Νόμος 5015/2023 Κύρωση δωρεάς ιδρύματος Νιάρχου

Νόμος 5015/2023ΦΕΚ Τεύχος Α 20/02.02.2023
Κύρωση: α) της από 22.11.2022 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς – Έργο ΧΙ, Παράρτημα 13 της από 6.9.2018 κύριας Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και β) της από 22.11.2022 Τροποποίησης της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α’: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 22.11.2022 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ – ΕΡΓΟ ΧΙ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13 ΤΗΣ ΑΠΟ 6.9.2018 ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο πρώτο Κύρωση σύμβασης
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΩΡΕΑΣ – ΕΡΓΟ ΧΙ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13 ΤΟΥ Ν. 4564/2018)
Άρθρο 1 Σκοπός και αντικείμενο – Περιγραφή του έργου
Άρθρο 2 Όροι υλοποίησης της δωρεάς του έργου
Άρθρο 3 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
Άρθρο 4 Προϋπολογισμός
Άρθρο 5 Πιστοποίηση ολοκλήρωσης και δωρεά του έργου
Άρθρο 6 Ονομασία
Άρθρο 7 Αποποίηση ευθύνης
Άρθρο 8 Λοιποί όροι
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Επιμέρους Σύμβασης Σχέδιο Μνημονίου

ΜΕΡΟΣ Β’: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 22.11.2022 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 6.9.2018 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο δεύτερο Κύρωση της από 22.11.2022 Τροποποίησης της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο τρίτο Υλοποίηση προγραμμάτων για τη μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης (dentist pass)
Άρθρο τέταρτο Ρυθμίσεις για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών σε δομές υγείας – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 29 ν. 4495/2017
Άρθρο πέμπτο Παράταση της διάρκειας κάλυψης της μισθοδοσίας και λοιπών εξόδων λειτουργίας των Τοπικών Ομάδων Υγείας από ενωσιακούς πόρους στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 106 ν. 4461/2017
Άρθρο έκτο Ρυθμίσεις για τις δαπάνες των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των Υγειονομικών Περιφερειών και των Κέντρων Υγείας
Άρθρο έβδομο Παράταση διαδικασίας υπολογισμού εκπτώσεων και ωφελημάτων δημοσίων νοσοκομείων από αγορές φαρμάκων – Τροποποίηση παρ. 1 και 3 και προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο ενενηκοστό του ν. 4812/2021
Άρθρο όγδοο Κινητικότητα νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού μεταξύ φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας – Τροποποίηση παρ. 2, 4 και 8 και προσθήκη παρ. 11 και 12 στο άρθρο 50 του ν. 4368/2016
Άρθρο ένατο Αναγνώριση προϋπηρεσίας ιατρικού προσωπικού στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νοσηλευτικού ιδρύματος «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» Άρθρο δέκατο Αποσπάσεις πάσης φύσεως προσωπικού από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, φορείς του Υπουργείου Υγείας και τις Υγειονομικές Περιφέρειες στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.» – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 13 ν. 4715/2020
Άρθρο ενδέκατο Δυνατότητα παράτασης συμβάσεων υπηρεσιών αρχειοθέτησης και διαχείρισης αρχείου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
Άρθρο δωδέκατο Δημόσιες συμβάσεις για τη διάθεση εμβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-19 στα εμβολιαστικά κέντρα της Επικράτειας
Άρθρο δέκατο τρίτο Αρχεία ιατρικών δεδομένων από τον εμβολιασμό του πληθυσμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 45 ν. 4790/2021
Άρθρο δέκατο τέταρτο Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας – Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 22 ν. 2737/1999 και τροποποίηση άρθρου 7 ν. 1965/1991
Άρθρο δέκατο πέμπτο Προμήθεια φαρμάκων των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου από διαγωνιστικές διαδικασίες που υλοποιεί η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας και από συμφωνίες που συνάπτει η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων
Άρθρο δέκατο έκτο Διαδικασία υπολογισμού εκπτώσεων, επιστροφών και ωφελημάτων των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» από αγορές φαρμάκων
Άρθρο δέκατο έβδομο Διάρθρωση των υπηρεσιών της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας – Τροποποίηση άρθρου 16 ν. 4865/2021
Άρθρο δέκατο όγδοο Εφαρμογή κλειστού προϋπολογισμού – Καθορισμός ορίου δαπάνης φαρμάκων που ανήκουν στη θεραπευτική ομάδα των ηπαρινών για το έτος 2022
Άρθρο δέκατο ένατο Εξαίρεση της αποζημίωσης των προσωπικών ιατρών από τον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής (claw back) και κλιμακωτού ποσοστού εκπτώσεων (rebate) – Προσθήκη παρ. 7Α στο άρθρο 5 ν. 4138/2014
Άρθρο εικοστό Αποζημίωση μετακινούμενου ιατρικού προσωπικού σε συγκεκριμένες δομές υγείας της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας
Άρθρο εικοστό πρώτο Αποζημίωση μετακινούμενου νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού σε συγκεκριμένες δομές υγείας της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας
Άρθρο εικοστό δεύτερο Μετάθεση ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας σε συνέχεια απόσπασης ή μετακίνησης
Άρθρο εικοστό τρίτο Παράταση απασχόλησης προσωπικού των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών
Άρθρο εικοστό τέταρτο Διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων από τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 του ν. 2716/1999
Άρθρο εικοστό πέμπτο Επιλογή στελεχών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων – Τροποποίηση περ. α) πρώτου εδαφίου παρ. 2 άρθρου 47 ν. 4823/2021
Άρθρο εικοστό έκτο Δυνατότητα παράτασης συμβάσεων σίτισης φοιτητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
Άρθρο εικοστό έβδομο Πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης – Τροποποίηση περ. β) παρ. 17 άρθρου 169 ν. 4763/2020
Άρθρο εικοστό όγδοο Ρύθμιση θεμάτων Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου για το έτος 2023
Άρθρο εικοστό ένατο Υποβολή γνώμης δήμων για τον προσδιορισμό της τιμής ζώνης ακινήτων – Τροποποίηση παρ. 1Α άρθρου 41 ν. 1249/1982
Άρθρο τριακοστό Καταργούμενη διάταξη

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο τριακοστό πρώτο Έναρξη ισχύος

 

Το πλήρες κείμενο του νόμου 5015/2023ΦΕΚ Τεύχος Α 20/02.02.2023