Νόμος 4737/2020. Κύρωση σύμβασης και διατάξεις υπουργείου υγείας

Νόμος 4737/2020. Κύρωση σύμβασης και διατάξεις υπουργείου υγείας

Κύρωση σύμβασης δωρεάς, θέματα υγείας, ΕΟΠΥΥ, ΕΟΔΥ

 

Νόμος 4737/2020ΦΕΚ Τεύχος A’ 204/22.10.2020
Κύρωση της από 24.9.2020 τροποποίησης της από 26.7.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα -ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ- (ALEXANDER S. ONASSIS PUBLIC BENEFIT FOUNDATION)», που εδρεύει στο VADUZ του LIECHTENSTEIN, και του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ν.Π.Ι.Δ.), επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 24.9.2020 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 26.7.2018 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ”» ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ

Άρθρο πρώτο: Κύρωση της από 24.9.2020 τροποποίησης της από 26.7.2018 σύμβασης δωρεάς και του Παραρτήματός της

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο δεύτερο: Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων – Τροποποίηση του άρθρου 27 του ν. 3984/2011
Άρθρο τρίτο: Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού της υπό εκκαθάριση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΚ-ΑΕΜΥ» της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ ΑΕ)
Άρθρο τέταρτο: Παράταση συμβάσεων προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων
Άρθρο πέμπτο: Μηνιαία αποζημίωση οικογενειακών ιατρών
Άρθρο έκτο: Οργανωτικές διατάξεις για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών
Άρθρο έβδομο: Ιατρικές πράξεις σε αυτοτελείς Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας – Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 4025/2011
Άρθρο όγδοο: Στελέχωση – Σύνθεση προσωπικού Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας
Άρθρο ένατο: Αριθμός χειρουργικών αιθουσών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας
Άρθρο δέκατο: Νομιμοποίηση δαπανών Κέντρων Υγείας
Άρθρο ενδέκατο: Στελέχωση Μ.Ε.Θ. – Τροποποίηση του άρθρου 54 του ν. 4690/2020
Άρθρο δωδέκατο: Ρυθμίσεις οφειλών Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας Φαρμάκων προς τον ΕΟΠΥΥ για το έτος 2019
Άρθρο δέκατο τρίτο: Ποινές ιατρών – Τροποποίηση του άρθρου 2 του π.δ. 121/2008
Άρθρο δέκατο τέταρτο: Άυλα παραπεμπτικά
Άρθρο δέκατο πέμπτο: Όριο φαρμακευτικής δαπάνης ΕΟΠΥΥ
Άρθρο δέκατο έκτο: Δαπάνες συμβεβλημένων και μη συμβεβλημένων παρόχων του ΕΟΠΥΥ
Άρθρο δέκατο έβδομο: Ζητήματα προσωπικού ΕΟΔΥ
Άρθρο δέκατο όγδοο: Αγορά φαρμάκων από το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ ΑΕ) για λογαριασμό των δημόσιων νοσοκομείων
Άρθρο δέκατο ένατο: Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο εικοστό: Συμβάσεις επικουρικού προσωπικού – Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 4715/2020
Άρθρο εικοστό πρώτο: Ρυθμίσεις συνταγογράφησης οπιοειδών και λοιπών ουσιών – Τροποποίηση του άρθρου 1 του π.δ. 148/2007
Άρθρο εικοστό δεύτερο: Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής – Τροποποίηση των άρθρων 7, 19 και 21 του ν. 3305/2005
Άρθρο εικοστό τρίτο: Διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και έγκρισης φαρμάκων μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης
Άρθρο εικοστό τέταρτο: Διαδικασία επιλογής Διοικητή και Αναπληρωτή Διοικητή Νοσοκομείου – Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 3329/2005
Άρθρο εικοστό πέμπτο: Προϊόντα δειγματισμού

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο εικοστό έκτο: Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020 – Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων

 
 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

Άρθρο εικοστό έβδομο: Παράταση ρυθμίσεων για τον κορωνοϊό COVID-19
Άρθρο εικοστό όγδοο: Πρόσληψη επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού και μετακίνηση προσωπικού των Τοπικών Μονάδων Υγείας
Άρθρο εικοστό ένατο: Μετακίνηση υγειονομικού προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την κάλυψη έκτακτων αναγκών αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 – Tροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 4708/2020
Άρθρο τριακοστό: Δημιουργία Κινητών Ομάδων Υγείας Ειδικού Σκοπού υπηρεσιών νοσηλευτικής φροντίδας, λήψης δειγμάτων βιολογικού υλικού και άμεσης εκτέλεσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) για τον εντοπισμό κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο τριακοστό πρώτο: Όροι χρήσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και υποχρέωση ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19
Άρθρο τριακοστό δεύτερο: Δωρεά για την ολοκλήρωση του έργου κατασκευής ΜΕΘ
Άρθρο τριακοστό τρίτο: Χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών για διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΠΠΥ

Άρθρο τριακοστό τέταρτο: Όργανα διοίκησης και ελέγχου ΕΟΠΠΥ – Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 3918/2011
Άρθρο τριακοστό πέμπτο: Αρμοδιότητες του Διοικητή του ΕΟΠΠΥ και Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Διοικητή
Άρθρο τριακοστό έκτο: Αρμοδιότητες μη εκτελεστικού Προέδρου – Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου και Διαφάνειας
Άρθρο τριακοστό έβδομο: Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους του ΕΟΠΠΥ και Τμήμα Νομικών Υποθέσεων – Ρυθμίσεις διοικητικής αναδιοργάνωσης του ΕΟΠΠΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Άρθρο τριακοστό όγδοο: Δαπάνες Επιθεωρητών – Ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
Άρθρο τριακοστό ένατο: Δυνατότητα έκδοσης ενιαίου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής με έναν υπόλογο για τους Επιθεωρητές – Ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας – Τροποποίηση του άρθρου 100 του ν. 4270/2014

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο τεσσαρακοστό: Τροποποίηση του π.δ. 131/1987 «Χαρακτηρισμός ως προβληματικών και άγονων πόλεων ή κωμοπόλεων και ιατρικών ειδικοτήτων, διάκρισή τους σε κατηγορίες και θέσπιση κινήτρων ιατρών» (Α 73)
Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο: Επιτροπή Ιοντιζουσών και μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΥΚΛΩΝΑ «IANO» ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο: Ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων σχετικά με τις ζημιές που προκλήθηκαν λόγω έντονων καιρικών φαινομένων
Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο: Επιχορηγήσεις Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων – Τροποποίηση του ν. 3877/2010
Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο: Καταβολή αποζημίωσης στα μέλη των επιτροπών για την καταγραφή ζημιών από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό»
Άρθρο τεσσαρακοστό πέμπτο: Ειδικότερος προσδιορισμός επιχορηγήσεων – Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 2459/1997
Άρθρο τεσσαρακοστό έκτο: Έκδοση αποφάσεων πληρωμής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών – Τροποποίηση του άρθρου Ι του ν. 4728/2020
Άρθρο τεσσαρακοστό έβδομο: Παράταση προθεσμιών σχετικά με τη λειτουργία Αγροτικών Συνεταιρισμών
Άρθρο τεσσαρακοστό όγδοο: Έναρξη ισχύος