Νόμος 4978/2022 Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ)

Νόμος 4978/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 190/07.10.2022
Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο Πρώτο
Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

ΤΜΗΜΑ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 Είσπραξη δημοσίων εσόδων
Άρθρο 2 Όργανα είσπραξης – Νόμιμος τίτλος
Άρθρο 3 Καταβολή χρεών
Άρθρο 4 Ατομική ειδοποίηση
Άρθρο 5 Ληξιπρόθεσμα χρέη
Άρθρο 6 Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής
Άρθρο 7 Ατομική ειδοποίηση υπερημερίας –
Χρόνος λήψης αναγκαστικών μέτρων
Άρθρο 8 Λήψη μέτρων για μη ληξιπρόθεσμα χρέη

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Άρθρο 9 Απαρίθμηση αναγκαστικών μέτρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ
Άρθρο 10 Ενέργεια κατάσχεσης κινητών στα χέρια του οφειλέτη
Άρθρο 11 Εξουσίες ενεργούντος την κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη
Άρθρο 12 Πολλαπλές κατασχέσεις
Άρθρο 13 Συνέπειες κατάσχεσης κινητών
Άρθρο 14 Κατάσχεση νομισμάτων και χρεογράφων
Άρθρο 15 Μεσεγγύηση κατασχεθέντων κινητών – Φύλαξη
Άρθρο 16 Ασυγκόμιστοι καρποί
Άρθρο 17 Ακατάσχετα
Άρθρο 18 Περιορισμοί κατά την κατάσχεση
Άρθρο 19 Πρόγραμμα πλειστηριασμού
Άρθρο 20 Δημοσιότητα προγράμματος πλειστηριασμού
Άρθρο 21 Διενέργεια του πλειστηριασμού
Άρθρο 22 Διαίρεση πλειστηριαζόμενων πραγμάτων – Έκθεση πλειστηριασμού
Άρθρο 23 Περιπτώσεις οριστικής κατακύρωσης
Άρθρο 24 Προσωρινή κατακύρωση και έγκριση
Άρθρο 25 Επανάληψη πλειστηριασμού
Άρθρο 26 Ενέργειες σε περίπτωση αναστολής ή ματαίωσης πλειστηριασμού
Άρθρο 27 Αναπλειστηριασμός
Άρθρο 28 Αναγγελίες
Άρθρο 29 Ενέργειες μετά την οριστική κατακύρωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΙΤΟΥ
Άρθρο 30 Κατάσχεση στα χέρια τρίτου
Άρθρο 31 Κατασχέσεις στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων
Άρθρο 32 Κατασχέσεις στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων με ηλεκτρονικά μέσα
Άρθρο 33 Ακατάσχετα στα χέρια τρίτων
Άρθρο 34 Δήλωση τρίτου
Άρθρο 35 Συνέπειες υποβολής ή μη δήλωσης τρίτου
Άρθρο 36 Κατασχέσεις στα χέρια λοιπών υπόχρεων προσώπων
Άρθρο 37 Ανακοπή κατά δήλωσης τρίτου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΛΟΙΩΝ Ή ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ
Άρθρο 38 Αντικειμενικά όρια της κατάσχεσης
Άρθρο 39 Διαδικασία επιβολής κατάσχεσης
Άρθρο 40 Υποβολή και κοινοποίηση της έκθεσης κατάσχεσης
Άρθρο 41 Συνέπειες της κατάσχεσης
Άρθρο 42 Μεσεγγυούχος
Άρθρο 43 Πρόγραμμα πλειστηριασμού
Άρθρο 44 Τόπος πλειστηριασμού
Άρθρο 45 Πλειστηριασμός
Άρθρο 46 Κατακύρωση στο Δημόσιο
Άρθρο 47 Κατάθεση πλειστηριάσματος
Άρθρο 48 Ευθύνη υπερθεματιστών – Αναπλειστηριασμός
Άρθρο 49 Αίρεση ως προς την κατακύρωση
Άρθρο 50 Κατάσχεση πλοίου
Άρθρο 51 Πρόγραμμα πλειστηριασμού
Άρθρο 52 Κατάσχεση αλλοδαπού πλοίου
Άρθρο 53 Κατάσχεση αεροσκάφους
Άρθρο 54 Πρόγραμμα πλειστηριασμού αεροσκάφους
Άρθρο 55 Κατάσχεση αλλοδαπού αεροσκάφους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ – ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
Άρθρο 56 Ανακοινώσεις πλειστηριασμών από επισπεύδοντες τρίτους
Άρθρο 57 Αναγγελίες Δημοσίου
Άρθρο 58 Αναγγελίες τρίτων
Άρθρο 59 Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης
Άρθρο 60 Έφεση
Άρθρο 61 Αναίρεση
Άρθρο 62 Κατάταξη του Δημοσίου
Άρθρο 63 Πτώχευση
Άρθρο 64 Ρύθμιση χρεών πτωχών και υπό εξυγίανση ή συνδιαλλαγή οφειλετών του Δημοσίου

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ
Άρθρο 65 Ανακοπή από τον οφειλέτη
Άρθρο 66 Ανακοπή τρίτου
Άρθρο 67 Παραλείψεις, ακυρότητες και πλημμέλειες

ΤΜΗΜΑ IV ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Άρθρο 68 Έξοδα και δικαιώματα εκτέλεσης
Άρθρο 69 Εκκαθάριση και προσδιορισμός εξόδων εκτέλεσης
Άρθρο 70 Καταβολή εξόδων εκτέλεσης
Άρθρο 71 Καταβολή εξόδων εκτέλεσης σε περίπτωση αναστολής

TMHMA V ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 72 Ευθύνη για τη βεβαίωση – καταχώριση

TMHMA VI ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ
Άρθρο 73 Διάκριση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης
Άρθρο 74 Διαγραφή οφειλών προς το Δημόσιο

TMHMA VII ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ
Άρθρο 75 Ενέργειες και αποτελέσματα συμψηφισμού

TMHMA VIII ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Άρθρο 76 Κοινοποιήσεις
Άρθρο 77 Εκπροσώπηση του Δημοσίου

TMHMA IX ΕΓΓΥΗΤΕΣ – ΜΙΣΘΩΤΕΣ – ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΕΣ
Άρθρο 78 Εγγυητές
Άρθρο 79 Ευθύνη υπομισθωτών

TMHMA X ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 80 Εφαρμογή διατάξεων της Πολιτικής Δικονομίας
Άρθρο 81 Ατέλεια δικογράφων
Άρθρο 82 Είσπραξη για λογαριασμό τρίτων
Άρθρο 83 Αναπροσαρμογή ποσών και ποσοστών

TMHMA XI ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 84 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 85 Τελικές διατάξεις

Άρθρο Δεύτερο
Έναρξη ισχύος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Νόμος 4978/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 190/07.10.2022
Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων