Νόμος 4947/2022 Ποινικές διατάξεις για τα μέσα πληρωμής

Νόμος 4947/2022 για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών

Νόμος 4947/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 124/23.06.2022
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 123) και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1: Σκοπός
Άρθρο 2: Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
Άρθρο 3: Εγκλήματα στην αλλοδαπή που τιμωρούνται πάντοτε κατά τους ελληνικούς νόμους – Τροποποίηση περ. η’ άρθρου 8 ΠΚ
Άρθρο 4: Έννοια όρων του Κώδικα – Προσθήκη περ. η’ στο άρθρο 13 ΠΚ (περ. α’ και β’ άρθρου 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713)
Άρθρο 5: Παραχάραξη νομίσματος και άλλων υλικών μέσων πληρωμής – Τροποποίηση άρθρου 207 ΠΚ (περ. β’, γ’και δ’ άρθρου 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713)
Άρθρο 6: Παραποίηση και νόθευση άυλων μέσων πληρωμής – Προσθήκη άρθρου 209 ΠΚ (περ. β’, γ’ και δ’ άρθρου 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713)
Άρθρο 7: Παράνομη απόκτηση άυλων μέσων πληρωμής – Προσθήκη άρθρου 210 ΠΚ (περ. α’ άρθρου 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713)
Άρθρο 8: Αποδοχή και διάθεση παρανόμως αποκτηθέντων άυλων μέσων πληρωμής – Προσθήκη άρθρου 210Α ΠΚ (περ. γ’ και δ’ άρθρου 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713)
Άρθρο 9: Διακεκριμένες περιπτώσεις στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης – Προσθήκη άρθρου 210Β ΠΚ (παρ. 6 άρθρου 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713)
Άρθρο 10: Προπαρασκευαστικές πράξεις – Αντικατάσταση άρθρου 211 ΠΚ (άρθρο 7 και παρ. 5 άρθρου 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713)
Άρθρο 11: Έμπρακτη μετάνοια – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 212 ΠΚ (παρ. 1 άρθρου 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713)
Άρθρο 12: Κλοπή και υπεξαίρεση μικρής αξίας – Τροποποίηση άρθρου 377 ΠΚ
Άρθρο 13: Φθορά ψηφιακών δεδομένων – Προσθήκη άρθρου 379 ΠΚ (άρθρα 5 και 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 και άρθρα 5 και 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2013/40)
Άρθρα 14: Διακεκριμένες περιπτώσεις στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης – Προσθήκη άρθρου 379Α ΠΚ (παρ. 6 άρθρου 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713)
Άρθρο 15: Γενική διάταξη – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 381 ΠΚ (άρθρο 5 και παρ. 2 και 3 άρθρου 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713)
Άρθρο 16: Απάτη με υπολογιστή – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 386Α ΠΚ (άρθρα 3, 6 και παρ. 4 και 5 άρθρου 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713)
Άρθρο 17: Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος – Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 394 ΠΚ (περ. γ’ και δ’ άρθρου 4 και παρ. 3 άρθρου 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713)
Άρθρο 18: Διακεκριμένη περίπτωση στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης – Προσθήκη άρθρου 394Α ΠΚ (παρ. 6 άρθρου 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713)
Άρθρο 19: Γενική διάταξη – Τροποποίηση άρθρου 405 ΠΚ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 20: Ειδικές ανακριτικές πράξεις επί ορισμένων εγκλημάτων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 254 ΚΠΔ (παρ. 1 άρθρου 13 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 21: Άρση απορρήτου επικοινωνιών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 4 ν. 2225/1994 (παρ. 1 άρθρου 13 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713)
Άρθρο 22: Ευθύνη νομικών προσώπων και οντοτήτων – Κυρώσεις (άρθρα 10 και 11 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713)
Άρθρο 23: Παροχή συνδρομής και στήριξης στα θύματα (παρ. 1 άρθρου 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713)
Άρθρο 24: Δικαίωμα λήψης πληροφοριών των νομικών προσώπων (παρ. 3 άρθρου 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713)
Άρθρο 25: Παρακολούθηση και στατιστικές (άρθρο 18 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713)

ΜΕΡΟΣ Β’: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΡΟΥΣ Β’
Άρθρο 26: Σκοπός
Άρθρο 27: Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2013/48 ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ 2002/584/ ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ν. 3251/2004
Άρθρο 28: Θεμελιώδη δικαιώματα και αρχές που διέπουν την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 1 ν. 3251/2004
Άρθρο 29: Εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 10 ν. 3251/2004
Άρθρο 30: Απαγόρευση εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης – Τροποποίηση άρθρου 11 ν. 3251/2004
Άρθρο 31: Δυνατότητα μη εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης – Εξαιρέσεις -Tροποποίηση παρ. 1 άρθρου 12 ν. 3251/2004
Άρθρο 32: Εγγυήσεις για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 13 ν. 3251/2004
Άρθρο 33: Σύλληψη και δικαιώματα του εκζητουμένου – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 15 ν. 3251/2004
Άρθρο 34: Προθεσμίες και διαδικασία της απόφασης για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 21 ν. 3251/2004
Άρθρο 35: Όροι διαμεταγωγής μέσω του ελληνικού εδάφους – Τροποποίηση άρθρου 30 ν. 3251/2004

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2017/541 ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 15ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ – ΠΛΑΙΣΙΟΥ 2002/475/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2005/671/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Άρθρο 36: Τρομοκρατικές πράξεις – Τρομοκρατική οργάνωση – Τροποποίηση παρ. 4 και 6 άρθρου 187Α ΠΚ
Άρθρο 37: Δημόσια υποκίνηση σε τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος μέσω διαδικτύου – Προσθήκη άρθρου 36Α ν. 4689/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ
Άρθρο 38: Εκδικητική πορνογραφία – Προσθήκη άρθρου 346 ΠΚ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 39: Έγκληση του παθόντος – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 51 ΚΠΔ
Άρθρο 40: Λιπομαρτυρία στην ανάκριση ή στο ακροατήριο – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 231 ΚΠΔ
Άρθρο 41: Αναβολή της δίκης – Τροποποίηση άρθρου 349 ΚΠΔ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΤΗΣ
Άρθρο 42: Μεταγλώττιση και θέση σε ενιαίο κείμενο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.) και των Πρωτοκόλλων της

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 43: Δικαστήρια Ανηλίκων – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 6 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Άρθρο 44: Άσκηση πειθαρχικής δίωξης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 117 Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
Άρθρο 45: Επείγουσες ρυθμίσεις για τη λειτουργία των δικαστηρίων – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 56 ν. 4871/2021
Άρθρο 46: Παράταση ισχύος της παρ. 6 του άρθρου 998 ΚΠολΔ – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 20 ν. 4912/2022
Άρθρο 47: Αρχή Προσφυγών – Τροποποίηση άρθρου 5 ν. 4375/2016
Άρθρο 48: Παράταση αναστολής μέτρων διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της κινητής και της ακίνητης περιουσίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε» – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 126 ν. 4446/2016
Άρθρο 49: Παράταση χορήγησης αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και Πιστοποιητικών Φόρου Ακίνητης Περιουσίας και Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» – Τροποποίηση άρθρου 125 ν. 4446/2016
Άρθρο 50: Προσωρινή μεταφορά έδρας προξενικής Αρχής λόγω ένοπλης σύρραξης ή φυσικών καταστροφών – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 308 ν. 4781/2021

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 51: Έναρξη ισχύος

 

Νόμος 4947/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 124/23.06.2022
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 123) και λοιπές επείγουσες διατάξεις