Νόμος 5036/2023 Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών

Νόμος 5036/2023ΦΕΚ Τεύχος Α 77/28.03.2023
Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας

ΜΕΡΟΣ Α’: ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΜΕΡΟΣ Β’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
Άρθρο 3 Επανένταξη στις ρυθμίσεις των άρθρων 98 έως 109 ν. 4611/2019 και του άρθρου 289 ν. 4738/2020
Άρθρο 4 Ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις
Άρθρο 5 Προϋποθέσεις υπαγωγής
Άρθρο 6 Επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά την υπαγωγή σε ρύθμιση
Άρθρο 7 Λοιπά στοιχεία της ρύθμισης οφειλών
Άρθρο 8 Ευεργετήματα από την υπαγωγή στη ρύθμιση
Άρθρο 9 Απώλεια της ρύθμισης
Άρθρο 10 Δικαιώματα του Δημοσίου
Άρθρο 11 Πίστωση ποσών από παρακράτηση ή συμψηφισμό ή πράξεις εκτέλεσης
Άρθρο 12 Παραγραφή οφειλών
Άρθρο 13 Εξουσιοδοτική διάταξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ, ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Άρθρο 14 Ειδικότερες ρυθμίσεις για την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας και τον ορισμό ποσού παρακράτησης σχετικά με μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία – Τροποποίηση παρ. 4 και 5 άρθρου 12 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Άρθρο 15 Ειδική πρόβλεψη για την αλληλέγγυα ευθύνη προσώπων σε περίπτωση απόκτησης ακινήτου από επαχθή αιτία – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 50 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Άρθρο 16 Συμπλήρωση ρυθμίσεων σχετικά με τις υποχρεώσεις τρίτων για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων που αφορούν τις υποσχετικές ή εκποιητικές δικαιοπραξίες – Τροποποίηση άρθρου 54Α Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Άρθρο 17 Συμπλήρωση ρύθμισης για την ευχέρεια καταβολής φόρου κτήσεων αιτία θανάτου σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής – Αντικατάσταση παρ. 5 άρθρου 82 ν. 2961/2001
Άρθρο 18 Εξαίρεση των τελευταίων κατόχων κληρονομιαίων ακινήτων που έχουν αποκτήσει με σύμβαση μεταβίβασης από επαχθή αιτία από την αλληλέγγυα ευθύνη με τους κληρονόμους και κληροδόχους – Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 83 του ν. 2961/2001
Άρθρο 19 Επαναπροσδιορισμός χρόνου παραγραφής δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου και προστίμου για την εφαρμογή του ν. 2961/2001 – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 102 ν. 2961/2001
Άρθρο 20 Υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικών της Φορολογικής Διοίκησης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 105 ν. 2961/2001
Άρθρο 21 Συμπλήρωση υποχρεώσεων τρίτων προσώπων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 107 ν. 2961/2001
Άρθρο 22 Συμπλήρωση υποχρεώσεων συμβολαιογράφων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 112 ν. 2961/ 2001
Άρθρο 23 Συμπλήρωση ρυθμίσεων για το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος – Αντικατάσταση περ. γ’ παρ. 1 άρθρου 25 ν. 4611/2019
Άρθρο 24 Υπολογισμός του κύριου Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2023 – Τροποποίηση της περ. α’ παρ. 2 Ενότητας Α’ άρθρου 4 ν. 4223/2013
Άρθρο 25 Ψηφιακή δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 – Προσθήκη παρ. 11 στο άρθρο 23 του ν. 3427/2005
Άρθρο 26 Έκδοση πράξης προσδιορισμού του φόρου σε κάθε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. – Τροποποίηση περ. ε’ παρ. 3 άρθρου 6 ν. 4223/2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΤΡΑ
Άρθρο 27 Παράταση ισχύος μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000) για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες – Τροποποίηση άρθρων 11 ν. 4690/2021, 1 ν. 4683/2020, 299 ν. 4738/2020, 49 ν. 4772/2021 και Παραρτήματος ΙΙΙ Κώδικα Φ.Π.Α.
Άρθρο 28 Επιστροφή Eιδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) πετρελαίου που χρησιμοποιείται στη γεωργία, και λοιπές ειδικές απαλλαγές ενεργειακών προϊόντων – Μεταβατική ρύθμιση – Τροποποίηση άρθρου 78 Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
Άρθρο 29 Παράταση προθεσμιών υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς του άρθρου 5Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και ολοκλήρωσης της επένδυσης – Τροποποίηση περ. β’, προσθήκη περ. δ’ στην παρ. 81 του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος – Νομοτεχνική διόρθωση και προσθήκη περ. α’ στην παρ. 2 άρθρου 11 του ν. 5000/2022
Άρθρο 30 Εφαρμογή κινήτρων ηλεκτρονικής τιμολόγησης άρθρου 71ΣΤ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) και για το 2023 – Τροποποίηση άρθρου 72 Κ.Φ.Ε.
Άρθρο 31 Επιτάχυνση διαδικασίας υλοποίησης έργων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ενταγμένων στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Τροποποίηση περ. 5 άρθρου 9 ν. 4389/2016
Άρθρο 32 Μεταγραφή πράξεων μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων – Τροποποίηση άρθρου 61 ν. 4438/2016
Άρθρο 33 Άρση ακινησίας οχημάτων έτους 2023 με αναλογική καταβολή τελών κυκλοφορίας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 36 ν. 2093/1992
Άρθρο 34 Κατάργηση προθεσμίας υποβολής αίτησης για την εφαρμογή της παρ. 29 άρθρου 66 του ν. 4646/2019 – Τροποποίηση τρίτου εδαφίου παρ. 29 άρθρου 66 ν. 4646/2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ
Άρθρο 35 Μη επιβολή προστίμου του άρθρου 54 ν. 4987/2022 για εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για ποσά φόρου κάτω από εκατό (100) ευρώ – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 54 και προσθήκη παρ. 41 στο άρθρο 70 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Άρθρο 36 Μη επιβολή διοικητικού προστίμου εκπρόθεσμης δήλωσης για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στην περίπτωση που έχει δηλωθεί στη φορολογία εισοδήματος οικείου φορολογικού έτους – Τροποποίηση περ. γ ’ παρ. 5 άρθρου 111 ν. 4446/2016 – Μεταβατική διάταξη
Άρθρο 37 Ψηφιακή έκδοση παραστατικών διακίνησης αγαθών – Τροποποίηση άρθρου 5 ν. 4308/2014
Άρθρο 38 Ψηφιοποίηση πιστοποιητικού ταξινόμησης οχημάτων – Τροποποίηση άρθρου 130 Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
Άρθρο 39 Υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών – Προσθήκη παρ. 3β στο άρθρο 15 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Άρθρο 40 Κυρώσεις στους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών για παραβίαση των υποχρεώσεων παροχής στοιχείων και πληροφοριών για συναλλαγές που εκτελούν – Προσθήκη άρθρου 54Ι στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Άρθρο 41 Υποχρέωση διασύνδεσης τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης με τη Φορολογική Διοίκηση – Προσθήκη άρθρου 15Β στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Άρθρο 42 Κυρώσεις για παραβίαση της υποχρέωσης διασύνδεσης τερματικών Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης με τη Φορολογική Διοίκηση – Προσθήκη άρθρου 54Θ στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 43 Έλεγχος στη διακίνηση και παραλαβή ορισμένων ενεργειακών προϊόντων – Προσθήκη άρθρου 112Β στον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα
Άρθρο 44 Σφράγιση εγκαταστάσεων και δημοσιοποίηση στοιχείων σε περίπτωση νοθείας που διαπιστώνεται από ελεγκτική αρχή εκτός Α.Α.Δ.Ε. – Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 119Α Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
Άρθρο 45 Κυρώσεις για παραβάσεις σχετικά με το σύστημα εισροών – εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων – Τροποποίηση του άρθρου 119Γ του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 27/1975, 4646/2019 ΚΑΙ 4111/2013
Άρθρο 46 Υποβολή δήλωσης και καταβολή του φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας – Αντικατάσταση άρθρου 17 ν. 27/1975
Άρθρο 47 Επικαιροποίηση των όρων για την εξόφληση φόρων και τελών σε περίπτωση μεταβίβασης κυριότητας πλοίων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 19 ν. 27/1975
Άρθρο 48 Υπολογισμός του φόρου των πλοίων με ξένη σημαία – Τροποποίηση άρθρων 26, 26β και 26δ ν. 27/1975
Άρθρο 49 Φορολογία μερισμάτων
Άρθρο 50 Φορολογία μερισμάτων ναυλομεσιτικών και συναφών επιχειρήσεων – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 43 ν. 4111/2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Άρθρο 51 Παράταση της ειδικής διαχείρισης της ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε. – Τροποποίηση παρ. 10 άρθρου 21 ν. 4664/2020
Άρθρο 52 Συμβάσεις ορισμένου χρόνου της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας δυνάμει του άρθρου 21 του ν. 4664/2020 – Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 97 ν. 4941/2022
Άρθρο 53 Λήξη ειδικής εκκαθάρισης – Προσθήκη παρ. 2α στο άρθρο 153 του ν. 4261/2014
Άρθρο 54 Μακροπροληπτικά μέτρα σχετικά με τη δανειακή επιβάρυνση που εφαρμόζονται σε επίπεδο δανειολήπτη – Προσθήκη άρθρου 133Α στον ν. 4261/2014
Άρθρο 55 Ορισμός αναθέτουσας αρχής για το έργο της μετεγκατάστασης των δραστηριοτήτων της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» από την περιοχή του Υμηττού – Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 92 του ν. 4864/2021
Άρθρο 56 Ρυθμίσεις για τη λειτουργία της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ – Τροποποίηση παρ. 3 και 4 άρθρου 5Β ν. 3986/2011
Άρθρο 57 Ρυθμίσεις για την ωρίμανση συμβάσεων του Αναπτυξιακού Προγράμματος Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 127 ν. 4799/2021
Άρθρο 58 Ρυθμίσεις για τα γνωμοδοτικά όργανα στο πλαίσιο της ανάθεσης των συμβάσεων του Αναπτυξιακού Προγράμματος Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ν. 4799/2021 – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 1 και προσθήκη παρ. 13 στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016
Άρθρο 59 Άρση παραχώρησης δικαιώματος χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Κέντρου Εκπομπής Βραχέων Κυμάτων Αυλίδας Ευβοίας – Τροποποίηση περ. γ’ παρ. 3 άρθρου 16 ν. 4173/2013
Άρθρο 60 Θεσμικό πλαίσιο προσλήψεων στην εταιρεία Δ.Ε.Θ. – HELEXPO – Προσθήκη άρθρου 32Α και παρ. 10 στο άρθρο 46 του ν. 4972/2022
Άρθρο 61 Συμβάσεις δανεισμού για τις λοιπές θυγατρικές της Ε.Ε.ΣΥ.Π. – Τροποποίηση περ. β’ άρθρου 33 ν. 4972/2022
Άρθρο 62 Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού – Τροποποίηση περ. α’ παρ. 1 άρθρου 2 ν. 2789/2000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 63 Επέκταση χωρικής αρμοδιότητας των Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) – Εξουσιοδοτική διάταξη
Άρθρο 64 Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Παρακολούθησης της σύναψης και εκτέλεσης των δανειακών συμβάσεων και συμβάσεων που συνάπτονται στο πλαίσιο αξιοποίησης των δανειακών πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Άρθρο 65 Προσωπικό Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης – Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 278 του ν. 4738/2020
Άρθρο 66 Διόρθωση παροραμάτων στην παρ. 2 του άρθρου 197 ν. 4820/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 67 Αναστολή πλειστηριασμών πυρόπληκτων – Τροποποίηση άρθρου 84 ν. 4916/2022
Άρθρο 68 Παράταση διαδικασιών ειδικής διαχείρισης των εταιρειών άρθρου 76 ν. 4307/2014
Άρθρο 69 Δυνατότητα ανανέωσης απόσπασης υπαλλήλων που υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών
Άρθρο 70 Προσθήκη πιστοποιητικού αποδοχής του ν. 5024/2023 – Προσθήκη περ. εε) στο άρθρο 99 του ν. 4495/2017
Άρθρο 71 Διαχείριση Τουριστικών Δημοσίων Κτημάτων από την ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. – Τροποποίηση άρθρου 13 ν. 2636/1998
Άρθρο 72 Παραχώρηση χρήσης ακινήτων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)
Άρθρο 73 Παραχώρηση εκτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Ριζωμάτων της Δημοτικής Ενότητας Μακεδονίδος του Δήμου Βέροιας σε δικαιούχους αγροτικής αποκατάστασης – Τροποποίηση άρθρου 222 ν. 4920/2022
Άρθρο 74 Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού στον Δήμο Καντάνου -Σελίνου
Άρθρο 75 Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού για το έτος 2023 – Τροποποίηση άρθρου 75 του ν. 4916/2022
Άρθρο 76 Εξουσιοδοτικές διατάξεις του ν. 4797/2021 – Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κρατικής Αρωγής – Τροποποίηση παρ. 14 άρθρου 22 ν. 4797/2021
Άρθρο 77 Διαδικασία προκαταβολής επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων για ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 12Β ν. 4797/2021
Άρθρο 78 Συμβάσεις υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Άρθρο 79 Παράταση συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού καθαριότητας για τις ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας και περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο 80 Προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό του έτους 2022
Άρθρο 81 Αναβίωση ρυθμίσεων ασφαλιστικών οφειλών στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης και του αυξημένου πληθωρισμού του έτους 2022
Άρθρο 82 Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών για μερικώς συνεπείς οφειλέτες στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης και του αυξημένου πληθωρισμού του έτους 2022
Άρθρο 83 Συγγνωστή νομική πλάνη επί ασφάλισης σε δύο φορείς που έχουν ενταχθεί στον πρώην Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών Ο.Α.Ε.Ε.
Άρθρο 84 Υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον πρώην Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων για φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών και εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα – Τροποποίηση περ. δ) παρ. 5 άρθρου 40 ν. 4387/2016
Άρθρο 85 Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών για τις επιχειρήσεις του κλάδου της γουνοποιίας – Τροποποίηση άρθρου 15 ν. 4997/2022
Άρθρο 86 Ρύθμιση φορτοεκφορτωτικών εργασιών – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 1 ν. 4455/2017
Άρθρο 87 Κατάργηση βιβλιαρίων εργασίας μισθωτών ξενοδοχείων – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 1 στον ν. 1077/1980 – Υποχρεώσεις εργοδοτών – Αντικατάσταση άρθρου 3 ν. 1077/1980 – Κατάργηση άρθρων 2, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 ν. 1077/1980
Άρθρο 88 Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για επιδότηση ανεργίας – Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 27 ν.δ. 2961/1954
Άρθρο 89 Παράταση συμβάσεων εργασίας επικουρικού προσωπικού προνοιακών φορέων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 35 ν. 457/2018

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 90 Ρύθμιση οφειλών προς δήμους για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης και του αυξημένου πληθωρισμού του έτους 2022 – Αναβίωση της ρύθμισης των εκατό (100) δόσεων των νόμων 4611/2019 και 4764/2020
Άρθρο 91 Μισθολογικές ρυθμίσεις ΕΜΘ και ΟΒΑ – Τροποποίηση άρθρων 124, 125, 126, 127 ν. 4472/2017
Άρθρο 92 Φορολόγηση αποζημιώσεων και συντάξεων Ευρωβουλευτών της Ελλάδας – Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 12 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
Άρθρο 93 Ρυθμίσεις καταβολής δόσεων για τον φόρο εισοδήματος του φορολογικού έτους 2022 – Προσθήκη παρ. 85 και 86 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013
Άρθρο 94 Διόρθωση σφαλμάτων για τους Συντελεστές Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) σε τέσσερις (4) περιοχές της χώρας δυνάμει της υπό στοιχεία 93041 ΕΞ 2020/25.08.2020 κοινής απόφασης Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών για την επιβολή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) – Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 13 του ν. 4223/2023
Άρθρο 95 Απαλλαγές από τον φόρο προστιθέμενης αξίας στο εσωτερικό της χώρας – Τροποποίηση περ. ιη’ παρ. 1 άρθρου 22 Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
Άρθρο 96 Διάθεση προϊόντων απόσταξης λόγω άσκησης αποστακτικού δικαιώματος από αμβικούχους – Τροποποίηση υποπαρ. 8 παρ. Ε άρθρου 7 ν. 2969/2001
Άρθρο 97 Παράταση χορήγησης αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και Πιστοποιητικών Φόρου Ακίνητης Περιουσίας και Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» -Τροποποίηση παρ. 1, 2 και 3 άρθρου 125 ν. 4446/2016
Άρθρο 98 Παράταση αναστολής μέτρων διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της κινητής και ακίνητης περιουσίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε», προσθήκη εξαίρεσης από την απαγόρευση εγγραφής εμπραγμάτων βαρών και εξασφαλίσεων – Τροποποίηση παρ. 1 και προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 126 του ν. 4446/2016
Άρθρο 99 Έναρξη ισχύος άρθρου 17 ν. 4949/2022 – Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 82 του ν. 4949/2022
Άρθρο 100 Σύνθεση και αρμοδιότητες Οργανισμού Πιστοποίησης – Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 19 ν. 4914/2022
Άρθρο 101 Διεύρυνση αρμοδιοτήτων Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου – Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 64 του ν. 4914/2022
Άρθρο 102 Ορισμός ΕΔΕΛ ως Οργανισμού Πιστοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2022 – Προσθήκη παρ. 24 στο άρθρο 66 του ν. 4914/2022
Άρθρο 103 Παρατηρητήριο τιμών παιδικών παιχνιδιών «το καλάθι των νονών»
Άρθρο 104 Οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας, των ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών και των πρακτορείων εφημερίδων και περιοδικών – Αντικατάσταση άρθρου 86 ν. 4674/2020
Άρθρο 105 Ρυθμίσεις για τις οφειλές προς τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 50 ν. 4779/2021

ΜΕΡΟΣ Ε’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 106 Έναρξη ισχύος

 

Το πλήρες κείμενο του νόμου 5036/2023 – ΦΕΚ Τεύχος Α 77/28.03.2023