Νόμος 4972/2022 με διατάξεις αρμοδιότητας υπουργείου οικονομικών

Νόμος 4972/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 181/23.09.2022
Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και λοιπές διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα.

ΜΕΡΟΣ Α΄
Εταιρική διακυβέρνηση των ανωνύμων εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και
Περιουσίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο
Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Άρθρο 4 Πολιτική κρατικής ιδιοκτησίας ανώνυμων εταιρειών
Άρθρο 5 Δήλωση αποστολής και ειδικών υποχρεώσεων των ανωνύμων εταιρειών του Δημοσίου Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο
Άρθρο 7 Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου – Σύνθεση – Θητεία
Άρθρο 8 Πολιτική καταλληλότητας μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Προσόντα – Προϋποθέσεις διορισμού
Άρθρο 9 Κανονισμός λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 10 Επιτροπή Ελέγχου
Άρθρο 11 Αμοιβές και αποζημιώσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου και επιτροπής ελέγχου
Άρθρο 12 Επιτροπή αποδοχών
Άρθρο 13 Γενική Συνέλευση
Άρθρο 14 Κανονισμός λειτουργίας
Άρθρο 15 Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών
Άρθρο 16 Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου – Οργάνωση και λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
Άρθρο 17 Αρμοδιότητες του εσωτερικού ελεγκτή και της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
Άρθρο 18 Στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο
Άρθρο 19 Υποχρεώσεις των ανωνύμων εταιρειών του Δημοσίου
Άρθρο 20 Εποπτεία των ανωνύμων εταιρειών του Δημοσίου
Άρθρο 21 Μέτρα και κυρώσεις σε βάρος των ανώνυμων εταιρειών του Δημοσίου και των μελών των Διοικητικών τους Συμβουλίων
Άρθρο 22 Πλήρωση θέσεων προσωπικού και αμοιβές
Άρθρο 23 Πλήρωση θέσεων γενικών διευθυντών και αποδοχές
Άρθρο 24 Κινητικότητα υπαλλήλων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Άρθρο 25 Αξιοποίηση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες
Άρθρο 26 Απόκτηση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες
Άρθρο 27 Άσκηση δικαιωμάτων του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες με συμμετοχή κατώτερη του πενήντα τοις εκατό (50%)
Άρθρο 28 Επιτροπή Διαχείρισης Κινητών Αξιών
Άρθρο 29 Ψηφιακό Μητρώο Συμμετοχών του Δημοσίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.
Άρθρο 30 Προσλήψεις προσωπικού αορίστου χρόνου Άρθρο 31 Προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου
Άρθρο 32 Πλήρωση θέσεων Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών
Άρθρο 33 Συμβάσεις έργου – Συμβάσεις δανεισμού προσωπικού
Άρθρο 34 Μισθολογικές ρυθμίσεις – Αποδοχές – Αμοιβές Διοικητικών Συμβουλίων
Άρθρο 35 Μετακινήσεις προσωπικού
Άρθρο 36 Επιχειρησιακά και στρατηγικά σχέδια – Ετήσιος προϋπολογισμός – Εσωτερικός κανονισμός – Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
Άρθρο 37 Εσωτερικός έλεγχος – Ορισμός εσωτερικών ελεγκτών
Άρθρο 38 Πολιτική προμηθειών
Άρθρο 39 Πλήρωση θέσεων αορίστου και ορισμένου χρόνου προσωπικού του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και των θυγατρικών του εταιρειών
Άρθρο 40 Πλήρωση θέσεων γενικών διευθυντών του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και των θυγατρικών του εταιρειών
Άρθρο 41 Μισθολογικές διατάξεις και αμοιβές Διοικητικών Συμβουλίων του ομίλου Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.
Άρθρο 42 Παράταση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών επιβατικών οδικών μεταφορών και υπεκμίσθωσης αυτών και κρατική επιδότηση Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.
Άρθρο 43 Διαφορές αποδοχών και παροχών εργαζομένων και μελών Δ.Σ. της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. (Ε.Ε.ΣΥ.Π.)
Άρθρο 44 Συμβάσεις μεταξύ της Ε.Ε.ΣΥ.Π. και των θυγατρικών της-Ειδικές διαγωνιστικές διαδικασίες προμηθειών και συμβάσεις πλαίσιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 45 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 46 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 47 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β΄
Αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 48 Σκοπός
Άρθρο 49 Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Άρθρο 50 Ορισμοί
Άρθρο 51 Βασικές ρυθμίσεις
Άρθρο 52 Παροχή δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς στην Αρχή
Άρθρο 53 Δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς
Άρθρο 54 Πρόσβαση στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς
Άρθρο 55 Διατήρηση δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς
Άρθρο 56 Παραγωγή πιστοληπτικής βαθμολόγησης από το Σύστημα
Άρθρο 57 Χορήγηση πιστοληπτικής βαθμολόγησης στο υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς
Άρθρο 58 Χορήγηση ενημέρωσης πιστοληπτικής βαθμολόγησης σε φορείς του ιδιωτικού τομέα
Άρθρο 59 Δικαίωμα αντίρρησης ως προς την ορθότητα της πιστοληπτικής βαθμολόγησης
Άρθρο 60 Ανταλλαγή πληροφοριών πιστοληπτικών βαθμολογήσεων – Ενοποιημένη βαθμολόγηση
Άρθρο 61 Ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο εκπόνησης οικονομικών αναλύσεων και στατιστικών μελετών
Άρθρο 62 Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – Δεδομένα νομικών προσώπων – Άρση φορολογικού απορρήτου
Άρθρο 63 Απόρρητο και ασφάλεια επεξεργασίας του Συστήματος
Άρθρο 64 Απαγόρευση διάδοσης πληροφοριών
Άρθρο 65 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Άρθρο 66 Σύσταση, αποστολή και έδρα της Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης
Άρθρο 67 Λειτουργική ανεξαρτησία και αυτοτέλεια
Άρθρο 68 Αρμοδιότητες της Αρχής
Άρθρο 69 Προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία του Προέδρου, των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης και του Διοικητή
Άρθρο 70 Κοινοβουλευτικός έλεγχος
Άρθρο 71 Οργανισμός και Εσωτερικοί Κανονισμοί της Αρχής
Άρθρο 72 Όργανα διοίκησης της Αρχής
Άρθρο 73 Σύνθεση του Συμβουλίου Διοίκησης
Άρθρο 74 Προσόντα διορισμού Προέδρου και μελών του Συμβουλίου Διοίκησης
Άρθρο 75 Διαδικασία επιλογής, διορισμός και θητεία του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης
Άρθρο 76 Αναπλήρωση Προέδρου του Συμβουλίου Διοίκησης
Άρθρο 77 Κωλύματα διορισμού Προέδρου και μελών του Συμβουλίου Διοίκησης
Άρθρο 78 Ασυμβίβαστα Προέδρου και μελών του Συμβουλίου Διοίκησης
Άρθρο 79 Υποχρεώσεις Προέδρου και μελών του Συμβουλίου Διοίκησης
Άρθρο 80 Δήλωση εμπιστευτικότητας
Άρθρο 81 Κυρώσεις
Άρθρο 82 Παύση Προέδρου και μελών του Συμβουλίου Διοίκησης
Άρθρο 83 Παραίτηση Προέδρου και μελών του Συμβουλίου Διοίκησης
Άρθρο 84 Κένωση θέσης Προέδρου και μελών του Συμβουλίου Διοίκησης λόγω θανάτου, παραίτησης ή παύσης
Άρθρο 85 Λήξη θητείας Προέδρου και μελών του Συμβουλίου Διοίκησης
Άρθρο 86 Αρμοδιότητες Συμβουλίου Διοίκησης
Άρθρο 87 Διοικητής της Αρχής
Άρθρο 88 Προσόντα διορισμού Διοικητή
Άρθρο 89 Διαδικασία πλήρωσης της θέσης Διοικητή
Άρθρο 90 Κωλύματα
Άρθρο 91 Ασυμβίβαστα
Άρθρο 92 Υποχρεώσεις Διοικητή
Άρθρο 93 Κυρώσεις
Άρθρο 94 Παύση Διοικητή
Άρθρο 95 Παραίτηση Διοικητή
Άρθρο 96 Κένωση της θέσης του Διοικητή λόγω θανάτου, παύσης ή παραίτησης
Άρθρο 97 Λήξη της θητείας
Άρθρο 98 Αρμοδιότητες Διοικητή
Άρθρο 99 Αναπλήρωση Διοικητή
Άρθρο 100 Προϋπολογισμός και οικονομική διαχείριση
Άρθρο 101 Προσωπικό
Άρθρο 102 Πειθαρχική ευθύνη
Άρθρο 103 Πειθαρχικά Συμβούλια
Άρθρο 104 Ειδικό Πειθαρχικό Συμβούλιο
Άρθρο 105 Υπηρεσιακό Συμβούλιο
Άρθρο 106 Οργανωτική διάρθρωση της Αρχής
Άρθρο 107 Προσωπικό της Αρχής
Άρθρο 108 Δικαστική εκπροσώπηση και νομική υποστήριξη της Αρχής
Άρθρο 109 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 110 Μεταβατική διάταξη

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 111 Ίδρυση – Σκοπός
Άρθρο 112 Αντικείμενο
Άρθρο 113 Ορισμοί
Άρθρο 114 Εφαρμογή νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Άρθρο 115 Παροχή δεδομένων στο Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων
Άρθρο 116 Διάρκεια τήρησης των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς
Άρθρο 117 Πρόσβαση στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς
Άρθρο 118 Χορήγηση της Πιστωτικής Έκθεσης
Άρθρο 119 Λειτουργία του Μητρώου
Άρθρο 120 Δικαιώματα του υποκειμένου
Άρθρο 121 Ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο εκπόνησης οικονομικών αναλύσεων και στατιστικών μελετών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 122 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022
Άρθρο 123 Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 ΜΕΡΟΣ Ε΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Άρθρο 124 Δημιουργία χώρων διοίκησης και ελεύθερου χώρου – αστικού πρασίνου στον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 92 του ν. 4864/2021
Άρθρο 125 Παραχώρηση τμημάτων δημοσίου ακινήτου για την ανέγερση του Δικαστικού Μεγάρου Βόλου Τροποποίηση χρήσεων γης και καθορισμός όρων δόμησης για την ανέγερση Δικαστικού Μεγάρου Λαμίας και Διοικητηρίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Άρθρο 126 Ειδικές ρυθμίσεις για ακίνητα νησίδων των Δωδεκανήσων – Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 17 του ν. 2443/1996
Άρθρο 127 Παραχώρηση χρήσης ακινήτων στον Δήμο Ελευσίνας ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το έτος 2023
Άρθρο 128 Παραχώρηση σε όμορους δήμους κοινωφελών χώρων και χώρων κοινωνικής ανταποδοτικότητας του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά (Μ.Π.Ε. – Α.Κ.) – Αντικατάσταση άρθρου 61 ν. 4876/2021
Άρθρο 129 Τέλη υπέρ δήμων επί των ακαθαρίστων εσόδων των Επιχειρήσεων Καζίνο – Ερμηνευτική διάταξη επί της παρ. 3 άρθρου 372 ν. 4512/2018
Άρθρο 130 Εξουσιοδότηση περί υπαγωγής σε καθεστώς ενισχύσεων του πρωτογενούς τομέα – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 71 ν. 4887/2022
Άρθρο 131 Ρυθμίσεις για την υλοποίηση υποδομών και την προσαρμογή των θεσμοθετημένων θαλάσσιων συνοριακών σημείων διέλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Συνόρων Σένγκεν
Άρθρο 132 Ρύθμιση θεμάτων Εκκλησίας της Ελλάδος – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 51 ν. 4301/2014
Άρθρο 133 Προσδιορισμός επιχειρήσεων ως δικαιούχων κρατικής αρωγής – Τροποποίηση περ. β΄ άρθρου 3 ν. 4797/2021
Άρθρο 134 Διαδικασία επιχορήγησης επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 7 ν. 4797/2021
Άρθρο 135 Επιχορήγηση μη κατά κύριο επάγγελμα αγροτών – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 12 ν. 4797/2021 Άρθρο 136 Διαδικασία επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων για ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής –
Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 12Β ν. 4797/2021
Άρθρο 137 Ρύθμιση θεμάτων επιχορήγησης για αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 22 ν. 4797/2021 – Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 138 Ενισχύσεις στους τομείς της γεωργίας, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας – Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 68 του ν. 4887/2022
Άρθρο 139 Ρυθμίσεις για την ασφαλιστική εκκαθάριση – Προσθήκη παρ. 5β στο άρθρο 2 και παρ. 6 στο άρθρο 10 του ν. 3867/2010
Άρθρο 140 Αντικειμενική απαλλαγή από επιβαρύνσεις, μορφών χρηματοδότησης με συμβαλλόμενη την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων – Τροποποίηση άρθρου 23 ν. 2682/1999
Άρθρο 141 Ορισμοί Κυρίου και Πρόσθετου Κεφαλαίου Κάλυψης Καταθέσεων – Αντικατάσταση περ. 25 και 31 παρ. 1 άρθρου 3 ν. 4370/2016
Άρθρο 142 Παύση συμμετοχής πιστωτικού ιδρύματος στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) – Αντικατάσταση παρ. 2 και περ. β΄ παρ. 3 άρθρου 6 ν. 4370/2016
Άρθρο 143 Διαθέσιμα και επίπεδο – Στόχος Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) – Τροποποίηση παρ. 2, 4 και 7 και κατάργηση παρ. 8, 9, 10, 11, 12, 13 άρθρου 25 ν. 4370/2016
Άρθρο 144 Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων Προϋποθέσεις απόδοσης – Προσθήκη του άρθρου 25α στον ν. 4370/2016
Άρθρο 145 Τακτικές εισφορές Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων – Τροποποίηση άρθρου 27 ν. 4370/2016
Άρθρο 146 Τοποθέτηση διαθεσίμων ΤΕΚΕ – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 39 ν. 4370/2016
Άρθρο 147 Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές Προσθήκη του άρθρου 84Α στον ν. 4099/2012 (Ενσωμάτωση Οδηγίας ΕΕ/2021/2261)
Άρθρο 148 Ορισμός ευάλωτου οφειλέτη – Τροποποίηση περ. α΄ άρθρου 217 ν. 4738/2020
Άρθρο 149 Διακοπή καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 22 ν. 4916/2022
Άρθρο 150 Αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 23 ν. 4916/2022
Άρθρο 151 Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης
Άρθρο 152 Εκπαίδευση προσωπικού των Γ.Δ.Δ.Ε. και Γ.Δ.Ε.Σ.Π. στην ελεγκτική – λογιστική – Τροποποίηση άρθρου 21 ν. 4935/2022
Άρθρο 153 Πολυετείς υποχρεώσεις – Αναπροσαρμογή ορίων – Τροποποίηση παρ. 1 και 5 άρθρου 67 ν. 4270/2014
Άρθρο 154 Ανακατανομή πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού – Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 3 του άρθρου 71 του ν. 4270/2014
Άρθρο 155 Ποσοστά διάθεσης πιστώσεων – Τροποποίηση άρθρου 72 ν. 4270/2014
Άρθρο 156 Διάθεση ορισμένου μέρους των πιστώσεων – Κατάργηση άρθρου 73 ν. 4270/2014
Άρθρο 157 Εγγραφή πιστώσεων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 74 ν. 4270/2014
Άρθρο 158 Πεδίο εφαρμογής ηλεκτρονικού τιμολογίου – Τροποποίηση παρ. 1 και παρ. 2 άρθρου 148 ν. 4601/2019 (άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ)
Άρθρο 159 Υποβολή, παραλαβή και επεξεργασία ηλεκτρονικών τιμολογίων – Τροποποίηση άρθρου 151 ν. 4601/2019
Άρθρο 160 Εξουσιοδοτική διάταξη ως προς ζητήματα ηλεκτρονικού τιμολογίου – Τροποποίηση άρθρου 154 ν. 4601/2019
Άρθρο 161 Πώληση και μεταβίβαση απαιτήσεων για τις οποίες έχει παρασχεθεί εγγύηση του ελληνικού δημοσίου – Ερμηνευτική διάταξη παρ. 13 άρθρου 10 ν. 3156/2003
Άρθρο 162 Προσωπικό που απασχολείται στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών, σε Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών (ΚΦΠΜ), στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) της Επικράτειας και σε εργαζόμενους σε προγράμματα με αντικείμενο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των προσφύγων και μεταναστών Ερμηνευτική διάταξη
Άρθρο 163 Αξιολόγηση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) – Εξουσιοδοτική διάταξη – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 47 ν. 4778/2021
Άρθρο 164 Ρύθμιση θεμάτων Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου
Οικονομικών – Αντικατάσταση άρθρου 54 ν. 4955/2022
Άρθρο 165 Θέματα κινητικότητας προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 66 ν. 4714/2020 και παρ. 2 άρθρου 19 ν. 4440/2016
Άρθρο 166 Παράταση συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού καθαριότητας των κτιρίων της κεντρικής υπηρεσίας και περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Άρθρο 167 Προϊστάμενοι της Υπηρεσίας Διαχείρισης Έργων Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 168 Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικά Κέντρα / Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης Οφειλών για τις επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 4964/2022 λόγω του πολέμου στην Ουκρανία
Άρθρο 169 Εξαίρεση του εξωϊδρυματικού επιδόματος από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις – Τροποποίηση παρ. 1 και κατάργηση παρ. 2 άρθρου 14, προσθήκη παρ. 83 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013
Άρθρο 170 Προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος από ακίνητη περιουσία για το Άγιο Όρος και τις Ιερές Μονές αυτού – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 47 ν. 4172/2013
Άρθρο 171 Ειδική πρόβλεψη σχετικά με τη διόρθωση των φορολογητέων κερδών – Προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 50, παρ. 84 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 και παρ. 4 στο άρθρο 19 του ν. 4174/2013
Άρθρο 172 Αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής της φορολογίας χαρτοσήμου ως προς τα δάνεια, τις λοιπές χρηματοδοτήσεις και τους τόκους αυτών – Τροποποίηση περ. β΄ παρ. 1 άρθρου 63 ν. 2859/2000, Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
Άρθρο 173 Κυρώσεις για τη μη διαβίβαση δεδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.) – Προσθήκη του άρθρου 54Η στον ν. 4174/2013
Άρθρο 174 Υπαγωγή της μη διαβίβασης στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.) στις κυρώσεις της παρ. 1 άρθρου 13Α ν. 2523/1997 – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 13 Α ν. 2523/1997
Άρθρο 175 Αποσαφήνιση των τρόπων διενέργειας γονικών παροχών και δωρεών χρηματικών ποσών μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για την εφαρμογή του αφορολόγητου ποσού δωρεών και γονικών παροχών χρηματικών ποσών – Προσθήκη παρ. 3 στο πεντηκοστό έκτο άρθρο του ν. 4839/2021
Άρθρο 176 Απαλλαγή από ΦΠΑ δωρεών που προορίζονται για την ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 177 Διεύρυνση απαλλαγών από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το φορολογικό έτος 2022 και κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για όλα τα εισοδήματα για το φορολογικό έτος 2023 και εφεξής – Τροποποίηση παρ. 74 άρθρου 72 ν. 4172/2013
Άρθρο 178 Επιδότηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης
Άρθρο 179 Επέκταση στο φορολογικό έτος 2022 της εξαίρεσης από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για αγρότες κανονικού καθεστώτος και αλιείς παράκτιας αλιείας – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 31 ν. 3986/2011
Άρθρο 180 Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αυξάνουν τις θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης – Προσθήκη παρ. 3α στο άρθρο 31 ν. 3986/2011
Άρθρο 181 Αύξηση του ετήσιου στεγαστικού επιδόματος φοιτητών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 10 ν. 3220/2004
Άρθρο 182 Όροι παροχής κινήτρων για την προώθηση συνεργασιών επιχειρήσεων – Τροποποίηση άρθρου 6 ν. 4935/2022
Άρθρο 183 Αξιολογητές επενδυτικών σχεδίων για έργα και δράσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Άρθρο 184 Ρυθμίσεις για την παροχή τυχερών παιγνίων από την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.
Άρθρο 185 Αδειοδότηση «Eurojackpot»
Άρθρο 186 Διάθεση κινητής περιουσίας δημοσίων φορέων που τελούν υπό κατάργηση, συγχώνευση ή εκκαθάριση
Άρθρο 187 Διευθέτηση οικονομικών εκκρεμοτήτων των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων
Άρθρο 188 Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την μεταφορά των μαθητών
Άρθρο 189 Παράταση προθεσμίας συμμόρφωσης δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών προς το π.δ. 99/2017
Άρθρο 190 Εφαρμογή κυρώσεων εντός και εκτός αθλητικών εγκαταστάσεων – Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 41Γ ν. 2725/1999
Άρθρο 191 Ειδικές ρυθμίσεις για τις ανώνυμες εταιρείες ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

ΜΕΡΟΣ Ζ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 192 Έναρξη ισχύος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Τοπογραφικό διάγραμμα του άρθρου 129 για την ανέγερση του Δικαστικού Μεγάρου Βόλου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Τοπογραφικό διάγραμμα του άρθρου 129 για την ανέγερση του Δικαστικού Μεγάρου Λαμίας και του Διοικητηρίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Νόμος 4972/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 181/23.09.2022
Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και λοιπές διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα