Νόμος 4809/2021 για το ποδόσφαιρο και γενικά τον αθλητισμό

Νόμος 4809/2021 για το ποδόσφαιρο και γενικά τον αθλητισμό

Επαγγελματικός Αθλητισμός, ποδόσφαιρο, ντόπινγκ, προπονητές 

 

Νόμος 4809/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 102/19.06.2021
Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, διατάξεις εναρμόνισης με ολιστική μελέτη FIFA-UEFA για το ποδόσφαιρο και την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, αναδιάρθρωση επαγγελματικών κατηγοριών ποδοσφαίρου, λειτουργική ενίσχυση Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ, αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου προπονητών αθλημάτων και λοιπές τροποποιήσεις της αθλητικής νομοθεσίας.

ΜΕΡΟΣ Α’ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο
Άρθρο 3 Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού – Αντικατάσταση του άρθρου 77 του ν. 2725/1999
Άρθρο 4 Αρμοδιότητες Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι, Πιστοποιητικό Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού – Αντικατάσταση του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999
Άρθρο 5 Εγγυητική επιστολή, Διαχειριστικές υποχρεώσεις Ανώνυμων Αθλητικών Εταιριών και Τμημάτων Αμειβόμενων Αθλητών – Αντικατάσταση του άρθρου 78 του ν. 2725/1999
Άρθρο 6 Δυνατότητα Ανωνύμων Αθλητικών Εταιριών για τη χρηματοδότηση της ανέγερσης, ανακατασκευής, επισκευής ή συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων – Τροποποίηση της παρ. 1 και προσθήκη παρ. 3 και 4 στο άρθρο 67Α του ν. 2725/1999
Άρθρο 7 Μέτοχοι Ανώνυμων Αθλητικών Εταιριών – Τροποποίηση των παρ. 1, 1α, 2, 8 και 9 και κατάργηση της παρ. 14 του άρθρου 69 του ν. 2725/1999
Άρθρο 8 Απόκτηση μετοχών Ανωνύμων Αθλητικών Εταιριών – Αντικατάσταση της παρ. 1, προσθήκη παρ. 1α και τροποποίηση της παρ. 2 στο άρθρο 69Α του ν. 2725/1999

ΜΕΡΟΣ Β’ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ UEFA ΚΑΙ FIFA ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Άρθρο 9 Σκοπός
Άρθρο 10 Αντικείμενο
Άρθρο 11 Εκλογές Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και συμμετοχή εκπροσώπου προπονητών σε Δ.Σ. αθλητικής ομοσπονδίας – Τροποποίηση της παρ. 1 και αντικατάσταση της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999
Άρθρο 12 Λέσχες Φιλάθλων – Τροποποίηση τίτλου, αντικατάσταση των παρ. 1, υποπερ. αα’ περ. α’ παρ. 3, τροποποίηση των παρ. 4,6,7,8 και 9 και προσθήκη παρ. 12 και 13 στο άρθρο 41Β του ν. 2725/1999
Άρθρο 13 Οργανωμένες μετακινήσεις φιλάθλων – Τροποποίηση τίτλου και των παρ. 1, 8 και 10 και προσθήκη παρ. 21 στο άρθρο 41Δ του ν. 2725/1999
Άρθρο 14 Αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις ή αθλητικό υπόβαθρο – Τροποποίηση τίτλου και των παρ. 3, 4, 4α, 6, 7, 9 και 10 του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999
Άρθρο 15 Περιοριστικοί όροι σε βάρος κατηγορουμένων για αδικήματα αθλητικής βίας – Τροποποίηση τίτλου και των παρ. 1 και 6 του άρθρου 41Η του ν. 2725/1999
Άρθρο 16 Αντιμετώπιση ύποπτων χειραγώγησης αγώνων – Αντικατάσταση του άρθρου 7 του ν. 4326/2015

ΜΕΡΟΣ Γ’ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Άρθρο 17 Σκοπός
Άρθρο 18 Αντικείμενο
Άρθρο 19 Αναδιάρθρωση επαγγελματικών κατηγοριών ποδοσφαίρου – Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 και προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 108 του ν. 2725/1999
Άρθρο 20 Αύξηση ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου των Π.Α.Ε. της Α2 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 2) – Τροποποίηση των παρ. 2 και 5 και κατάργηση της παρ. 3 του άρθρου 109 του ν. 2725/1999
Άρθρο 21 Επαγγελματικοί σύνδεσμοι ποδοσφαίρου – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 97 του ν. 2725/1999
Άρθρο 22 Διαγραφή του όρου «Β’ Εθνική Κατηγορία ανδρών (Football League)» – Τροποποίηση των περ. β) και ιγ) της παρ. 1 του άρθρου 98 του ν. 2725/1999
Άρθρο 23 Κατάργηση κεντρικής εκμετάλλευσης τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Football League – Τροποποίηση της περ. ζ’ και κατάργηση των υποπερ. ββ) περ. ζ) του άρθρου 100 του ν. 2725/1999
Άρθρο 24 Κατάργηση αναφοράς στο πρωτάθλημα Football League – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 101 του ν. 2725/1999
Άρθρο 25 Κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων Super League 2- Τροποποίηση των παρ. 1, 5 και 6 του άρθρου 84Α του ν. 2725/1999
Άρθρο 26 Συμβάσεις παραχώρησης τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών δικαιωμάτων – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 84 του ν. 2725/1999

ΜΕΡΟΣ Δ’ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ π.δ. 87/2020
Άρθρο 27 Σκοπός
Άρθρο 28 Αντικείμενο
Άρθρο 29 Εκτελεστικός Διευθυντής – Τροποποίηση του άρθρου 12 του π.δ. 87/2020
Άρθρο 30 Επιτροπή κατ’ Εξαίρεση Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς – Τροποποίηση της παρ. 2 και του άρθρου 14 του π.δ. 87/2020
Άρθρο 31 Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή – Τροποποίηση των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 15 του π.δ. 87/2020
Άρθρο 32 Θέσεις προσωπικού Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ – Τροποποίηση των παρ. 1 και 4 του άρθρου 18 του π.δ. 87/2020

ΜΕΡΟΣ Ε’ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο 33 Σκοπός
Άρθρο 34 Αντικείμενο
Άρθρο 35 Αθλητισμός ατόμων με αναπηρίες – Τροποποίηση των παρ. 3Α, 7 και 9 του άρθρου 29 του ν. 2725/1999
Άρθρο 36 Προπονητής – Αντικατάσταση του άρθρου 31 του ν. 2725/1999
Άρθρο 37 Επίπεδα προπονητών – Προσθήκη άρθρου 31Α στον ν. 2725/1999
Άρθρο 38 Εθνική Σχολή Προπονητών – Προσθήκη άρθρου 31Β στον ν. 2725/1999

 
 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 39 Σκοπός
Άρθρο 40 Αντικείμενο
Άρθρο 41 Ειδική αθλητική αναγνώριση – Εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων – Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999
Άρθρο 42 Δικαιώματα και υποχρεώσεις Αθλητών – Μεταγραφές ερασιτεχνών αθλητών – Τροποποίηση των παρ. 2 και 7 και προσθήκη παρ. 3Α στο άρθρο 33 του ν. 2725/1999
Άρθρο 43 Συνοδός αθλητή αλπικού σκι με προβλήματα όρασης – Τροποποίηση της παρ. 20 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999
Άρθρο 44 Έλεγχος των αθλητικών φορέων από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού – Προσθήκη άρθρου 52Β στον ν. 2725/1999
Άρθρο 45 Παραχώρηση κατά χρήση του γηπέδου ποδοσφαίρου του Τομέα Α’ της Περιοχής Ανάπλασης II στον Βοτανικό
Άρθρο 46 Προσωπικό εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών και ενώσεων – Προσθήκη παρ. 2α στο άρθρο 55 του ν. 4603/2019
Άρθρο 47 Ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής αθλητικών εγκαταστάσεων «ΠΕΛΟΠΑΣ» – Υποχρεωτική καταχώριση των αθλητικών εγκαταστάσεων των Ο.Τ.Α. στην ψηφιακή πλατφόρμα «ΠΕΛΟΠΑΣ» – Εξουσιοδοτική διάταξη
Άρθρο 48 Χορήγηση βεβαίωσης στα ναυταθλητικά σωματεία από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
Άρθρο 49 Έλεγχος νομιμότητας αποφάσεων διοικητικού συμβουλίου Ο.Α.Κ.Α. – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 15 του ν. 1646/1986
Άρθρο 50 Έλεγχος νομιμότητας αποφάσεων διοικητικού συμβουλίου Σ.Ε.Φ. – Τροποποίηση της περ. γ’ του άρθρου 40 του ν. 1828/1989
Άρθρο 51 Έφεδροι εξ εφέδρων και κατ’ απονομή – Τροποποίηση τίτλου και των παρ. 6 και 8, προσθήκη παρ. 11 στο άρθρο 39 του ν. 3883/2010
Άρθρο 52 Διοργάνωση «3ων Παγκόσμιων Αγώνων Εργασιακού Αθλητισμού 2021»
Άρθρο 53 Τροποποίηση μεταβατικών διατάξεων του ν. 4726/2020 – Αντικατάσταση των παρ. 1, 2 και 10 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020
Άρθρο 54 Έναρξη ισχύος της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4735/2020 – Τροποποίηση του άρθρου 75 του ν. 4735/2020
Άρθρο 55 Έναρξη ισχύος των τροποποιούμενων άρθρων του ν. 2725/1999 – Τροποποίηση του άρθρου 140 του ν. 2725/1999
Άρθρο 56 Β’ ομάδα Π.Α.Ε. μέλους της Super League 1 – Προσθήκη άρθρου 108Β στον ν. 2725/1999
Άρθρο 57 Ειδικές διατάξεις για τη συμμετοχή Π.Α.Ε. στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών (Super League 2) της αγωνιστικής περιόδου 2021-2022
Άρθρο 58 Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών (Ι.Ε.Α.Σ.)
Άρθρο 59 Παράταση θητείας Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.)
Άρθρο 60 Συμπλήρωση διάταξης για παραχώρηση κατά χρήση του γηπέδου ποδοσφαίρου του Τομέα Α’ της Περιοχής Ανάπλασης ΙΙ στον Βοτανικό
Άρθρο 61 Ειδικές ρυθμίσεις για την εκκαθάριση Α.Α.Ε.
Άρθρο 62 Αποζημίωση οργάνων διοίκησης νομικών προσώπων εποπτευόμενων από τη Γ.Γ.Α.

ΜΕΡΟΣ Ζ’
Άρθρο 63 Τελικές διατάξεις
Άρθρο 64 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 65 Καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 66 Έναρξη ισχύος

Νόμος 4809/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 102/19.06.2021
Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, διατάξεις εναρμόνισης με ολιστική μελέτη FIFA-UEFA για το ποδόσφαιρο και την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, αναδιάρθρωση επαγγελματικών κατηγοριών ποδοσφαίρου, λειτουργική ενίσχυση Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ, αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου προπονητών αθλημάτων και λοιπές τροποποιήσεις της αθλητικής νομοθεσίας.