Νόμος 5000/2022 με φορολογικές και μισθολογικές ρυθμίσεις

Νόμος 5000/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 226/09.12.2022
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 – Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας και φορολογικές ρυθμίσεις για τη ναυτιλία – Επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις – Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων – Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα.

ΜΕΡΟΣ Α’: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/2235 ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2006/112/ΕΚ ΣXETIKA ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2008/118/ΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (L 336) – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ – ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.) ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.) – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
Άρθρο 3 Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών από τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) – Τροποποίηση άρθρου 12 ν. 2859/2000 (παρ. 1 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235)
Άρθρο 4 Απαλλαγή από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) αγαθών που εισάγονται ή παραδίδονται και υπηρεσιών που παρέχονται στην Ελλάδα, καθώς και αγαθών που παραδίδονται και υπηρεσιών που παρέχονται από την Ελλάδα προς άλλο κράτος μέλος και προορίζονται για τις Ένοπλες Δυνάμεις οποιουδήποτε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) εκτός του κράτους μέλους στο οποίο ανήκουν – Τροποποίηση άρθρου 27 ν. 2859/2000 (παρ. 2 και 3 του άρθρου 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235)
Άρθρο 5 Απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) για προϊόντα που αποκτώνται, στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) από τις Ένοπλες Δυνάμεις οποιουδήποτε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) πλην της Ελλάδας – Τροποποίηση άρθρου 68 ν. 2960/2001 (άρθρο 2 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235)

ΜΕΡΟΣ Β’: ΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Άρθρο 6 Κύρωση της Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας
Άρθρο 7 Υπαγωγή στον φόρο χωρητικότητας υπό όρους των φορέων εμπορικής εκμετάλλευσης πλοίων που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών με πλήρως εξοπλισμένα και στελεχωμένα πλοία άλλων εταιρειών ναυλωμένα βάσει χρόνου/ταξιδίου παράλληλα με την εκμετάλλευση ιδιόκτητων πλοίων τους – Προσθήκη άρθρου 26δ στον ν. 27/1975
Άρθρο 8 Επιβολή τέλους στις αυτοκινούμενες βυθοκόρους και φορολόγηση μερισμάτων για τους μετόχους/ εταίρους αλιευτικών πλοίων και πλοιαρίων, καθώς και ρυμουλκών και αυτοκινούμενων βυθοκόρων – Τροποποίηση άρθρου 57 του ν. 4646/2019

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.), ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Κ.Φ.Ε.Ε.) ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ
Άρθρο 9 Παράταση της δυνατότητας υπαγωγής στο καθεστώς αναστολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) στα ακίνητα – Τροποποίηση παρ. 4α και 5 άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α.
Άρθρο 10 Παράταση ισχύος μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες – Τροποποίηση των Κεφαλαίων Α’ και Β’ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.
Άρθρο 11 Ορισμός αποδεικτικού για τη μεταφορά του ελάχιστου ποσού της επένδυσης για την υπαγωγή στο άρθρο 5Α Κ.Φ.Ε. και συμπλήρωση εξουσιοδοτικών διατάξεων – Τροποποίηση παρ. 3, 5, 9 και 10 άρθρου 5Α Κ.Φ.Ε. Άρθρο 12 Προσθήκη μεταβατικών διατάξεων και παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τις αιτήσεις υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης του άρθρου 5Α του Κ.Φ.Ε. για τα έτη 2020, 2021 και 2022 – Τροποποίηση παρ. 81 άρθρου 72 Κ.Φ.Ε.
Άρθρο 13 Παράταση ισχύος της μείωσης του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων του άρθρου 39Β Κ.Φ.Ε. – Τροποποίηση παρ. 14 άρθρου 66 ν. 4646/2019
Άρθρο 14 Παράταση της αναστολής ισχύος του άρθρου 41 Κ.Φ.Ε. για την επιβολή φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας – Τροποποίηση παρ. 33 άρθρου 72 Κ.Φ.Ε.
Άρθρο 15 Έκδοση πράξης προσδιορισμού του φόρου σε κάθε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης στη φορολογία Κεφαλαίου – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 8 ν. 1587/1950 και παρ. 3 άρθρου 84 Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια
Άρθρο 16 Παράταση ισχύος της μείωσης τελών κυκλοφορίας τουριστικών λεωφορείων και για το έτος 2023 – Τροποποίηση άρθρου 20 ν. 2948/2001
Άρθρο 17 Αναστολή εφαρμογής της περ. γ’ της παρ. 6 της υποπαρ. Α.2 της παρ. Α’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 σχετικά με την πιστοποίηση από ανεξάρτητο εκτιμητή και την παροχή εγγύησης, τη διασφάλιση ή την εμπράγματη ασφάλεια για τις ρυθμίσεις οφειλών
Άρθρο 18 Απλοποίηση όρων και διαδικασίας ακινητοποίησης οχημάτων που τίθενται στο τελωνειακό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 4 της Δ.247/13/1988 ΑΥΟ και μεταβατική διάταξη
Άρθρο 19 Παράταση φορολογίας μεταβίβασης αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης δυνάμει του άρθρου 10 του ν. 2579/1998
Άρθρο 20 Χρηματοδότηση αθλητικών ομάδων από τα φορολογικά έσοδα τυχερών παιγνίων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου δέκατου έκτου ν. 4787/2021
Άρθρο 21 Παράταση αναστολής καταβολής στο Δημόσιο του ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) επί των νοσηλίων από τις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 30 ν. 3846/2010

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Άρθρο 22 Ορισμοί
Άρθρο 23 Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων
Άρθρο 24 Αποκεντρωμένες Μονάδες Κρατικών Ενισχύσεων
Άρθρο 25 Διαδικασία γνωμοδότησης από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων
Άρθρο 26 Συνεργασία με το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δίκαιου (ΚΔΕΟΔ)
Άρθρο 27 Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων
Άρθρο 28 Χρήση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 56 ν. 4914/2022
Άρθρο 29 Διαλειτουργικότητα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων και του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος – Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 59 ν. 4914/2022
Άρθρο 30 Ανάκτηση παράνομων και ασυμβίβαστων κρατικών ενισχύσεων
Άρθρο 31 Διαδικασία υλοποίησης της απόφασης ανάκτησης
Άρθρο 32 Υποχρέωση διαφάνειας κατά τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων
Άρθρο 33 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Άρθρο 34 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 35 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 36 Παροχές επικουρικού προσωπικού – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 10 ν. 3329/2005
Άρθρο 37 Δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.) – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 84 ν. 4488/2017
Άρθρο 38 Δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των μελών των Περιφερειακών Συμβουλίων του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.) – Κατάργηση παρ. 10 άρθρου 97 ν. 4488/2017
Άρθρο 39 Καθορισμός ορίων αμοιβής του Προέδρου και των μελών των επιτροπών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) – Τροποποίηση περ. 3 άρθρου 2 ν. 2552/1997
Άρθρο 40 Κατάργηση των εξόδων κίνησης των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας – Τροποποίηση περ. 5 άρθρου 29 ν. 2072/1992
Άρθρο 41 Υπερωριακή απασχόληση στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) – Αντικατάσταση παρ. 6 άρθρου 11 ν. 3402/2005
Άρθρο 42 Ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας αιρετών – Τροποποίηση παρ. 10 άρθρου 3 υποπαρ. Δ9 παρ. Δ’ άρθρου 2 ν. 4336/2015
Άρθρο 43 Έξοδα διανυκτέρευσης – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 10 υποπαρ. Δ9 παρ. Δ’ άρθρου 2 ν. 4336/2015
Άρθρο 44 Επιχορήγηση σε Δήμους και Περιφέρειες – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 38 ν. 3986/2011
Άρθρο 45 Ρυθμίσεις για την αποζημίωση της υπερωριακής εργασίας του προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού – Τροποποίηση περ. 3 παρ. Γ’ άρθρου 20 ν. 4354/2015

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 46 Σύσταση Γραφείου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Άρθρο 47 Διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρείας – Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 42 ν. 4449/2017
Άρθρο 48 Διάρκεια της ελεγκτικής εργασίας – Τροποποίηση άρθρου 48 ν. 4449/2017
Άρθρο 49 Διόρθωση τίτλου του ΤΑΙΠΕΔ επί του ακινήτου «Κτήμα Καραθώνα»
Άρθρο 50 Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών – Τροποποίηση άρθρου 16 ν. 4714/2020
Άρθρο 51 Προσδιορισμός αξίας ακινήτων – Τροποποίηση παρ. 1Α άρθρου 41 ν. 1249/1982
Άρθρο 52 Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων – Τροποποίηση παρ. 10 άρθρου 20 ν. 4557/2018
Άρθρο 53 Κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Διεύθυνσης Ελέγχου Δράσεων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 193 ν. 4820/2021
Άρθρο 54 Όροι ειδικών δεσμευμένων καταπιστευτικών λογαριασμών
Άρθρο 55 Προσωπικό Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης – Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 278 ν. 4738/2020
Άρθρο 56 Ηλεκτρονική Διακίνηση Δικαιολογητικών
Άρθρο 57 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος για δράσεις βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης
Άρθρο 58 Καθορισμός αναστελλόμενων μέτρων ατομικής δίωξης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 72 ν. 4307/2014
Άρθρο 59 Παράταση ειδικής διαχείρισης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 76 ν. 4307/2014
Άρθρο 60 Διόρθωση παροράματος στην παρ. 5 του άρθρου 38 ν. 4994/2022

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Άρθρο 61 Ρυθμίσεις για την «Αθηναϊκή Ριβιέρα» – Τροποποίηση παρ. 1 και προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 6 του ν. 4918/2022
Άρθρο 62 Μισθολογικό καθεστώς και ειδικότερες ρυθμίσεις για τη ΔΕΘ HELEXPO – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 34 ν. 4972/2022
Άρθρο 63 Μεταβατική περίοδος για το θεσμικό πλαίσιο προμηθειών της ΔΕΘ HELEXPO – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 38 ν. 4972/2022
Άρθρο 64 Επιτροπές Κρατικής Αρωγής – Τροποποίηση άρθρου 16 ν. 4797/2021
Άρθρο 65 Στελέχωση της Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής – Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 20 του ν. 4797/2021
Άρθρο 66 Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής – Μετακίνηση ομάδων εργασίας σε πληγείσες από θεομηνίες περιοχές – Επιτροπές κρατικής αρωγής και δικαιούχοι – Τροποποίηση άρθρου 22 ν. 4797/2021
Άρθρο 67 Μεταβατικές διατάξεις για ζητήματα κρατικής αρωγής – Προσθήκη παρ. 10 και 11 στο άρθρο 24 του ν. 4797/2021
Άρθρο 68 Όριο δαπάνης Κινήτρου Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 25 ν. 4940/2022
Άρθρο 69 Εξουσιοδοτική διάταξη για Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων – Τροποποίηση παρ. 10 άρθρου 62 ν. 4940/2022
Άρθρο 70 Υποβολή δήλωσης και καταβολή τέλους παρεπιδημούντων και τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων – Αντικατάσταση παρ. 9 άρθρου 17 ν. 2130/1993
Άρθρο 71 Χορήγηση Πιστοποιητικού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» για μακροχρόνια μίσθωση ακινήτου – Προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 125 του ν. 4446/2016
Άρθρο 72 Παράταση απαλλαγής από Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης των προϊόντων που διατίθενται από καταστήματα αφορολόγητων ειδών εγκατεστημένα εκτός αερολιμένα ή λιμένα και τα οποία μεταφέρονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών που μεταβαίνουν σε τρίτο έδαφος ή σε τρίτη χώρα δια ξηράς – Τροποποίηση άρθρου 55 ν. 4447/2016
Άρθρο 73 Συμβάσεις ορισμένου χρόνου της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας δυνάμει του άρθρου 21 του ν. 4664/2020 – Πρόβλεψη αποζημιώσεων για ψυχική οδύνη συγγενών θανόντων σε εργατικά ατυχήματα ετών 2015 έως και 2020 – Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 97 ν. 4941/2022
Άρθρο 74 Παραχώρηση ακινήτου ιδιοκτησίας του ελληνικού δημοσίου προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΜΕΡΟΣ Ε’: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 75 Μεταβίβαση συνολικού ποσού κατ’ έτος από τον τακτικό προϋπολογισμό στους Δήμους και τις Περιφέρειες – Κατάργηση άρθρου 80Α ν. 4472/2017
Άρθρο 76 Ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού – Κατάργηση άρθρου 12 ν. 4674/2020

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 77 Έναρξη ισχύος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

 

Το πλήρες κείμενο του νόμου 5000/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α 226/09.12.2022