Νόμος 4958/2022 Ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

Νόμος 4958/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 142/21.07.2022
Μεταρρυθμίσεις στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

ΜΕΡΟΣ Α’: ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΜΕΡΟΣ Β’: ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ Ν. 3305/2005
Άρθρο 3 Ηλικία φυσικής ικανότητας αναπαραγωγής του υποβοηθούμενου προσώπου – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 4 ν. 3305/2005
Άρθρο 4 Τροποποίηση καθεστώτος κρυοσυντήρησης γεννητικού υλικού, ζυγωτών και γονιμοποιημένων ωαρίων – Τροποποίηση παρ. 1, 3, 6 και 7 άρθρου 7 ν. 3305/2005
Άρθρο 5 Διάθεση γαμετών και γονιμοποιημένων ωαρίων – Καταβολή δαπανών στους δότες – Πληροφορίες για τους δότες – Τροποποίηση παρ. 1, 5 και 6 άρθρου 8 ν. 3305/2005
Άρθρο 6 Προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος – Τροποποίηση άρθρων 2, 3, 10 και 27 ν. 3305/2005
Άρθρο 7 Παρένθετη μητέρα – Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 13 ν. 3305/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΟΓΔΟΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
Άρθρο 8 Προϋποθέσεις ιατρικής υποβοήθησης στην ανθρώπινη αναπαραγωγή – Τροποποίηση άρθρου 1455 Α.Κ.
Άρθρο 9 Συναίνεση στην ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή – Τροποποίηση άρθρου 1456 Α.Κ.
Άρθρο 10 Αναπαραγωγικό υλικό που δεν χρησιμοποιείται για την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή – Τροποποίηση άρθρου 1459 Α.Κ.
Άρθρο 11 Ανωνυμοποίηση ή γνωστοποίηση πληροφοριών τρίτου δότη – Επιλογή ανώνυμου ή επώνυμου τρίτου δότη από το υποβοηθούμενο πρόσωπο – Τροποποίηση άρθρου 1460 Α.Κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Άρθρο 12 Τήρηση αρχείου χορηγούμενων αδειών και αποτελεσμάτων διενεργούμενων προεμφυτευτικών γενετικών ελέγχων – Προσθήκη περ. ε’ στην παρ. 2 άρθρου 20 ν. 3305/2005
Άρθρο 13 Στελέχωση της Γραμματείας της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής – Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 25 ν. 3305/2005
Άρθρο 14 Πόροι της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής – Προσθήκη άρθρου 25Α στον ν. 3305/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΜΟΝΑΔΑ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ
Άρθρο 15 Ίδρυση Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Τράπεζας Κρυοσυντήρησης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση προσώπων οροθετικών στον ιό της ανθρώπινης ανοσοποιητικής ανεπαρκείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Άρθρο 16 Αυτόνομες Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής χωρίς ίδιες υποδομές εισόδου και εγκαταστάσεων – Τροποποίηση άρθρου 44 ν. 4633/2019

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΑΛΛΑΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΛΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΤΕΡΣΕΞ ΑΤΟΜΩΝ
Άρθρο 17 Προϋποθέσεις για αλλαγή χαρακτηριστικών φύλου ανήλικων ίντερσεξ ατόμων
Άρθρο 18 Διεπιστημονική επιτροπή
Άρθρο 19 Διόρθωση καταχωρισμένου φύλου
Άρθρο 20 Κύρωση

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 21 Ανάπτυξη, εποπτεία και έλεγχος συμβουλευτικών σταθμών και θεραπευτικών κέντρων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 58 ν. 4139/2013
Άρθρο 22 Προϋποθέσεις μετακίνησης προσωπικού Μονάδων Ψυχικής Υγείας – Τροποποίηση άρθρου 15 ν. 2716/1999
Άρθρο 23 Δυνατότητα μετάθεσης προσωπικού στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» – Τροποποίηση παρ. 12 άρθρου 6 ν. 4052/2012
Άρθρο 24 Πόροι του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας» – Τροποποίηση περ. β) παρ. 1 άρθρου 5 ν. 4865/2021
Άρθρο 25 Διαδικασία απόσπασης ή μεταφοράς προσωπικού στο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας» – Τροποποίηση παρ. 3 και 5 άρθρου 17 ν. 4865/2021
Άρθρο 26 Έγκριση προμηθειών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
Άρθρο 27 Έγκριση σκοπιμότητας για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού – Τροποποίηση άρθρου 79 ν. 4915/2022
Άρθρο 28 Μετακινήσεις εκτός έδρας του προσωπικού του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας» – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 2 υποπαρ. Δ.9 παρ. Δ’ άρθρου 2 ν. 4336/2015 και περ. α) παρ. 3 άρθρου 3 υποπαρ. Δ.9 παρ. Δ’ άρθρου 2 ν. 4336/2015
Άρθρο 29 Άσκηση για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας στην αναισθησιολογία μετά από διακοπή άσκησης για την απόκτηση τίτλου άλλης ιατρικής ειδικότητας
Άρθρο 30 Καθορισμός της ειδικότητας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής – Τροποποίηση παρ. β.2 άρθρου 29 ν. 3209/2009
Άρθρο 31 Συγκρότηση και λειτουργία Εθνικής Επιτροπής για τα Σπάνια Νοσήματα – Παθήσεις – Τροποποίηση περ. α) παρ. 4 άρθρου 12 ν. 4213/2013
Άρθρο 32 Τροποποίηση του σκοπού της ανώνυμης εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Ανώνυμη Εταιρεία» – Προσθήκη παρ. 1Β στο άρθρο 3 του Καταστατικού (άρθρο δέκατο ν. 4286/2014)
Άρθρο 33 Ρυθμίσεις για τον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής – Τροποποίηση άρθρου 25 ν. 4549/2018
Άρθρο 34 Ρύθμιση είσπραξης του ποσού της αυτόματης επιστροφής (clawback) των παρόχων υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας – Τροποποίηση άρθρου 100 ν. 4172/2013
Άρθρο 35 Προτεραιότητα είσπραξης απαιτήσεων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας που προέρχονται από τον μηχανισμό του μηνιαίου κλιμακωτού ποσοστού εκπτώσεων (rebate) και τον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής (clawback)
Άρθρο 36 Υλοποίηση δράσης δημόσιας υγείας «Προληπτικές Διαγνωστικές Εξετάσεις για τον Καρκίνο του
Τραχήλου της Μήτρας»
Άρθρο 37 Ρυθμίσεις ζητημάτων δαπανών των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των Υγειονομικών Περιφερειών, των Κέντρων Υγείας, των στρατιωτικών νοσοκομείων και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού – Τροποποίηση άρθρου 25 ν. 4494/2017
Άρθρο 38 Ρυθμίσεις για τον προσωπικό ιατρό – Τροποποίηση παρ. 3 και 4 άρθρου 5 ν. 4238/2014
Άρθρο 39 Παράταση διάρκειας αποσπάσεων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας
Άρθρο 40 Παράταση θητείας Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας

ΜΕΡΟΣ Ε’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 41 Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου δασικών χαρτών που αναρτήθηκαν εντός του έτους 2021

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 42 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 43 Μεταβατικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Ζ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 44 Έναρξη ισχύος

Νόμος 4958/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 142/21.07.2022
Μεταρρυθμίσεις στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις