Νόμος 5039/2023 Μέτρα στήριξης συγγενών θυμάτων τραγωδίας Τεμπών

Νόμος 5039/2023ΦΕΚ Τεύχος Α 83/03.04.2023
Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, συνταξιοδοτική διάταξη, ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας και άλλες επείγουσες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α’: ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΜΕΡΟΣ Β’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 3 Χορήγηση άδειας συνεχόμενων πλόων για τις ανάγκες της κατασκευής έργων στρατηγικών επενδύσεων – Προσθήκη άρθρου 7Α και τροποποίηση άρθρου 29 ν. 4864/2021
Άρθρο 4 Πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) ή του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επενδυτικών σχεδίων των νόμων 3908/2011 και 3299/2004 – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 120 ν. 4887/2022
Άρθρο 5 Αξιοποίηση κινήτρου φορολογικής απαλλαγής σε επενδυτικά σχέδια των νόμων 3908/2011 και 4399/2016
Άρθρο 6 Αποζημιώσεις μελών του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών και του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών για τις αξιολογήσεις και τους ελέγχους επενδυτικών σχεδίων αναπτυξιακών νόμων – Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 80 ν. 4914/2022
Άρθρο 7 Δυνατότητα προκήρυξης του καθεστώτος της «Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» με τη μορφή διακριτών καθεστώτων ενίσχυσης – Υποστήριξη του καθεστώτος «Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 29 και παρ. 1 και 4 άρθρου 126 ν. 4887/2022
Άρθρο 8 Διασφάλιση έκτασης Επιχειρηματικού Πάρκου – Παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών από την Εταιρεία Ανάπτυξης και Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 9, παρ. 1 άρθρου 17 και παρ. 3 άρθρου 25 ν. 4982/2022
Άρθρο 9 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων των επιχειρήσεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975 για την έκδοση πιστοποιητικών περί εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους προς το Δημόσιο, χωρίς δυνατότητα παράτασης – Δυνατότητα επιστροφής τραπεζικής εγγύησης – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 44 και παρ. 2 άρθρου 45 ν. 4712/2020
Άρθρο 10 Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων και Περιφερειών κατά την εκτέλεση συμβάσεων, που υλοποιούνται με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του ν. 3389/2005 – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου
72 και παρ. 1 άρθρου 163 ν. 3852/2010
Άρθρο 11 Δυνατότητα εισαγωγής και εξαγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού, πρώτων υλών και ουσιών – Δυνατότητα εισαγωγής και εξαγωγής ενδιάμεσων – ημιέτοιμων προϊόντων ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του μηδέν κόμμα δύο τοις εκατό (0,2%) – Τροποποίηση άρθρου 2ΙΔ ν. 4139/2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Άρθρο 12 Ανακοινώσεις μείωσης τιμών στους καταναλωτές – Τροποποίηση παρ. 2α άρθρου 15 ν. 4177/2013
Άρθρο 13 Ρύθμιση ζητημάτων ενώσεων καταναλωτών – Τροποποίηση άρθρου 10γ ν. 2251/1994
Άρθρο 14 Παρατάσεις ρυθμίσεων Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Χρονική επέκταση της ισχύος της πρωτοβουλίας «το καλάθι του νοικοκυριού» – Παράταση προθεσμίας ανανέωσης άδειας παραγωγού και επαγγελματία πωλητή – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 87 ν. 4986/2022 και παρ. 2 άρθρου 66 ν. 4849/2021
Άρθρο 15 Αρμόδια όργανα για την επιβολή των κυρώσεων περί παράβασης των διατάξεων σχετικά με τις ανακοινώσεις μείωσης τιμής και τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 21 ν. 4177/2013
Άρθρο 16 Δέσμευση λογαριασμών πίστωσης λόγω διενέργειας μη εγκεκριμένης πράξης πληρωμής
Άρθρο 17 Διόρθωση παροραμάτων στον ν. 5019/2023

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ
Άρθρο 18 Ρυθμίσεις για τα μέλη Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Τροποποίηση άρθρου 3 ν. 1100/1980
Άρθρο 19 Ρύθμιση ζητημάτων μελών κεντρικών και τοπικών διοικήσεων Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Τροποποίηση παρ. 8 και 14 άρθρου 9 ν. 1100/1980
Άρθρο 20 Πειθαρχικά παραπτώματα μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Είσπραξη προστίμων – Τροποποίηση παρ. 2 και 4 άρθρου 10 ν. 1100/1980
Άρθρο 21 Ρύθμιση προϋποθέσεων εγγραφής στο μητρώο εσωτερικών ελεγκτών – Φορέας τεκμηρίωσης παρακολούθησης ή διδασκαλίας επαγγελματικής εκπαίδευσης για τους εγκεκριμένους εσωτερικούς ελεγκτές – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 86 και παρ. 1 άρθρου 90 ν. 4849/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 22 Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης – Έλεγχος νομιμότητας – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 12 ν. 4919/2022
Άρθρο 23 Ένταξη του «Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος» στους τεχνολογικούς φορείς του ν. 4310/2014 – Τροποποίηση παρ. Β’ άρθρου 13α ν. 4310/2014
Άρθρο 24 Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (ΙΠΕ) ως φορέας δικαιώματος συμμετοχής στα προγράμματα χρηματοδότησης της Γ.Γ.Ε.Κ. – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 3 ν. 4310/2014
Άρθρo 25 Μεταβατικές διατάξεις για την επιβολή κράτησης υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ – ΕΣΗΔΗΣ)
Άρθρο 26 Ανάθεση υποστήριξης λειτουργίας Ενιαίου Μητρώου Ανελκυστήρων – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 11Α ν. 3982/2022
Άρθρο 27 Δικαίωμα επί εμπορίας ποσίμων ιαματικών ή μη υδάτων – Χρονική ισχύς της άδειας – Ύψος δικαιώματος – Τροποποίηση παρ. 1, 2 και 3 άρθρου 12 του από 24.9.1958/20.10.1958 β.δ.
Άρθρο 28 Διάρκεια της «Μ.Ο.Δ. Α.Ε.» – Τροποποίηση άρθρου 33 ν. 3614/2007

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 29 Συμφωνίες παραχώρησης τουριστικών λιμένων πριν από την ολοκλήρωση σταδίου χωροθέτησης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 114 ν. 4926/2022
Άρθρο 30 Θέσεις στάθμευσης μπροστά ή πλησίον ξενοδοχείων – Τροποποίηση άρθρου 68 ν. 4582/2018
Άρθρο 31 Παράταση προθεσμιών κατάταξης κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων – Τροποποίηση περ. β’ παρ. 3 άρθρου 6 ν. 4276/2014
Άρθρο 32 Συμβάσεις χρονομεριστικής μίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων – Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 1 ν. 1652/1986
Άρθρο 33 Σύστημα καταγραφής αφίξεων – αναχωρήσεων επισκεπτών στα τουριστικά καταλύματα
Άρθρο 34 Προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού -Αντικατάσταση παρ. 9 άρθρου 70 ν. 4875/2021
Άρθρο 35 Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων – Αντικατάσταση άρθρου 12 ν. 4002/2011
Άρθρο 36 Σύσταση και λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας Υπουργείου Τουρισμού
Άρθρο 37 Σύσταση Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Αυστραλίας
Άρθρο 38 Κατανομή θέσεων Υπηρεσιών Εξωτερικού Ε.Ο.Τ.
Άρθρο 39 Βραβεία σημάτων επισκέψιμων εγκαταστάσεων, τουριστικών προορισμών και επιχειρήσεων – Προσθήκη άρθρου 25Δ στον ν. 4276/2014
Άρθρο 40 Επιτροπή Προστασίας Ιαματικών Πόρων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 10 ν. 3498/2006
Άρθρο 41 Παράταση προθεσμιών που αφορούν στη λειτουργία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»
Άρθρο 42 Σύσταση Εθνικού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης – Τροποποίηση άρθρου 18 ν. 4179/2013
Άρθρο 43 Παράταση λειτουργίας υφιστάμενων ορειβατικών καταφυγίων – Τροποποίηση άρθρου 52 ν. 4280/2014 Άρθρο 44 Ορειβατικά καταφύγια – Τροποποίηση άρθρου 56 ν. 998/1979
Άρθρο 45 Ορισμός υπολόγου για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Ρωσίας
Άρθρο 46 Υπαίθριοι χώροι στάθμευσης για την εξυπηρέτηση του αεροδρομίου Ηρακλείου Κρήτης
Άρθρο 47 Υπηρεσιακές ταυτότητες υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 7 ν. 4276/2014

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 48 Παράταση προσωρινής εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής νερού ύδρευσης μέσω αφαλάτωσης – Τροποποίηση άρθρου 50 ν. 4487/2017
Άρθρο 49 Γλώσσα Σχεδίου Διαχείρισης Έρματος πλοίων ελληνικής σημαίας – Τροποποίηση άρθρου δέκατου του ν. 4470/2017
Άρθρο 50 Πλωτοί τερματικοί σταθμοί φυσικού αερίου – Τροποποίηση άρθρου 267 ν. 4555/2018
Άρθρο 51 Κοινωνική ασφάλιση ναυτικών σε επαγγελματικά πλοία αναψυχής – Τροποποίηση άρθρου 134 του ν. 4964/2022
Άρθρο 52 Βελτίωση του τρόπου επιλογής τόπου προτίμησης των στελεχών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής – Τροποποίηση άρθρου 28 ν. 4504/2017
Άρθρο 53 Ρυθμίσεις για την οριογραμμή αιγιαλού, τα πάσης φύσεως τεχνικά, λιμενικά και άλλα έργα, κύρια ή βοηθητικά, λιμενικές και άλλες εγκαταστάσεις, χερσαίες ή θαλάσσιες, και τα πλωτά στοιχεία εντός της χερσαίας και της θαλάσσιας Ζώνης Λιμένα Ηγουμενίτσας
Άρθρο 54 Διαδικασία νομιμοποίησης υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων που κατασκευάστηκαν έως τις 29.4.2013 – Τροποποίηση παρ. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 και 11 αντικατάσταση παρ. 4, κατάργηση παρ. 10 άρθρου 86 ν. 4504/2017
Άρθρο 55 Ρύθμιση για τον επανακαθορισμό των ορίων της ζώνης λιμένα στο Εμπορικό Λιμάνι «Φίλιππος Β’»
Άρθρο 56 Νομοτεχνικές βελτιώσεις – Τροποποίηση άρθρου 289 Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου και παρ. 3 άρθρου 1 ν. 1665/1986

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ ΤΗΣ 28ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ ΤΗΣ 28ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
Άρθρο 57 Χορήγηση ειδικής σύνταξης στους παθόντες και στην οικογένεια όσων απεβίωσαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Άρθρο 58 Απαλλαγή από φόρο κληρονομιάς των κληρονομιαίων περιουσιακών στοιχείων αποβιωσάντων – Προσθήκη περ. θ’ στην παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 2961/2001
Άρθρο 59 Διαγραφή ατομικών οφειλών αποβιωσάντων ή σοβαρά πληγέντων, καθώς και στενών συγγενών τους
Άρθρο 60 Διαγραφή οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία
Άρθρο 61 Δικαίωμα διορισμού στο δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα
Άρθρο 62 Κάλυψη δαπανών νοσηλείας και αποκατάστασης τραυματιών
Άρθρο 63 Παροχή δωρεάν εξατομικευμένης ψυχολογικής υποστήριξης στους τραυματίες, στα μέλη των οικογενειών των αποβιωσάντων και στους επιβαίνοντες στις αμαξοστοιχίες
Άρθρο 64 Μέτρα ενίσχυσης σε φοιτητές και υποψηφίους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε συγγενείς τους
Άρθρο 65 Παροχή νομικής βοήθειας σε θύματα και συγγενείς θυμάτων – Υποχρεωτική εκτελεστότητα πολιτικών αποφάσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Άρθρο 66 Επικίνδυνη οδήγηση – Υπέρβαση επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας – Τροποποίηση άρθρου 290Α Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 67 Επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων και αεροσκαφών – Τροποποίηση άρθρου 291 Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 68 Διακεκριμένη κλοπή – Τροποποίηση άρθρου 374 Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 69 Αποδοχή και διάθεση προϊόντων επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων ή αεροσκαφών – Τροποποίηση άρθρου 394Α Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 70 Προσαρμογές στη νομοθεσία για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Τροποποίηση άρθρων 4 και 39 ν. 4557/2018

ΜΕΡΟΣ Ε’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ
Άρθρο 71 Ρύθμιση θεμάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 37 ν. 4427/2016
Άρθρο 72 Ρύθμιση θεμάτων Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.) – Τροποποίηση περ. δ’ παρ. 1 άρθρου 37 ν. 4757/2020
Άρθρο 73 Ενίσχυση περιφερειακών αερολιμένων με προσωπικό επιχειρησιακών κλάδων – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 3 υποπαρ. Δ.9 παρ. Δ άρθρου 2 ν. 4336/2015

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)
Άρθρο 74 Προσλήψεις προσωπικού από τις εταιρείες Ομίλου Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.
Άρθρο 75 Διενέργεια ελέγχων μετακίνησης με νόμιμο κόμιστρο – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 2 ν. 1214/1981
Άρθρο 76 Σταθμός μετεπιβίβασης λεωφορείων και δημιουργία χώρων στάθμευσης στον τερματικό σταθμό του μετρό της Ν. Ελβετίας – Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Θεσσαλονίκης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΖΗΤΗΜΑΤΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.
Άρθρο 77 Πλήρωση θέσεων προσωπικού Ο.Σ.Ε. Α.Ε. για την αντιμετώπιση αυξημένων αναγκών
Άρθρο 78 Ανανέωση συμβάσεων ΙΔΟΧ στον τομέα φύλαξης του Ο.Σ.Ε. Α.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 79 Αντικατάσταση Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτων με επιβατηγά αυτοκίνητα από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 68 ν. 4850/2021
Άρθρο 80 Ρυθμίσεις ζητημάτων Ε.Ι.Χ. με οδηγό – Τροποποίηση περ. 1 υποπαρ. Η2 παρ. Η άρθρου πρώτου ν. 4093/2012
Άρθρο 81 Ρυθμίσεις για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων οχημάτων κατηγορίας Ο1-Ο2 για τη θέση αυτών σε κυκλοφορία
Άρθρο 82 Παροχή ενισχύσεων για τη θέση σε κυκλοφορία ή την αντικατάσταση αστικών και υπεραστικών λεωφορείων ιδιοκτησίας νομικών προσώπων – Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 12 ν. 2963/2001
Άρθρο 83 Εκτέλεση μικροσυγκοινωνίας άγονης γραμμής σε νήσους με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων – Τροποποίηση παρ. 2 και προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 67 του ν. 4850/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Άρθρο 84 Πρότυπα εκπομπών ρύπων φορτηγών Δ.Χ. – Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 4 ν. 3887/2010
Άρθρο 85 Θέματα φορτηγών Δ.Χ. νομαρχιακών μεταφορών
Άρθρο 86 Τέλος αδείας ρυμουλκουμένων – Προσθήκη παρ. 2Α’ στο άρθρο 26 του ν. 2873/2000
Άρθρο 87 Τέλος μεταβίβασης ρυμουλκουμένων – Τροποποίηση περ. β’, ε’ και προσθήκη περ. ζ’ στην παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 2873/2000
Άρθρο 88 Μεταβίβαση κυριότητας οχημάτων κατηγορίας Ο
Άρθρο 89 Τέλος ανταλλακτικών κρατικών πινακίδων οχημάτων κατηγορίας Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο 90 Ζητήματα λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 1 ν.δ. 511/1970, παρ. 3 άρθρου 51 ν. 4178/2013
Άρθρο 91 Παράταση λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης – Τροποποίηση περ. β’ παρ. 3 άρθρου 70 ν. 4530/2018
Άρθρο 92 Απλοποίηση όρων και προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υψηλής τάσης και τεχνίτη οχημάτων που κινούνται με υδρογόνο, βιοκαύσιμα και συνθετικά και παραφινικά καύσιμα – Αντικατάσταση παρ. 11 άρθρου 62 ν. 4710/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Σ.Β.Α.Κ.)
Άρθρο 93 Παράταση προθεσμιών για έναρξη κατάρτισης Σ.Β.Α.Κ. και εξουσιοδοτικής διάταξης – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 1 και παρ. 4 άρθρου 12 ν. 4784/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’:ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ, ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Άρθρο 94 Συστέγαση Σχολών Οδηγών με άλλες επιχειρήσεις – Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 217 ν. 4442/2016
Άρθρο 95 Δυνατότητα ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών και από ιατρούς κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή κρατικών κέντρων υγείας – Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 4 ν. 4850/2021
Άρθρο 96 Διεύρυνση του πεδίου επιλογής επιτηρητών θεωρητικής εξέτασης – Αντικατάσταση άρθρου 7 ν. 4850/2021
Άρθρο 97 Δυνατότητα διεύρυνσης του Μητρώου Εξεταστών με εγγραφή και δημοσίων υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ – Τροποποίηση άρθρου 17 ν. 4850/2021
Άρθρο 98 Οδήγηση στην ελληνική επικράτεια από κατόχους άδειας οδήγησης εκδοθείσας από ξένες χώρες – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 94 Κ.Ο.Κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 99 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 100 Καταργούμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 101 Μισθολογικές διαφορές εργαζομένων και καταβληθέντα ποσά για επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και θέσεων ευθύνης στους εργαζομένους της εταιρείας Σταθερές Συγκοινωνίες Μον. Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ Μ.Α.Ε.)
Άρθρο 102 Ασφαλιστήρια προγράμματα κάλυψης προληπτικών και διαγνωστικών εξετάσεων για προσωπικό των Ο.Σ.Υ. Α.Ε., ΣΤΑΣΥ Μ.Α.Ε. και Ο.Σ.Ε. Α.Ε.
Άρθρο 103 Προσόντα διορισμού και ηλικιακό όριο ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας – Τροποποίηση περ. α’ και ε’ παρ. 2 άρθρου 14 και παρ. 3 άρθρου 53 π.δ. 85/2018
Άρθρο 104 Οικονομική ενίσχυση Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Α.Ε. – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 2 ν. 4810/2021
Άρθρο 105 Ευθύνη των μελών της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τη διερεύνηση και ανάδειξη των συστημικών προβλημάτων και δυσλειτουργιών αναφορικά με το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023
Άρθρο 106 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 107 Ορισμοί
Άρθρο 108 Σύσταση Μητρώου Απασχολούμενων στον Πολιτισμό – Αρμόδια υπηρεσία λειτουργίας
Άρθρο 109 Προσωπικός λογαριασμός εγγεγραμμένων στο ΜΑΠ
Άρθρο 110 Έναρξη λειτουργίας ΜΑΠ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣ ΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 111 Καταπολέμηση της αδήλωτης και ανασφάλιστης πρόβας σε παραγωγές θεάτρου, χορού και μουσικής
Άρθρο 112 Ενίσχυση ψηφιακού μετασχηματισμού επιχειρήσεων πολιτιστικού, δημιουργικού και χειροτεχνικού κλάδου
Άρθρο 113 Ρυθμίσεις για την επιδότηση καλλιτεχνών και χειροτεχνών μέσω ειδικών δεσμευμένων καταπιστευτικών λογαριασμών – Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 59 ν. 4949/2022
Άρθρο 114 Κατασκευή χώρων μόνιμης προστασίας και ανάδειξης των αρχαιοτήτων του Πολυανδρίου στην περιοχή Εσπλανάδα Φαλήρου
Άρθρο 115 Κατασκευή έργων για την προστασία, λειτουργία και ανάδειξη χώρων και εγκαταστάσεων πολιτιστικού χαρακτήρα, σε δάση, δασικές εκτάσεις και δημόσιες εκτάσεις των περ. α) και β) της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979
Άρθρο 116 Ρύθμιση για την πρόσβαση φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται σε έργα συντήρησης αρχαιοτήτων, μνημείων και έργων τέχνης – Τροποποίηση άρθρου 43 Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς
Άρθρο 117 Προθεσμία για την έκδοση απόφασης του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας για την κατανομή των ποσοστών της εύλογης αμοιβής στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης – Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 18 ν. 2121/1993
Άρθρο 118 Προθεσμία διορισμού του πρώτου Γενικού Διευθυντή και των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου και του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 34 ν. 5021/2023
Άρθρο 119 Ζητήματα οικονομικής διαχείρισης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου και του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού – Προσθήκη παρ. 16 στο άρθρο 34 του ν. 5021/2023

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 120 Δικαίωμα διατήρησης αθλητικής ιδιότητας από προπονητές σκοποβολής – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 31 ν. 2725/1999
Άρθρο 121 Δικαίωμα αναγγελίας προπονητών χωρίς απολυτήριο λυκείου
Άρθρο 122 Προσαρμογή καταστατικού αθλητικών σωματείων, αθλητικών ενώσεων και αθλητικών ομοσπονδιών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 30 ν. 4726/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 123 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Ζ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 124 Ρυθμίσεις σχετικά με τα Κυβερνητικά Νέφη – Αντικατάσταση παρ. 54 άρθρου 107 ν. 4727/2020
Άρθρο 125 Ρύθμιση ζητημάτων Κυβερνητικής Υπηρεσίας «Public Regulated Service» (PRS) – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 84 ν. 4961/2022
Άρθρο 126 Ψηφιακή υπηρεσία διαβίβασης στοιχείων τίτλων σπουδών (e-Diplomas) – Κατάργηση άρθρου 15 ν. 4704/2020
Άρθρο 127 Ρυθμίσεις για τη συμμετοχή Μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στη διοίκηση φορέων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΜΕΡΟΣ Η’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 128 Ίδρυση Τμήματος Ψυχολογίας στη Σχολή Επιστημών Αγωγής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Άρθρο 129 Ρυθμίσεις για τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης – Τροποποίηση άρθρου 301 και παρ. 1 άρθρου 315 ν. 4957/2022
Άρθρο 130 Στελέχωση και λειτουργία του παιδικού σταθμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων – Αντικατάσταση περ. στ) και τροποποίηση υποπερ. ζζ) και θθ) περ. ζ) παρ. 3 άρθρου 329 ν. 4072/2012

ΜΕΡΟΣ Θ’: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 131 Άσκηση του επαγγέλματος του γεωπόνου, δασολόγου και ιχθυολόγου – Τροποποίηση άρθρου 1 π.δ. 344/2000
Άρθρο 132 Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Ελληνικής Αστυνομίας
Άρθρο 133 Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Πυροσβεστικού Σώματος – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 86 ν. 4662/2020
Άρθρο 134 Εκτέλεση πρόσθετης υπηρεσίας πυροσβεστικού προσωπικού κατά την αντιπυρική περίοδο έτους 2023 – Επέκταση ισχύος της παρ. ΚΑ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017
Άρθρο 135 Χωροθέτηση και καθορισμός χρήσεων και ειδικών όρων δομήσεως για τη δημιουργία αστυνομικών μεγάρων
Άρθρο 136 Ζητήματα δαπανών ταχυδρομικών υπηρεσιών που παρέχονται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δυνάμει συμφωνίας – πλαίσιο
Άρθρο 137 Λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων – Τροποποίηση άρθρων 15Α και 16 ν. 4177/2013
Άρθρο 138 Καθορισμός ανώτατου ορίου αναπροσαρμογής μισθώματος για εμπορικές μισθώσεις διατηρητέων ακινήτων για το έτος 2023 – Προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 96 του ν. 5007/2022
Άρθρο 139 Στελέχωση ΔΙ.Μ.Ε.Α. – Τροποποίηση άρθρου 12 ν. 4712/2020
Άρθρο 140 Παράταση χρόνου παραχώρησης ακινήτου – Τροποποίηση παρ. 2α άρθρου 19 ν. 3226/2004
Άρθρο 141 Δημιουργία Ειδικού Διανεμητικού Λογαριασμού με σκοπό τη διανομή μερίσματος στο σύνολο των Αρχιπλοηγών και Πλοηγών από ιδιωτικές χορηγίες – Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 10 ν. 3142/1955
Άρθρο 142 Σύμπραξη νομικών προσώπων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού στην υλοποίηση του προγράμματος «Κάλυψη» – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 8 ν. 5006/2022
Άρθρο 143 Παράταση ισχύος συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
Άρθρο 144 Παράταση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών φύλαξης στα κτίρια του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιθεώρησης Εργασίας
Άρθρο 145 Ρυθμίσεις για τον χαρακτηρισμό ή την ίδρυση σχολείου ως Πρότυπου ή Πειραματικού Σχολείου και για το διδακτικό προσωπικό του – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 13 και παρ. 15 και 16 άρθρου 19 ν. 4692/2020
Άρθρο 146 Αποσπάσεις μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού σε διεθνείς οργανισμούς
Άρθρο 147 Ασυμβίβαστο της ιδιότητας μέλους του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας – Τροποποίηση περ. ε) παρ. 2 άρθρου 2 ν. 3149/2003
Άρθρο 148 Είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και τα αποδυτήρια με σκοπό την πρόκληση επεισοδίων ή τη διατάραξη του αγώνα – Προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 41ΣΤ και κατάργηση περ. α) παρ. 2 ν. 2725/1999
Άρθρο 149 Κωλύματα λόγω ποινικής παραπομπής ή καταδίκης – Τροποποίηση περ. β), γ) και δ) παρ. 1 άρθρου 3 ν. 2725/1999
Άρθρο 150 Διοργάνωση αθλητικών συναντήσεων αντισφαίρισης και από μη αθλητικούς φορείς – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 56Δ ν. 2725/1999
Άρθρο 151 Σύνταξη ληξιαρχικής πράξης θανάτου σε περίπτωση θανάτου κατά τη διάρκεια ταξιδιού δια σιδηροδρόμου

ΜΕΡΟΣ Ι’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 152 Έναρξη ισχύος

 

Το πλήρες κείμενο του νόμου 5039/2023 – ΦΕΚ Τεύχος Α 83/03.04.2023