Νόμος 5076/2023. Επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης του Ελληνικού Κτηματολογίου

Νόμος 5076/2023ΦΕΚ τεύχος Α 207/13.12.2023
Επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης του Ελληνικού Κτηματολογίου: Διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων στις μεταγραφές ακινήτων και ενίσχυση της επιχειρησιακής λειτουργίας του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» – Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών μεταβίβασης ακινήτων – Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

ΜΕΡΟΣ Α’
ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΜΕΡΟΣ Β’
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Άρθρο 3 Υπαγωγή κτηματογραφημένων περιοχών στην αρμοδιότητα Υποθηκοφυλακείου, Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήματος – Τροποποίηση παρ. 3α άρθρου 23 ν. 2664/1998
Άρθρο 4 Συμπλήρωση της διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών και διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων των κτηματολογικών εγγραφών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 16 και άρθρου 18 ν. 2664/1998
Άρθρο 5 Παράταση προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών εγγραφών – Δυνατότητα διόρθωσης πρώτων εγγραφών σε περιοχές που είχε λήξει η δυνατότητα αμφισβήτησης ανακριβούς εγγραφής με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» – Τροποποίηση άρθρου 102 ν. 4623/2019 – Καταληκτική ημερομηνία παράτασης της προθεσμίας υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης εγγραπτέου δικαιώματος – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 2 ν. 2308/1995
Άρθρο 6 Προδικασία των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων – Τροποποίηση άρθρου 17 ν. 2882/2001
Άρθρο 7 Διόρθωση εσφαλμένων κτηματολογικών εγγραφών απαλλοτριωμένων εκτάσεων
Άρθρο 8 Υποχρεωτικότητα χρήσης της Πλατφόρμας Νομικού Ελέγχου Εγγραπτέων Πράξεων
Άρθρο 9 Διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων έμμισθων και άμισθων Υποθηκοφυλακείων κατά την παράδοση και παραλαβή αρχείων – Τροποποίηση παρ. 1α άρθρου 38 ν. 4512/2018
Άρθρο 10 Επιτάχυνση της διαδικασίας ανάθεσης νομικού ελέγχου και καταχώρισης πράξεων στο προσωπικό της Διεύθυνσης Νομικού Έργου Λειτουργούντος Κτηματολογίου – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 14Α ν. 4512/2018
Άρθρο 11 Δυνατότητα ανάθεσης καθηκόντων νομικού ελέγχου και καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων σε Προϊστάμενο άλλου Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήματος, στους Αναπληρωτές Προϊσταμένους Κτηματολογικών Γραφείων ή Υποκαταστημάτων, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Νομικού Έργου Λειτουργούντος Κτηματολογίου και σε υπαλλήλους του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» – Προσθήκη παρ. 8 και 9 στο άρθρο 18 του ν. 4512/2018
Άρθρο 12 Ειδικές ρυθμίσεις για τα Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω – Λέρου
Άρθρο 13 Προσόντα διαπιστευμένων μηχανικών για το Κτηματολόγιο – Τροποποίηση άρθρου 24 ν. 4821/2021
Άρθρο 14 Εργασίες διαπιστευμένων μηχανικών για το Κτηματολόγιο – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 25 ν. 4821/2021
Άρθρο 15 Αποζημίωση υπηρεσιών λειτουργίας γραφείων κτηματογράφησης – Tροποποίηση άρθρου 63 ν. 4903/2022

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»
Άρθρο 16 Διακριτικός τίτλος του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 1 ν. 4512/2018
Άρθρο 17 Εσωτερική διάρθρωση παραρτημάτων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 12 ν. 4512/2018
Άρθρο 18 Πλήρωση των θέσεων προσωπικού των Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 17 ν. 4512/2018 – Αυτοδίκαιη ένταξη προσωπικού ειδικών αμίσθων Υποθηκοφυλακείων στις θέσεις του προσωρινού κλάδου υπαλλήλων Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 20 ν. 4512/2018
Άρθρο 19 Πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων και άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήματος – Προσθήκη παρ. 2Α και τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 18 ν. 4512/2018
Άρθρο 20 Μισθολογικό καθεστώς Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων – Προσθήκη άρθρου 18Α στον ν. 4512/2018
Άρθρο 21 Κίνητρο επίτευξης στόχων
Άρθρο 22 Απόδοση αποθεματικού στον κρατικό προϋπολογισμό – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 32 ν. 4512/2018
Άρθρο 23 Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού – Τροποποίηση παρ. 14 άρθρου 37 ν. 4512/2018 ΜΕΡΟΣ Γ’

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Άρθρο 24 Διαδικασία είσπραξης οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας – Προσθήκη παρ. 18Α στο άρθρο 24 του ν. 2130/1993
Άρθρο 25 Κατάργηση της πολλαπλής προσκόμισης αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος σε περίπτωση διηρημένων ιδιοκτησιών κείμενων εντός του ιδίου γεωτεμαχίου – Τροποποίηση παρ. 4 και 5 άρθρου 14 ν. 2664/1998 – Καταχώριση εγγραπτέου δικαιώματος επί υπέρβασης ή μη συμπλήρωσης χιλίων χιλιοστών συστατικής πράξης οροφοκτησίας
Άρθρο 26 Υποβολή ψηφιακών αντιγράφων συμβολαιογραφικών πράξεων και ψηφιακών περιλήψεων – Κατάργηση της προσάρτησης αντιγράφου κτηματολογικού διαγράμματος σε περίπτωση υποβολής ψηφιακής αίτησης – Προσθήκη παρ. 7 και 8 στο άρθρο 14 του ν. 2664/1998 – Προσθήκη δυνατότητας υποβολής εγγραπτέας πράξης μέσω ηλεκτρονικού φακέλου ακινήτου – Τροποποίηση άρθρου 29 ν. 4821/2021

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 27 Παράταση της προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης ταξινόμησης των δεδομένων (data classification) που αποθηκεύονται στο Κυβερνητικό Νέφος Δημόσιου Τομέα (G-Cloud) ή στο Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE-Cloud) ή στο Κυβερνητικό Νέφος Τομέα Υγείας (H-Cloud) και για την εγκατάσταση των κεντρικών ηλεκτρονικών εφαρμογών και των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων – Τροποποίηση παρ. 1, 2, 3 και 4 άρθρου 94 ν. 5007/2022
Άρθρο 28 Παράταση της δυνατότητας χρήσης από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου των χώρων του κτιρίου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 94 ν. 5007/2022
Άρθρο 29 Παράταση χρονικού διαστήματος καταβολής του ανταλλάγματος στους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι» – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 36 ν. 4531/2018
Άρθρο 30 Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της ανώνυμης εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου όγδοου ν. 3607/2007

ΜΕΡΟΣ Ε’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 31 Εξουσιοδοτική διάταξη
Άρθρο 32 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 33 Καταργούμενες και μη εφαρμοζόμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ «ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗ»
Άρθρο 34 Παρατηρητήριο τιμών παιδικών παιχνιδιών «Το καλάθι του Αϊ Βασίλη» – Τροποποίηση άρθρου 127 ν. 5003/2022

ΜΕΡΟΣ Ζ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 35 Έναρξη ισχύος

 

Το πλήρες κείμενο των διατάξεων του νόμου 5076/2023 – ΦΕΚ τεύχος Α 207/13.12.2023

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης