Νόμος 4782/2021 για δημόσιες συμβάσεις, προμήθειες, ανάπτυξη, υποδομές, υγεία

Νόμος 4782/2021 για δημόσιες συμβάσεις, προμήθειες, ανάπτυξη, υποδομές, υγεία

Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων

Νόμος 4782/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 36/09.03.2021
Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία

ΜΕΡΟΣ Α’
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 1 Ορισμοί – Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Άρθρο 2 Ρύθμιση ζητημάτων προσφυγής σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση – Αντικατάσταση του άρθρου 32Α του ν. 4412/2016
Άρθρο 3 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί – Τροποποίηση του τίτλου και προσθήκη παρ. 11 στο άρθρο 34 του ν. 4412/2016
Άρθρο 4 Υποχρέωση χρήσης – Λειτουργία ΕΣΗΔΗΣ – Τροποποίηση του τίτλου και αντικατάσταση του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
Άρθρο 5 Πολιτική ασφαλείας ΕΣΗΔΗΣ – Τροποποίηση των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016
Άρθρο 6 Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) – Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 10 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016
Άρθρο 7 Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών και προγραμματισμός δημοσίων συμβάσεων – Τροποποίηση του τίτλου και αντικατάσταση του άρθρου 41 του ν. 4412/2016
Άρθρο 8 Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων με αναθέτουσες αρχές από διαφορετικά κράτη μέλη -Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4412/2016
Άρθρο 9 Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών στις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών – Τροποποίηση των παρ. 1 και 3, κατάργηση της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016
Άρθρο 10 Συγκρότηση και τήρηση φακέλου δημόσιας σύμβασης – Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1, 2, 3, 4, 7 και 8, κατάργηση των παρ. 5 και 6 και προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 45 του ν. 4412/2016
Άρθρο 11 Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς – Τροποποίηση του τίτλου και αντικατάσταση του άρθρου 46 του ν. 4412/2016
Άρθρο 12 Κανόνες για τη διενέργεια προκαταρκτικών διαβουλεύσεων της αγοράς – Αντικατάσταση του άρθρου 47 του ν. 4412/2016
Άρθρο 13 Προηγούμενη εμπλοκή υποψηφίων ή προσφερόντων – Αντικατάσταση του άρθρου 48 του ν. 4412/2016
Άρθρο 14 Επάρκεια προϋπολογισμού, ωριμότητα, μελέτες – Αντικατάσταση του άρθρου 49 του ν. 4412/2016
Άρθρο 15 Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης – Τροποποίηση του τίτλου, των παρ. 1, 2 και 5 και προσθήκη παρ. 6, 7 και 8 στο άρθρο 50 του ν. 4412/2016
Άρθρο 16 Περιεχόμενο εγγράφων της σύμβασης – Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 2 και 5 άρθρου 53 του ν. 4412/2016
Άρθρο 17 Τεχνικές προδιαγραφές – Τροποποίηση του τίτλου και της παρ. 9 του άρθρου 54 του ν. 4412/2016
Άρθρο 18 Υπεργολαβία – Αντικατάσταση του άρθρου 58 του ν. 4412/2016
Άρθρο 19 Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο – Τροποποίηση των παρ. 1, 2 και 6 και προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 66 του ν. 4412/2016
Άρθρο 20 Ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων – Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 70 του ν. 4412/2016
Άρθρο 21 Εγγυήσεις – Τροποποίηση του τίτλου και αντικατάσταση του άρθρου 72 του ν. 4412/2016
Άρθρο 22 Λόγοι αποκλεισμού – Τροποποίηση του τίτλου και αντικατάσταση του άρθρου 73 του ν. 4412/2016
Άρθρο 23 Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις – Τροποποίηση του τίτλου και αντικατάσταση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016
Άρθρο 24 Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου – Αντικατάσταση του άρθρου 76 του ν. 4412/2016
Άρθρο 25 Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών – Αντικατάσταση του άρθρου 77 του ν. 4412/2016
Άρθρο 26 Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016
Άρθρο 27 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης – Τροποποίηση των παρ. 1, 2, 3, 5, 6 και 7, κατάργηση των παρ. 2 και 4 και προσθήκη παρ. 8 και 9 στο άρθρο 79 του ν. 4412/2016
Άρθρο 28 Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης – Κατάργηση της παρ. 3 και τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 79Α του ν. 4412/2016
Άρθρο 29 Αποδεικτικά μέσα – Τροποποίηση των παρ. 2, 3, 9 και 10 του άρθρου 80 του ν. 4412/2016
Άρθρο 30 Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων – Τροποποίηση του τίτλου και αντικατάσταση του άρθρου 86 του ν. 4412/2016
Άρθρο 31 Κοστολόγηση του κύκλου ζωής – Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 4 και 5 του άρθρου 87 του ν. 4412/2016
Άρθρο 32 Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές – Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1, 5 και 6 και προσθήκη παρ. 5Α στο άρθρο 88 του ν. 4412/2016
Άρθρο 33 Ισότιμες και ισοδύναμες προσφορές – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 90 του ν. 4412/2016
Άρθρο 34 Περιεχόμενο προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής – Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 4 και 8, προσθήκη παρ. 4Α και κατάργηση των παρ. 2, 3 και 7 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016
Άρθρο 35 Περιεχόμενο φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» – Αντικατάσταση του άρθρου 93 του ν. 4412/2016
Άρθρο 36 Περιεχόμενο φακέλου «Τεχνική Προσφορά» – Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 94 του ν. 4412/2016
Άρθρο 37 Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών – Τροποποίηση των παρ. 2, 5 και 6 του άρθρου 95 του ν. 4412/2016
Άρθρο 38 Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής- Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1 και 2, κατάργηση των παρ. 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 96 του ν. 4412/2016
Άρθρο 39 Χρόνος ισχύος προσφορών – Τροποποίηση των παρ. 1, 2, 3 και 4 και προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 97 του ν. 4412/2016
Άρθρο 40 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών – Αντικατάσταση του άρθρου 100 του ν. 4412/2016
Άρθρο 41 Αντιστροφή σταδίων αξιολόγησης στην ανοικτή διαδικασία – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 101 του ν. 4412/2016
Άρθρο 42 Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών – Αντικατάσταση του άρθρου 102 του ν. 4412/2016
Άρθρο 43 Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών – Τροποποίηση των παρ. 1, 2, 3, και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016
Άρθρο 44 Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής – Οψιγενείς μεταβολές – Αντικατάσταση του άρθρου 104 του ν. 4412/2016
Άρθρο 45 Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης – Αντικατάσταση του άρθρου 105 του ν. 4412/2016
Άρθρο 46 Ματαίωση διαδικασίας – Τροποποίηση των παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016
Άρθρο 47 Διαδικασία ανάθεσης – Τροποποίηση των παρ. 1 και 3 του άρθρου 109 Α του ν. 4412/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ν. 4412/2016
Άρθρο 48 Επιλογή των διαδικασιών – Αντικατάσταση του άρθρου 116 του ν. 4412/2016
Άρθρο 49 Δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας – Προσθήκη άρθρου 117 Α στον ν. 4412/2016
Άρθρο 50 Απευθείας ανάθεση – Αντικατάσταση του άρθρου 118 του ν. 4412/2016
Άρθρο 51 Απευθείας ανάθεση μέσω συστημάτων ηλεκτρονικής αγοράς (e-marketplace) – Προσθήκη άρθρου 118 Α στον ν. 4412/2016
Άρθρο 52 Συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας – Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 2, 3, 6, 7 και 8, κατάργηση της παρ. 5 και προσθήκη παρ. 9 και 10 στο άρθρο 119 του ν. 4412/2016
Άρθρο 53 Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης – Αντικατάσταση του άρθρου 120 του ν. 4412/2016
Άρθρο 54 Οικονομικές προσφορές στις δημόσιες συμβάσεις έργων – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 124 του ν. 4412/2016
Άρθρο 55 Έννομη προστασία κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των ορίων του άρθρου 118 και των δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 119 – Τροποποίηση του τίτλου και αντικατάσταση του άρθρου 127 του ν. 4412/2016
Άρθρο 56 Ανάθεση εξειδικευμένων υπηρεσιών (σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες) για δημόσιες συμβάσεις – Τροποποίηση των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 128 του ν. 4412/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 57 Διοίκηση του έργου – Παρακολούθηση και επίβλεψη- Αντικατάσταση του άρθρου 136 του ν. 4412/2016
Άρθρο 58 Διοίκηση του έργου – Παρακολούθηση και επίβλεψη έργων κάτω των ορίων – Μητρώο επιβλεπόντων ελεγκτών μηχανικών – Εξουσιοδοτική διάταξη – Προσθήκη άρθρου 136Α στον ν. 4412/2016
Άρθρο 59 Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου – Αντικατάσταση του άρθρου 138 του ν. 4412/2016
Άρθρο 60 Πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων- Αντικατάσταση του άρθρου 141 του ν. 4412/2016
Άρθρο 61 Ψηφιακό αρχείο βαθμολόγησης – Αντικατάσταση του άρθρου 142 του ν. 4412/2016
Άρθρο 62 Κοινοποίηση στον ανάδοχο – Εκπροσώπηση – Αντικατάσταση του άρθρου 143 του ν. 4412/2016
Άρθρο 63 Σύμπραξη του μελετητή στην κατασκευή – Πρόσθετες εγγυήσεις – Ευθύνη – Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 144 του ν. 4412/2016
Άρθρο 64 Χρονοδιάγραμμα κατασκευής – Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 145 του ν. 4412/2016
Άρθρο 65 Ημερολόγιο του έργου – Αντικατάσταση του άρθρου 146 του ν. 4412/2016
Άρθρο 66 Προθεσμίες – Αντικατάσταση του άρθρου 147 του ν. 4412/2016
Άρθρο 67 Ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσμιών έργου – Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 148 του ν. 4412/2016
Άρθρο 68 Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ) – Αντικατάσταση του άρθρου 149 του ν. 4412/2016
Άρθρο 69 Προκαταβολές – Αντικατάσταση του άρθρου 150 του ν. 4412/2016
Άρθρο 70 Επιμετρήσεις – Αντικατάσταση του άρθρου 151 του ν. 4412/2016
Άρθρο 71 Λογαριασμοί – Αντικατάσταση του άρθρου 152 του ν. 4412/2016
Άρθρο 72 Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων – Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 3, 10, 19, 21 και 22 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016
Άρθρο 73 Απολογιστικές εργασίες – Τροποποίηση των παρ. 9 και 10 του άρθρου 154 του ν. 4412/2016
Άρθρο 74 Επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες, οι οποίες εκτελούνται πριν από την έγκριση του Α.Π.Ε. – Αντικατάσταση του άρθρου 155 του ν. 4412/2016
Άρθρο 75 Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους – Αυξομειώσεις εργασιών – Νέες εργασίες – Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1, 2, 3 και 7 του άρθρου 156 του ν. 4412/2016
Άρθρο 76 Βλάβες στα έργα – Αποζημιώσεις – Τροποποίηση των παρ. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 και προσθήκη παρ. 11 στο άρθρο 157 του ν. 4412/2016
Άρθρο 77 Ακαταλληλότητα υλικών – Ελαττώματα – Παράλειψη συντήρησης – Τροποποίηση των παρ. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 και 10 του άρθρου 159 του ν. 4412/2016
Άρθρο 78 Έκπτωση αναδόχου – Τροποποίηση των παρ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13 του άρθρου 160 του ν. 4412/2016
Άρθρο 79 Διακοπή εργασιών – Διάλυση της σύμβασης – Τροποποίηση των παρ. 2, 4 και 8 του άρθρου 161 του ν. 4412/2016
Άρθρο 80 Υποκατάσταση – Αντικατάσταση του άρθρου 164 του ν. 4412/2016
Άρθρο 81 Υπεργολαβία κατά την εκτέλεση – Εγκεκριμένος υπεργολάβος – Κατασκευαστική κοινοπραξία – Αντικατάσταση του άρθρου 165 του ν. 4412/2016
Άρθρο 82 Βεβαίωση περάτωσης εργασιών – Αντικατάσταση του άρθρου 168 του ν. 4412/2016
Άρθρο 83 Διοικητική παραλαβή για χρήση – Τροποποίηση των παρ. 1 και 5 του άρθρου 169 του ν. 4412/2016
Άρθρο 84 Ενιαίο Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών (ΕΣΤΕΠ ΤΙΜ-ΤΕΜ) – Αντικατάσταση του άρθρου 170 του ν. 4412/2016
Άρθρο 85 Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων – Αντικατάσταση του άρθρου 171 του ν. 4412/2016
Άρθρο 86 Παραλαβή – Αντικατάσταση του άρθρου 172 του ν. 4412/2016
Άρθρο 87 Διοικητική επίλυση συμβατικών διαφορών – Αντικατάσταση του άρθρου 174 του ν. 4412/2016
Άρθρο 88 Διαιτητική επίλυση διαφορών – Τροποποίηση των παρ. 1, 2 και 5 και προσθήκη παρ. 6, 7, 8 και 9 στο άρθρο 176 του ν. 4412/2016
Άρθρο 89 Διοίκηση σύμβασης μελέτης – παροχής τεχνικών υπηρεσιών, έλεγχος, επίβλεψη και παρακολούθηση – Αντικατάσταση του άρθρου 183 του ν. 4412/2016
Άρθρο 90 Μητρώο Επιβλεπόντων Ελεγκτών Μηχανικών – Προσθήκη άρθρου 183Α στον ν. 4412/2016
Άρθρο 91 Προθεσμίες – Χρονοδιάγραμμα – Αντικατάσταση του άρθρου 184 του ν. 4412/2016
Άρθρο 92 Ποινικές ρήτρες – Τροποποίηση των παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 185 του ν. 4412/2016
Άρθρο 93 Καταβολή της αμοιβής του αναδόχου – Τροποποίηση των παρ. 2, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 187 του ν. 4412/2016
Άρθρο 94 Έγκριση της μελέτης – Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης – Αντικατάσταση του άρθρου 189 του ν. 4412/2016
Άρθρο 95 Αποζημίωση του αναδόχου λόγω υπερημερίας του εργοδότη χωρίς λύση της σύμβασης – Αντικατάσταση του άρθρου 190 του ν. 4412/2016
Άρθρο 96 Έκπτωση του αναδόχου – Τροποποίηση των παρ. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 191 του ν. 4412/2016
Άρθρο 97 Διάλυση της σύμβασης – Τροποποίηση των παρ. 1, 3, 4, 5 και 6 και κατάργηση της παρ. 7 του άρθρου 192 του ν. 4412/2016
Άρθρο 98 Αποζημίωση αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης – Αντικατάσταση του άρθρου 194 του ν. 4412/2016
Άρθρο 99 Υποκατάσταση του αναδόχου – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 195 του ν. 4412/2016
Άρθρο 100 Τεχνικές προδιαγραφές – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 196 του ν. 4412/2016
Άρθρο 101 Διοικητική και δικαστική επίλυση διαφορών – Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 2, 3, 6, 7 και 12 και προσθήκη παρ. 13 και 14 στο άρθρο 198 του ν. 4412/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 102 Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου – Τροποποίηση των παρ. 1 και 4 του άρθρου 200 του ν. 4412/2016
Άρθρο 103 Κήρυξη αναδόχου ως εκπτώτου – Αντικατάσταση του άρθρου 203 του ν. 4412/2016
Άρθρο 104 Χρόνος παράδοσης υλικών – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016
Άρθρο 105 Παραλαβή υλικών – Τροποποίηση της παρ. 1 και προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 208 του ν. 4412/2016
Άρθρο 106 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 215 του ν. 4412/2016
Άρθρο 107 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών – Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 219 του ν. 4412/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 108 Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων – Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1, 3, 8, 9, 10 και 11 και προσθήκη παρ. 12 στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ (ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ) – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΙ ΤΟΥ ν. 4412/2016
Άρθρο 109 Κανόνες που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες – Τροποποίηση των παρ. 6, 7, 8, 9, 10 και 11 του άρθρου 258 του ν. 4412/2016 (άρθρο 40 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Άρθρο 110 Πολιτική ασφαλείας ΕΣΗΔΗΣ- Τροποποίηση των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 259 του ν. 4412/2016 (Άρθρο 40 παρ. 6 της Οδηγίας 214/25/ΕΕ)
Άρθρο 111 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί – Τροποποίηση του τίτλου και προσθήκη παρ. 11 στο άρθρου 271 του ν. 4412/2016
Άρθρο 112 Συγκρότηση και τήρηση φακέλου σύμβασης – Τροποποίηση των παρ. 2, 3 και 4 και κατάργηση της παρ. 5 του άρθρου 277 του ν. 4412/2016 (άρθρο 99 παρ. 6 και 100 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Άρθρο 113 Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς – Αντικατάσταση του άρθρου 278 του ν. 4412/2016 (άρθρο 58 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Άρθρο 114 Κανόνες για τη διενέργεια προκαταρκτικών διαβουλεύσεων της αγοράς – Τροποποίηση των παρ. 1 και 3 του άρθρου 279 του ν. 4412/2016
Άρθρο 115 Προηγούμενη εμπλοκή υποψηφίων ή προσφερόντων – Αντικατάσταση του άρθρου 280 του ν. 4412/2016 (άρθρο 59 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Άρθρο 116 Περιεχόμενο εγγράφων της σύμβασης – Τροποποίηση των παρ. 2 και 5 του άρθρου 281 του ν. 4412/2016
Άρθρο 117 Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο – Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 296 του ν. 4412/2016 (άρθρο 72 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ)
Άρθρο 118 Εγγυήσεις – Τροποποίηση του τίτλου και αντικατάσταση του άρθρου 302 του ν. 4412/2016
Άρθρο 119 Χρήση των λόγων αποκλεισμού και των κριτηρίων επιλογής που προβλέπονται στο Βιβλίο Ι – Τροποποίηση της παρ. 1 και κατάργηση της παρ. 3 του άρθρου 305 του ν. 4412/2016
Άρθρο 120 Αποκλεισμός οικονομικού φορέα – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 306 του ν. 4412/2016
Άρθρο 121 Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών – Αντικατάσταση του άρθρου 310 του ν. 4412/2016
Άρθρο 122 Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές – Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1 και 7 και προσθήκη παρ. 6Α στο άρθρο 313 του ν. 4412/2016
Άρθρο 123 Ειδικοί κανόνες διεξαγωγής διαδικασίας – Αντικατάσταση του άρθρου 315 του ν. 4412/2016
Άρθρο 124 Κατακύρωση – Σύναψη σύμβασης – Αντικατάσταση του άρθρου 316 του ν. 4412/2016
Άρθρο 125 Ματαίωση διαδικασίας – Τροποποίηση των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 317 του ν. 4412/2016
Άρθρο 126 Επιλογή των διαδικασιών – Αντικατάσταση του άρθρου 326 του ν. 4412/2016
Άρθρο 127 Δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας – Προσθήκη άρθρου 327 Α στον ν. 4412/2016
Άρθρο 128 Απευθείας ανάθεση – Τροποποίηση των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 328 του ν. 4412/2016
Άρθρο 129 Συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας – Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 2, 3, 4, 6, 7 και 8, κατάργηση της παρ. 5 και προσθήκη παρ. 9 και 10 στο άρθρο 329 του ν.  4412/2016
Άρθρο 130 Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης – Αντικατάσταση του άρθρου 330 του ν. 4412/2016
Άρθρο 131 Έννομη προστασία για συμβάσεις των άρθρων 328 και 329 – Αντικατάσταση του άρθρου 333Α του ν. 4412/2016
Άρθρο 132 Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία – Αντικατάσταση του άρθρου 334 του ν. 4412/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Άρθρο 133 Κατάρτιση και πιστοποίηση προσωπικού αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων – Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 3 και 4 του άρθρου 344 του ν. 4412/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 134 Πεδίο εφαρμογής – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 345 του ν. 4412/2016
Άρθρο 135 Παράβολο – Τροποποίηση του τίτλου και της παρ. 5 και προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016
Άρθρο 136 Διαδικασία εξέτασης της προσφυγής – Τροποποίηση των παρ. 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016
Άρθρο 137 Προσωρινά μέτρα – Αντικατάσταση του άρθρου 366 του ν. 4412/2016
Άρθρο 138 Δικαστική προστασία – Αρμόδιο δικαστήριο – Αντικατάσταση του άρθρου 372 του ν. 4412/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 139 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Α’
Άρθρο 140 Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Α’
Άρθρο 141 Καταργούμενες διατάξεις Μέρους Α’
Άρθρο 142 Έναρξη ισχύος Μέρους Α’

 
ΜΕΡΟΣ Β’
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Άρθρο 143 Δομή Δυνάμεων – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 72 του ν. 3883/2010
Άρθρο 144 Μακροπρόθεσμος Προγραμματισμός Αμυντικών Εξοπλισμών – Αντικατάσταση του άρθρου 73 του ν. 3883/2010
Άρθρο 145 Κυλιόμενος Προγραμματισμός Συμβάσεων Στρατιωτικού Εξοπλισμού – Αντικατάσταση του άρθρου 74 του ν. 3883/2010
Άρθρο 146 Ενεργοποίηση προγράμματος στρατιωτικού εξοπλισμού – Αντικατάσταση του άρθρου 76 του ν. 3883/2010

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Άρθρο 147 Προγραμματισμός συμβάσεων στον τομέα της άμυνας – Αντικατάσταση του άρθρου 1 του ν. 3978/2011
Άρθρο 148 Αρμοδιότητες της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής των Ελλήνων – Αντικατάσταση του άρθρου 2 του ν. 3978/2011
Άρθρο 149 Εθνική Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 3 του ν. 3978/2011
Άρθρο 150 Συμφωνίες – πλαίσιο εν συνεχεία υποστήριξης – Προσθήκη άρθρου 4Α στον ν. 3978/2011
Άρθρο 151 Αρμοδιότητες Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων – Αντικατάσταση του άρθρου 5 του ν. 3978/2011
Άρθρο 152 Αρμοδιότητες Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων – Αντικατάσταση του άρθρου 6 του ν. 3978/2011
Άρθρο 153 Συλλογικά όργανα – Αντικατάσταση του άρθρου 7 του ν. 3978/2011
Άρθρο 154 Επιτροπές Προμηθειών και κατανομή αρμοδιοτήτων – Προσθήκη άρθρων 7Α, 7Β και 7Γ στον ν. 3978/2011
Άρθρο 155 Κανόνες διαφάνειας και δεοντολογίας που εφαρμόζουν τα όργανα των Ενόπλων Δυνάμεων – Αντικατάσταση του άρθρου 8 του ν. 3978/2011
Άρθρο 156 Κανόνες διαφάνειας και καταπολέμησης της διαφθοράς που επιβάλλονται στους οικονομικούς φορείς – Αντικατάσταση του άρθρου 10 του ν. 3978/2011
Άρθρο 157 Μεταβολές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και στη διοίκηση του οικονομικού φορέα – Αντικατάσταση του άρθρου 12 του ν. 3978/2011
Άρθρο 158 Προσυμβατικός έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου – Αντικατάσταση του άρθρου 13 του ν. 3978/2011
Άρθρο 159 Προϋποθέσεις και διαδικασία προσφυγής στο άρθρο 346 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Προσθήκη άρθρου 18Α στον ν. 3978/2011
Άρθρο 160 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) – Προσθήκη άρθρου 29Α στον ν. 3978/2011
Άρθρο 161 Σύνταξη προσφορών – Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 80 του ν. 3978/2011
Άρθρο 162 Χρόνος ισχύος προσφορών – Αντικατάσταση του άρθρου 84 του ν. 3978/2011
Άρθρο 163 Κατακύρωση σύμβασης – Τροποποίηση του άρθρου 87 του ν. 3978/2011
Άρθρο 164 Ματαίωση διαδικασίας – Προσθήκη άρθρου 88Α στον ν. 3978/2011
Άρθρο 165 Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων – Αντικατάσταση του άρθρου 100 του ν. 3978/2011
Άρθρο 166 Αξιοποίηση μη επιχειρησιακά αναγκαίου στρατιωτικού εξοπλισμού – Αντικατάσταση του άρθρου 107 του ν. 3978/2011

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Άρθρο 167 Κρατική Διασφάλιση Ποιότητας – Αντικατάσταση του άρθρου 2 του ν. 3433/2006
Άρθρο 168 Εγγύηση συμμετοχής – Αντικατάσταση του άρθρου 33 του ν. 3433/2006
Άρθρο 169 Εγγυήσεις κατά το στάδιο ανάθεσης και εκτέλεσης της σύμβασης – Προσθήκη άρθρου 33Α στον ν. 3433/2006
Άρθρο 170 Εγγυημένη λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης – Προσθήκη άρθρου 33Β στον ν. 3433/2006
Άρθρο 171 Χρόνος παράδοσης υλικών – Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας – Αντικατάσταση του άρθρου 37 του ν. 3433/2006
Άρθρο 172 Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση υλικών ή παροχή υπηρεσιών – Αντικατάσταση του άρθρου 40 του ν. 3433/2006
Άρθρο 173 Έκπτωση αναδόχου – Κυρώσεις – Αντικατάσταση του άρθρου 41 του ν. 3433/2006
Άρθρο 174 Τροποποίηση συμβάσεων και συμφωνιών-πλαίσιο κατά τη διάρκειά τους – Αντικατάσταση του άρθρου 61 του ν. 3433/2006
Άρθρο 175 Απόρριψη – Αντικατάσταση υπηρεσιών – Προσθήκη άρθρου 63Α στον ν. 3433/2006
Άρθρο 176 Διαιτητική επίλυση συμβατικών διαφορών – Προσθήκη άρθρου 70Α στον ν. 3433/2006

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 177 Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Β’
Άρθρο 178 Καταργούμενες διατάξεις Μέρους Β’
Άρθρο 179 Έναρξη ισχύος Μέρους Β’

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 180 Έσοδα και προϋπολογισμός της Επιτροπής Ανταγωνισμού – Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 3959/2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ B’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.
Άρθρο 181 Μισθολογικές ρυθμίσεις για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων Α.Ε. – Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 4354/2015
Άρθρο 182 Διεύρυνση του σκοπού της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. (ΕΑΤ Α.Ε.) και καθορισμός του ύψους των λειτουργικών δαπανών – Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της Ε.Α.Τ. Α.Ε.
Άρθρο 183 Ρυθμίσεις για το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. (Ε.Α.Τ. Α.Ε.) – Τροποποίηση του άρθρου 11 του καταστατικού της Ε.Α.Τ. Α.Ε.
Άρθρο 184 Έγκριση των κανονισμών της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. από το διοικητικό συμβούλιο αυτής – Τροποποίηση του άρθρου τέταρτου του ν. 3912/2011
Άρθρο 185 Ρυθμίσεις για το προσωπικό της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. – Τροποποίηση του άρθρου πέμπτου του ν. 3912/2011
Άρθρο 186 Ρυθμίσεις για το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων Α.Ε. – Τροποποίηση των παρ. 5 και 6 του άρθρου 28 του ν. 2843/2000
Άρθρο 187 Ρυθμίσεις για τους κανονισμούς της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων Α.Ε. – Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 8 του ν. 4608/2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Τ.Ε.Ε.)
Άρθρο 188 Εκπρόσωποι Τ.Ε.Ε. σε συλλογικά όργανα
Άρθρο 189 Σύσταση Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Εξουσιοδοτική διάταξη
Άρθρο 190 Εγγραφή μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στο Γ.Ε.ΜΗ. – Προσθήκη εδαφίων στην παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4497/2017
Άρθρο 191 Εξ αποστάσεως αξιολόγηση για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε διπλωματούχους μηχανικούς
Άρθρο 192 Πάγια προκαταβολή Τ.Ε.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Ε.)
Άρθρο 193 Γενικές αρχές
Άρθρο 194 Πειθαρχικά παραπτώματα
Άρθρο 195 Παραγραφή
Άρθρο 196 Πειθαρχικές ποινές
Άρθρο 197 Επιμέτρηση ποινής
Άρθρο 198 Δημοσιότητα
Άρθρο 199 Πειθαρχικά συμβούλια
Άρθρο 200 Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια
Άρθρο 201 Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο
Άρθρο 202 Εξαίρεση μελών Πειθαρχικού Συμβουλίου και Εισηγητή
Άρθρο 203 Προκαταρτική εξέταση
Άρθρο 204 Άσκηση πειθαρχικής δίωξης
Άρθρο 205 Διαδικασία ενώπιον των Πειθαρχικών Συμβουλίων
Άρθρο 206 Έκδοση πειθαρχικής απόφασης
Άρθρο 207 Έφεση
Άρθρο 208 Εκτέλεση πειθαρχικών αποφάσεων
Άρθρο 209 Γραμματεία Πειθαρχικών Συμβουλίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Άρθρο 210 Προσβασιμότητα χωρίς φραγμούς για τα άτομα με αναπηρία και τα εμποδιζόμενα άτομα – Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4067/2012
Άρθρο 211 Ρυθμίσεις για τη διέλευση ατόμων με αναπηρία από αυτοκινητόδρομους με διόδια – Αντικατάσταση του άρθρου δεύτερου του ν. 4388/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 212 Διατάξεις σχετικά με τη διαχείριση των κυκλοφοριακών συνδέσεων – Κυκλοφοριακή σύνδεση πρατηρίων καυσίμων
Άρθρο 213 Καθορισμός αρμοδιότητας Υπηρεσίας Οδικών Τελών-Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών – Τροποποίηση της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4250/2014

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
Άρθρο 214 Ψηφιοποίηση φακέλων οικοδομικών αδειών
Άρθρο 215 Διαδικασία υποβολής εγκρίσεων για την έκδοση οικοδομικών αδειών
Άρθρο 216 Παρατάσεις δικαιολογητικών υπαγωγής στη νομοθεσία για την αυθαίρετη δόμηση
Άρθρο 217 Έκδοση οικοδομικών αδειών για τα κτίρια του πρώην Ολυμπιακού Χωριού Τύπου Αμαρουσίου
Άρθρο 218 Καθορισμός υποπεριοχής προστασίας στις περιπτώσεις ήπιων αναπτυξιακών έργων
Άρθρο 219 Υπαίθρια διαφήμιση σε ζώνες αεροδρομίων
Άρθρο 220 Παράταση αδειών δόμησης σε σεισμόπληκτες και πυρόπληκτες περιοχές – Τροποποίηση της παρ. 4 του ν. 4258/2014

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 221 Παράταση αναστολής πλειστηριασμών πυρόπληκτων
Άρθρο 222 Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για την ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «e-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος»
Άρθρο 223 Διαδικασία υπολογισμού νόμιμων τόκων στις περιπτώσεις ανάκτησης ποσού ενίσχυσης που έχει δοθεί σε επενδυτικά σχέδια των νόμων 1892/1990, 2601/1998 και 3299/2004
Άρθρο 224 Αξιολογητές ερευνητικών έργων Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προσθήκη παρ. 16 στο άρθρο 24 του ν. 4310/2014

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Άρθρο 225 Ρυθμίσεις για τον Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων
Άρθρο 226 Ρύθμιση για τα δημόσια ακίνητα του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων
Άρθρο 227 Καταργούμενες διατάξεις Μέρους Γ’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Άρθρο 228 Διατάξεις για το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) – Τροποποίηση του ν. 4429/2016
Άρθρο 229 Διάρθρωση και υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. – Τροποποίηση άρθρου 87 του ν. 4635/2019
Άρθρο 230 Εκλογές για την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων του ν. 4497/2017
Άρθρο 231 Υπολογισμός θητείας σε περίπτωση αντικατάστασης αρχικώς εκλεγέντος Προέδρου Επιμελητηρίου – Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 73 του ν. 4497/2017
Άρθρο 232 Εποπτεία και οικονομικές καταστάσεις Επιμελητηρίων του ν. 4497/2017 και της Κ.Ε.Ε.Ε. – Τροποποίηση των παρ. 9 και 10 του άρθρου 77 του ν. 4497/2017
Άρθρο 233 Οικονομικές καταστάσεις προηγούμενων χρήσεων Επιμελητηρίων του ν. 4497/2017 και της Κ.Ε.Ε.Ε. – Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 4712/2020
Άρθρο 234 Αναπλήρωση και αυτοδίκαιη έκπτωση μελών διοικητικού συμβουλίου, διοικητικής επιτροπής και εκτελεστικών επιτροπών – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 71 του ν. 4497/2017
Άρθρο 235 Έναρξη ισχύος ρυθμίσεων για τη συγκρότηση και λειτουργία της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων
Άρθρο 236 Διατάξεις για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας – Τροποποίηση των άρθρων 7 και 8 του ν. 1733/1987
Άρθρο 237 Ζητήματα προθεσμιών υπαγωγής ακινήτων που αποκτήθηκαν μέσω αναγκαστικού πλειστηριασμού σε διατάξεις που αφορούν σε τακτοποίηση αυθαιρεσιών – Αντικατάσταση της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 128 του ν. 4759/2020
Άρθρο 238 Τρόπος επιλογής εξειδικευμένων συμβούλων-επιστημόνων στην Επιτροπή Ανταγωνισμού – Προσθήκη άρθρου 21Α στον ν. 3959/2011
Άρθρο 239 Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις- Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 3310/2005
Άρθρο 240 Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λόγω του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 241 Σύναψη συμβάσεων ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημιακών εργαστηρίων της Εμβληματικής Δράσης για την αντιμετώπιση του ιού SARS – Cov-2
Άρθρο 242 Καταχώριση πράξεων και στοιχείων δημοσίων συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ
Άρθρο 243 Εκσυγχρονισμός και επέκταση εγκαταστάσεων σε όμορο ακίνητο – Τροποποίηση της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013
Άρθρο 244 Μεταβατική διάταξη ως προς μη εξουσιοδοτημένες πωλήσεις διαφημιστικού χρόνου
Άρθρο 245 Δημοσίευση διακηρύξεων στον περιφερειακό και τοπικό Τύπο – Τροποποίηση της παρ. 12 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016
Άρθρο 246 Εξαίρεση του προσωπικού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών από την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 90 του ν. 4389/2016, της παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4623/2019 και της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4647/2019
Άρθρο 247 Αναστολή εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής
Άρθρο 248 Χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α.
Άρθρο 249 Διενέργεια εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID – 19 από τον Ε.Ο.Δ.Υ. στις δομές ψυχικής υγείας – Τροποποίηση του άρθρου 58 του ν. 4764/2020
Άρθρο 250 Παράταση ισχύος της άδειας εμπορίας του άρθρου 6 του ν. 3054/2002
Άρθρο 251 Κάλυψη στεγαστικών αναγκών των Επιμελητηρίων-προσθήκη περ. κ’ στην παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4497/2017
Άρθρο 252 Περιβαλλοντικά κίνητρα – Αναρίθμηση και τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4067/2012

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 253 Έναρξη ισχύος

Νόμος 4782/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 36/09.03.2021
Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία