Νόμος 4799/2021 με διατάξεις για φορολογικές ελαφρύνσεις και μείωση ενοικίου

Νόμος 4799/2021 με διατάξεις για φορολογικές ελαφρύνσεις και μείωση ενοικίου

Ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ)

 

Νόμος 4799/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 78/18.05.2021
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όσον αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου (L 150), ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και της Οδηγίας 98/26/ΕΚ (L 150), μέσω της τροποποίησης του άρθρου 2 του v. 4335/2015, και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α’
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/878 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2013/36/ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ, ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΙΣ ΜΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (L 150).
Άρθρο 1 Σκοπός – Αντικείμενο.
Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής – Τροποποίηση του άρθρου 2 του v. 4261/2014 (παρ. 1 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878).
Άρθρο 3 Ορισμοί – Τροποποίηση του άρθρου 3 του v. 4261/2014 (παρ. 2 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878).
Άρθρο 4 Πρόγραμμα δραστηριοτήτων και οργανωτική διάρθρωση – Αντικατάσταση του άρθρου 10 του v. 4261/2014 (παρ. 6 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878).
Άρθρο 5 Μέτοχοι και εταίροι – Τροποποίηση του άρθρου 14 του v. 4261/2014 (παρ. 7 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878).
Άρθρο 6 Ανάκληση της άδειας λειτουργίας – Τροποποίηση του άρθρου 19 του v. 4261/2014 (παρ. 8 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878).
Άρθρο 7 Έγκριση των χρηματοδοτικών εταιρειών συμμετοχών και των μικτών χρηματοοικονομικών εταιρειών συμμετοχών/Ενδιάμεση μητρική επιχείρηση εγκατεστημένη στην ΕΕ – Προσθήκη άρθρων μετά το άρθρο 22 του v. 4261/2014 (παρ. 9 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878).
Άρθρο 8 Κριτήρια αξιολόγησης – Τροποποίηση του άρθρου 24 του v. 4261/2014 (παρ. 10 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878).
Άρθρο 9 Παροχή υπηρεσιών, με ή χωρίς εγκατάσταση, σε τρίτες χώρες από πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στην Ελλάδα – Παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε τρίτες χώρες – Τροποποίηση του άρθρου 36 του v. 4261/2014 (περ. α της παρ. 11 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878).
Άρθρο 10 Ενημέρωση για άδειες υποκαταστημάτων τρίτων χωρών – Τροποποίηση του άρθρου 37 του v. 4261/2014 (περ. β της παρ. 11 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878).
Άρθρο 11 Υπηρεσιακό – Επαγγελματικό απόρρητο – Τροποποίηση του άρθρου 54 του v. 4261/2014 (παρ. 12 και 13 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878).
Άρθρο 12 Διαβίβαση πληροφοριών σε διεθνείς οργανισμούς – Προσθήκη άρθρου μετά το άρθρο 54 του v. 4261/2014 (παρ. 14 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878.
Άρθρο 13 Υποχρεώσεις των προσώπων που είναι επιφορτισμένα με το νόμιμο έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων των ιδρυμάτων – Τροποποίηση του άρθρου 55 του v. 4261/2014 (παρ. 15 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878).
Άρθρο 14 Εποπτικές εξουσίες και εξουσίες επιβολής κυρώσεων – Τροποποίηση του άρθρου 56 του v. 4261/2014 (παρ. 16 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878).
Άρθρο 15 Διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα για παραβάσεις των απαιτήσεων παροχής άδειας λειτουργίας και των απαιτήσεων για απόκτηση ειδικών συμμετοχών επί πιστωτικών ιδρυμάτων – Τροποποίηση του άρθρου 58 του v. 4261/2014 (παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878).
Άρθρο 16 Λοιπές περιπτώσεις επιβολής κυρώσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος – Τροποποίηση του άρθρου 59 του v. 4261/2014 (παρ. 18 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878).
Άρθρο 17 Πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, σχέδια ανάκαμψης και εξυγίανσης – Τροποποίηση του άρθρου 66 του v. 4261/2014 (παρ. 1 του εσωτερικού άρθρου 74 της παρ. 19 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878).
Άρθρο 18 Επίβλεψη των πολιτικών αποδοχών – Τροποποίηση του άρθρου 67 του v. 4261/2014 (παρ. 20 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878).
Άρθρο 19 Κίνδυνος επιτοκίου από δραστηριότητες εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών – Τροποποίηση του άρθρου 76 του v. 4261/2014 (παρ. 21 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878).
Άρθρο 20 Λειτουργικός κίνδυνος – Τροποποίηση του άρθρου 77 του v. 4261/2014 (παρ. 22 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878).
Άρθρο 21 Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης – Τροποποίηση του άρθρου 80 του v. 4261/2014 (παρ. 23 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878).
Άρθρο 22 Διοικητικό Συμβούλιο – Τροποποίηση του άρθρου 83 του v. 4261/2014 (παρ. 25 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878).
Άρθρο 23 Πολιτικές αποδοχών – Τροποποίηση του άρθρου 84 του v. 4261/2014 (παρ. 26 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878).
Άρθρο 24 Μεταβλητά στοιχεία αποδοχών – Τροποποίηση του άρθρου 86 του v. 4261/2014 (παρ. 27 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878).
Άρθρο 25 Εποπτική διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης – Τροποποίηση του άρθρου 89 του v. 4261/2014 (παρ. 28 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878).
Άρθρο 26 Τεχνικά κριτήρια για την εποπτική εξέταση και αξιολόγηση – Τροποποίηση του άρθρου 90 του v. 4261/2014 (παρ. 29 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878).
Άρθρο 27 Εποπτικές εξουσίες – Τροποποίηση του άρθρου 96 του v. 4261/2014 (παρ. 32 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878).
Άρθρο 28 Πρόσθετη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων/Κατεύθυνση ως προς τα πρόσθετα ίδια κεφάλαια/Συνεργασία με τις αρχές εξυγίανσης – Προσθήκη άρθρων μετά το άρθρο 96 του v. 4261/2014 (παρ. 33 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878).
Άρθρο 29 Ρυθμίσεις, διαδικασίες και μηχανισμοί των ιδρυμάτων – Τροποποίηση του άρθρου 102 του v. 4261/2014 (παρ. 36 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878).
Άρθρο 30 Δικαιοδοσία της αρχής ενοποιημένης εποπτείας – Αντικατάσταση του άρθρου 104 του v. 4261/2014 (παρ. 37 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878).
Άρθρο 31 Κοινές αποφάσεις για απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας ειδικά για κάθε ίδρυμα – Αντικατάσταση του άρθρου 106 του v. 4261/2014 (παρ. 38 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878).
Άρθρο 32 Συμφωνίες συντονισμού και συνεργασίας – Τροποποίηση του άρθρου 108 του v. 4261/2014 (παρ. 39 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878).
Άρθρο 33 Σώματα εποπτών – Τροποποίηση του άρθρου 109 του v. 4261/2014 (παρ. 40 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878).
Άρθρο 34 Υποχρεώσεις συνεργασίας – Τροποποίηση του άρθρου 110 του v. 4261/2014 (παρ. 41 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878).
Άρθρο 35 Ένταξη εταιρειών συμμετοχών σε εποπτεία σε ενοποιημένη βάση – Τροποποίηση του άρθρου 112 του v. 4261/2014 (παρ. 42 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878).
Άρθρο 36 Εποπτεία μικτών χρηματοοικονομικών εταιρειών συμμετοχών – Τροποποίηση του άρθρου 113 του v. 4261/2014 (παρ. 43 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878).
Άρθρο 37 Συνεργασία – Τροποποίηση του άρθρου 118 του v. 4261/2014 (παρ. 44 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878).
Άρθρο 38 Ορισμοί – Τροποποίηση του άρθρου 121 του v. 4261/2014 (παρ. 45 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878).
Άρθρο 39 Απαιτήσεις τήρησης αποθέματος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου – Αντικατάσταση του άρθρου 122 του v. 4261/2014 (παρ. 46 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878).
Άρθρο 40 Απαίτηση τήρησης ειδικού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας κάθε ιδρύματος – Αντικατάσταση του άρθρου 123 του v. 4261/2014 (παρ. 46 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878).
Άρθρο 41 Παγκοσμίως συστημικά σημαντικά ιδρύματα και λοιπά συστημικά σημαντικά ιδρύματα – Τροποποίηση του άρθρου 124 του v. 4261/2014 (παρ. 47 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878).
Άρθρο 42 Απαίτηση για τη διατήρηση αποθέματος ασφαλείας συστημικού κινδύνου – Αντικατάσταση του άρθρου 125 του v. 4261/2014 (παρ. 49 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878).
Άρθρο 43 Αναγνώριση ποσοστού αποθέματος ασφαλείας συστημικού κινδύνου – Αντικατάσταση του άρθρου 126 του v. 4261/2014 (παρ. 49 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878.
Άρθρο 44 Καθορισμός ποσοστών αντικυκλικών αποθεμάτων ασφαλείας – Τροποποίηση του άρθρου 127 του v. 4261/2014 (παρ. 50 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878).
Άρθρο 45 Περιορισμοί διανομής κερδών – Τροποποίηση του άρθρου 131 του v. 4261/2014 (παρ. 51 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878).
Άρθρο 46 Μη τήρηση της συνολικής απαίτησης αποθεμάτων ασφαλείας/Περιορισμοί διανομής σε περίπτωση μη τήρησης της απαίτησης αποθέματος ασφαλείας για τον δείκτη μόχλευσης/Μη τήρηση της απαίτησης αποθέματος ασφαλείας για τον δείκτη μόχλευσης – Προσθήκη άρθρων μετά το άρθρο 131 του v. 4261/2014 (παρ. 52 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878).
Άρθρο 47 Σχέδιο διατήρησης κεφαλαίου – Τροποποίηση του άρθρου 132 του v. 4261/2014 (παρ. 53 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878).
Άρθρο 48 Γενικές απαιτήσεις δημοσιοποίησης πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές – Τροποποίηση του άρθρου 134 του v. 4261/2014 (παρ. 54 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878).
Άρθρο 49 Κυρώσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς – Τροποποίηση του άρθρου 154 του v. 4261/2014 (παρ. 17 και 18 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878).
Άρθρο 50 Μεταβατικές διατάξεις σχετικά με την έγκριση των χρηματοδοτικών εταιρειών συμμετοχών και των μικτών χρηματοοικονομικών εταιρειών συμμετοχών – Προσθήκη άρθρου μετά το άρθρο 165 του v. 4261/2014 (παρ. 56 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878).
Άρθρο 51 Καταργούμενες διατάξεις (παρ. 26(α), 28(α), 29(α), 30, 31, 32β, 34, 35, 47(θ, ια, ιγ) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878).

ΜΕΡΟΣ Β’
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/878 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/59/ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/26/ΕΚ (L 150) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ v. 4335/2015.
Άρθρο 52 Σκοπός.
Άρθρο 53 Ορισμοί – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 2 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 1 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879).
Άρθρο 54 Σχέδια εξυγίανσης – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 18 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 2 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879).
Άρθρο 55 Σχέδια εξυγίανσης ομίλου – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 20 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 3 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879).
Άρθρο 56 Απαιτήσεις και διαδικασία για τα σχέδια εξυγίανσης ομίλου – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 21 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 4 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879).
Άρθρο 57 Αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσης ομίλων – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 24 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 5 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879).
Άρθρο 58 Εξουσία απαγόρευσης ορισμένων διανομών – Προσθήκη άρθρου μετά το εσωτερικό άρθρο 24 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 6 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879).
Άρθρο 59 Εξουσίες για την αντιμετώπιση ή την εξάλειψη εμποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης – Αντικατάσταση του εσωτερικού άρθρου 25 του άρθρου 2 του
v. 4335/2015 (παρ. 7 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879).
Άρθρο 60 Εξουσίες για την αντιμετώπιση ή την εξάλειψη των εμποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης σε επίπεδο ομίλου – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 26 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 8 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879).
Άρθρο 61 Προϋποθέσεις εξυγίανσης – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 32 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 9 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879).
Άρθρο 62 Προϋποθέσεις εξυγίανσης για κεντρικό οργανισμό και πιστωτικά ιδρύματα μονίμως συνδεδεμένα με κεντρικό οργανισμό – Προσθήκη άρθρου μετά το εσωτερικό άρθρο 32 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 10 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879).
Άρθρο 63 Προϋποθέσεις εξυγίανσης χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και εταιρειών συμμετοχών – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 33 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 11 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879).
Άρθρο 64 Εξουσία αναστολής ορισμένων υποχρεώσεων – Προσθήκη άρθρου μετά το εσωτερικό άρθρο 33 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 12 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879).
Άρθρο 65 Αποτίμηση για τους σκοπούς της εξυγίανσης – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 36 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 13 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879).
Άρθρο 66 Γενικές αρχές των μέτρων εξυγίανσης – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 37 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 14 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879).
Άρθρο 67 Πεδίο εφαρμογής της αναδιάρθρωσης παθητικού – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 44 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 15 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879).
Άρθρο 68 Πώληση επιλέξιμων υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης σε ιδιώτες πελάτες – Προσθήκη άρθρου μετά το εσωτερικό άρθρου 44 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 16 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879).
Άρθρο 69 Εφαρμογή και υπολογισμός της ελάχιστης απαίτησης για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις – Αντικατάσταση του εσωτερικού άρθρου 45 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879).
Άρθρο 70 Απαλλαγή από την ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις – Προσθήκη άρθρου μετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879).
Άρθρο 71 Επιλέξιμες υποχρεώσεις για οντότητες εξυγίανσης – Προσθήκη άρθρου μετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879).
Άρθρο 72 Προσδιορισμός της ελάχιστης απαίτησης για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις- Προσθήκη άρθρου μετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του
v. 4335/2015 (παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879).
Άρθρο 73 Προσδιορισμός της ελάχιστης απαίτησης για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις για τις οντότητες εξυγίανσης των G-SIIs και τις ενωσιακές σημαντικές θυγατρικές G-SIIs εκτός ΕΕ – Προσθήκη άρθρου μετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879).
Άρθρο 74 Εφαρμογή της ελάχιστης απαίτησης για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις σε οντότητες εξυγίανσης – Προσθήκη άρθρου μετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879).
Άρθρο 75 Εφαρμογή της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων σε οντότητες που δεν είναι οι ίδιες οντότητες εξυγίανσης – Προσθήκη άρθρου μετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879).
Άρθρο 76 Απαλλαγή για κεντρικό οργανισμό και πιστωτικά ιδρύματα μόνιμα συνδεδεμένα με κεντρικό οργανισμό – Προσθήκη άρθρου μετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879).
Άρθρο 77 Διαδικασία για τον καθορισμό της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων – Προσθήκη άρθρου μετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879).
Άρθρο 78 Εποπτικές αναφορές και δημοσιοποίηση της απαίτησης – Προσθήκη άρθρου μετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879).
Άρθρο 79 Υποβολή εκθέσεων στην ΕΑΤ – Προσθήκη άρθρου μετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879).
Άρθρο 80 Παραβιάσεις της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων – Προσθήκη άρθρου μετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879).
Άρθρο 81 Υποβολή εκθέσεων – Προσθήκη άρθρου μετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879).
Άρθρο 82 Μεταβατικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις μετά την εξυγίανση – Προσθήκη άρθρου μετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879).
Άρθρο 83 Εκτίμηση του ποσού – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 46 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 18 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879).
Άρθρο 84 Μεταχείριση των μετόχων σε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης παθητικού ή απομείωσης ή μετατροπής κεφαλαιακών μέσων – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 47 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 19 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879).
Άρθρο 85 Αποτέλεσμα των ενεργειών της απομείωσης και της μετατροπής σε περίπτωση αναδιάρθρωσης παθητικού – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 48 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 20 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879).
Άρθρο 86 Συμβατική αναγνώριση της αναδιάρθρωσης παθητικού – Αντικατάσταση του εσωτερικού άρθρου 55 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 21 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879).
Άρθρο 87 Μέτρα δημόσιας χρηματοπιστωτικής σταθεροποίησης – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 56 του άρθρου 2 του v. 4335/2015.
Άρθρο 88 Αντικατάσταση του τίτλου του Κεφαλαίου ΙΑ’ του v. 4335/2015 (παρ. 22 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879).
Άρθρο 89 Απαίτηση για την άσκηση των εξουσιών απομείωσης ή μετατροπής των σχετικών κεφαλαιακών μέσων και επιλέξιμων υποχρεώσεων – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 59 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 23 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879).
Άρθρο 90 Διατάξεις που αφορούν την απομείωση ή μετατροπή των σχετικών κεφαλαιακών μέσων και επιλέξιμων υποχρεώσεων – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 60 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 24 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879).
Άρθρο 91 Αρχές αρμόδιες για την εφαρμογή περιπτώσεων του άρθρου 59 – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 61 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 25 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879).
Άρθρο 92 Ενοποιημένη εφαρμογή: διαδικασία διαπίστωσης – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 62 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 26 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879).
Άρθρο 93 Γενικές εξουσίες – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 63 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 27 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879).
Άρθρο 94 Εξουσία επιβολής μέτρων διαχείρισης κρίσης ή μέτρων πρόληψης κρίσης που λαμβάνονται από άλλα κράτη-μέλη – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 66 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 28 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879).
Άρθρο 95 Αποκλεισμός ορισμένων συμβατικών ρητρών σε περίπτωση έγκαιρης παρέμβασης και εξυγίανσης – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 68 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 29 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879).
Άρθρο 96 Εξουσία αναστολής ορισμένων υποχρεώσεων – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 69 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 30 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879).
Άρθρο 97 Εξουσία περιορισμού της αναγκαστικής εκτέλεσης συμφωνιών παροχής εξασφάλισης – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 70 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 31 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879).
Άρθρο 98 Εξουσία προσωρινής αναστολής δικαιωμάτων καταγγελίας – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 71 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 32 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879).
Άρθρο 99 Συμβατική αναγνώριση εξουσιών αναστολής της εξυγίανσης – Προσθήκη άρθρου μετά το εσωτερικό άρθρο 71 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 33 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879).
Άρθρο 100 Υπηρεσιακό Επαγγελματικό απόρρητο – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 83 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (άρθρο 84 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ).
Άρθρο 101 Σώματα αρχών εξυγίανσης – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 85 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 34 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879).
Άρθρο 102 Ευρωπαϊκά Σώματα Αρχών Εξυγίανσης – Αντικατάσταση του εσωτερικού άρθρου 86 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 35 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879).
Άρθρο 103 Τροποποίηση των τμημάτων Β και Γ του Παραρτήματος του v. 4335/2015 (παρ. 36 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879).
Άρθρο 104 Άλλες διατάξεις – Τροποποίηση του άρθρου 1 του v. 2789/2000 (άρθρο 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879).

 
 

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 105 Κατάταξη απαιτήσεων στην ειδική εκκαθάριση – Τροποποίηση του άρθρου 145Α του v. 4261/2014. Άρθρο 106 Κατάταξη των απαιτήσεων κατά την εκκαθάριση των επιχειρήσεων επενδύσεων – Προσθήκη εσωτερικού άρθρου 103Α του άρθρου 2 του v. 4335/2015.
Άρθρο 107 Ομολογίες και μεταβιβάσιμα χρέη – Αντικατάσταση της περ. β’ του ορισμού 110 του εσωτερικού άρθρου 2 του άρθρου 2 του v. 4335/2015.
Άρθρο 108 Εκπρόσωπος των ομολογιούχων – Τροποποίηση του άρθρου 64 του v. 4548/2018.
Άρθρο 109 Καταργούμενες διατάξεις.
Άρθρο 110 Επέκταση της απαλλαγής μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων – Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.
Άρθρο 111 Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών – Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4772/2021.
Άρθρο 112 Ρυθμίσεις σχετικά με τον φόρο πώλησης επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών – Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 9 του v. 2579/1998.
Άρθρο 113 Μεταγραφή πράξεων μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 3 του v. 2166/1993.
Άρθρο 114 Καταχώριση εμπραγμάτων δικαιωμάτων συγχωνευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων – Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 16 του v. 2515/1997.
Άρθρο 115 Παράταση Προγράμματος «Γέφυρα ΙΙ».
Άρθρο 116 Απαλλαγή από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας των ασθενοφόρων του άρθρου δωδέκατου του v. 4787/2021.
Άρθρο 117 Ειδική εκκαθάριση δημοσίων επιχειρήσεων – Τροποποίηση της παρ. 15 του άρθρου 14Α του v. 3429/2005.
Άρθρο 118 Φόρος σε πωλήσεις μετοχών – Κατάργηση της παρ. 2 του άρθρου 27 του v. 2703/1999 και του άρθρου 21 του 3697/2008.
Άρθρο 119 Μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα φυσικών προσώπων και φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων – Τροποποίηση της παρ. 1 των άρθρων 69 και 71 ως προς τα ποσά βεβαίωσης του φόρου, Aντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 71, προσθήκη παρ. 72 και73 στο άρθρο 72 του Κ.Φ.Ε.
Άρθρο 120 Μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων – Τροποποίηση της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε.
Άρθρο 121 Απαλλαγή από την επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε συγκεκριμένα εισοδήματα του άρθρου 43Α του Κ.Φ.Ε. για τα φορολογικά έτη 2021 και 2022 – Τροποποίηση της παρ. 50 του άρθρου 72 v. 4172/2013 – Προσθήκη παραγράφου στο άρθρο 72 του Κ.Φ.Ε.
Άρθρο 122 Κατανομή της ωφέλειας της περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 11 του v. 4052/2012 – Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 21 και παρ. 75 στο άρθρο 72 του Κ.Φ.Ε. Άρθρο 123 Επιχορήγηση φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους – Τροποποίηση του άρθρου 6 του v. 4281/2014.
Άρθρο 124 Διορθώσεις της έναρξης ισχύος των άρθρων 48 και 49 του v. 4797/2021 – Τροποποίηση των άρθρων 48 και 49 του v. 4797/2021.

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
Άρθρο 125 Σκοπός – Αντικείμενο.
Άρθρο 126 Ορισμοί.
Άρθρο 127 Χρηματοδότηση των Συμβάσεων του Προγράμματος.
Άρθρο 128 Κριτήρια αξιολόγησης και έγκρισης υπαγωγής συμβάσεων στο Πρόγραμμα.
Άρθρο 129 Υποβολή προτάσεων από τους φορείς.
Άρθρο 130 Διαδικασία ανάθεσης στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. ως φορέα ωρίμανσης.
Άρθρο 131 Διοικητικό Συμβούλιο και Ελεγκτές ΕΕΣΥΠ – Τροποποίηση των άρθρων 192 παρ. 4 και 193 του v. 4389/2016.

ΜΕΡΟΣ Ε’
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 132 Εκσυγχρονισμός διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων διόρθωσης του άρθρου 6Α και υποβολής αντίθετων απόψεων θιγομένων κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης – Τροποποίηση των παρ. 8 και 9 του άρθρου 6Α του v. 2308/1995.
Άρθρο 133 Ανασύσταση Γενικού Προξενείου στη Βεγγάζη της Λιβύης.
Άρθρο 134 Γενική απαγόρευση αλιείας με μηχανότρατες κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο κάθε έτους.
Άρθρο 135 Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία του είδους συμιακό γαριδάκι (Plesionika narval).

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 136 Έναρξη ισχύος.

Νόμος 4799/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 78/18.05.2021
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όσον αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου (L 150), ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και της Οδηγίας 98/26/ΕΚ (L 150), μέσω της τροποποίησης του άρθρου 2 του v. 4335/2015, και λοιπές επείγουσες διατάξεις.