Νόμος 5043/2023 Ρυθμίσεις για ΟΤΑ, εκλογές, δημοσίους υπαλλήλους

Νόμος 5043/2023ΦΕΚ τεύχος Α 91/13.04.2023
Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού – Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα – Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ A’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ
Άρθρο 3 Τρόπος καταβολής τέλους χρήσεως κοινόχρηστων χώρων – Αρμοδιότητα περί καθορισμού προδιαγραφών και απαιτήσεων αποκατάστασης των τομών στους κοινόχρηστους χώρους και κυρώσεις – Τροποποίηση παρ. 3 και 6 άρθρου 13 από 24.9/20.10.1958 β.δ.
Άρθρο 4 Διεξαγωγή υπαίθριων αθλητικών εκδηλώσεων και διοργανώσεων δρόμου – Προσθήκη παρ. 4Β στο άρθρο 56Δ ν. 2725/1999
Άρθρο 5 Χρηματικές επιχορηγήσεις σε αθλητικά σωματεία από Ο.Τ.Α. α’ βαθμού – Τροποποίηση υποπερ. i), και κατάργηση υποπερ. vi) περ. Α’ παρ. 1 άρθρου 202 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
Άρθρο 6 Ρυθμίσεις για τη βεβαίωση περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) – Τροποποίηση περ. α’ παρ. 18 άρθρου 24 ν. 2130/1993
Άρθρο 7 Βεβαίωση και είσπραξη οφειλών υπόχρεων προς δήμους σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης αναγκαίων στοιχείων ή υποβολής δήλωσης με ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 166Α ν. 3463/2006
Άρθρο 8 Έγκριση προϋπολογισμών ιδρυμάτων δήμων και κοινωφελών επιχειρήσεων δήμων – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 234 και παρ. 2 άρθρου 256 ν. 3463/2006
Άρθρο 9 Ρυθμίσεις για τις δημοτικές κοινότητες που συνιστούν εκλογικές περιφέρειες για την ανάδειξη των δημοτικών συμβούλων – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 2 ν. 3852/2010
Άρθρο 10 Ειδική ρύθμιση για την εκλογή Προέδρου συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων για τη δημοτική περίοδο έως τις 31.12.2023 – Προσθήκη άρθρου 79Α στον ν. 3852/2010
Άρθρο 11 Τρόπος συνεδρίασης δημοτικού και περιφερειακού συμβουλίου – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 67 και παρ. 1 άρθρου 167 ν. 3852/2010
Άρθρο 12 Συμβολαιογραφικά δικαιώματα στις συμβάσεις συνομολόγησης δανείων εκ μέρους των Περιφερειών – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 265 ν. 3852/2010
Άρθρο 13 Έξοδα κίνησης προέδρων συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων και προέδρων δημοτικών κοινοτήτων
Άρθρο 14 Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας από τους συνδέσμους δήμων – Τροποποίηση άρθρου 25 ν. 4479/2017
Άρθρο 15 Απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας για αυτοκίνητα καθαριότητας και φορτηγά υδροφόρα
Άρθρο 16 Προσωπικό καταργημένου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ζακύνθου – Προσωπικό που διορίστηκε στον Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης με την προκήρυξη 3Κ/2018 του Α.Σ.Ε.Π. – Τροποποίηση παρ. 8Α άρθρου 226Α και προσθήκη παρ. 11Β στο άρθρο 245 του ν. 4555/2018
Άρθρο 17 Εκποίηση χωρίς δημοπρασία έκτασης στην περιοχή «Γλύφα» της δημοτικής κοινότητας Λυγιάς της δημοτικής ενότητας Βαρθολομιού του δήμου Πηνειού
Άρθρο 18 Αρχές δημοτικών κοινοτήτων – Τροποποίηση άρθρου 4 ν. 4804/2021 – Επικαιροποίηση των ονομασιών δημοτικών κοινοτήτων βάσει πληθυσμιακού κριτηρίου στους ν. 3852/2010, 4172/2013 και 4804/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ
Άρθρο 19 Εξορθολογισμός κωλυμάτων εκλογιμότητας και ασυμβίβαστων στις εκλογές για την ανάδειξη δημοτικών και περιφερειακών αρχών – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 10, παρ. 2 και 3 άρθρου 48, παρ. 9 και 10 άρθρου 90 ν. 4804/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΖΩΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
Άρθρο 20 Μεταφορά σκύλων θεραπείας – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 17 ν. 4830/2021
Άρθρο 21 Πρόσβαση σκύλων θεραπείας στις οργανωμένες παραλίες – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 19 ν. 4830/2021
Άρθρο 22 Διοργάνωση εκθέσεων με ζώα συντροφιάς – Τροποποίηση άρθρου 22 ν. 4830/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 23 Μεταβατικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 24 Σκοπός
Άρθρο 25 Αντικείμενο
Άρθρο 26 Προσωπικό και χρηματοδότηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» – Τροποποίηση άρθρου 77 ν. 5027/2023
Άρθρο 27 Ρύθμιση προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά την προεκλογική περίοδο – Τροποποίηση άρθρου 28 ν. 2190/1994
Άρθρο 28 Έλεγχος ασθενούντων υπαλλήλων κατ’ οίκον – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 60 ν. 1943/1991
Άρθρο 29 Γονικές άδειες στον δημόσιο τομέα – Τροποποίηση άρθρου 53 Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
Άρθρο 30 Καταβολή επιδόματος στους υπαλλήλους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
Άρθρο 31 Άδεια λόγω νόσησης με κορωνοϊό COVID-19 – Τροποποίηση παρ. 3 τριακοστού όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 ΜΕΡΟΣ Γ’

ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 32 Ληξιαρχική πράξη για την αποτέφρωση νεκρών – Τροποποίηση άρθρου 49 ν. 4277/2014
Άρθρο 33 Μεταφορά τέφρας ανθρώπου ή ζώου συντροφιάς – Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 49α του ν. 4277/2014
Άρθρο 34 Κωλύματα και ασυμβίβαστα μετακλητών υπαλλήλων και ειδικών συμβούλων – Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 63 ν. 4940/2022
Άρθρο 35 Έλεγχος των προϋποθέσεων για την κατάρτιση συνδυασμών από το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 32 π.δ. 26/2012
Άρθρο 36 Χώρος υποδοχής και υποστήριξης εκλογέων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα κατά τις βουλευτικές εκλογές – Προσθήκη παρ. 3Α στο άρθρο 83 π.δ. 26/2012
Άρθρο 37 Εκλογή Προέδρου συμβουλίου δημοτικής κοινότητας από 301 έως 2.000 κατοίκων – Εκλογή συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων – Εκλογή προέδρων δημοτικών κοινοτήτων έως 300 κατοίκους και συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων από 301 έως 2.000 κατοίκους – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 79 ν. 3852/2010, άρθρων 29 και 30 ν. 4804/2021
Άρθρο 38 Γονικές άδειες στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού – Τροποποίηση άρθρου 60 Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
Άρθρο 39 Παραμονή στην υπηρεσία μετά από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας – Τροποποίηση άρθρου 49 π.δ. 410/1988
Άρθρο 40 Μετάταξη για λόγους συνυπηρέτησης τριτέκνων ή πολυτέκνων δημοσίων υπαλλήλων – Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 11Α του ν. 4440/2016
Άρθρο 41 Ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού των αποκεντρωμένων διοικήσεων – Τροποποίηση άρθρου 111 ν. 4604/2019 και περ. 1 παρ. Α άρθρου 20 ν. 4354/2015
Άρθρο 42 Εγκαταστάσεις Συνοριακής Διάβασης Πρεσπών – Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 63 του ν. 5027/2023
Άρθρο 43 Συμβάσεις ορισμένου χρόνου στην πυρασφάλεια – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 206 Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
Άρθρο 44 Ερμηνευτική διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4735/2020
Άρθρο 45 Παρατάσεις ρυθμίσεων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών
Άρθρο 46 Αδυναμία λήψης απόφασης από δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια – Τροποποίηση παρ. 10 άρθρου 67 και παρ. 3 άρθρου 169 ν. 3852/2010

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. 4798/2021 – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ
Άρθρο 47 Τρόπος απόδειξης γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 26 ν. 4798/2021
Άρθρο 48 Δυνατότητα υποβολής ένστασης κατά του πίνακα των υποψηφίων που αποκλείονται από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό για τους δικαστικούς υπαλλήλους – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 28 ν. 4798/2021
Άρθρο 49 Ορισμός δικαστικών λειτουργών ως εξεταστών ξένων γλωσσών – Αποζημίωση μελών επιτροπής διαγωνισμού – Χώροι διεξαγωγής διαγωνισμού και υλικοτεχνική υποστήριξη – Τροποποίηση άρθρου 29 ν. 4798/2021
Άρθρο 50 Ισοβαθμία επιτυχόντων – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 30 ν. 4798/2021
Άρθρο 51 Πίνακες διοριστέων και δηλώσεις προτίμησης επιτυχόντων – Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 31 του ν. 4798/2021
Άρθρο 52 Διορισμός και τοποθέτηση δοκίμων υπαλλήλων κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου – Αντικατάσταση παρ. 1 και 2 και κατάργηση παρ. 3 άρθρου 32 ν. 4798/2021
Άρθρο 53 Μεταβατικές διατάξεις για τον εν εξελίξει διαγωνισμό για τους δικαστικούς υπαλλήλους και την επιλογή Ευρωπαίου Εισαγγελέα – Προσθήκη άρθρου 59Α στον ν. 5026/2023

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 5026/2023 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ Ν. 5026/2023
Άρθρο 54 Ηλεκτρονική καταχώριση κατάστασης υπόχρεων προσώπων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 17 ν. 5026/2023

ΜΕΡΟΣ Ε’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 55 Ενίσχυση της λειτουργικής ανεξαρτησίας και νομική υποστήριξη των μελών και του προσωπικού των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξάρτητων αρχών – Προσθήκη άρθρου 2Α στον ν. 3051/2002

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 56 Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 57 Πρόσληψη προσωπικού
Άρθρο 58 Αποσπάσεις και μετατάξεις προσωπικού
Άρθρο 59 Σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4412/2016
Άρθρο 60 Ρυθμίσεις για τη συμμόρφωση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων στις αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων και την αναστολή προθεσμιών – Αντικατάσταση παρ. 12 άρθρου 372 ν. 4412/2016

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 61 Επιλέξιμες δαπάνες – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 26 ν. 4487/2017
Άρθρο 62 Ανάκληση απόφασης υπαγωγής – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 31 ν. 4487/2017
Άρθρο 63 Τροποποιήσεις απόφασης υπαγωγής – Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 32 του ν. 4487/2017
Άρθρο 64 Ηλεκτρονική επισημείωση της Χάγης (e-Apostille)

ΜΕΡΟΣ Ζ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
Άρθρο 65 Μεταβατική περίοδος για την εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – Τροποποίηση άρθρου 139 ν. 5003/2022
Άρθρο 66 Νομοτεχνικές βελτιώσεις και παρεμβάσεις στις ρυθμίσεις του ν. 4939/2022 και του ν. 5038/2023 – Τροποποίηση περ. ιε) και μδ) άρθρου 1, περ. ζ) παρ. 2 άρθρου 66ΙΕ, περ. αα) παρ. 2 άρθρου 66ΚΕ, παρ. 1 και περ. ζ) παρ. 2 άρθρου 66ΛΒ ν. 4939/2022

ΜΕΡΟΣ Η’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 67 Ρυθμίσεις σχετικά με την εξαίρεση ή την άδεια των δημιουργών των οπτικοακουστικών έργων, των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και των φορέων ήχου και εικόνας που ενσωματώνουν οπτικοακουστικά έργα και ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές από το δικαίωμα του δημόσιου δανεισμού – Τροποποίηση άρθρων 3, 5Α, 47 και 48 ν. 2121/1993
Άρθρο 68 Αρμοδιότητες αυτοτελούς Τμήματος Παρακολούθησης και Ανάπτυξης Πόρων του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων – Τροποποίηση άρθρου 30 ν. 4761/2020
Άρθρο 69 Περάτωση εκκαθάρισης και λύση του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άρθρο 70 Ζητήματα μετακινήσεων εκτός έδρας εργαζομένων Εθνικού Θεάτρου και ΚΘΒΕ – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 10 υποπαρ. Δ.9 παρ. Δ’ άρθρου 2 ν. 4336/2015

ΜΕΡΟΣ Θ’
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 71 Αρχαιότητα Αξιωματικών – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 94 ν. 4662/2020
Άρθρο 72 Μέτρα στήριξης των οικογενειών των αποβιωσάντων του σεισμού της Σάμου της 30ης Οκτωβρίου 2020
Άρθρο 73 Οικονομική ενίσχυση πληγέντων από φυσικές καταστροφές – Εξουσιοδοτική διάταξη – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 18 ν. 2768/1999
Άρθρο 74 Χορήγηση ειδικής εκλογικής αποζημίωσης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 131 π.δ. 96/2007
Άρθρο 75 Οφειλές συνυπεύθυνων προσώπων – Τροποποίηση περ. γ’ παρ. 3 άρθρου 7 ν. 4738/2020
Άρθρο 76 Απόδοση εκκρεμών κρατικών ενισχύσεων για εξόφληση υποχρεώσεων προς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και λοιπές ρυθμίσεις που αφορούν στην υπό ειδική διαχείριση εταιρεία δυνάμει του άρθρου 21 του ν. 4664/2020 – Τροποποίηση άρθρου 97 ν. 4941/2022
Άρθρο 77 Παράταση της προθεσμίας εναρμόνισης των καταστατικών οικοδομικών συνεταιρισμών
Άρθρο 78 Δαπάνες ακινήτων της ΕΤΑΔ που μεταβιβάζονται στο ΤΑΙΠΕΔ – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 2 ν. 3986/2011
Άρθρο 79 Ειδική απαλλαγή από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για την παράδοση αγαθών και παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο σύμβασης δωρεάς προς τον σκοπό της ανέγερσης, κατασκευής, επισκευής και επέκτασης χώρων λατρείας ή θρησκευτικών μνημείων – Τροποποίηση περ. ιστ’ παρ. 1 άρθρου 27 Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
Άρθρο 80 Ενίσχυση παρεχόμενου συγκοινωνιακού έργου από το προσωπικό της Ο.ΣΥ. Α.Ε. – Τροποποίηση περ. β’ παρ. 1 άρθρου 101 ν. 5039/2023
Άρθρο 81 Προσθήκη στα προσόντα διορισμού – Ηλικιακό όριο ΠΕ Ηλεκτρονικών και ΤΕ Ηλεκτρονικών – Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 16, παρ. 2 και 3 άρθρου 21 και παρ. 2 άρθρου 53 π.δ. 85/2018
Άρθρο 82 Κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος – Αντικατάσταση άρθρου 40 ν. 4850/2021
Άρθρο 83 Πρόγραμμα «Διασύνδεσης Προσωπικών Ιατρών και Ιδιωτικών Δομών με τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας» («Connection with NDHR»)
Άρθρο 84 Πρόγραμμα «Ψηφιακά εργαλεία – Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων του Κλάδου Έκδοσης Περιφερειακού Τύπου»
Άρθρο 85 Xρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) από το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας
Άρθρο 86 Παράταση προθεσμίας αδειοδότησης παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης και ραδιοφωνικών επιχειρήσεων- Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 2 ν. 4339/2015 και παρ. 1 άρθρου 40 ν. 4779/2021
Άρθρο 87 Διοικητικό Συμβούλιο ΕΡΤ Α.Ε. – Ερμηνευτική διάταξη παρ. 8 άρθρου 9 ν. 4173/2013
Άρθρο 88 Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του συστήματος νομικής βοήθειας – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 14 ν. 3226/2004 – Προσθήκη άρθρου 69Α στον ν. 5016/2023
Άρθρο 89 Εισφορές Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων στις συμβολαιογραφικές πράξεις – Αντικατάσταση υποπερ. στ’ περ. Α’ παρ. 1 άρθρου 10 ν.δ. 1017/1971
Άρθρο 90 Ειδικότερες ρυθμίσεις για το ακατάσχετο απαιτήσεων – Τροποποίηση υποπερ. iii) περ. γ) παρ. 2 άρθρου 79 ν. 4316/2014
Άρθρο 91 Ρύθμιση μισθολογικών ζητημάτων – Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 33 του ν. 4914/2022
Άρθρο 92 Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου και δανεισμού από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»
Άρθρο 93 Υπηρεσίες διενέργειας χωματουργικών εργασιών του Δήμου Θήρας
Άρθρο 94 Άσκηση ελεγκτικού έργου από μετακινούμενο προσωπικό του ΕΟΤ στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού
Άρθρο 95 Αύξηση επιδομάτων που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρία από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α) – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 35 ν. 5006/2022
Άρθρο 96 Άδεια προγεννητικών εξετάσεων και γυναικολογικού ελέγχου – Τροποποίηση άρθρου 232 Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου
Άρθρο 97 Χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε προνοιακούς φορείς υπό εξυγίανση – Τροποποίηση παρ. 6 και 7 άρθρου 55 ν. 4262/2014
Άρθρο 98 Συνέχιση λειτουργίας συγχρηματοδοτούμενων δομών και υπηρεσιών για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας και ρυθμίσεις απασχόλησης προσωπικού
Άρθρο 99 Αποδοχές διοικητή Επιθεώρησης Εργασίας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 124 ν. 4808/2021
Άρθρο 100 Ρυθμίσεις σχετικές με τις τοποθετήσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων και με την ανάληψη υπηρεσίας στελεχών της εκπαίδευσης – Τροποποίηση περ. ε) παρ. 3 άρθρου 39 και παρ. 1 άρθρου 42 ν. 4823/2021
Άρθρο 101 Ρύθμιση για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών στέγασης σχολικών μονάδων
Άρθρο 102 Θέματα διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων – Τροποποίηση άρθρου 10, παρ. 1 άρθρου 14, παρ. 4 άρθρου 16 ν. 4957/2022
Άρθρο 103 Δυνατότητα απορρόφησης Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου από Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος με το οποίο συνδέεται το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο – Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 475 του ν. 4957/2022
Άρθρο 104 Ρύθμιση για την προθεσμία επαναπροκήρυξης θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
Άρθρο 105 Δαπάνες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
Άρθρο 106 Επίδομα ιατρών που ειδικεύονται στην ειδικότητα της αναισθησιολογίας στα νοσοκομεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων – Προσθήκη παρ. 17 στο άρθρο 54 ν. 4999/2022
Άρθρο 107 Αποζημίωση μετακινούμενου ιατρικού νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού σε συγκεκριμένες δομές υγείας της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου εικοστού και παρ. 1 άρθρου εικοστού πρώτου ν. 5015/2023
Άρθρο 108 Παράταση θητείας διοικήσεων νοσοκομείων
Άρθρο 109 Επενδυτικό σχέδιο Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων – Τροποποίηση περ. α) παρ. 2 άρθρου 55 ν. 4819/2021
Άρθρο 110 Τέλος ταφής Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – Τροποποίηση άρθρου 38 ν. 4819/2021
Άρθρο 111 Κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – Αντικατάσταση άρθρου 39 ν. 4819/2021
Άρθρο 112 Τροποποίηση, κατάτμηση και ενοποίηση αδειών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας – Προσθήκη νέας παρ. 12 στο άρθρο 132ΣΤ και τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 132Η ν. 4001/2011
Άρθρο 113 Φορείς και πηγή χρηματοδότησης για τα προγράμματα ενεργειακού συμψηφισμού και αυτοπαραγωγής
Άρθρο 114 Πρόγραμμα επιδότησης αντικατάστασης συστημάτων θέρμανσης και ψύξης και εξοπλισμού σε επιχειρήσεις – Εξουσιοδοτική διάταξη
Άρθρο 115 Ρυθμίσεις για τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία μικτών κλιμακίων ελέγχου – Τροποποίηση άρθρου 271 ν. 5037/2023
Άρθρο 116 Ειδικές διατάξεις επιβολής κυρώσεων για αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις – Προσθήκη άρθρου 271Α στον ν. 5037/2023
Άρθρο 117 Υφιστάμενες πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012
Άρθρο 118 Ανέγερση Ιερών Ναών και βοηθητικών κτισμάτων
Άρθρο 119 Αρμοδιότητα περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων επί σιδηροδρομικών ακινήτων – Αντικατάσταση περ. α) παρ. 6 άρθρου 6Α ν. 3891/2010
Άρθρο 120 Εξορθολογισμός της πολεοδομικής και περιβαλλοντικής προστασίας ειδικότερων περιοχών
Άρθρο 121 Διορθώσεις και συμπληρώσεις στους νόμους 5037/2023 και 5039/2023
Άρθρο 122 Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «2ος κύκλος: Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις του κλάδου γούνας που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν»

ΜΕΡΟΣ Ι’
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 123 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΙΑ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 124 Έναρξη ισχύος

 

Το πλήρες κείμενο του νόμου 5043/2023 – ΦΕΚ τεύχος Α 91/13.04.2023