Νόμος 4796/2021 για τις οικονομικές δραστηριότητες υπουργείων

Νόμος 4796/2021 για τις οικονομικές δραστηριότητες υπουργείων

και απλούστευση του πλαισίου άσκησης

 

Νόμος 4796/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 63/17.04.2021
Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα, άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

ΜΕΡΟΣ Α’
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 1: Σκοπός
Άρθρο 2: Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, ΤΣΙΡΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΩΝ
Άρθρο 3: Πλαίσιο άσκησης ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων λούνα παρκ, τσίρκων και Παγοδρομίων- Προσθήκη Κεφαλαίου ΙΘ’ στον ν. 4442/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Άρθρο 4: Απλούστευση του πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και των Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία – Προσθήκη Κεφαλαίου Κ’ στον ν. 4442/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 5: Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης – Προσθήκη Κεφαλαίου ΚA’ στον ν. 4442/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Άρθρο 6: Απλούστευση πλαισίου άσκησης δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής – Προσθήκη Κεφαλαίου ΚB’ στον ν. 4442/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ
Άρθρο 7: Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων – Προσθήκη Κεφαλαίου ΚΓ’ στον ν. 4442/2016

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 8: Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων – Προσθήκη Κεφαλαίου ΚΔ’ στον ν. 4442/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο 9: Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων οχημάτων – Προσθήκη Κεφαλαίου ΚΕ’ στον ν. 4442/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
Άρθρο 10: Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων – Προσθήκη Κεφαλαίου ΚΣΤ’ στον ν. 4442/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ – ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο 11: Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας πλυντηρίων – λιπαντηρίων οχημάτων – Προσθήκη Κεφαλαίου ΚΖ’ στον ν. 4442/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
Άρθρο 12: Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας σταθμού υπεραστικών λεωφορείων – Προσθήκη Κεφαλαίου ΚH’ στον ν. 4442/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο 13: Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας χώρων στάθμευσης βαρέων οχημάτων – Προσθήκη Κεφαλαίου ΚΘ’ στον ν. 4442/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ’
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Άρθρο 14: Παράταση προθεσμίας – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4442/2016
Άρθρο 15: Ορισμός αρμόδιας υπηρεσίας εποπτείας για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τις ψυχαγωγικές Δραστηριότητες
Άρθρο 16: Συμπλήρωση Παραρτήματος Ι του ν. 4442/2016
Άρθρο 17: Έναρξη ισχύος του ν. 4442/2016 – Προσθήκη Παραρτήματος ΙΙ στον ν. 4442/2016 ΜΕΡΟΣ Β’

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 18: Διαδικασία καταχώρησης στο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων του Υπουργείου Τουρισμού – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4276/2014
Άρθρο 19: Ελεγκτική διαδικασία και κυρώσεις τουριστικών επιχειρήσεων – Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 4276/2014
Άρθρο 20: Λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων εντός τουριστικών λιμένων – Αντικατάσταση των παρ. 10.2 α) και 10.2 γ) του άρθρου 31 του ν. 2160/1993
Άρθρο 21: Λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής – Τροποποίηση του άρθρου 27 του ν. 4442/2016
Άρθρο 22: Υπαγωγή σε καθεστώς γνωστοποίησης των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 31 του ν. 4442/2016
Άρθρο 23: Διαδικασία γνωστοποίησης των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός τουριστικών καταλυμάτων – Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 4442/2016
Άρθρο 24: Γνωστοποίηση λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών εντός εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής – Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 41 του ν. 4442/2016
Άρθρο 25: Ορειβατικά καταφύγια – Τροποποίηση της παρ. 12 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
Άρθρο 26: Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών – Προσθήκη παρ. 5Α στο άρθρο 20 του ν. 3982/2011
Άρθρο 27: Ενίσχυση της διαφάνειας κατά τη διαδικασία αδειοδότησης μεταποιητικών δραστηριοτήτων – Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 3982/2011
Άρθρο 28: Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής επικίνδυνων ουσιών – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 2 του ν. 4302/2014
Άρθρο 29: Εγκατάσταση Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής – Προσθήκη παρ. 7 έως 10 στο άρθρο 9 του ν. 4302/2014
Άρθρο 30: Εγκατάσταση επιχειρήσεων με οικονομική δραστηριότητα που ασκείται υπό καθεστώς έγκρισης λειτουργίας του ν.4442/2016 σε Επιχειρηματικά Πάρκα – Τροποποίηση της παρ. 11 του άρθρου 54 του ν. 3982/2011
Άρθρο 31: Μεταφορά συντελεστή δόμησης σε Επιχειρηματικά Πάρκα – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 55Α του ν. 3982/2011
Άρθρο 32: Διασφάλιση έκτασης για την ίδρυση και ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης στην περιοχή Οινοφύτων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας – Αντικατάσταση της παρ. 13 του άρθρου 56Β του ν. 3982/2011

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο 33: Μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα
Άρθρο 34: Μεταφορά προγραμμάτων στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Άρθρο 35: Μεταφορά του μητρώου και του αρχείου σημάτων και των σχετικών πληροφοριακών συστημάτων στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Άρθρο 36: Μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των τελών για σήματα
Άρθρο 37: Αρμοδιότητες του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας – Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 1733/1987
Άρθρο 38: Αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας – Τροποποίηση της παρ. 13 του άρθρου 2 του ν. 1733/1987
Άρθρο 39: Επικαιροποίηση όρων της νομοθεσίας για τα σήματα – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4679/2020
Άρθρο 40: Ελεγκτές, ερευνητές, εξεταστές και καταχωρητές σημάτων – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4679/2020
Άρθρο 41: Ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης κατάθεσης και της αναπαράστασης σήματος – Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 4679/2020
Άρθρο 42: Διοικητική Επιτροπή Σημάτων – Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 4679/2020
Άρθρο 43: Δημοσιεύσεις για τα σήματα – Αντικατάσταση του άρθρου 86 του ν. 4679/2020
Άρθρο 44: Τέλη για τη λειτουργία του μητρώου σημάτων – Αντικατάσταση του άρθρου 87 του ν. 4679/2020
Άρθρο 45: Εξουσιοδοτικές διατάξεις – Τροποποίηση του άρθρου 88 του ν. 4679/2020
Άρθρο 46: Κόστος μεταφοράς του μητρώου σημάτων, του αρχείου σημάτων και λοιπών υποστηρικτικών συστημάτων στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Άρθρο 47: Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίου Γ’
Άρθρο 48: Έναρξη ουσιαστικής ισχύος και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Άρθρο 49: Εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 85 και των παρ. 2 και 4 του άρθρου 86 του ν. 4635/2019
Άρθρο 50: Καταχώριση στοιχείων των προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο – Αντικατάσταση της περ. ιβ’ του άρθρου 96 και της περ. ι’ του άρθρου 97 του ν. 4635/2019
Άρθρο 51: Καταχώριση στοιχείων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιριών με έδρα την Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτες χώρες στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο – Τροποποίηση της περ. θ’ του άρθρου 98 και της περ. στ’ του άρθρου 99 του ν. 4635/2019
Άρθρο 52: Καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων των υποκαταστημάτων των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που έχουν έδρα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Προσθήκη άρθρου 99Α στον ν. 4635/2019
Άρθρο 53: Καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων των υποκαταστημάτων των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα – Προσθήκη άρθρου 99Β στον ν. 4635/2019
Άρθρο 54: Αίτηση καταχώρισης στις Υπηρεσίες του Γενικού Εμπορικού Μητρώου – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 103 του ν. 4635/2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 55: Αυτόματα μηχανήματα παράδοσης ταχυδρομικών αντικειμένων
Άρθρο 56: Ρύθμιση για τις κυρώσεις στη διακίνηση του πετρελαίου θέρμανσης – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 2093/1992
Άρθρο 57: Εισαγωγή δεδομένων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-katanalotis
Άρθρο 58: Διαδικασία διαβούλευσης των τομεακών και περιφερειακών προγραμμάτων ανάπτυξης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης – Τροποποίηση του άρθρου 125 του ν. 4635/2019
Άρθρο 59: Ρυθμίσεις για τις αποζημιώσεις μελών των οργάνων που συμμετέχουν στις διαδικασίες αξιολόγησης, ελέγχου και παρακολούθησης των επενδυτικών σχεδίων – Τροποποίηση των άρθρων 80 και 85 του ν. 4399/2016
Άρθρο 60: Ειδικά ζητήματα των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά
Άρθρο 61: Απόσπαση προσωπικού στις Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 και στη Μονάδα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων – Τροποποίηση του άρθρου 37 του ν. 4314/2014
Άρθρο 62: Διατάξεις για το προσωπικό που μετατάσσεται από το Υπουργείο Εξωτερικών στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Άρθρο 63: Αξιολόγηση των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων – Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 4310/2014
Άρθρο 64: Χορήγηση φορολογικών στοιχείων στη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς – Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013
Άρθρο 65: Συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2021 – Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων
Άρθρο 66: Σκοπός της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Α.Ε. – Τροποποίηση της περ. ιστ) του άρθρου 1 του καταστατικού της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Α.Ε.
Άρθρο 67: Θέματα προσωπικού της Υπηρεσίας Συντονισμού και των Υπηρεσιών Διαχείρισης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 136 του ν. 4635/2019
Άρθρο 68: Παράταση της προθεσμίας μετεγκατάστασης των υπηρεσιών Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης
Άρθρο 69: Παράταση προθεσμίας απομάκρυνσης νομίμως υφιστάμενων μεταποιητικών δραστηριοτήτων – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 3982/2011
Άρθρο 70: Χρήση τηλεδιάσκεψης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού – Προσθήκη παρ. 9α στο άρθρο 15 του ν. 3959/2011
Άρθρο 71: Υπογραφή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 147 του ν. 4548/2018
Άρθρο 72: Αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ των γενικών αποθηκών – Προσθήκη άρθρου 4Α στο ν.δ. 3077/1954
Άρθρο 73: Ρύθμιση προδιαγραφών για τα δωμάτια απόδρασης
Άρθρο 74: Άδεια τεχνιτών μηχανών θαλάσσης μικρών σκαφών
Άρθρο 75: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή – Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 53 του ν. 4314/2014
Άρθρο 76: Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών»
Άρθρο 77: Μη επιβολή ανταποδοτικών τελών – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 82 του από 24.9/20.10.1958 β.δ. (Α΄ 171)
Άρθρο 78: Έλεγχοι επενδύσεων της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων σε περιπτώσεις άπρακτης παρέλευσης της εκ του νόμου τασσόμενης προθεσμίας
Άρθρο 79: Παράταση καθορισμού νέων χώρων λειτουργίας των υπαίθριων αγορών
Άρθρο 80: Υπαγωγή του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άρθρο 81: Παράταση ισχύος της άδειας εμπορίας του άρθρου 6 του ν. 3054/2002
Άρθρο 82: Παράταση της λειτουργίας της μονάδας του ΑΗΣ Καρδιάς IV

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 83: Ειδικές διατάξεις για την αποζημίωση πτήσεων εκμετάλλευσης τακτικών αεροπορικών γραμμών στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας στους αναδόχους αερομεταφορείς λόγω αναγκαστικής παράτασης των οικείων συμβάσεων εκμετάλλευσης και των συναφών περιορισμών της κυκλοφορίας
Άρθρο 84: Ειδικές διατάξεις για την επιπλέον αποζημίωση πτήσεων εκμετάλλευσης τακτικών αεροπορικών γραμμών στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας λόγω περιορισμών στις μετακινήσεις
Άρθρο 85: Χρηματοδότηση του διαχειριστή υποδομής – Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4408/2016
Άρθρο 86: Ρυθμίσεις για την καταβολή κομίστρου στα μέσα μαζικής μεταφοράς και τις αποζημιώσεις φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου – Τροποποίηση του άρθρου 86 του ν. 4530/2018
Άρθρο 87: Αρχές Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισμού του ν. 4512/2018
Άρθρο 88: Αρχές Εφαρμογής Εποπτείας και Διαχείρισης του ν. 4512/2018
Άρθρο 89: Σύστημα διαχείρισης καταγγελιών Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Άρθρο 90: Παράταση προθεσμίας επιτρεπτών επεμβάσεων σε δασικές εκτάσεις – Τροποποίηση του άρθρου 52 του ν. 4280/2014
Άρθρο 91: Παράταση προθεσμίας έγκρισης επέμβασης σε δασικές εκτάσεις – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4685/2020
Άρθρο 92: Παράταση προθεσμιών για φωτοβολταϊκούς σταθμούς– Τροποποίηση των παρ. 3β και 3δ του άρθρου 7 του ν. 4414/2016
Άρθρο 93: Παρατάσεις προθεσμιών υλοποίησης έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Άρθρο 94: Αναβίωση διοικητικών αδειών εγκατάστασης
Άρθρο 95: Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 27 του ν. 4067/2012 περί νέου Οικοδομικού Κανονισμού
Άρθρο 96: Παράταση λοιπών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Άρθρο 97: Χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. – Τροποποίηση του άρθρου 248 του ν. 4782/2021
Άρθρο 98: Διενέργεια δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού
Άρθρο 99: Συμμετοχή φοιτητών Ιατρικής σε εξετάσεις για την ανίχνευση του κορωνοϊού COVID-19

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 100: Έναρξη ισχύος

Νόμος 4796/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 63/17.04.2021
Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα, άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.