Πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας σε αποφοίτους μεταπτυχιακών σπουδών

Πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας σε αποφοίτους μεταπτυχιακών σπουδών

Χορήγηση πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας σε αποφοίτους Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Αριθμ. απόφ. 119/20-1-2020 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 246/03.02.2020

Χορήγηση πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας στους αποφοίτους του επανιδρυθέντος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διδακτική της Χημείας, Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΔιΧηΝΕΤ-ΕΑΑ)» του Τμήματος Χημείας, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Χημείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
αποφασίζει:

την έγκριση χορήγησης πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας στους αποφοίτους του επανιδρυθέντος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διδακτική της Χημείας, Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΔιΧηΝΕΤ-ΕΑΑ)» του Τμήματος Χημείας, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Χημείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αριθμ. απόφ. 120/20-1-2020 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 246/03.02.2020

Χορήγηση πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας στους αποφοίτους του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση» (Social Neuroscience, Social Pedagogy and Education) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
αποφασίζει:

την έγκριση χορήγησης πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας στους αποφοίτους του ιδρυθέντος Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση» (Social Neuroscience, Social Pedagogy and Education) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άλλες αποφάσεις πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας πτυχιούχων