Νόμος 4997/2022 Ασφαλιστική και συνταξιοδοτική νομοθεσία

Νόμος 4997/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 219/25.11.2022
Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
Άρθρο 3 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση των ευάλωτων συνταξιούχων Χριστουγέννων 2022
Άρθρο 4 Έκτακτη προσαύξηση προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, σε ανασφάλιστους υπερήλικες και σε δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και του επιδόματος παιδιού – Καταβολή προνοιακών παροχών Δεκεμβρίου 2022

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 5 Μόνιμη μείωση ασφαλιστικών εισφορών
Άρθρο 6 Παραγραφή αξιώσεων Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης – Τροποποίηση παρ. 1 και προσθήκη παρ. 2 και 3 στο άρθρο 95 του ν. 4387/2016
Άρθρο 7 Ρύθμιση οφειλών προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης – Αντικατάσταση υποπαρ. ΙΑ.1 παρ. ΙΑ άρθρου πρώτου ν. 4152/2013
Άρθρο 8 Ποινική αντιμετώπιση οφειλετών των φορέων κοινωνικής ασφάλισης μετά τη ρύθμιση των οφειλών τους
Άρθρο 9 Κίνητρα μετατροπής συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης
Άρθρο 10 Υπολογισμός και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ξεναγών μέσω Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης – Αντικατάσταση άρθρων 6 και 7 ν. 710/1977
Άρθρο 11 Ασφάλιση ασκούμενων δικηγόρων και δικαστικών επιμελητών για παροχές σε είδος και σε χρήμα – Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 48 ν. 3996/2011
Άρθρο 12 Μείωση ποσοστού εισφοράς επικουρικής ασφάλισης προς το Επικουρικό Ταμείο Αρωγής Συντακτών Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Εύβοιας και το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών Πελοποννήσου – Ηπείρου – Νήσων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 25 ν. 4498/2017
Άρθρο 13 Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών αναβατών του πρώην Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδρομιών – Προσθήκη παρ. 3 έως 5 στο άρθρο 37 του ν. 4756/2020
Άρθρο 14 Σύνταξη με αυτοσύμβαση οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε εκτέλεση προσυμφώνων, χωρίς υποχρέωση προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας του πωλητή – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 18 ν. 1587/1950
Άρθρο 15 Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών των ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
Άρθρο 16 Τακτοποίηση χρόνου υπηρεσίας και ασφάλισης υπαλλήλων Δήμου Περιστερίου
Άρθρο 17 Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης ρητινεργατών για το έτος 2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 18 Διαδικασία αναπροσαρμογής συντάξεων με βάση τον τιμάριθμο και την αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος
Άρθρο 19 Αύξηση βασικής σύνταξης πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων
Άρθρο 20 Ηλικιακές προϋποθέσεις για χορήγηση μειωμένης σύνταξης σε ασφαλισμένους του πρώην Δημοσίου που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και τις 31.12.2012
Άρθρο 21 Καθορισμός του αρμόδιου οργανισμού για την κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλων ασφαλιστικών οργανισμών – Τροποποίηση παρ. 1 έως 3 άρθρου 2 ν.δ. 4202/1961
Άρθρο 22 Προσδιορισμός ακαθάριστου συνολικού ποσού επικουρικής σύνταξης – Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 120 του ν. 4623/2019
Άρθρο 23 Υπολογισμός χρόνου υπηρεσίας προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στο διπλάσιο – Αντικατάσταση παρ. 5 άρθρου 40 π.δ. 169/2007 και παρ. 3 άρθρου 22 ν. 3865/2010
Άρθρο 24 Συνταξιοδότηση των υποχρεωτικώς προώρως αποχωρούντων επικεφαλής ανωτάτων δικαστηρίων, δικαστικών αρχών της χώρας και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους – Τροποποίηση παρ. 14 άρθρου 11 και περ. γ’ παρ. 16 άρθρου 56 π.δ. 169/2007 και περ. ε’ υποπαρ. 2 παρ. Β’ άρθρου πρώτου ν. 4093/2012
Άρθρο 25 Εθνική Σύνταξη υπηρετούντων υπαλλήλων του ελληνικού δημοσίου στην αλλοδαπή – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 7 ν. 4387/2016
Άρθρο 26 Σύνταξη λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο – Προσθήκη άρθρου 11Α στον ν. 4387/2016
Άρθρο 27 Αξιοποίηση ασφαλιστικού χρόνου από συνταξιούχους με ψυχική ή νοητική αναπηρία – Τροποποίηση περ. α’ παρ. 1 άρθρου 23 ν. 4488/2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 28 Προθεσμία και αρμοδιότητα για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων των Διοικητικών Επιτροπών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
Άρθρο 29 Ισολογισμοί Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπών φορέων – Τροποποίηση άρθρου 73 ν. 4635/2019
Άρθρο 30 Νομική υποστήριξη ιατρών Ειδικού Σώματος Ιατρών – Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 104 του ν. 4961/2022
Άρθρο 31 Σύσταση Αποκεντρωμένου Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης Καρπάθου – Τροποποίηση περ. δ’ παρ. 11 άρθρου 34 π.δ. 8/2019
Άρθρο 32 Προσδιορισμός και είσπραξη μισθωμάτων Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 49 ν. 4756/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο 33 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 43 ν. 4826/2021
Άρθρο 34 Εξόφληση επιδοτούμενων ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης – Προσθήκη άρθρου 43Α στον ν. 4826/2021
Άρθρο 35 Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας από το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης – Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 44 του ν. 4826/2021
Άρθρο 36 Ρυθμίσεις για τον επικεφαλής, τους ειδικούς εμπειρογνώμονες και τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη της Μονάδας Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Τροποποίηση παρ. 4, 6 και 9 άρθρου 80 ν. 4826/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Άρθρο 37 Προαιρετική συμμετοχή υπαλλήλων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων – Προσθήκη παρ. 2 και 3 στο άρθρο 17 του π.δ. 422/1981
Άρθρο 38 Όργανα διοίκησης του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων – Αντικατάσταση άρθρου 3 π.δ. 422/1981
Άρθρο 39 Διοικητής του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων – Αντικατάσταση άρθρου 4 π.δ. 422/1981
Άρθρο 40 Ιδιαίτερο γραφείο Διοικητή του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων
Άρθρο 41 Διοικητικό Συμβούλιο του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων – Αντικατάσταση άρθρου 7 π.δ. 422/1981
Άρθρο 42 Διαχείριση περιουσίας Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Άρθρο 43 Επέκταση ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας – Τροποποίηση άρθρου 142 ν. 3655/2008
Άρθρο 44 Επέκταση της άδειας μητρότητας στην υιοθεσία – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 44 ν. 4488/2017
Άρθρο 45 Ρυθμίσεις που αφορούν στον υπολογισμό, την καταχώριση και την εξαγωγή των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας από το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» – Τροποποίηση άρθρων 73 και 79 ν. 4808/2021
Άρθρο 46 Προδήλωση ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας
Άρθρο 47 Απαγόρευση διακρίσεων στην πρόσβαση στην εργασία εις βάρος οροθετικών στον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV)
Άρθρο 48 Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στις περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 15ης.10.2022

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Άρθρο 49 Μη αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών
Άρθρο 50 Συμψηφισμός, παραγραφή και ρύθμιση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Τροποποίηση άρθρου 45 ν. 4520/2018
Άρθρο 51 Πιλοτικό Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης
Άρθρο 52 Ηλεκτρονικό Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Πρώιμης Παρέμβασης – Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αιτήσεων για την υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος
Άρθρο 53 Πιλοτικό Πρόγραμμα επιχορήγησης παρεμβάσεων προσβασιμότητας
Άρθρο 54 Καταβολή αμοιβής επαγγελματιών αναδόχων από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προσθήκη περ. ηβ) στην παρ. 1 άρθρου 4 του ν. 4520/2018, προσθήκη περ. στ) στην παρ. 2 και υποπερ. ιστιστ) στην παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4520/2018
Άρθρο 55 Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου – Τροποποίηση άρθρου 15 ν. 4520/2018
Άρθρο 56 Πιστοποίηση και επιχορήγηση φορέων κοινωνικής φροντίδας – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 5 ν. 2646/1998
Άρθρο 57 Αρμοδιότητα για διακοπή λειτουργίας δομών κοινωνικής φροντίδας λόγω έκτακτων περιπτώσεων και χρηματοδότηση σε περίπτωση επιβεβλημένης διακοπής λειτουργίας – Τροποποίηση άρθρου 75 ν. 3463/2006 και άρθρου 186 ν. 3852/2020
Άρθρο 58 Ατομικό σχέδιο οικογενειακής αποκατάστασης και επαγγελματική αναδοχή – Τροποποίηση άρθρων 5, 14, 16, 24 και 26 ν. 4538/2018
Άρθρο 59 Χρηματοδότηση φορέων παροχής προστασίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία – Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 61 ν. 4921/2022
Άρθρο 60 Διαπίστωση αναπηρίας και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών μαθητών – Τροποποίηση παρ. 1, 2 και 8 άρθρου 4 και παρ. 5 άρθρου 5 ν. 3699/2008

 

  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Άρθρο 61 Σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών σε οικισμούς του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας
Άρθρο 62 Παραχώρηση ρυμοτομούμενων τμημάτων στη Δημοτική Ενότητα Ελευσίνος του Δήμου Ελευσίνας
Άρθρο 63 Καθορισμός τιμήματος για τη μεταβίβαση κυριότητας κατοικιών που έχουν ανεγερθεί μέσω κοινών στεγαστικών προγραμμάτων του πρώην Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας
Άρθρο 64 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης σε άλλα όργανα – Προσθήκη παρ. 2 στο άρθρο 10 του ν. 4921/2022
Άρθρο 65 Περιστασιακή απασχόληση αναζητούντων εργασία – Τροποποίηση άρθρου 92 ν. 4461/2017
Άρθρο 66 Κατάργηση Κυβερνητικού Επιτρόπου στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 81 ν. 4921/2022

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 67 Αποζημίωση επιχειρήσεων παιδικών κατασκηνώσεων
Άρθρο 68 Διόρθωση σφαλμάτων
Άρθρο 69 Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης αναπηρίας όρασης σε συνταξιούχους που ασκούν επάγγελμα ή παρέχουν μισθωτή εργασία
Άρθρο 70 Πιλοτικό πρόγραμμα για πρόσωπα στο φάσμα του αυτισμού
Άρθρο 71 Δαπάνες προγραμμάτων Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.
Άρθρο 72 Αποσπάσεις προσωπικού του καταργηθέντος Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Τροποποίηση περ. α) παρ. 5 άρθρου 32 ν. 4921/2022
Άρθρο 73 Περιορισμοί στις μετατάξεις, αποσπάσεις και μετακινήσεις από φορείς του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 36 ν. 4778/2021 και άρθρου 19 ν. 4659/2020
Άρθρο 74 Εθνικός Συντονιστής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Ανηλίκων
Άρθρο 75 Προσοντολόγιο των υποψήφιων εκπαιδευτικών παλαιού κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 18 – Τροποποίηση περ. ιη) παρ. 8 άρθρου 14 ν. 1566/1985
Άρθρο 76 Παράταση ατομικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την καθαριότητα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Άρθρο 77 Ρυθμίσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση – Εξουσιοδοτική διάταξη – Προσθήκη παρ. 6α στο άρθρο 13Δ του ν. 4186/2013
Άρθρο 78 Ρυθμίσεις για τα στελέχη της εκπαίδευσης – Μεταβατικές διατάξεις – Προσθήκη παρ. 5Α και τροποποίηση παρ. 12 στο άρθρο 232 του ν. 4823/2021
Άρθρο 79 Μίσθωση εγκαταστάσεων Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας για τη στέγαση Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας
Άρθρο 80 Προσωρινή απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου δέκατου έκτου ν. 4783/2021
Άρθρο 81 Παράταση της ειδικής διαχείρισης της ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε. για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας – Τροποποίηση παρ. 10 άρθρου 21 ν. 4664/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 82 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 83 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 84 Καταργούμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 85 Έναρξη ισχύος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

 

Το πλήρες κείμενο του νόμου 4997/2022 ΦΕΚ Τεύχος Α 219/25.11.2022

 

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης