Νόμος 4736/2020. Μείωση επιπτώσεων πλαστικών στο περιβάλλον

Νόμος 4736/2020. Μείωση επιπτώσεων πλαστικών στο περιβάλλον

Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον

 

Νόμος 4736/2020ΦΕΚ Τεύχος A 200/20.10.2020
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Άρθρο 1 Σκοπός (άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)
Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)
Άρθρο 3 Ορισμοί (άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)
Άρθρο 4 Μείωση της κατανάλωσης (άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)
Άρθρο 5 Περιορισμοί της διάθεσης στην αγορά (άρθρο 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)
Άρθρο 6 Απαιτήσεις για τα προϊόντα (άρθρο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)
Άρθρο 7 Απαιτήσεις σχετικά με τη σήμανση (άρθρο 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)
Άρθρο 8 Επέκταση προγράμματος διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για τις συσκευασίες για τα προϊόντα μίας χρήσης του Τμήματος Ι του Μέρους E του Παραρτήματος I (άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)
Άρθρο 9 Πρόγραμμα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για τα προϊόντα του Τμήματος ΙΙ του Μέρους E΄ του Παραρτήματος I (άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)
Άρθρο 10 Πρόγραμμα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για τα προϊόντα του Τμήματος ΙΙΙ του Μέρους E΄ του Παραρτήματος I (άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)
Άρθρο 11 Πρόγραμμα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για τα αλιευτικά εργαλεία (άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)
Άρθρο 12 Γενικές ρυθμίσεις για τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού
Άρθρο 13 Χωριστή συλλογή (άρθρο 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)
Άρθρο 14 Μέτρα ευαισθητοποίησης (άρθρο 10 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)
Άρθρο 15 Εφαρμογή και συντονισμός των μέτρων (άρθρο 11 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)
Άρθρο 16 Συστήματα πληροφοριών και υποβολή εκθέσεων (άρθρο 13 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)
Άρθρο 17 Έλεγχοι
Άρθρο 18 Κυρώσεις (άρθρο 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)
Άρθρο 19 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 
 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Διατάξεις Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Άρθρο 20 Δήλωση Ετοιμότητας για τη σύνδεση σταθμού ΑΠΕ – Καταβολή τέλους διατήρησης – Παρατάσεις προθεσμιών υλοποίησης έργων ΑΠΕ λόγω του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανού»
Άρθρο 21 Εξαιρέσεις και απαλλαγές από το περιβαλλοντικό τέλος και την απαγόρευση ταξινόμησης για παλαιά ρυπογόνα οχήματα – Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 4710/2020 (Α 142)
Άρθρο 22 Πιστοποιημένοι Αξιολογητές – Μητρώο Περιβαλλοντικών ελεγκτών – Τροποποίηση των άρθρων 16 και 20 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209)
Άρθρο 23 Ρυθμίσεις θεμάτων διαγωνισμών ΛΑΡΚΟ – Τροποποιήσεις άρθρου 21 του ν. 4664/2020 (Α 32)
Άρθρο 24 Περιορισμοί μεταβίβασης θυγατρικών ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ – Μεθοδολογία Υπολογισμού Απαιτούμενου Εσόδου Εθνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ)
Άρθρο 25 Κάλυψη χρηματικών υποχρεώσεων στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ) – Τροποποίηση του άρθρου 98 του ν. 4512/2018 (Α 5)
Άρθρο 26 Παράταση ισχύος προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων – Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 65 του ν. 4688/2020 (Α 101)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 27 Ερμηνευτική διάταξη της περ. ιη) του άρθρου 4 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139)
Άρθρο 28 Έναρξη ισχύος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΜΕΡΟΣ Α΄ Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που καλύπτονται από το άρθρο 4 για τη μείωση της κατανάλωσης, πλην της παρ. 10 αυτού
ΜΕΡΟΣ Β΄ Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που καλύπτονται από το άρθρο 5 σχετικά με περιορισμούς διάθεσης στην αγορά
ΜΕΡΟΣ Γ΄ Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που καλύπτονται από την παρ. 1 του άρθρου 6 για τις απαιτήσεις για τα προϊόντα
ΜΕΡΟΣ Δ΄ Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που καλύπτονται από τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 για τις απαιτήσεις σήμανσης
ΜΕΡΟΣ Ε΄
Ι. Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που καλύπτονται από το άρθρο 8 για τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού για τις συσκευασίες
ΙΙ. Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που καλύπτονται από το άρθρο 9 για τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού
ΙΙΙ. Άλλα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που καλύπτονται από το άρθρο 10 για τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που καλύπτονται από το άρθρο 13 σχετικά με τη χωριστή συλλογή και από την παρ. 2 του άρθρου 6 σχετικά με τις απαιτήσεις του προϊόντος
ΜΕΡΟΣ Ζ΄ Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που καλύπτονται από το άρθρο 14 σχετικά με την αύξηση της ευαισθητοποίησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Νόμος 4736/2020ΦΕΚ Τεύχος A’ 200/20.10.2020
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και λοιπές διατάξεις