Νόμος 4999/2022 με διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας

Νόμος 4999/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 225/07.12.2022
Δευτεροβάθμια περίθαλψη, ιατρική εκπαίδευση, μισθολογικές ρυθμίσεις για τους ιατρούς και οδοντιάτρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.

ΜΕΡΟΣ Α’: ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΜΕΡΟΣ Β’: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Άρθρο 3 Πιλοτικό πρόγραμμα προκαταρκτικής κλινικής άσκησης

ΜΕΡΟΣ Γ’:ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 4 Συμβούλια κρίσης και επιλογής ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας – Τροποποίηση άρθρου 7 ν. 4498/2017
Άρθρο 5 Υποβολή υποψηφιότητας και διαδικασία κρίσης/τοποθέτησης σε θέσεις ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας – Τροποποίηση άρθρου 8 ν. 4498/2017
Άρθρο 6 Περιορισμοί στην υποβολή υποψηφιότητας για θέση ιατρού κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας – Τροποποίηση παρ. 5 και 7 άρθρου 23 ν. 2519/1997
Άρθρο 7 Προκήρυξη θέσεων ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας με καθεστώς μερικής απασχόλησης – Προσθήκη περ. γ’ στην παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001
Άρθρο 8 Κατάργηση προκηρύξεων και αποδέσμευση θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας
Άρθρο 9 Κωλύματα διορισμού ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 27 ν. 1397/1983
Άρθρο 10 Απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» και των ιατρών μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων – Τροποποίηση περ. α’ παρ. 1 και αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 11 ν. 2889/2001
Άρθρο 11 Επιλογή και αξιολόγηση Συντονιστών Διευθυντών
Άρθρο 12 Ορισμός προϊσταμένου σε ιατρικά τμήματα ή μονάδες – Αντικατάσταση παρ. 8 άρθρου 7 ν. 2889/2001

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Άρθρο 13 Αξιολόγηση επικουρικού ιατρικού και οδοντιατρικού προσωπικού
Άρθρο 14 Πειθαρχική ευθύνη επικουρικού ιατρικού και οδοντιατρικού προσωπικού – Τροποποίηση περ. ι’ παρ. 2 άρθρου 21 ν. 3580/2007

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
Άρθρο 15 Διαδικασία τοποθέτησης ιατρών για άσκηση προς απόκτηση ειδικότητας
Άρθρο 16 Καθορισμός ομάδων νοσοκομείων και θέσεων ιατρών για απόκτηση ειδικότητας
Άρθρο 17 Χρόνος άσκησης στο εξωτερικό για απόκτηση ειδικότητας – Τροποποίηση παρ. 10 άρθρου 5 ν. 2194/1994
Άρθρο 18 Συμμετοχή στις εξετάσεις για απόκτηση τίτλου ειδικότητας – Αντικατάσταση περ. α’ παρ. 1 άρθρου 22 ν. 4208/2013
Άρθρο 19 Νόμιμη απαλλαγή από την υποχρεωτική εκπλήρωση υπηρεσίας υπαίθρου – Τροποποίηση υποπερ. 4 και 7 περ. β’ παρ. 1 άρθρου 22 ν. 4208/2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Άρθρο 20 Μετεκπαίδευση ιατρών ή οδοντιάτρων, ειδικότητες και μετεκπαιδεύσεις επιστημόνων και επαγγελματιών υγείας – Tροποποίηση παρ. 5 άρθρου 21 ν. 3580/2007
Άρθρο 21 Χορήγηση βεβαίωσης άσκησης ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος – Τροποποίηση άρθρου 113 ν. 4600/2019

ΜΕΡΟΣ Ε’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Άρθρο 22 Δυνατότητα σύστασης αυτοτελούς Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών σε νοσοκομεία δυναμικότητας κάτω των τριακοσίων (300) κλινών – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 6 ν. 2889/2001
Άρθρο 23 Αναγνώριση χρόνου άσκησης σε ιατρική εξειδίκευση ως χρόνου προϋπηρεσίας – Tροποποίηση παρ. 1 άρθρου 19 ν. 3730/2008
Άρθρο 24 Πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ή Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών ή Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 95 ν. 4821/2021

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 25 Σύσταση και διάρθρωση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας – Τροποποίηση άρθρου 1 ν. 1278/1982
Άρθρο 26 Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας – Τροποποίηση παρ. 1 και 3 και προσθήκη παρ. 4 έως 7 στο άρθρο 2 του ν. 1278/1982
Άρθρο 27 Διοικούσα Επιτροπή και Επιτροπές για την υποβοήθηση του έργου του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας – Τροποποίηση άρθρου 4 ν. 1278/1982

ΜΕΡΟΣ Ζ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 28 Σύσταση θέσεων ειδικευόμενων νοσηλευτών και προϋποθέσεις απόκτησης νοσηλευτικής ειδικότητας και εξειδίκευσης – Τροποποίηση παρ. 12, 13 και 15 άρθρου 58 ν. 4690/2020
Άρθρο 29 Κώδικες Δεοντολογίας νοσηλευτών/νοσηλευτριών, επισκεπτών/επισκεπτριών υγείας, μαιών/ μαιευτών και βοηθών νοσηλευτών/νοσηλευτριών – Αντικατάσταση άρθρου 114 ν. 2071/1992
Άρθρο 30 Καθηκοντολόγιο νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού – Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 10 ν. 3754/2009
Άρθρο 31 Κώδικας Δεοντολογίας Εργοθεραπευτών – Προσθήκη άρθρου 84Α στον ν. 4461/2017
Άρθρο 32 Επαγγελματικά δικαιώματα επαγγελματιών υγείας
Άρθρο 33 Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας

ΜΕΡΟΣ Η’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Άρθρο 34 Αρμοδιότητες περιφερειών στον τομέα της υγείας – Τροποποίηση στοιχ. 12 υποπερ. ΙΙ περ. Ζ’ παρ. ΙΙ άρθρου 186 ν. 3852/2010
Άρθρο 35 Εποπτεία Υπουργού Υγείας επί των Οδοντιατρικών Συλλόγων και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας – Αντικατάσταση άρθρου 74 ν. 1026/1980
Άρθρο 36 Ρυθμίσεις για τον Πανελλήνιο Σύλλογο Οπτικών και Οπτομετρών – Προσθήκη άρθρου 93Α στον ν. 4486/2017
Άρθρο 37 Δυνατότητα αναστολής των αρχαιρεσιών επαγγελματικών συλλόγων που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας

ΜΕΡΟΣ Θ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Άρθρο 38 Προαγωγή του μη παρεμβατικού (φυσικού) τοκετού
Άρθρο 39 Υπηρεσίες κατ’ οίκον μαιευτικής φροντίδας – «Μαίες στο σπίτι»

ΜΕΡΟΣ Ι’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Άρθρο 40 Διακομιδές ασθενών νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας
Άρθρο 41 Απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων που ανήκουν κατά κυριότητα στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 17 ν. 2367/1953

ΜΕΡΟΣ ΙΑ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ
Άρθρο 42 Δυνατότητα χρήσης του όρου «Ιδιωτικό Νοσοκομείο» στην επωνυμία ή στον διακριτικό τίτλο ιδιωτικών κλινικών – Προσθήκη παρ. 2 στο άρθρο 33 του ν. 4600/2019
Άρθρο 43 Καθιέρωση ελάχιστου αριθμού κλινών ειδικότητας παιδοορθοπαιδικής και παιδοωτορινολαρυγγολογίας για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικής γενικής κλινικής – Τροποποίηση περ. α) παρ. 1 άρθρου 23 ν. 4600/2019
Άρθρο 44 Παράταση ισχύος αδειών ίδρυσης ιδιωτικών κλινικών
Άρθρο 45 Διάρκεια προσωρινής διακοπής λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών λόγω μεταστέγασης, κτιριακής μετατροπής, γενικής ανακαίνισης ή άλλων εξαιρετικών λόγων
Άρθρο 46 Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ίδρυσης ιδιωτικής κλινικής – Τροποποίηση άρθρου 8 ν. 4600/2019
Άρθρο 47 Μεταβατικό νομικό καθεστώς της κτιριακής επέκτασης και αύξησης κλινών των ιδιωτικών κλινικών – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 47 ν. 4600/2019

ΜΕΡΟΣ ΙΒ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Άρθρο 48 Επιτροπή αδειοδότησης και ελέγχου εργαστηρίων φυσικοθεραπείας
Άρθρο 49 Υποχρέωση καταχώρισης στο Μητρώο Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 120 ν. 4600/2019

ΜΕΡΟΣ ΙΓ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Άρθρο 50 Σειρά προτίμησης αιτήσεων για την απόκτηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου – Τροποποίηση περ. β) άρθρου 3 ν. 1963/1991
Άρθρο 51 Προμήθεια κλειστών μονάδων, πλοίων και αεροπλάνων με φάρμακα, ναρκωτικά και αντιβιοτικά φάρμακα από τα φαρμακεία
Άρθρο 52 Εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου
Άρθρο 53 Ωράριο λειτουργίας φαρμακαποθηκών

 
 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΔ’: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΟΥΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ, ΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΕΣ
Άρθρο 54 Μισθολόγιο ιατρών και οδοντιάτρων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των έμμισθων ειδικευόμενων ιατρών και των επικουρικών ιατρών
Άρθρο 55 Μισθολόγιο ιατρών και οδοντιάτρων Δημόσιας Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας και ιατρών Γενικής Ιατρικής και Βιοπαθολογίας που υπηρετούν στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
Άρθρο 56 Μισθολόγιο μόνιμων αγροτικών ιατρών και ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου
Άρθρο 57 Εφημερίες – Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 45 ν. 3205/2003
Άρθρο 58 Μισθολόγιο ιατροδικαστών του Υπουργείου Δικαιοσύνης
Άρθρο 59 Διασφάλιση αποδοχών
Άρθρο 60 Επέκταση πεδίου εφαρμογής μισθολογικών διατάξεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΠΡΟΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ, ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Άρθρο 61 Αποδοχές προσωπικού των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών
Άρθρο 62 Αποδοχές προσωπικού των Κέντρων Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών και των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης

ΜΕΡΟΣ ΙΕ’: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 63 Παράταση χρόνου παραμονής στην υπηρεσία ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας
Άρθρο 64 Παράταση παραμονής ειδικευομένων νοσηλευτών στις ειδικότητες της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/ κοινοτικής νοσηλευτικής – Τροποποίηση άρθρου ένατου ν. 4889/2022
Άρθρο 65 Παράταση ισχύος της δυνατότητας υπέρβασης της σαρανταοκτάωρης εβδομαδιαίας διάρκειας εργασίας των ιατρών των νοσοκομείων και μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας
Άρθρο 66 Μεταφορά στα έτη 2023 και 2024 των ημερών κανονικής άδειας των ετών 2020 και 2021 που δεν χορηγήθηκαν στο προσωπικό της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του κατά το έτος 2022
Άρθρο 67 Δυνατότητα ανανέωσης της θητείας της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 254 ν. 4512/2018
Άρθρο 68 Αποζημίωση για τις μετακινήσεις των διασωστών – πληρωμάτων, νοσηλευτών και ιατρών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 28 ν. 4958/2022
Άρθρο 69 Ρυθμίσεις για τις δαπάνες των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των Υγειονομικών Περιφερειών και των Κέντρων Υγείας

ΜΕΡΟΣ ΙΣΤ’: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 70 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 71 Τελικές διατάξεις
Άρθρο 72 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 73 Εφαρμοζόμενες διατάξεις
Άρθρο 74 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΙΖ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 75 Έναρξη ισχύος

 

Το πλήρες κείμενο του νόμου 4999/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α 225/07.12.2022

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης