Νόμος 4605/2019. Προϋποθέσεις προστασίας κύριας κατοικίας

Νόμος 4605/2019. Προϋποθέσεις προστασίας κύριας κατοικίας

Καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία προστασίας της κύριας (πρώτης) κατοικίας
Νόμος 4605/2019ΦΕΚ Τεύχος Α’ 52/01.04.2019
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α ́
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Άρθρο 1
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Άρθρο 2
Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
Άρθρο 9
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3982/2011 (Α ́ 143) για το μετοχικό κεφάλαιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΗΣ ΑΤΥΠΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΤΟΥ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Άρθρο 11
Μετά το άρθρο 56 του ν. 3982/2011 (Α ́ 443) προστίθενται άρθρα 56Α και 56Β

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ́
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Άρθρο 12
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 112/2012 (Α ́ 197)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ́
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Άρθρο 19
Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 2459/1997 (Α ́ 17)

ΜΕΡΟΣ Β ́
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑ
Άρθρο 23
Τροποποίηση Καταστατικού της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Α.Ε. (Μ.Ο.Δ. Α.Ε.)

ΜΕΡΟΣ Γ ́
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ́
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Άρθρο 28
Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 5, 6, 8, 11, 18 και 20 του ν. 4399/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ́
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Α.Ν. 89/1967
Άρθρο 38
Η παρ. 1 του άρθρου 1 του α.ν. 89/1967 (Α ́ 132) αντικαθίσταται

ΜΕΡΟΣ Δ ́
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 40
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3310/2005 (Α ́ 30)

Άρθρο 53
Οργανισμός και Κανονισμός Λειτουργίας Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Α. Θεσπίζεται ως σύνολο ο «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)»

ΜΕΡΟΣ Ε ́
ΣΥΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ
Άρθρο 58
Σύσταση φορέα

ΜΕΡΟΣ ΣΤ ́
Άρθρο 67
Μεταβατικές – Τελικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Ζ ́
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΥΠΟΘΗΚΗ ΣΕ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
Άρθρο 68
Πεδίο εφαρμογής – προϋποθέσεις επιλεξιμότητας

Άρθρο 69
Ορισμοί

Άρθρο 70
Προσδιορισμός αξίας περιουσιακών στοιχείων
Άρθρο 71
Ηλεκτρονικήπλατφόρμα
Άρθρο 72
Υποβολή αίτησης
Άρθρο 73
Προέλεγχος επιλεξιμότητας
Άρθρο 74
Διαδικασία συναινετικής ρύθμισης

Άρθρο 75
Όροι προστασίας της κύριας κατοικίας

1. Για την προστασία της κύριας κατοικίας του, ο αιτών καταβάλλει το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της αξίας αυτής σε μηνιαίες ισόποσες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, με επιτόκιο ίσο με το Euribor τριμήνου προσαυξημένο κατά δύο τοις εκατό (2%).

Αν το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της αξίας της κύριας κατοικίας υπερβαίνει το σύνολο των οφειλών που περιλαμβάνονται στην αίτηση, τότε καταβάλλεται το σύνολο των οφειλών σε αντίστοιχες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.

2. Το ποσό της παραγράφου 1 καταβάλλεται σε χρονικό διάστημα εικοσιπέντε (25) ετών, το οποίο όμως δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80 έτος της ηλικίας του αιτούντος, εκτός εάν συμβληθεί εγγυητής, αποδοχής των πιστωτών, ευθυνόμενος ως αυτοφειλέτης

3. Αν ρυθμίζονται περισσότεροι από ένας πιστωτές, τότε η μηνιαία δόση, που προκύπτει κατά τις παραγράφους 1 και 2, επιμερίζεται μεταξύ των ρυθμιζόμενων πιστωτών, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους σε πλειστηρίασμα που θα προέκυπτε, αν η κύρια κατοικία πλειστηριαζόταν χωρίς έξοδα εκτέλεσης και χωρίς κατάταξη λοιπών πιστωτών, που δεν αναφέρονται στην αίτηση.

Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου:

α) η προσημείωση υποθήκης εξομοιώνεται με την υποθήκη και κατατάσσεται με βάση τη χρονική της προτεραιότητα,

β) αν απαίτηση πιστωτή με ειδικό προνόμιο δεν ικανοποιείται στο σύνολό της ως τέτοια, τότε για το απομένον τμήμα της συμμετέχει στην υποθετική κατάταξη, κατά περίπτωση ως απαίτηση με γενικό προνόμιο ή ως μη προνομιούχος απαίτηση.

Άρθρο 76
Συνεισφορά Δημοσίου
Άρθρο 77
Δικαστική ρύθμιση
Άρθρο 78
Προσωρινή προστασία
Άρθρο 79
Συνέπειες ρύθμισης
Άρθρο 80
Αθέτηση της ρύθμισης
Άρθρο 81
Ολοκλήρωση της ρύθμισης
Άρθρο 82
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 83
Τελικές διατάξεις

Άρθρο 84
Έναρξη ισχύος του Έβδομου Μέρους
Η ισχύς του παρόντος Μέρους αρχίζει την 30 Απριλίου 2019, εκτός από το άρθρο 82, η ισχύς του οποίου αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 85
Τροποποιήσεις του ν. 4481/2017

Άρθρο 101
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4497/2017
(Α ́ 171)

Άρθρο 108
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του