Νόμος 4961/2022 για την ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης

Νόμος 4961/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 146/27.07.2022
Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α’ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’- ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 3 Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης
Άρθρο 4 Γενικές διατάξεις για τη χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης από τους φορείς του δημόσιου τομέα
Άρθρο 5 Αλγοριθμική εκτίμηση αντικτύπου
Άρθρο 6 Υποχρεώσεις διαφάνειας
Άρθρο 7 Υποχρεώσεις αναδόχων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης
Άρθρο 8 Μητρώο συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης των φορέων του δημόσιου τομέα
Άρθρο 9 Υποχρέωση ενημέρωσης για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στον εργασιακό τομέα
Άρθρο 10 Μητρώο συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης – Πολιτική δεοντολογικής χρήσης δεδομένων
Άρθρο 11 Συντονιστική Επιτροπή για την Τεχνητή Νοημοσύνη
Άρθρο 12 Αρμοδιότητες Συντονιστικής Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη
Άρθρο 13 Επιτροπή Εποπτείας της Εθνικής Στρατηγικής για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης
Άρθρο 14 Παρατηρητήριο Τεχνητής Νοημοσύνης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Άρθρο 15 Εθνική Αρχή Πιστοποίησης Κυβερνοασφάλειας
Άρθρο 16 Παρατηρητήριο Ανάλυσης Υβριδικών Απειλών
Άρθρο 17 Ορισμός Εθνικού Κέντρου Συντονισμού
Άρθρο 18 Υπεύθυνος Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Άρθρο 19 Καθήκοντα Υπεύθυνου Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Άρθρο 20 Σχέδιο ανάλυσης κινδύνου και ενιαία πολιτική ασφάλειας συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών
Άρθρο 21 Κρίσιμες ψηφιακές υποδομές
Άρθρο 22 Υποχρεώσεις φορέων που διαθέτουν κρίσιμες ψηφιακές υποδομές
Άρθρο 23 Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης και κατάρτισης στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας
Άρθρο 24 Ειδικές ρυθμίσεις για την ασφάλεια δικτύων και υπηρεσιών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών
Άρθρο 25 Ηλεκτρονικό Μητρώο Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων
Άρθρο 26 Επιτροπή Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων
Άρθρο 27 Αρμοδιότητες Επιτροπής Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων

ΜΕΡΟΣ Β’ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 28 Σκοπός
Άρθρο 29 Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 30 Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 31 Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
Άρθρο 32 Μέτρα κυβερνοασφάλειας των συσκευών τεχνολογίας Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΔτΠ)
Άρθρο 33 Δήλωση συμμόρφωσης κατασκευαστή
Άρθρο 34 Υποχρεώσεις εισαγωγέων και διανομέων
Άρθρο 35 Υποχρεώσεις φορέων εκμετάλλευσης – Υπεύθυνος Ασφαλείας Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΔτΠ)
Άρθρο 36 Αρμοδιότητες Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας
Άρθρο 37 Συμμορφούμενη συσκευή που παρουσιάζει κίνδυνο
Άρθρο 38 Μητρώο διασυνδεδεμένων συσκευών
Άρθρο 39 Διαχείριση συμβάντων ή άλλων ευπαθειών
Άρθρο 40 Διαφανής ενημέρωση των χρηστών
Άρθρο 41 Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Άρθρο 42 Διοικητικές κυρώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 43 Προσθήκη ορισμού για τα «Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ)» – Τροποποίηση παρ. Β’ άρθρου 2 ν. 4053/2012
Άρθρο 44 Συμπλήρωση αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.Τ.Τ. για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών μέσω ΣμηΕΑ – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 5 ν. 4053/2012
Άρθρο 45 Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών μέσω ΣμηΕΑ – Προσθήκη άρθρου 12Α στον ν. 4053/2012
Άρθρο 46 Χρήση συχνοτήτων ραδιοφάσματος από ΣμηΕΑ – Προσθήκη περ. δ’ στην παρ. 6 του άρθρου 115 ν. 4727/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ (T.K.K.-Distributed Ledger Technology-D.L.T.)
Άρθρο 47 Εγκυρότητα εγγραφής σε αλυσίδα συστοιχιών ή άλλη τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού
Άρθρο 48 Απόδειξη εγγραφής σε αλυσίδα συστοιχιών ή άλλη τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού
Άρθρο 49 Ενέργεια, κύρος και περιεχόμενο των έξυπνων συμβολαίων
Άρθρο 50 Σύναψη έξυπνου συμβολαίου με τη χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής ή σφραγίδας
Άρθρο 51 Έξυπνα συμβόλαια ως αποδεικτικά μέσα
Άρθρο 52 Ενιαίο Μητρώο Ανελκυστήρων – Τροποποίηση άρθρου 11Α ν. 3982/2011

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
Άρθρο 53 Εφαρμογή ρυθμίσεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας επί ψηφιακών αρχείων σχεδιασμού με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και επί τρισδιάστατων εκτυπωτών ή σαρωτών – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 2 και παρ. 3 άρθρου 18 ν. 2121/1993
Άρθρο 54 Χρήση ψηφιακών μοντέλων ή ψηφιακών αρχείων που σχετίζονται με τη διαδικασία της τρισδιάστατης εκτύπωσης μέσω επιγραμμικών πλατφορμών διαμοιρασμού
Άρθρο 55 Υποχρεώσεις παρόχων επιγραμμικών πλατφορμών
Άρθρο 56 Περιορισμοί επί δικαιωμάτων ψηφιακού μοντέλου ή αρχείου που σχετίζεται με τη διαδικασία της τρισδιάστατης εκτύπωσης
Άρθρο 57 Ευθύνη εμπλεκόμενων προσώπων

ΜΕΡΟΣ Γ’ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (Ε.Π.Α.Δ.) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 58 Σκοπός
Άρθρο 59 Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Άρθρο 60 Κατάργηση υποχρέωσης τήρησης και ενημέρωσης βιβλίων Μητρώων Αρρένων, σύνταξης στρατολογικών πινάκων και ελέγχου, έκδοσης και επικύρωσης των σχετικών αποφάσεων
Άρθρο 61 Στατιστικά Στοιχεία Αρρένων
Άρθρο 62 Μεταβολές στα στοιχεία αρρένων που τηρούνται στο δημοτολόγιο
Άρθρο 63 Δήλωση μεταβολών ληξιαρχικών πράξεων με μέσα Τ.Π.Ε. – Τροποποίηση άρθρου 14 ν. 344/1976
Άρθρο 64 Ένταξη δήλωσης επιδόματος λοχείας στην ψηφιακή δήλωση γέννησης – Τροποποίηση παρ. 1 και παρ. 4 άρθρου 15 ν. 4670/2020
Άρθρο 65 Ενιαίο πιστοποιητικό κληρονομίας
Άρθρο 66 Κατ’ οίκον βεβαίωση γνησίου υπογραφής από όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας – Τροποποίηση περ. 27 παρ. 1 άρθρου 1 ν. 3731/2008
Άρθρο 67 Εθνική Πολιτική Διοικητικών Διαδικασιών
Άρθρο 68 Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών «Μίτος» – Αντικατάσταση άρθρου 90 ν. 4727/2020
Άρθρο 69 Ρύθμιση θεμάτων υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών (Ε.Π.Α.Δ.) – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 45 ν. 4635/2019
Άρθρο 70 Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας -Τροποποίηση παρ. 2 και 4 άρθρου 47 ν. 4635/2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 71 Μετονομασία Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας Πολιτών – Καταχώριση στοιχείων μέσω προξενικών αρχών – Τροποποίηση του τίτλου και παρ. 2 και 6 άρθρου 17 ν. 4704/2020
Άρθρο 72 Εθνική Αρχή PEPPOL (PEPPOL Authority) – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 28 ν. 4623/2019
Άρθρο 73 Παράταση χρονικού διαστήματος καταβολής του ανταλλάγματος στους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι» – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 36 ν. 4531/2018
Άρθρο 74 Εκπόνηση μελέτης ταξινόμησης των δεδομένων (data classification) – για πληροφοριακά συστήματα του δημόσιου τομέα – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 85 ν. 4727/2020
Άρθρο 75 Παραχώρηση υπολογιστικών υποδομών νέφους (cloud computing) σε λοιπούς φορείς διαχείρισης κυβερνητικών νεφών – Προσθήκη παρ. 9Α στο άρθρο 87 ν. 4727/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Άρθρο 76 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- Ε.Ψ.Π.) – Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 27 ν. 4727/2020
Άρθρο 77 Ορισμοί ψηφιακής προσβασιμότητας – Τροποποίηση άρθρου 38 ν. 4727/2020
Άρθρο 78 Τεκμήριο συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 41 ν. 4727/2020
Άρθρο 79 Μητρώο Δημόσιων Ιστότοπων και Εφαρμογών – Τροποποίηση άρθρου 43 ν. 4727/2020
Άρθρο 80 Μητρώο Δικτυακών Τόπων και Εφαρμογών για φορητές συσκευές – Τροποποίηση άρθρου 91 ν. 4727/2020
Άρθρο 81 Εξειδίκευση ζητημάτων για τη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Διοικητικών Διαδικασιών «Μίτος» και του Μητρώου Δικτυακών Τόπων και Εφαρμογών για φορητές συσκευές – Τροποποίηση παρ. 59 και 60 άρθρου 107 ν. 4727/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Άρθρο 82 Σύστημα επιφυλακής της Ε.Ε.Τ.Τ. για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες -Τροποποίηση άρθρου 13Α ν. 4053/2012
Άρθρο 83 Καθορισμός ημερών μετακίνησης εκτός έδρας του Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 3 υποπαρ. Δ.9 παρ. Δ’ άρθρου 2 ν. 4336/2015
Άρθρο 84 Ρύθμιση ζητημάτων Κυβερνητικής Υπηρεσίας «Public Regulated Service» (PRS)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 85 Σκοποί και χρηματοδοτικά εργαλεία της Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. – Τροποποίηση παρ. 2 και 7 άρθρου 58 ν. 4623/2019
Άρθρο 86 Επικαιροποίηση ονομασίας Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας και ένταξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε. στους τεχνολογικούς φορείς του ν. 4310/2014 – Τροποποίηση περ. Β’ άρθρου 13Α ν. 4310/2014

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Άρθρο 87 Αποστολή της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση
Άρθρο 88 Όργανο συντονισμού της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση
Άρθρο 89 Μέλη της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ – ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 90 Χρήση ψηφιοποιημένης ιδιόχειρης υπογραφής από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα και λοιπούς φορείς του ιδιωτικού τομέα και του δημόσιου τομέα – Τροποποίηση άρθρου 33 και προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 54 του ν. 4821/2021
Άρθρο 91 Δυνατότητα υπαγωγής ή εξαίρεσης της Τράπεζας της Ελλάδος από το πεδίο εφαρμογής του Μέρους Α’ του ν. 4727/2020 – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 107 ν. 4727/2020
Άρθρο 92 Παράταση διάρκειας συμβάσεων μίσθωσης έργου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»
Άρθρο 93 Ηλεκτρονική χορήγηση βεβαίωσης νοσηλείας ή εξέτασης ασθενούς στα νοσοκομεία και τις κλινικές της χώρας
Άρθρο 94 Δημιουργία ειδικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας «myanarrotikes.gov.gr»
Άρθρο 95 Μοναδικός κωδικός έγκρισης έργου (Μ.Κ.Ε.Ε.) – Τροποποίηση άρθρου 6 και παρ. 3 άρθρου 107 ν. 4727/2020
Άρθρο 96 Καταστροφή εντύπων εγγράφων κατόπιν μικροφωτογράφησης – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 20 και παρ. 12 άρθρου 107 ν. 4727/2020
Άρθρο 97 Παροχή υποστήριξης για υπηρεσίες της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr-Ε.Ψ.Π.) – Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 28 ν. 4727/2020
Άρθρο 98 Έγκριση υπηρεσιών συμφωνημένου επιπέδου (Service Level Agreements – S.L.A.) για πληροφοριακά συστήματα με οριζόντιο χαρακτήρα – Προσθήκη παρ. 9Β στο άρθρο 87 ν. 4727/2020
Άρθρο 99 Υποχρέωση ενημέρωσης για πόρους κυβερνητικών νεφών – Προσθήκη παρ. 4Α στο άρθρο 88 και παρ. 56Α στο άρθρο 107 του ν. 4727/2020
Άρθρο 100 Υπηρεσίες διαλειτουργικότητας προς παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών – Τροποποίηση άρθρου 96 ν. 4727/2020
Άρθρο 101 Ρυθμίσεις σχετικά με την ταυτοποίηση χρηστών κινητής τηλεφωνίας – Τροποποίηση άρθρων 2 και 3 ν. 3783/2009

ΜΕΡΟΣ Δ’- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο 102 Εθνική Πύλη Αναπηρίας
Άρθρο 103 Ψηφιακή διαδικασία υγειονομικής κρίσης αναπηρίας
Άρθρο 104 Ειδικό Σώμα Ιατρών (Ε.Σ.Ι.) Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)
Άρθρο 105 Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία
Άρθρο 106 Κάρτα Αναπηρίας
Άρθρο 107 Μητρώο Παροχών Αναπηρίας
Άρθρο 108 Προστασία προσωπικών δεδομένων
Άρθρο 109 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 110 Τελικές διατάξεις – Προσθήκη περ. ιδ) στην παρ. 1 άρθρου 7 ν. 4520/2018 – Προσθήκη υποπερ. ιγιγ’ στην περ. γ’ παρ. 3 άρθρου 23 ν. 4520/2018
Άρθρο 111 Μεταβατικές και τελικές διατάξεις
Άρθρο 112 Καταργητικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Ε’- ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 113 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’ – ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 114 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 115 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Ζ’- ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 116 Έναρξη ισχύος

Νόμος 4961/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 146/27.07.2022
Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις