Νόμος 4920/2022 με ενσωμάτωση οδηγιών της ΕΕ

Νόμος 4920/2022 με ενσωμάτωση οδηγιών της ΕΕ

 

Νόμος 4920/2022ΦΕΚ τεύχος Α 74/15.04.2022
Ενσωμάτωση α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/65/ ΕΚ και 2014/59/ΕΕ, β) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της Απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου, γ) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2034 σχετικά με την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων, την τροποποίηση των Οδηγιών 2002/87/ ΕΚ, 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/59/ ΕΕ και 2014/65/ΕΕ και την προσαρμογή στον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2033 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των Kανονισμών (ΕΕ) 1093/2010, (ΕΕ) 575/2013, (ΕΕ) 600/2014 και (ΕΕ) 806/2014, δ) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, ε) της Oδηγίας (ΕΕ) 2020/1504 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την προσαρμογή στον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/1503 σχετικά με τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης για επιχειρήσεις, στ) της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1160 για την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ όσον αφορά τη διασυνοριακή διανομή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, ζ) της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/338 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ όσον αφορά τις απαιτήσεις παροχής πληροφοριών, την παρακολούθηση των προϊόντων και τα όρια θέσης, και των Οδηγιών 2013/36/ΕΕ και (ΕΕ) 2019/878 όσον αφορά την εφαρμογή τους στις εταιρείες επενδύσεων, με σκοπό τη διευκόλυνση της ανάκαμψης από την κρίση της COVID-19, Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και συναφείς διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/2162 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ – TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2009/65/ΕΚ ΚΑΙ 2014/59/ΕΕ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162)
Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162)
Άρθρο 4 Εποπτεία καλυμμένων ομολόγων (άρθρο 18 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162)
Άρθρο 5 Ορισμοί (άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162)
Άρθρο 6 Διπλή προσφυγή (άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162)
Άρθρο 7 Προστασία καλυμμένων ομολόγων έναντι του κινδύνου αφερεγγυότητας (άρθρο 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162)
Άρθρο 8 Επιλέξιμα στοιχεία καλύμματος (άρθρο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162)
Άρθρο 9 Στοιχεία εξασφάλισης που βρίσκονται εκτός της ΕΕ (άρθρο 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162)
Άρθρο 10 Ενδοομιλικές δομές ομαδοποίησης καλυμμένων ομολόγων (άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162)
Άρθρο 11 Κοινή χρηματοδότηση (άρθρο 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162)
Άρθρο 12 Σύνθεση των συνολικών στοιχείων καλύμματος (άρθρο 10 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162)
Άρθρο 13 Συμβάσεις παραγώγων στα συνολικά στοιχεία καλύμματος (άρθρο 11 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162
Άρθρο 14 Διαχωρισμός των στοιχείων καλύμματος (άρθρο 12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162)
Άρθρο 15 Υπεύθυνος παρακολούθησης των συνολικών στοιχείων καλύμματος (άρθρο 13 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162)
Άρθρο 16 Πληροφόρηση των επενδυτών (άρθρο 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162)
Άρθρο 17 Απαιτήσεις κάλυψης (άρθρο 15 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162)
Άρθρο 18 Απαίτηση για απόθεμα ασφάλειας ρευστότητας για τα συνολικά στοιχεία καλύμματος (άρθρο 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162)
Άρθρο 19 Προϋποθέσεις για δομές επεκτάσιμης ληκτότητας (άρθρο 17 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162)
Άρθρο 20 Άδεια για προγράμματα καλυμμένων ομολόγων (άρθρο 19 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162)
Άρθρο 21 Εποπτεία των καλυμμένων ομολόγων σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή εξυγίανσης (άρθρο 20 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162)
Άρθρο 22 Υποβολή αναφορών στην Τράπεζα της Ελλάδος (άρθρο 21 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162)
Άρθρο 23 Εξουσίες της Τράπεζας της Ελλάδος για τους σκοπούς της εποπτείας των καλυμμένων ομολόγων (άρθρο 22 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162)
Άρθρο 24 Διοικητικές κυρώσεις και λοιπά διοικητικά μέτρα (άρθρο 23 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162)
Άρθρο 25 Δημοσίευση διοικητικών κυρώσεων και λοιπών διοικητικών μέτρων (άρθρο 24 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162)
Άρθρο 26 Υποχρεώσεις συνεργασίας (άρθρο 25 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162)
Άρθρο 27 Σήμανση (άρθρο 27 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162)
Άρθρο 28 Απαιτήσεις δημοσίευσης (άρθρο 26 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162)
Άρθρο 29 Επενδυτικά όρια του Ο.Σ.Ε.Κ.Α. – Τροποποίηση άρθρου 61 ν. 4099/2012 (άρθρο 28 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162)
Άρθρο 30 Ορισμοί – Τροποποίηση εσωτερικού άρθρου 2 του άρθρου 2 ν. 4335/2015 (άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162)
Άρθρο 31 Μεταβατικά μέτρα (άρθρο 30 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162)
Άρθρο 32 Επανεξέταση και εκθέσεις (άρθρο 31 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162)
Άρθρο 33 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/1153 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ, ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Η ΤΗ ΔΙΩΞΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2000/642/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 34 Σκοπός
Άρθρο 35 Αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153)
Άρθρο 36 Ορισμοί (άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153)
Άρθρο 37 Αρμόδιες αρχές (άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
Άρθρο 38 Πρόσβαση σε πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών και δυνατότητα αναζήτησης (άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153)
Άρθρο 39 Προϋποθέσεις πρόσβασης και αναζήτησης πληροφοριών τραπεζικών λογαριασμών (άρθρο 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153)
Άρθρο 40 Αρχείο καταχωρίσεων αιτημάτων (άρθρο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΧΠ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΜΧΠ
Άρθρο 41 Αιτήματα παροχής πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές προς την Α΄ Μονάδα της Αρχής (άρθρο 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153)
Άρθρο 42 Αιτήματα παροχής πληροφοριών από την Α΄ Μονάδα της Αρχής προς τις αρμόδιες αρχές (άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153)
Άρθρο 43 Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Α΄ Μονάδας της Αρχής και ΜΧΠ άλλων κρατών μελών (άρθρο 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153)
Άρθρο 44 Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών (άρθρο 10 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΟΛ
Άρθρο 45 Παροχή πληροφοριών τραπεζικών λογαριασμών στην Ευρωπόλ (άρθρο 11 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153)
Άρθρο 46 Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Α΄ Μονάδας Αρχής και Ευρωπόλ (άρθρο 12 παρ. 1 και 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153)
Άρθρο 47 Ειδικότερες ρυθμίσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ευρωπόλ (άρθρο 13 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153)
Άρθρο 48 Προϋποθέσεις ανταλλαγής χρηματοοικονομικών πληροφοριών ή αναλύσεων (παρ. 2 έως 4 του άρθρου 7, εδάφια δεύτερο και τρίτο της παρ. 1 του άρθρου 10 και παρ. 3 του άρθρου 12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Άρθρο 49 Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 15 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153)
Άρθρο 50 Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153)
Άρθρο 51 Περιεχόμενο και αρχεία αιτημάτων παροχής πληροφοριών (άρθρο 17 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153)
Άρθρο 52 Περιορισμοί των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων (άρθρο 18 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 53 Συλλογή, τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων (άρθρο 19 και παρ. 6 άρθρου 21 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153)
Άρθρο 54 Συνάφεια με λοιπές διατάξεις και διεθνείς συμβάσεις (παρ. 2 του άρθρου 1 και άρθρο 20 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153)
Άρθρο 55 Εθνική Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών – Τροποποίηση άρθρου 3 του ν. 4557/2018

ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/2034 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2002/87/ΕΚ, 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/59/ΕΕ ΚΑΙ 2014/65/ΕΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2019/2033 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ KΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (ΕΕ) 1093/2010, (ΕΕ) 575/2013, (ΕΕ) 600/2014 ΚΑΙ (ΕΕ) 806/2014
ΤΙΤΛΟΣ Ι: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 56 Σκοπός
Άρθρο 57 Αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 58 Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 2 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 59 Ορισμοί (άρθρο 3 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ: ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 60 Εξουσίες της αρμόδιας αρχής (άρθρο 4 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 61 Διακριτική ευχέρεια των αρμόδιων αρχών για την υπαγωγή ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 (άρθρο 5 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 62 Συνεργασία αρμοδίων αρχών (άρθρο 6 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 63 Συνεργασία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (άρθρο 7 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 64 Ενωσιακή διάσταση της εποπτείας (άρθρο 8 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)

ΤΙΤΛΟΣ III ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρο 65 Αρχικό κεφάλαιο (άρθρο 9 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 66 Αναφορές στο αρχικό κεφάλαιο στην Οδηγία 2013/36/ΕΕ και τον ν. 4261/2014 (άρθρο 10 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 67 Σύνθεση του αρχικού κεφαλαίου (άρθρο 11 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)

ΤΙΤΛΟΣ IV: ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ 1: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Άρθρο 68 Αρμοδιότητα των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους μέλους υποδοχής (άρθρο 12 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 69 Συνεργασία μεταξύ αρμόδιων αρχών διαφορετικών κρατών μελών (άρθρο 13 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 70 Επιτόπιος έλεγχος και επιθεώρηση υποκαταστημάτων εγκατεστημένων στην Ελλάδα (άρθρο 14 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)

ΤΜΗΜΑ 2: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Άρθρο 71 Επαγγελματικό απόρρητο και ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών (άρθρο 15 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 72 Ρυθμίσεις συνεργασίας με τρίτες χώρες για την ανταλλαγή πληροφοριών (άρθρο 16 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 73 Υποχρεώσεις των προσώπων που είναι επιφορτισμένα με τον έλεγχο των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών (άρθρο 17 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)

ΤΜΗΜΑ 3 : ΚΥΡΩΣΕΙΣ, ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
Άρθρο 74 Διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα (άρθρο 18 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 75 Εξουσίες διερεύνησης (άρθρο 19 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 76 Δημοσίευση των διοικητικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών μέτρων (άρθρο 20 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 77 Αναφορά κυρώσεων στην ΕΑΤ (άρθρο 21 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 78 Καταγγελίες παραβάσεων (άρθρο 22 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 79 Δικαίωμα προσφυγής (άρθρο 23 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ 1: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Άρθρο 80 Εσωτερικά κεφάλαια και ρευστά στοιχεία ενεργητικού (άρθρο 24 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)

ΤΜΗΜΑ 2: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
Άρθρο 81 Πεδίο εφαρμογής του παρόντος τμήματος (άρθρο 25 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 82 Εσωτερική διακυβέρνηση (άρθρο 26 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 83 Αναφορά στοιχείων ανά χώρα (άρθρο 27 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 84 Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου στη διαχείριση κινδύνων (άρθρο 28 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 85 Αντιμετώπιση κινδύνων (άρθρο 29 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 86 Πολιτικές αποδοχών (άρθρο 30 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2034)
Άρθρο 87 Α.Ε.Π.Ε.Υ. που επωφελούνται από έκτακτη δημόσια χρηματοπιστωτική στήριξη (άρθρο 31 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 88 Μεταβλητές αποδοχές (άρθρο 32 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 89 Επιτροπή αποδοχών (άρθρο 33 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 90 Επίβλεψη των πολιτικών αποδοχών (άρθρο 34 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)

ΤΜΗΜΑ 3: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Άρθρο 91 Εποπτική εξέταση και αξιολόγηση (άρθρο 36 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 92 Διαρκής εξέταση της άδειας χρήσης εσωτερικών υποδειγμάτων (άρθρο 37 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)

ΤΜΗΜΑ 4: ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 93 Εποπτικά μέτρα (άρθρο 38 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 94 Εποπτικές εξουσίες (άρθρο 39 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 95 Απαίτηση πρόσθετων ιδίων κεφαλαίων (άρθρο 40 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 96 Καθοδήγηση ως προς τα πρόσθετα ίδια κεφάλαια (άρθρο 41 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 97 Συγκεκριμένες απαιτήσεις ρευστότητας (άρθρο 42 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 98 Συνεργασία με τις αρχές εξυγίανσης (άρθρο 43 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 99 Απαιτήσεις δημοσίευσης (άρθρο 44 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 100 Υποχρέωση ενημέρωσης της ΕΑΤ (άρθρο 45 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ 1 ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΟΚΙΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ
Άρθρο 101 Καθορισμός της αρχής εποπτείας του ομίλου (άρθρο 46 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 102 Απαιτούμενες πληροφορίες σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (άρθρο 47 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 103 Σώματα εποπτών (άρθρο 48 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 104 Απαιτήσεις συνεργασίας (άρθρο 49 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 105 Εξακρίβωση πληροφοριών σχετικά με οντότητες εγκατεστημένες στην Ελλάδα (άρθρο 50 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)

ΤΜΗΜΑ 2 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΜΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Άρθρο 106 Ένταξη εταιρειών συμμετοχών στην εποπτεία της συμμόρφωσης με τη δοκιμή κεφαλαίων ομίλου (άρθρο 51 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 107 Επάρκεια διευθυντικών στελεχών (άρθρο 52 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 108 Μεικτές εταιρείες συμμετοχών (άρθρο 53 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 109 Κυρώσεις (άρθρο 54 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 110 Εκτίμηση της εποπτείας τρίτης χώρας και άλλες εποπτικές τεχνικές (άρθρο 55 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)

ΤΙΤΛΟΣ V: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Άρθρο 111 Απαιτήσεις δημοσίευσης (άρθρο 57 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)

ΤΙΤΛΟΣ VI : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2019/2034/ΕΕ
Άρθρο 112 Ορισμός τομεακών κανόνων – Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 3455/2006 (άρθρο 59 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 113 Ελάχιστα ίδια κεφάλαια Α.Ε.Δ.Α.Κ. – Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4099/2012 (άρθρο 60 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 114 Ελάχιστα ίδια κεφάλαια Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. – Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 4209/2013 (άρθρο 61 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 115 Αντικατάσταση τίτλου του ν. 4261/2014 (παρ. 1 άρθρου 62 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 116 Αντικατάσταση τίτλου του κεφαλαίου Α΄ του ν. 4261/2014
Άρθρο 117 Αντικείμενο – Σκοπός – Αντικατάσταση του άρθρου 1 του ν. 4261/2014 (παρ. 2 άρθρου 62 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 118 Πεδίο εφαρμογής – Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4261/2014 (παρ. 3 άρθρου 62 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 119 Ειδικές απαιτήσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων – Προσθήκη άρθρου 8α στον ν. 4261/2014 (παρ. 6 άρθρου 62 της Οδηγίας
2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 120 Ανάκληση άδειας λειτουργίας – Τροποποίηση άρθρου 19 του ν. 4261/2014 (παρ. 7 άρθρου 62 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 121 Ενδιάμεση μητρική επιχείρηση εγκατεστημένη στην ΕΕ – Τροποποίηση του άρθρου 22Β του ν. 4261/2014 (παρ. 9 άρθρου 62 της Οδηγίας 2019/2034/ ΕΕ)
Άρθρο 122 Σημαντικά υποκαταστήματα – Τροποποίηση του άρθρου 52 του ν. 4261/2014 (παρ. 11 άρθρου 62 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 123 Υπηρεσιακό – Επαγγελματικό απόρρητο – Τροποποίηση του άρθρου 54 του ν. 4261/2014 (παρ. 12 άρθρου 62 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 124 Διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα για παραβάσεις των απαιτήσεων παροχής άδειας λειτουργίας και των απαιτήσεων για απόκτηση ειδικών συμμετοχών επί πιστωτικών ιδρυμάτων – Τροποποίηση του άρθρου 58 του ν. 4261/2014 (παρ. 13 άρθρου 62 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 125 Δικαιοδοσία της αρχής ενοποιημένης εποπτείας – Τροποποίηση του άρθρου 104 του ν. 4261/2014 (παρ. 17 άρθρου 62 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 126 Απαιτούμενες πληροφορίες σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης -Τροποποίηση του άρθρου 107 του ν. 4261/2014 (παρ. 18 άρθρου 62 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 127 Σώματα εποπτών – Τροποποίηση του άρθρου 109 του ν. 4261/2014 (παρ. 19 άρθρου 62 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 128 Συνεργασία – Τροποποίηση του άρθρου 118 του ν. 4261/2014 (παρ. 20 άρθρου 62 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 129 Γενικές απαιτήσεις δημοσιοποίησης πληροφοριών από τις αρμόδιες αρχές – Τροποποίηση του άρθρου 134 του ν. 4261/2014 (παρ. 24 άρθρου 62 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 130 Ορισμός επιχείρησης επενδύσεων – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 2 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (παρ. 1 άρθρου 63 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 131 Εφαρμογή και υπολογισμός της ελάχιστης απαίτησης για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις – Τροποποίηση στο εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (παρ. 2 άρθρου 63 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 132 Ανάκληση άδειας λειτουργίας Α.Ε.Π.Ε.Υ. – Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4514/2018 (παρ. 1 άρθρου 64 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 133 Αρχικό κεφάλαιο – Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 4514/2018 (παρ. 2 άρθρου 64 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 134 Χορήγηση της άδειας λειτουργίας – Τροποποίηση του άρθρου 41 του ν. 4514/2018 (παρ. 3 άρθρου 64 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 135 Παροχή υπηρεσιών με αποκλειστική πρωτοβουλία του πελάτη -Τροποποίηση του άρθρου 42 του ν. 4514/2018 (παρ. 4 άρθρου 64 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 136 Ανταλλαγή πληροφοριών – Τροποποίηση του άρθρου 79 του ν. 4514/2018 (παρ. 6 άρθρου 64 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 137 Μεταβατική διάταξη σχετικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος που αναφέρεται στο άρθρο 4 παρ. 1 σημείο 1) στοιχείο β) του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 – Προσθήκη άρθρου 95Β στον ν. 4514/2018 (παρ. 7 άρθρου 64 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 138 Παραπομπές στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και σε άλλες ενωσιακές νομικές πράξεις (άρθρο 65 της Οδηγίας 2019/2034/ΕΕ)
Άρθρο 139 Καταργούμενες διατάξεις (παρ. 3, 4, 10, 14, 16, 21 έως 23 του άρθρου 62 της Οδηγίας 2019/2034)

ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/2177 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/65/ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Άρθρο 140 Σκοπός
Άρθρο 141 Αντικείμενο
Άρθρο 142 Πεδίο εφαρμογής – Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 4514/2018 (παρ. 1 άρθρου 1 Οδηγίας 2177/2019)
Άρθρο 143 Ορισμοί – Τροποποίηση παρ. 36 και 37, κατάργηση παρ. 52, 53, 54, 63 και περ. γ) της παρ. 55,του άρθρου 4 του ν. 4514/2018 (παρ. 2 άρθρου 1 Οδηγίας
2177/2019)
Άρθρο 144 Γενικές υποχρεώσεις όσον αφορά τη συνεχή εποπτεία – Προσθήκη παρ. 2 στο άρθρο 22 του ν. 4514/2018 (παρ. 3 άρθρου 1 Οδηγίας 2177/2019)
Άρθρο 145 Κυρώσεις και μέτρα – Τροποποίηση παρ. 1 και 6 του άρθρου 69 του ν. 4514/2018 (παρ. 5 άρθρου 1 Οδηγίας 2177/2019)
Άρθρο 146 Σχέσεις με ελεγκτές – Τροποποίηση του άρθρου 75 του ν. 4514/2018 (παρ. 7 άρθρου 1 Οδηγίας 2177/2019)
Άρθρο 147 Μεταβατικές – Καταργούμενες διατάξεις (παρ. 4 και 11 άρθρου 1 Οδηγίας 2019/2177)

ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2020/1504 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/65/ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2020/1503 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Άρθρο 148 Σκοπός
Άρθρο 149 Αντικείμενο
Άρθρο 150 Εξαιρέσεις – Προσθήκη περ. ιδ) στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4514/2018 (άρθρο 1 Οδηγίας 2020/1504)
Άρθρο 151 Αρμόδιες αρχές για την άσκηση των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503 (άρθρο 29 Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503)
Άρθρο 152 Εξουσίες των αρμόδιων αρχών (άρθρο 30 Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503)
Άρθρο 153 Συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών (άρθρο 31 Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503)
Άρθρο 154 Διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα (άρθρο 39 Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503)
Άρθρο 155 Άσκηση εξουσιών εποπτείας και επιβολής κυρώσεων (άρθρο 40 Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503)
Άρθρο 156 Δικαίωμα προσφυγής (άρθρο 41 Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503)
Άρθρο 157 Δημοσίευση αποφάσεων (άρθρο 42 Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503)
Άρθρο 158 Μεταβατική περίοδος σχετικά με υπηρεσίες συμμετοχικής χρηματοδότησης που παρέχονται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία (άρθρο 48 Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503)
Άρθρο 159 Ποινικές κυρώσεις (παρ. 1 άρθρου 39 Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503)
Άρθρο 160 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/1160 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 20ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2009/65/ΕΚ ΚΑΙ 2011/61/ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 161 Σκοπός
Άρθρο 162 Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4099/2012
Άρθρο 163 Εγκατάσταση υποκαταστήματος εταιρείας διαχείρισης άλλου κράτους μέλους στην Ελλάδα και εγκατάσταση υποκαταστήματος Ανώνυμων Εταιρειών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων σε άλλο κράτος μέλος – Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 26 και της παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 4099/2012 (παρ. 1 άρθρου 1 Οδηγίας 2019/1160/ΕΚ)
Άρθρο 164 Ανακοινώσεις και διαφημίσεις Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες – Τροποποίηση του άρθρου 79 του ν. 4099/2012 (παρ. 2 άρθρου 1
Οδηγίας 2019/1160/ΕΚ)
Άρθρο 165 Διάθεση μεριδίων Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες άλλου κράτους μέλους στην Ελλάδα – Τροποποίηση του άρθρου 89 του ν. 4099/2012 (παρ. 3 άρθρου 1 Οδηγίας 2019/1160/ΕΚ)
Άρθρο 166 Απαιτήσεις για την παροχή διευκολύνσεων στους ιδιώτες επενδυτές από Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες άλλου κράτους μέλους που προτίθεται να διαθέσει τα μερίδιά του στην Ελλάδα, καθώς και από Οργανισμό Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες αδειοδοτημένο στην Ελλάδα που προτίθεται να διαθέσει μερίδια σε άλλο κράτος μέλος – Προσθήκη άρθρων 89Α και 89Β στον ν. 4099/2012 (παρ. 4 άρθρου 1 Οδηγίας 2019/1160/ΕΚ)
Άρθρο 167 Διαδικασία διάθεσης μεριδίων ή μετοχών από Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες άλλου κράτους μέλους στην Ελλάδα, καθώς και από αδειοδοτημένο στην Ελλάδα Οργανισμό Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες που διαθέτει μερίδια ή μετοχές σε άλλο κράτος μέλος και σε τρίτο κράτος – Τροποποίηση των άρθρων 90 και 91 του ν. 4099/2012 (παρ. 5 άρθρου 1 Οδηγίας 2019/1160/ΕΚ)
Άρθρο 168 Ανάκληση γνωστοποίησης και παύση των διαδικασιών σχετικά με την εμπορική προώθηση μεριδίων, ή κατά περίπτωση, κατηγοριών μεριδίων από Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες άλλου κράτους μέλους στην Ελλάδα, καθώς και από Οργανισμό Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες αδειοδοτημένο στην Ελλάδα – Προσθήκη άρθρων 91Α και 91Β στον ν. 4099/2012 (παρ. 6 άρθρου 1 Οδηγίας 2019/1160/ΕΚ)
Άρθρο 169 Κυρώσεις – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 94 του ν. 4099/2012 (άρθρο 14 Κανονισμού 2019/1156/ΕΚ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4209/2013
Άρθρο 170 Ορισμός ενεργειών πριν από την εμπορική προώθηση – Προσθήκη περ. λαα) στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4209/2013 (παρ. 1 άρθρου 2 Οδηγίας 2019/1160/ΕΚ)
Άρθρο 171 Προϋποθέσεις ενεργειών από Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων πριν από την εμπορική προώθηση στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος – Προσθήκη άρθρου 30Α στον ν. 4209/2013 (παρ. 2 άρθρου 2 Οδηγίας 2019/1160/ΕΚ)
Άρθρο 172 Εμπορική προώθηση σε άλλα κράτη μέλη μεριδίων Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαχειρίζονται Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων – Τροποποίηση παρ. 2 και 6 του άρθρου 32 του ν. 4209/2013 (παρ. 3 και 8 άρθρου 2 Οδηγίας 2019/1160/ΕΚ)
Άρθρο 173 Ανάκληση γνωστοποίησης και παύση των διαδικασιών για την εμπορική προώθηση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεριδίων ή μετοχών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων – Προσθήκη άρθρων 32A και 32Β στον ν. 4209/2013 (παρ. 4 άρθρου 2 Οδηγίας 2019/1160/ΕΚ)
Άρθρο 174 Προϋποθέσεις για τη διαχείριση Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκατεστημένων σε άλλα κράτη μέλη – Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 4209/2013 (παρ. 5 άρθρου 2 Οδηγίας 2019/1160/ΕΚ)
Άρθρο 175 Εμπορική προώθηση Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων από Διαχειριστή Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων σε ιδιώτες επενδυτές – Προσθήκη άρθρων 41Α και 41Β στον ν. 4209/2013 (παρ. 6 άρθρου 2 Οδηγίας 2019/1160/ΕΚ)
Άρθρο 176 Διοικητικές κυρώσεις – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4209/2013 (άρθρο 14 του Κανονισμού 2019/1156/ΕΚ)

ΜΕΡΟΣ Ζ΄ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2021/338 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/65/ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΘΕΣΗΣ, ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ (ΕΕ) 2013/36 ΚΑΙ (ΕΕ) 2019/878 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ COVID-19
Άρθρο 177 Σκοπός
Άρθρο 178 Αντικείμενο
Άρθρο 179 Εξαιρέσεις – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 3 του ν. 4514/2018 (περ. α΄ παρ. 1 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/338)
Άρθρο 180 Ορισμοί – Αντικατάσταση παρ. 59, προσθήκη παρ. 8Α, 44Α, 62Α και 65 στο άρθρο 4 του ν. 4514/2018 (παρ. 2 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/338)
Άρθρο 181 Εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις παρακολούθησης προϊόντων – Προσθήκη άρθρου 16α στον ν. 4514/2018 (παρ. 3 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/338)
Άρθρο 182 Γενικές αρχές και πληροφόρηση των πελατών – Τροποποίηση άρθρου 24 του ν. 4514/2018 (παρ. 4 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/338)
Άρθρο 183 Αξιολόγηση της καταλληλότητας και της συμβατότητας και ενημέρωση προς πελάτες – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 25 του ν. 4514/2018 (παρ. 5 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/338)
Άρθρο 184 Υποχρέωση εκτέλεσης των εντολών με τους πλέον ευνοϊκούς για τον πελάτη όρους – Τροποποίηση άρθρου 27 του ν. 4514/2018 (παρ. 6 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/338)
Άρθρο 185 Παροχή υπηρεσιών σε επαγγελματίες πελάτες – Προσθήκη άρθρου 29Α στον ν. 4514/2018 (παρ. 8 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/338)
Άρθρο 186 Συναλλαγές με επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4514/2018 (παρ. 9 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/338)
Άρθρο 187 Όρια θέσεων και έλεγχοι για τη διαχείριση θέσεων σε παράγωγα επί εμπορευμάτων – Τροποποίηση του άρθρου 57 του ν. 4514/2018 (παρ. 10 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/338)
Άρθρο 188 Γνωστοποίηση θέσης ανά κατηγορία κατόχου θέσης – Τροποποίηση του άρθρου 58 του ν. 4514/2018 (παρ. 11 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/338)
Άρθρο 189 Καταγγελίες παραβάσεων – Αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 71 του ν. 4514/2018 (παρ. 12 άρθρου 1 Οδηγίας 2021/338)

ΜΕΡΟΣ Η΄ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 4099/2012, 4209/2013, 4261/2014 ΚΑΙ 4706/2020
Άρθρο 190 Σκοπός
Άρθρο 191 Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4261/2014 ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 62 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/2034 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4514/2018 ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 65 ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
Άρθρο 192 Αρμόδιες αρχές – Τροποποιήσεις άρθρου 4 του ν. 4261/2014
Άρθρο 193 Συντονισμός των αρμόδιων αρχών – Τροποποίηση παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4261/2014
Άρθρο 194 Αντιμετώπιση κινδύνων – Τροποποίηση παρ. 8 και κατάργηση παρ. 11 του άρθρου 68 του ν. 4261/2014
Άρθρο 195 Καθορισμός ποσοστών αντικυκλικών αποθεμάτων ασφαλείας – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 127 του ν. 4261/2014
Άρθρο 196 Απαιτήσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Ανωνύμων Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών – Αντικατάσταση παρ. 5 άρθρου 5 του ν. 4514/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΕΕ ΤΗΣ ΕΕ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΕΔΟΕΕ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4099/2012 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 4209/2013 ΚΑΙ 4099/2012
Άρθρο 197 Εμπορική προώθηση σε άλλα κράτη μέλη μεριδίων ΟΕΕ της ΕΕ που διαχειρίζονται Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. – Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 32 του ν. 4209/2013
Άρθρο 198 Διάθεση μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α. – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4099/2012
Άρθρο 199 Κυρώσεις – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 του άρθρου 94 του ν. 4099/2012 (περ. ζ΄ παρ. 6 άρθρου 99 και παρ. 2 άρθρου 99γ της Οδηγίας ΕΕ/2014/91)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο.Ε.Ε., ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2017/2402 ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 26Α ΕΩΣ 26Ε ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2017/2402, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4706/2020
Άρθρο 200 Διάθεση μεριδίων Ο.Ε.Ε. – Τροποποίηση παρ. 9 του άρθρου 43 του ν. 4706/2020
Άρθρο 201 Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 -Τροποποίηση της παρ. 1 άρθρου 69 του ν. 4706/2020
Άρθρο 202 Αρμόδιες αρχές για τις σύνθετες τιτλοποιήσεις εντός ισολογισμού των άρθρων 26α έως 26ε του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 – Προσθήκη άρθρου 69Α στον ν. 4706/2020 (περ. 13 άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/557)
Άρθρο 203 Πληροφοριακό Δελτίο – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 59 του ν. 4706/2020

ΜΕΡΟΣ Θ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μ.Ε.Α. Ο.Ο.Σ.Α. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 204 Ετήσια οικονομική έκθεση και μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση – Αντικατάσταση της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3556/2007
Άρθρο 205 Πεδίο εφαρμογής της αναδιάρθρωσης παθητικού – Τροποποίηση της παρ. 2 του εσωτερικού άρθρου 44 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015
Άρθρο 206 Κατάταξη των απαιτήσεων στην ειδική εκκαθάριση – Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 145Α του ν. 4261/2014
Άρθρο 207 Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων της εκκαθάρισης – Τροποποίηση άρθρου 145Β του ν. 4261/2014
Άρθρο 208 Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Μ.Ε.Α. Ο.Ο.Σ.Α. )
Άρθρο 209 Θέσεις προσωπικού της Μ.Ε.Α. Ο.Ο.Σ.Α.
Άρθρο 210 Προσόντα κάλυψης θέσεων
Άρθρο 211 Τρόπος – Διαδικασία κάλυψης θέσεων
Άρθρο 212 Ρύθμιση λοιπών θεμάτων λειτουργίας της Μ.Ε.Α. Ο.Ο.Σ.Α.
Άρθρο 213 Προσωρινή ανάθεση αρμοδιοτήτων στη Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονομικών Άρθρο 214 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 215 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 216 Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για αγρότες και αλιείς παράκτιας αλιείας υπό όρους
Άρθρο 217 Άρση ακινησίας οχημάτων έτους 2022 με αναλογική καταβολή τελών κυκλοφορίας -Τροποποίηση άρθρου 36 του ν. 2093/1992
Άρθρο 218 Προσωρινό μέτρο ενίσχυσης λόγω των συνεπειών της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 219 Παράταση της προθεσμίας υποβολής των πιστοποιητικών φερεγγυότητας – Τροποποίηση περ. β΄ παρ. 5 άρθρου 68 του ν. 4790/2021
Άρθρο 220 Φορολόγηση εισοδήματος από Α.Κ.Ε.Σ.
Άρθρο 221 Παραχώρηση δημοσίων κτημάτων σε δημόσιες υπηρεσίες και αρχές
Άρθρο 222 Παραχώρηση εκτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Ριζωμάτων της Δημοτικής Ενότητας Μακεδονίδος του Δήμου Βέροιας σε δικαιούχους αγροτικής
αποκατάστασης
Άρθρο 223 Παράταση της ειδικής διαχείρισης της ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε. για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας – Τροποποίηση παρ. 10 άρθρου 21 του ν. 4664/2020
Άρθρο 224 Ρυθμίσεις για την Επιτροπή «Ελλάδα 2021»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Άρθρο 225 Επενδυτική και λειτουργική ενίσχυση σε σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας
Άρθρο 226 Ειδικός Λογαριασμός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και υπολογαριασμοί – Τροποποίηση του άρθρου 143 του ν. 4001/2011
Άρθρο 227 Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας τεχνολογίας αντλησιοταμίευσης
Άρθρο 228 Διεύρυνση του σκοπού και της πηγής εσόδων της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων Α.Ε. – Τροποποίηση παρ. 1 του άρθρου 146 και παρ. 2 του άρθρου 147 του ν. 4001/2011
Άρθρο 229 Ειδικό τέλος υπέρ Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού για το έτος 2021 – Εξουσιοδοτική διάταξη

ΜΕΡΟΣ I΄ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY EΤΟΥΣ 2022
Άρθρο 230 Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022

ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄ EΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 231 Έναρξη ισχύος