αδικήματα – Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 4557/2018 (περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)
Άρθρο 4: Υπόχρεα πρόσωπα – Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 4557/2018 (περ. α’ και υποπερ. ζ’, η’ και ι’ της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)
Άρθρο 5: Αρμόδιες αρχές – Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4557/2018 (παρ. 29, 30 (β), (γ), (δ) και 39 (α) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)
Άρθρο 6: Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας – Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 4557/2018 (παρ. 30 (α) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 και 2 (α) του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177)
Άρθρο 7: Επιτροπή Στρατηγικής – Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4557/2018 (παρ. 4 και 31 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 και περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177)
Άρθρο 8: Περιπτώσεις εφαρμογής δέουσας επιμέλειας – Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 4557/2018 (παρ. 7 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)
Άρθρο 9: Μέτρα συνήθους δέουσας επιμέλειας- Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4557/2018 (παρ. 8 και 9 (β) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 και 5 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/847)
Άρθρο 10: Χρόνος εφαρμογής δέουσας επιμέλειας – Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 4557/2018 (παρ. 9 (α) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)
Άρθρο 11: Αυξημένη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη – Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4557/2018 (παρ. 10 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)
Άρθρο 12: Τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου – Προσθήκη άρθρου 16A στον ν. 4557/2018 (παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)
Άρθρο 13: Διασυνοριακές σχέσεις ανταπόκρισης – Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 4557/2018 (παρ. 12 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)
Άρθρο 14: Πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα – Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 4557/2018 (παρ. 13 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)
Άρθρο 15: Εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας – Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4557/2018 (παρ. 14 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)
Άρθρο 16: Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων – Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 (στοιχ. ιι της περ. α’ και περ. β’, γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’ της παρ. 15 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)
Άρθρο 17: Μητρώο πραγματικών δικαιούχων εμπιστευμάτων – Τροποποίηση άρθρου 21 του ν. 4557/2018 (παρ. 16 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)
Άρθρο 18: Κεντρικός αυτοματοποιημένος μηχανισμός ηλεκτρονικής ανάκτησης δεδομένων – Προσθήκη άρθρου 21 Α στον ν. 4557/2018 (παρ. 19 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2018/843)
Άρθρο 19: Αναφορές ύποπτων συναλλαγών προς την Αρχή – Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 4557/2018 (παρ. 21 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)
Άρθρο 20: Μέτρα προστασίας των αναφερόντων προσώπων – Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4557/2018 (παρ. 23 και 39 (β) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)
Άρθρο 21: Φύλαξη αρχείων και στοιχείων από υπόχρεα πρόσωπα – Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 4557/2018 (παρ. 25 του άρθρου 1 της (Οδηγίας ΕΕ) 2018/843)
Άρθρο 22: Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων – Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 4557/2018 (παρ. 26 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/843)
Άρθρο 23: Συλλογή, τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων από δημόσιες αρχές – Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4557/2018 (παρ. 27 του άρθρου 1 της Οδηγίας (EE) 2018/843)
Άρθρο 24: Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών – Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 4557/2018 (παρ. 20, 33, 34, 35 και 36 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2018/843)
Άρθρο 25: Συνεργασία μεταξύ των ελληνικών και των αρμόδιων αρχών των κρατών- μελών – Προσθήκη του άρθρου 34Α στον ν. 4557/2018 (παρ. 32 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2018/843)
Άρθρο 26: Συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών που εποπτεύουν πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και άλλων αρχών που δεσμεύονται από επαγγελματικό απόρρητο – Προσθήκη του άρθρου 34Β στον ν. 4557/2018 (παρ. 37 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)
Άρθρο 27: Ανταλλαγή πληροφοριών σε εξαιρετικές περιστάσεις – Προσθήκη του άρθρου 34Γ στον ν. 4557/2018 (παρ. 37 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)
Άρθρο 28: Εσωτερικές διαδικασίες – Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 4557/2018 (περ. α’ και β’ της παρ. 39 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/843)
Άρθρο 29: Εσωτερικές διαδικασίες σε επίπεδο ομίλου – Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4557/2018 (παρ. 28 του άρθρου 1 της Οδηγίας (EE) 2018/843 και περ. α της παρ. 6 του άρθρου 3 της Οδηγίας (EE) 2019/2177)
Άρθρο 30: Ποινικές κυρώσεις – Τροποποίηση του άρθρου 39 του ν. 4557/2018 (παρ. 38 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)
Άρθρο 31: Εξουσίες των Μονάδων της Αρχής – Τροποποίηση του άρθρου 49 του ν. 4557/2018 (παρ. 20 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)
Άρθρο 32: Επιτροπή Δικηγόρων – Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν. 4557/2018

 
 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Άρθρο 33
Καταβολή ποσών μειώσεων συντάξεων Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ.

1. Ποσά, τα οποία αντιστοιχούν σε περικοπές και μει-ώσεις κύριων συντάξεων συνταξιούχων του Δημοσίου, οι οποίες επιβλήθηκαν κατ’ εφαρμογή της υποπαρ. Β3 της παρ. Β’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) και αφορούν το χρονικό διάστημα από τις 11.6.2015 και μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 (Α’ 85), καταβάλλονται άτοκα στους δικαιούχους.

2. Τα καταβαλλόμενα ποσά της παρ. 1 είναι ανεκχώ-ρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα Ασφαλιστικά Ταμεία ή τα Πιστωτικά Ιδρύματα. Κατά την καταβολή των ποσών της παρ. 1 δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), ούτε παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και οι λεπτομέρειες καταβολής των προς επιστροφή ποσών, η οποία ολοκληρώνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

4. Με την καταβολή των ποσών της παρ. 1 οι αξιώσεις των συνταξιούχων του Δημοσίου για ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές, μειώσεις και καταργήσεις κύριων, επικουρικών συντάξεων, επιδομάτων αδείας και εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, για το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 έως τη δημοσίευση του ν. 4387/2016, δυνάμει του ν. 4093/2012, αποσβένονται.

5. Η παρ. 4 δεν καταλαμβάνει τις εκκρεμείς ενώπιον των δικαστηρίων δίκες κατά τον χρόνο της δημοσίευσης του παρόντος, ως προς τις αξιώσεις που υπερβαίνουν το καταβαλλόμενο ποσό της παρ. 1.

6. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. που διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το Δημόσιο είτε τους οικείους φορείς, καθώς και για το προσωπικό του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και των υπαλλήλων των ασφαλιστικών Ταμείων του προσωπικού των Σιδηροδρομικών Δικτύων, που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ. 3395/1955 (Α’ 276).

Άρθρο 34
Καταβολή ποσών μειώσεων συντάξεων ιδιωτικού τομέα

Το άρθρο 114 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως ακολούθως:

«Άρθρο 114
Καταβολή ποσών μειώσεων συντάξεων ιδιωτικού τομέα

1. Ποσά, τα οποία αντιστοιχούν σε περικοπές και μειώσεις κύριων συντάξεων συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες επιβλήθηκαν κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4051/2012 (Α’ 40), της υπ’ αρ. 476/28.2.2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β’ 499) και της περ. 1 της υποπαρ. ΙΑ.5 της παρ. ΙΑ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) και αφορούν το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 και μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4387/2016 (Α’ 185), καταβάλλονται άτοκα στους δικαιούχους.

2. Τα καταβαλλόμενα ποσά της παρ. 1 είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα Ασφαλιστικά Ταμεία ή τα Πιστωτικά Ιδρύματα. Κατά την καταβολή των ποσών της παρ. 1 δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), ούτε παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και οι λεπτομέρειες καταβολής των προς επιστροφή ποσών, η οποία ολοκληρώνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020.

4. Με την καταβολή των ποσών της παρ. 1 οι αξιώσεις των συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα για ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές, μειώσεις και καταργήσεις κύριων, επικουρικών συντάξεων, επιδομάτων αδείας και εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, κατά το χρονικό διάστημα από τις 11.6.2015 έως τη δημοσίευση του ν. 4387/2016, δυνάμει του ν. 4051/2012 και του ν. 4093/2012, αποσβένονται.

5. Η παρ. 4 δεν καταλαμβάνει τις εκκρεμείς ενώπιον των δικαστηρίων δίκες κατά τον χρόνο της δημοσίευσης του παρόντος, ως προς τις αξιώσεις που υπερβαίνουν το καταβαλλόμενο ποσό της παρ. 1.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35: Παράταση προθεσμίας προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α.

Άρθρο 36: Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για τη χορήγηση συνεισφοράς του Δημοσίου στην αποπληρωμή δανείων (Πρόγραμμα «Γέφυρα»)

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) τροποποιείται ως εξής:

«Φυσικό πρόσωπο, στο οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας του άρθρου 71, μπορεί να υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση συνεισφοράς του Δημοσίου στην αποπληρωμή των δανειακών του υποχρεώσεων εντός αποσβεστικής προθεσμίας, από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως και την 31η Οκτωβρίου 2020.».

2. Η ισχύς της παρ. 1 άρχεται από την 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Άρθρο 37: Ρύθμιση για τη ναυπήγηση δύο Ταχέων Περιπολικών Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) του Πολεμικού Ναυτικού
Άρθρο 38: Ρύθμιση για την ολοκλήρωση εργασιών σε υποβρύχια (Υ/Β) του Πολεμικού Ναυτικού
Άρθρο 39: Έναρξη ισχύος

Νόμος 4734/2020ΦΕΚ Τεύχος A’ 196/08.10.2020
Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας -Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334) και λοιπές διατάξεις.