Νόμος 4816/2021 με διατάξεις για τη δικαιοσύνη και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Νόμος 4816/2021 με διατάξεις για τη δικαιοσύνη και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Επιτάχυνση απονομής της δικαιοσύνης και ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών

 

Νόμος 4816/2021ΦΕΚ Τεύχος A 118/09.07.2021
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Τροποποίηση του ν. 4557/2018 – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου, επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και άλλες επείγουσες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1: Σκοπός
Άρθρο 2: Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Άρθρο 3: Σκοπός – Αντικατάσταση του άρθρου 1 του ν. 4557/2018
Άρθρο 4: Αντικείμενο – Αντικατάσταση του άρθρου 2 του ν. 4557/2018 (παρ. 1, περ. β’ και γ’, παρ. 3, παρ. 4 του άρθρου 3, περί των αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της Οδηγίας 2018/1673)
Άρθρο 5: Βασικά αδικήματα – Αντικατάσταση του άρθρου 4 του ν. 4557/2018 (Άρθρο 2 περί του ορισμού εγκληματικών δραστηριοτήτων της Οδηγίας 2018/1673)
Άρθρο 6: Ποινικές κυρώσεις για το βασικό αδίκημα και τις παραλλαγές του – Αντικατάσταση του άρθρου 39 του ν. 4557/2018 (περ. α’ της παρ. 3, παρ. 5 του άρθρου 3, άρθρο 5, άρθρο 6, παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 και άρθρο 11 περί των αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες των ποινών σε βάρος φυσικών προσώπων, των επιβαρυντικών περιστάσεων, της δικαιοδοσίας και των ερευνητικών μέσων της Οδηγίας 2018/1673)
Άρθρο 7: Δήμευση περιουσιακών στοιχείων – Αντικατάσταση του άρθρου 40 του ν. 4557/2018 (Άρθρο 9 περί δήμευσης της Οδηγίας 2018/1673)
Άρθρο 8: Αποζημίωση υπέρ του Δημοσίου – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4557/2018
Άρθρο 9: Δέσμευση και απαγόρευση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων – Αντικατάσταση του άρθρου 42 του ν. 4557/2018 (Άρθρο 9 περί δήμευσης της Οδηγίας 2018/1673)
Άρθρο 10: Ευθύνη νομικών προσώπων και οντοτήτων – Τροποποίηση των παρ. 1 και 8 του άρθρου 45 του ν. 4557/2018 (Άρθρα 7 και 8, περί ευθύνης νομικών προσώπων και κυρώσεων για νομικά πρόσωπα, της Οδηγίας 2018/1673)
Άρθρο 11: Μονάδες και αρμοδιότητες της Αρχής – Τροποποίηση της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 4557/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 12: Κατά τόπον αρμόδιο διοικητικό Εφετείο – Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 702/1977
Άρθρο 13: Κατά τόπον αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο για διαφορές ουσίας – Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 7 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
Άρθρο 14: Κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο για τις διαφορές του άρθρου 216 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 218 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
Άρθρο 15: Εξουσία του δικαστηρίου – Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 5 του άρθρου 224 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
Άρθρο 16: Αύξηση οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 17: Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας – Τροποποίηση της παρ. του 2 άρθρου 16 του ν. 4194/2013
Άρθρο 18: Αποζημίωση μελών των Κεντρικών Επιτροπών Εξετάσεων, των Οργανωτικών Επιτροπών των Εφετείων και των Ομάδων Βαθμολόγησης των Πανελλήνιων Διαγωνισμών Δικηγόρων
Άρθρο 19: Καθήκοντα δικαστικών υπαλλήλων – Τροποποίηση του άρθρου 112 του ν. 4798/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 20: Μεταβατικές διατάξεις για τις εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 21: Καταργούμενες διατάξεις

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 22: Παράταση συμβάσεων ταχυδρομικών υπηρεσιών
Άρθρο 23: Ρύθμιση οφειλών προς τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) από εισφορές των περ. α’ και β’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 50 του ν. 4779/2021
Άρθρο 24: Παράταση θητείας διοικητικού συμβουλίου Α.Π.Ε. – Μ.Π.Ε. Α.Ε.
Άρθρο 25: Δωρεές κινητών, υπηρεσιών και έργων υποστηρικτικών της διαδικασίας εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 26: Επιτροπή Ενστάσεων
Άρθρο 27: Παράταση θητείας οργάνων Διοίκησης
Άρθρο 28: Ρύθμιση οφειλών ιδιωτικών φαρμακείων του άρθρου 34 του ν. 3918/2011 – Προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 34 του ν. 3918/2011
Άρθρο 29: Μετακίνηση ιατρικού προσωπικού ειδικότητας αναισθησιολογίας
Άρθρο 30: Ασυμβίβαστο μελών Διοικητικού Συμβουλίου Φαρμακευτικών Συλλόγων και Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών (ΣΥ.ΦΑ.) – Τροποποίηση του άρθρου εβδομηκοστού ένατου του ν. 4812/2021
Άρθρο 31: Παράταση ισχύος συμβάσεων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
Άρθρο 32: Οικονομικό κίνητρο σε ιατρούς κλάδου ΕΣΥ και ειδικευόμενους ειδικότητας αναισθησιολογίας
Άρθρο 33: Διευκολύνσεις ως προς τη λειτουργία επιχειρήσεων ή άλλων χώρων συνάθροισης
Άρθρο 34: Υποστηρικτικά μέτρα των εμβολιασθέντων ατόμων
Άρθρο 35: Ηλεκτρονικές ιατρικές βεβαιώσεις
Άρθρο 36: Ηλεκτρονική εφαρμογή «myHealth»
Άρθρο 37: Παράταση της χρήσης χώρου του κτιρίου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) από το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου» (Ε.Κ.Τ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 38: Έναρξη ισχύος

Νόμος 4816/2021ΦΕΚ Τεύχος A 118/09.07.2021
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Τροποποίηση του ν. 4557/2018 – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου, επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και άλλες επείγουσες διατάξεις.