Ηλεκτρονικά αίτηση μείωσης ή διαγραφής προστίμου Μετρό, Ηλεκτρικός, Τραμ

Ηλεκτρονικά η αίτηση για μείωση ή διαγραφή του προστίμου που τους επιβλήθηκε κατά τη χρήση μέσων σταθερής τροχιάς (Μετρό, Ηλεκτρικός, Τραμ)

 

Τη δυνατότητα να υποβάλλουν ψηφιακά αίτηση για μείωση ή διαγραφή του προστίμου που τους επιβλήθηκε κατά τη χρήση μέσων σταθερής τροχιάς (Μετρό, Ηλεκτρικός, Τραμ) έχουν από την Πέμπτη 20.10.2022 οι πολίτες.

 

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η νέα υπηρεσία είναι πλέον διαθέσιμη στο gov.gr, στην ενότητα «Πολίτης και καθημερινότητα» και την υποενότητα «Μετακινήσεις»

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/metakineseis/aitese-akuroses-meioses-prostimou-stasu

 

Αρχικά, ο πολίτης συνδέεται με τους κωδικούς Taxisnet και καλείται να συμπληρώσει τον αριθμό του προστίμου που του έχει επιβληθεί και την ημερομηνία παράβασης, όπως αναγράφονται στο έντυπο βεβαίωσης της παράβασης.

Στη συνέχεια, επιλέγει μέσα από τη διαθέσιμη λίστα τους λόγους για τους οποίους αιτείται τη μείωση ή διαγραφή του προστίμου, ενώ μπορεί να περιγράψει αναλυτικότερα τους λόγους που επικαλείται, συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο.

Τέλος, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να επισυνάψει έγγραφα που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς του (προσωποποιημένη κάρτα σε ισχύ, δελτίο μερικής απαλλαγής κλπ).

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την υποβολή της αίτησης προς την Ψηφιακή Θυρίδα της εταιρείας Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ ΑΕ) στο gov.gr.

Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας, ο πολίτης ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της αίτησής του με SMS και email, ενώ η σχετική απόφαση αποστέλλεται και στην ψηφιακή θυρίδα του (my.gov.gr).

Διευκρινίζεται ότι η αίτηση ακύρωσης ή μείωσης προστίμου θα πρέπει να υποβληθεί αυστηρά μέσα σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της επιβολής του.

Επιπλέον, η υποβολή της αίτησης δεν αναστέλλει την δεκαήμερη προθεσμία εξόφλησης του προστίμου στο μισό της αξίας του.

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της υπηρεσίας έγινε από την ΣΤΑΣΥ ΑΕ, το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET) και τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Τα στοιχεία των πολιτών αντλούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

 
 

H Κοινή Υπουργική Απόφαση

Αριθμ. 41541 ΕΞ 2022 – ΦΕΚ Τεύχος Β 5412/19.10.2022
Ηλεκτρονική υπηρεσία «Αίτηση ακύρωσης ή μείωσης προστίμου.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ηλεκτρονική αίτηση ακύρωσης ή μείωσης προστίμου

1. Η Ηλεκτρονική αίτηση ακύρωσης ή μείωσης προστίμου δύναται να υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής, προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr- EΨΠ), και επέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75).

2. Για την υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του φυσικού προσώπου/αιτούντος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4727/2020.

Άρθρο 2
Διαδικασία ηλεκτρονικής αίτηση ακύρωσης / μείωσης προστίμου

1. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά προς την εταιρία Σταθερές Συγκοινωνίες Μονοπρόσωπη Α.Ε. (εφεξής ΣΤΑΣΥ).

2. Η αίτηση περιλαμβάνει τα απαραίτητα ταυτοποιητικά στοιχεία του αιτούντος, ιδίως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό δελτίου ταυτότητας, στοιχεία επικοινωνίας του, σημείωση αν η αίτηση αφορά στον ίδιο ή σε τρίτο πρόσωπο (π.χ. ανήλικο άτομο), τα στοιχεία του προστίμου και συγκεκριμένα σειρά, αριθμό και ημερομηνία υποβολής καθώς και περιγραφή του λόγου για τον οποίο ζητείται η ακύρωση ή μείωση.

3. Ο αιτών έχει την δυνατότητα επισύναψης της προσωποποιημένης κάρτας, του δελτίου μερικής απαλλαγής και οποιουδήποτε εγγράφου αιτιολογεί και υποστηρίζει την αίτησή του.

Μετά την υποβολή της στην ειδική εφαρμογή, η αίτηση αποστέλλεται στη θυρίδα της εταιρίας ΣΤΑΣΥ. και ακολουθούνται όσα ορίζονται στην υπό στοιχεία 5620 ΕΞ 2021/26-2-2021 (Β’ 849) απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και την υπ’ αρ. 246/08-03-2021 (Β’ 968) κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Επικρατείας.

4. Η υποβολή της αίτησης και η σχετική διαδικασία δεν αναστέλλει τη δεκαήμερη προθεσμία εξόφλησης του προστίμου στο μισό της αξίας του.

Άρθρο 3
Απάντηση στον ενδιαφερόμενο

Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας της αίτησης, αποστέλλεται στην Θυρίδα του αιτούντος μήνυμα ή έγγραφο για την πορεία διεκπεραίωσής της και τις περαιτέρω διενεργούμενες ενέργειες από την εταιρία ΣΤΑΣΥ.

Άρθρο 4
Ειδικές ρυθμίσεις

1. Το πληροφοριακό σύστημα της παρούσας διαλει-τουργεί μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α’ 84) και σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την παροχή υπηρεσίας αυθεντικοποίησης στους πολίτες και τα στελέχη της εταιρίας ΣΤΑΣΥ.

2. Η εταιρία ΣΤΑΣΥ, έχει την υποχρέωση να εκδώσει οδηγίες για την ασφαλή διαχείριση και χρήση των θυρίδων από το προσωπικό της.

Άρθρο 5
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα

1. Η εταιρία ΣΤΑΣΥ, ορίζεται ως ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ), για τους σκοπούς της λειτουργίας της εφαρμογής της παρούσας.

2. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας για την λειτουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ) και έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανόμενων πληροφοριών, της διασφάλισης της ιχνηλασιμότητας και της προστασίας των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

 

Τα πνευματικά δικαιώματα του παρόντος άρθρου ανήκουν στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu)
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης