Νόμος 5024/2023 διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών

Νόμος 5024/2023ΦΕΚ Τεύχος Α 41/24.02.2023
Ρυθμίσεις για την εξαγορά κατεχομένων ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, ακινήτων του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, λοιπές διατάξεις για την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών.

ΜΕΡΟΣ Α’: ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο
Άρθρο 3 Ορισμοί
Άρθρο 4 Δικαίωμα υποβολής αίτησης εξαγοράς
Άρθρο 5 Εξαιρούμενα ακίνητα
Άρθρο 6 Προσδιορισμός τιμήματος εξαγοράς
Άρθρο 7 Εκπτώσεις επί του τιμήματος εξαγοράς
Άρθρο 8 Τίμημα εξαγοράς σε ειδικές περιπτώσεις αμφισβήτησης της κυριότητας του δημοσίου ακινήτου
Άρθρο 9 Υποβολή αίτησης εξαγοράς και δικαιολογητικών
Άρθρο 10 Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Εξαγοράς
Άρθρο 11 Απόφαση εξαγοράς και καταβολή τιμήματος εξαγοράς
Άρθρο 12 Εκκρεμείς αιτήσεις εξαγοράς
Άρθρο 13 Απαλλοτρίωση δημοσίου ακινήτου για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση εξαγοράς
Άρθρο 14 Συνέπειες υποβολής αίτησης εξαγοράς
Άρθρο 15 Ακίνητα ιδιοκτησίας Ταμείου Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Άρθρο 16 Ειδικές ρυθμίσεις – Ακίνητα εντός σχεδίου πόλεως ή οικισμού εκτός πεδίου εφαρμογής ν. 998/1979 και διαχείρισης Υπουργείου Οικονομικών – Ακίνητα που αποτέλεσαν αντικείμενο διανομής κατά την αγροτική νομοθεσία – Ανταλλάξιμα ακίνητα
Άρθρο 17 Ειδικές ρυθμίσεις για μη άρτια ή μη οικοδομήσιμα τμήματα δημοσίων ακινήτων, όμορα βιοτεχνικών, βιομηχανικών, αγροτικών, κτηνοτροφικών και τουριστικών επιχειρήσεων
Άρθρο 18 Ρύθμιση διαφορών για ακίνητα που υπάγονται στο Κτηματολόγιο Δωδεκανήσου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 19 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 20 Μεταβατική διάταξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 21 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β’: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 2023 ΣΕ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΥΠΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΑΝΕΝΕΡΓΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 22 Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 2023 για τα ακίνητα πληγέντων από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 3 ν. 4223/2013
Άρθρο 23 Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 2023 για τα ακίνητα που ευρίσκονται εντός ρητά κατονομαζόμενων υπό αναγκαστική απαλλοτρίωση, πολεοδομικά ανενεργών ή μεταφερόμενων οικισμών και κοινοτήτων των Περιφερειακών Ενοτήτων Φλώρινας, Κοζάνης και Γρεβενών – Τροποποίηση παρ. 7Α άρθρου 3 ν. 4223/2013
Άρθρο 24 Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 2023 για τα ακίνητα που ευρίσκονται στα διοικητικά όρια των Δήμων Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και Ιστιαίας – Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Τροποποίηση περ. β’ παρ. 7Β άρθρου 3 ν. 4223/2013
Άρθρο 25 Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 2023 για τα κτίσματα μετά του αναλογούντος οικοπέδου που ευρίσκονται σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου – Τροποποίηση παρ. 7Γ άρθρου 3 ν. 4223/2013
Άρθρο 26 Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 2022, 2023 και 2024 για τα κτίσματα μετά του αναλογούντος οικοπέδου που ευρίσκονται σε πληγείσες περιοχές από τις πυρκαγιές Ιουλίου 2022 – Προσθήκη παρ. 7ΣΤ στο άρθρο 3 του ν. 4223/2013
Άρθρο 27 Ειδικές ρυθμίσεις υπολογισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 2023 για διατηρητέα και ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή έργα τέχνης – Τροποποίηση Ενοτήτων Γ’ και Ε’ άρθρου 4 ν. 4223/2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α.
Άρθρο 28 Επιβολή φόρου υπεραξίας κατά την εισφορά τίτλων στην περίπτωση που ο εισφέρων είναι ο μοναδικός μέτοχος ή εταίρος της λήπτριας – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 42 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
Άρθρο 29 Νομική μεταχείριση της εισφοράς τίτλων όταν ο εισφέρων είναι ο μοναδικός μέτοχος ή εταίρος της λήπτριας – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 21 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
Άρθρο 30 Διαδικασία επιλογής φορολόγησης στις εκμισθώσεις ακινήτων – Τροποποίηση υποπερ. ii) περ. δ’ παρ. 2 άρθρου 8 Κώδικα Φ.Π.Α.
Άρθρο 31 Κατάργηση της υποχρέωσης γνωστοποίησης στην Α.Α.Δ.Ε. των εκπτώσεων λόγω κύκλου εργασιών – Αντικατάσταση περ. α’ παρ. 5 άρθρου 19 Κώδικα Φ.Π.Α.
Άρθρο 32 Ορισμός των ενσώματων αγαθών που συνιστούν αγαθά επένδυσης για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 33 Κώδικα Φ.Π.Α. – Τροποποίηση περ. α’ παρ. 4 άρθρου 33 Κώδικα Φ.Π.Α.

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 33 Παράταση της ειδικής διαχείρισης της ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε. – Τροποποίηση παρ. 10 άρθρου 21 ν. 4664/2020
Άρθρο 34 Συμβάσεις ορισμένου χρόνου της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας δυνάμει του άρθρου 21 του ν. 4664/2020 – Ειδική ρύθμιση για την κατάταξη απαιτήσεων εργαζομένων ή συνταξιούχων της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας – Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 97 ν. 4941/2022
Άρθρο 35 Καταβολή ποσών από ομαδικό συνταξιοδοτικό συμβόλαιο στον αντισυμβαλλόμενο της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής επιχείρησης, ρυθμίσεις για τους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής και μεταβατική ρύθμιση για την υπό ειδική διαχείριση εταιρεία δυνάμει άρθρου 21 ν. 4664/2020 – Προσθήκη άρθρου 2Α και παρ. 11 στο άρθρο 2 του ν. 3867/2010, παρ. 15 στο άρθρο 21 του ν. 4664/2020
Άρθρο 36 Κατάταξη απαιτήσεων εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στο πλαίσιο πραγματοποίησης ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 77 ν. 4307/2014
Άρθρο 37 Έγκριση δαπάνης για εργασίες και συντήρηση Υ/Β – Τροποποίηση άρθρου 26 ν. 4258/2014
Άρθρο 38 Αποζημιώσεις εργαζομένων λόγω καταγγελίας της σύμβασης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 52 ν. 4797/2021
Άρθρο 39 Βελτιώσεις στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 6, παρ. 1, 3 και 4 άρθρου 7 ν. 4738/2020
Άρθρο 40 Συνέπειες αίτησης για εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών – Αναστολή διαδικασίας Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών – Σύμβαση αναδιάρθρωσης και προθεσμία υπογραφής – Δικαίωμα διαμεσολάβησης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 13, παρ. 1 άρθρου 14, άρθρων 15 και 16 ν. 4738/2020
Άρθρο 41 Αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης μετά από αίτηση εξωδικαστικής επίλυσης οφειλών – Απαλλαγή από ευθύνη κατά τη σύναψη σύμβασης αναδιάρθρωσης – Τροποποίηση άρθρων 18 και 20 ν. 4738/2020
Άρθρο 42 Συμμετοχή Δημοσίου και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στις συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών, κανόνες και περιορισμοί – Τροποποίηση άρθρων 21, 22 και 23 ν. 4738/2020
Άρθρο 43 Ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών – Μεταβατικές διατάξεις – Τροποποίηση άρθρων 29 και 74 ν. 4738/2020
Άρθρο 44 Ρύθμιση ζητημάτων αναφορικά με την παροχή εγγύησης του ελληνικού δημοσίου σε δανειακές συμβάσεις για τη στεγαστική αποκατάσταση των παλιννοστούντων Ομογενών από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης – Αναδρομική ισχύς των αποφάσεων του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αρ. 2/31230/0025/6.6.2003 και υπ’ αρ. 2/1804/0025/8.7.2005
Άρθρο 45 Ρυθμίσεις οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, καθώς και από καταπτώσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και λοιπές συνοδευτικές διατάξεις για την εφαρμογή τους – Διορθώσεις παροραμάτων στις παρ. 1 και 7 του άρθρου 293 του ν. 4738/2020 και τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 293 ν. 4738/2020
Άρθρο 46 Φορολόγηση αμοιβών ναυτικών που υπηρετούν σε πλωτά ναυπηγήματα του άρθρου 267 ν. 4555/2018 – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 15 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 47 Έναρξη ισχύος

Το πλήρες κείμενο του νόμου 5024/2023ΦΕΚ Τεύχος Α 41/24.02.2023