Νόμος 4760/2020 με διατάξεις σωφρονιστικής νομοθεσίας

Νόμος 4760/2020 με διατάξεις σωφρονιστικής νομοθεσίας

Νόμος 4760/2020 με διατάξεις σωφρονιστικής νομοθεσίας και αρμοδιότητας Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Νόμος 4760/2020ΦΕΚ Τεύχος A’ 247/11.12.2020
Ρυθμίσεις σωφρονιστικής νομοθεσίας, διατάξεις για το Ταμείο Προνοίας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Άρθρο 1 Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών – Ιατρική φροντίδα κρατουμένων – Άδειες κρατουμένων – Τροποποίηση διατάξεων του Σωφρονιστικού Κώδικα
Άρθρο 2 Αποστολή Σώματος Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστημάτων Κράτησης – Ορισμός Προϊσταμένου του Σώματος
Άρθρο 3 Μεταγωγή σε αγροτικές φυλακές
Άρθρο 4 Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων Καταστημάτων Κράτησης και Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου
Άρθρο 5 Μεταφορά Συμβουλίου Σωφρονιστικών Υποθέσεων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Άρθρο 6 Σύσταση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Άρθρο 7 Σύσταση Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Άρθρο 8 Αύξηση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
Άρθρο 9 Περιφερειακή ανάπτυξη και ζητήματα προσωπικού δικτύου «ΕΠΑΝΟΔΟΣ» – Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 300/2003 (Α΄ 256)
Άρθρο 10 Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτρονικής επιτήρησης
Άρθρο 11 Ρυθμίσεις θεμάτων επιλογής προσωπικού για την πλήρωση των θέσεων των κλάδων ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης των Καταστημάτων Κράτησης
Άρθρο 12 Ανανέωση συμβάσεων πρόσληψης με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. των υπαλλήλων ΔΕ Φύλαξης στα Καταστήματα Κράτησης
Άρθρο 13 Εκτέλεση θεραπευτικών μέτρων
Άρθρο 14 Μετατάξεις υπαλλήλων κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.)

Άρθρο 15 Μετονομασία του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.)
Άρθρο 16 Συγκρότηση Ταμείου Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.)
Άρθρο 17 Σκοπός ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
Άρθρο 18 Πόροι ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
Άρθρο 19 Χρόνος ασφάλισης
Άρθρο 20 Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
Άρθρο 21 Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Α.Π.Α.Σ.Α.
Άρθρο 22 Διάρθρωση του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
Άρθρο 23 Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Διευθύνσεων του ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
Άρθρο 24 Θέματα στελέχωσης ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.
Άρθρο 25 Τελικές διατάξεις

 
 

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Άρθρο 26 Εξαιρέσεις από την κατάργηση προσωποπαγών θέσεων
Άρθρο 27 Λέσχες – Πρατήρια
Άρθρο 28 Θέματα αρμοδιότητας του Συνηγόρου του Πολίτη
Άρθρο 29 Ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης
Άρθρο 30 Εισαγωγή στη Σχολή Αστυφυλάκων ή στη Σχολή Πυροσβεστών
Άρθρο 31 Παραχώρηση με αντάλλαγμα μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία
Άρθρο 32 Θέματα αρμοδιότητας Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
Άρθρο 33 Ρυθμίσεις θεμάτων διαχείρισης και δαπανών της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας
Άρθρο 34 Ρυθμίσεις σταδιοδρομίας
Άρθρο 35 Διάθεση κατασχεμένων μέσων
Άρθρο 36 Ρυθμίσεις θεμάτων φοίτησης στη Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας
Άρθρο 37 Στελέχωση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
Άρθρο 38 Επιβολή διοικητικού προστίμου σε ιδιοκτήτη ζώου που προκάλεσε αγροτικές φθορές
Άρθρο 39 Θέματα αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
Άρθρο 40 Σύσταση Μονάδας Επιθεώρησης και Ελέγχου στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Άρθρο 41 Παροχή οπλισμού, πυρομαχικών και λοιπού εξοπλισμού στους αξιωματούχους της κατηγορίας 1 του μόνιμου προσωπικού της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex)
Άρθρο 42 Ρυθμίσεις συμβάσεων προμήθειας ειδών αρτοτροφοδοσίας αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής
Άρθρο 43 Κατάργηση προστατευτικής φύλαξης ασυνόδευτων ανηλίκων
Άρθρο 44 Αρμοδιότητα Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου – Τροποποίηση του άρθρου 60 του ν. 4636/2019

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 45
Καταργούμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ

Άρθρο 46
Έναρξη ισχύος

Νόμος 4760/2020ΦΕΚ Τεύχος A’ 247/11.12.2020
Ρυθμίσεις σωφρονιστικής νομοθεσίας, διατάξεις για το Ταμείο Προνοίας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.