Νόμος 4963/2022 Σύσταση Δικαστικής Αστυνομίας

Νόμος 4963/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 149/30.07.2022
Σύσταση Δικαστικής Αστυνομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1: Σκοπός
Άρθρο 2: Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΣΥΣΤΑΣΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 3: Σύσταση – Εποπτεία – Διεύθυνση
Άρθρο 4: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης και περιφερειακών υπηρεσιών Δικαστικής Αστυνομίας

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
Άρθρο 5: Στελέχωση Δικαστικής Αστυνομίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 6: Ιθαγένεια
Άρθρο 7: Ηλικία διορισμού
Άρθρο 8: Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων
Άρθρο 9: Υγεία
Άρθρο 10: Σωματικά προσόντα – Ύψος
Άρθρο 11: Ποινική καταδίκη και υποδικία
Άρθρο 12: Δικαστική συμπαράσταση
Άρθρο 13: Απόλυση από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους
Άρθρο 14: Χρόνος συνδρομής προϋποθέσεων διορισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 15: Πλήρωση θέσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ – ΒΑΘΜΟΙ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Άρθρο 16: Σύσταση οργανικών θέσεων
Άρθρο 17: Βαθμοί υπαλλήλων πολιτικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας
Άρθρο 18: Βαθμοί υπαλλήλων αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας
Άρθρο 19: Θέσεις ανά κατηγορία – Τυπικά προσόντα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Άρθρο 20: Προκήρυξη του διαγωνισμού
Άρθρο 21: Αιτήσεις συμμετοχής – Έλεγχος δικαιολογητικών
Άρθρο 22: Επιτροπές του διαγωνισμού
Άρθρο 23: Διεξαγωγή του διαγωνισμού
Άρθρο 24: Βαθμολόγηση υποψηφίων στη γραπτή και προφορική εξέταση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
Άρθρο 25: Υποχρέωση διορισμού
Άρθρο 26: Πράξη διορισμού
Άρθρο 27: Κοινοποίηση της πράξης διορισμού
Άρθρο 28: Κατάρτιση υπαλληλικής σχέσης
Άρθρο 29: Ορκωμοσία – Ανάληψη υπηρεσίας
Άρθρο 30: Ανάκληση διορισμού
Άρθρο 31: Αναδιορισμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Άρθρο 32: Δοκιμαστική υπηρεσία
Άρθρο 33: Εισαγωγική εκπαίδευση και επιμόρφωση

ΚΕΦΑΛΑIΟ Η΄: ΕΞΕΛΙΞΗ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ
Άρθρο 34: Βαθμολογική εξέλιξη
Άρθρο 35: Διαδικασία προαγωγών
Άρθρο 36: Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων
Άρθρο 37: Θητεία, αναπλήρωση και παύση προϊσταμένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Άρθρο 38: Κατανομή
Άρθρο 39: Λόγοι και διαδικασία μεταθέσεων
Άρθρο 40: Απόσπαση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄: ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Άρθρο 41: Υπηρεσιακά συμβούλια
Άρθρο 42: Κανονισμός λειτουργίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Άρθρο 43: Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων Δικαστικής Αστυνομίας – Αναλογική εφαρμογή διατάξεων

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 44: Διόρθωση παροραμάτων – Τροποποίηση άρθρου 86 ν. 4938/2022
Άρθρο 45: Πεδίο εφαρμογής της δυνατότητας αμοιβαίας μετάταξης μεταξύ παρέδρου του πρωτοδικείου και παρέδρου της εισαγγελίας – Προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 129 ν. 4938/2022
Άρθρο 46: Αληθής έννοια των διατάξεων σχετικά με τη δυνατότητα άσκησης καθηκόντων διεύθυνσης στα
δικαστήρια και στις εισαγγελίες
Άρθρο 47: Πεδίο εφαρμογής προσυμβατικού ελέγχου Ελεγκτικού Συνεδρίου – Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 324 ν. 4700/2020
Άρθρο 48: Δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στις δίκες των Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου –
Προσθήκη παρ. 2 στο άρθρο 343 ν. 4700/2020
Άρθρο 49: Πεδίο εφαρμογής της αναστολής των προθεσμιών που εισήχθησαν με το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4690/2020 και την παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4790/2021
Άρθρο 50: Αναστολή προθεσμιών κατά τον μήνα Αύγουστο – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 147 ΚΠολΔ
Άρθρο 51: Καταχώριση των πληρεξουσίων και λοιπών νομιμοποιητικών εγγράφων – Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 28 ν. 2717/1999
Άρθρο 52: Εκπρόσωπος τύπου δικαστηρίων και Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας – Προσθήκη παρ. 7Α στο άρθρο 15 ν. 4938/2022
Άρθρο 53: Εκπρόσωπος τύπου εισαγγελιών – Προσθήκη παρ. 5Α στο άρθρο 16 ν. 4938/2022
Άρθρο 54: Συγκρότηση του δικαστικού σχηματισμού της διαδικασίας σε συμβούλιο – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4700/2020
Άρθρο 55: Πίνακας μεταφραστών Υπουργείου Δικαιοσύνης
Άρθρο 56: Άμεση εκκαθάριση των ανεκκαθάριστων υποθέσεων και καταβολή των οφειλόμενων αποζημιώσεων σε δικηγόρους από την παροχή νομικής βοήθειας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 14 και προσθήκη άρθρου 15Α στον ν. 3226/2004
Άρθρο 57: Πόροι της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 133 ν. 4194/2013
Άρθρο 58: Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 59: Εξουσιοδοτικές διατάξεις Άρθρο 60: Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 61: Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 62: Έναρξη ισχύος

Νόμος 4963/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 149/30.07.2022
Σύσταση Δικαστικής Αστυνομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης