Νόμος 5090/2024 Παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Νόμος 5090/2024ΦΕΚ τεύχος Α 30/23.02.2024
Παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την επιτάχυνση και την ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης – Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1: Σκοπός
Άρθρο 2: Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4619/2019
Άρθρο 3: Δικαιοδοσία επί εγκλημάτων σε πλοία ή αεροσκάφη που φέρουν την ελληνική σημαία – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 5 Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 4: Τιμώρηση πάντοτε κατά τους ελληνικούς νόμους πράξεως στην αλλοδαπή που στρέφεται κατά υπαλλήλου δημόσιου διεθνούς ή υπερεθνικού οργανισμού ή φορέα ή απευθύνεται προς αυτούς και της δωροδοκίας προσώπου που ασκεί δημόσιο λειτούργημα ή υπηρεσία για λογαριασμό ξένης χώρας – Τροποποίηση άρθρου 8 Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 5: Καθορισμός προϋποθέσεων άμεσης και απλής συνέργειας – Αντικατάσταση άρθρου 47 Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 6: Διάρκεια κάθειρξης – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 52 Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 7: Περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων – Τροποποίηση άρθρου 54 Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 8: Κατάργηση του υπολογισμού χρηματικής ποινής σε ημερήσιες μονάδες – Τροποποίηση άρθρου 57 Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 9: Προσθήκη απέλασης ως μέτρου ασφαλείας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 69 Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 10: Απέλαση αλλοδαπού – Προσθήκη άρθρου 72 στον Ποινικό Κώδικα
Άρθρο 11: Κριτήρια υπολογισμού ύψους χρηματικής ποινής – Τροποποίηση άρθρου 80 Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 12: Μετατροπή της ποινής φυλάκισης σε χρήμα – Προσθήκη άρθρου 80Α στον Ποινικό Κώδικα
Άρθρο 13: Επιμέτρηση της ποινής της παροχής κοινωφελούς εργασίας – Τροποποίηση παρ. 4 και 5 άρθρου 81 Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 14: Έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά – Τροποποίηση άρθρου 82Α Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 15: Μειωμένη ποινή – Τροποποίηση άρθρου 83 Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 16: Ελαφρυντικές περιστάσεις – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 84 Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 17: Συρροή λόγων μείωσης της ποινής – Αντικατάσταση άρθρου 85 Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 18: Συνολική ποινή σε περίπτωση στερητικών της ελευθερίας ποινών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 94 Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 19: Έκτιση και αναστολή εκτέλεσης της ποινής και μέρους της ποινής υπό όρο – Τροποποίηση άρθρου 99 Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 20: Ανάκληση της αναστολής – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 101 Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 21: Πρόβλεψη δυνατότητας μη αναστολής παρεπόμενων ποινών – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 104 Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 22: Μετατροπή φυλάκισης σε κοινωφελή εργασία – Τροποποίηση άρθρου 104Α Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 23: Πρόβλεψη δυνατότητας κατ’ οίκον έκτισης ποινής με ηλεκτρονική επιτήρηση – Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 105 του Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 24: Απόλυση υπό τον όρο της ανάκλησης – Τροποποίηση άρθρου 105Β Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 25: Προϋποθέσεις για τη χορήγηση απόλυσης υπό όρο – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 106 Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 26: Άρση της απόλυσης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 108 Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 27: Μη υποβολή έγκλησης ή δήλωση παραίτησης από το δικαίωμα της έγκλησης – Τροποποίηση άρθρου 114 Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 28: Διεύρυνση αναμορφωτικών μέτρων – Τροποποίηση άρθρου 122 Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 29: Εξορθολογισμός των κριτηρίων περιορισμού ανηλίκων σε κατάστημα κράτησης νέων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 127 Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 30: Επανακαθορισμός ηλικιακού ορίου νεαρών ενηλίκων – Τροποποίηση άρθρου 133 Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 31: Επανακαθορισμός χρηματικών ποινών σε περιπτώσεις δωροληψίας πολιτικών προσώπων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 159 Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 32: Επανακαθορισμός χρηματικών ποινών σε περιπτώσεις δωροδοκίας πολιτικών προσώπων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 159Α Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 33: Διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας νοσηλευτικών ιδρυμάτων και χώρων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – Προσθήκη παρ. 4 και 5 στο άρθρο 168 του Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 34: Παραβίαση συμφωνιών που επικυρώθηκαν από συμβολαιογράφο και πρακτικού διαμεσολάβησης – Τροποποίηση άρθρου 169Α Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 35: Παραβίαση περιορισμών διαμονής – Προσθήκη άρθρου 182 στον Ποινικό Κώδικα
Άρθρο 36: Πρόκληση και προσφορά για τέλεση εγκλήματος – Τροποποίηση άρθρου 186 Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 37: Ανασταλτικό αποτέλεσμα έφεσης για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 187 Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 38: Αποδέσμευση της πράξης από την αξία του ωφελήματος, προσαύξηση του ύψους των ποινικών κυρώσεων και επέκταση του ρυθμιστικού πεδίου της δωροληψίας λειτουργών ή υπαλλήλων διεθνών οργανισμών – Τροποποίηση παρ. 1, 2 και 5 άρθρου 235 Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 39: Αποδέσμευση της πράξης από την αξία του ωφελήματος, προσαύξηση του ύψους των ποινικών κυρώσεων και επέκταση του ρυθμιστικού πεδίου της δωροδοκίας λειτουργών ή υπαλλήλων διεθνών οργανισμών – Τροποποίηση άρθρου 236 Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 40: Επανακαθορισμός χρηματικών ποινών σε περιπτώσεις δωροληψίας και δωροδοκίας δικαστικών λειτουργών – Επέκταση του αξιοποίνου σε δικαστές που είναι αποσπασμένοι σε διεθνείς οργανισμούς – Τροποποίηση παρ. 1, 2 και 4 άρθρου 237 Ποινικού Κώδικα (παρ. 4 άρθρου 4 (στ. Α και Β), παρ. 1 και 3 άρθρου 7 Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371)
Άρθρο 41: Εμπρησμός – Τροποποίηση άρθρου 264 Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 42: Εμπρησμός σε δάση – Προπαρασκευαστικές πράξεις – Παραβίαση προληπτικών μέτρων – Τροποποίηση άρθρου 265 Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 43: Προσθήκη της δήμευσης ως παρεπόμενης ποινής στα αδικήματα εμπρησμού σε δάση – Προσθήκη άρθρου 265A στον Ποινικό Κώδικα
Άρθρο 44: Απάλειψη του αδικήματος του εμπρησμού δάσους από αμέλεια από το ρυθμιστικό πεδίο της έμπρακτης μετάνοιας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 289 Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 45: Συμπερίληψη παραβίασης ερυθρού σηματοδότη στις περιπτώσεις επικίνδυνης οδήγησης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 290Α Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 46: Αύξηση του κατώτατου ορίου ποινής στο αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και πρόβλεψη προσωπικού λόγου απαλλαγής από την ποινή για οικείους θύματος – Τροποποίηση άρθρου 302 Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 47: Σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων – Αντικατάσταση άρθρου 312 Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 48: Παράνομη βία – Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 330 Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 49: Απειλή – Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 333 Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 50: Επέκταση του αξιοποίνου σε πρόσωπο που εμφανίζεται ως ανήλικο – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 348Α Ποινικού Κώδικα (παρ. 7 άρθρου 5 Οδηγίας 2011/93/ΕΕ)
Άρθρο 51: Πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 348Γ Ποινικού Κώδικα (παρ. 4 άρθρου 4 Οδηγίας 2011/93/ΕΕ)
Άρθρο 52: Επαναφορά της αυτεπάγγελτης δίωξης στο αδίκημα της παραβίασης υποχρέωσης διατροφής – Τροποποίηση άρθρου 358 Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 53: Εξύβριση – Τροποποίηση άρθρου 361 Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 54: Συκοφαντική δυσφήμηση – Αντικατάσταση άρθρου 363 Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 55: Νομοτεχνική προσαρμογή του αδικήματος της προσβολής μνήμης νεκρού συνεπεία της κατάργησης του αδικήματος της δυσφήμησης – Τροποποίηση άρθρου 365 Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 56: Νομοτεχνική προσαρμογή των γενικών διατάξεων περί των εγκλημάτων κατά της τιμής συνεπεία της κατάργησης του αδικήματος της δυσφήμησης – Τροποποίηση άρθρου 366 Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 57: Νομοτεχνική προσαρμογή της έγκλησης για τα εγκλήματα κατά της τιμής συνεπεία της κατάργησης του αδικήματος της δυσφήμησης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 368 Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 58: Κλοπή – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 372 Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 59: Απρόκλητη φθορά ξένης ιδιοκτησίας – Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 378 Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 60: Γενικές διατάξεις για την άσκηση ποινικής δίωξης – Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 381 και παρ. 1 άρθρου 405 Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 61: Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο – Τροποποίηση περ. γ’ παρ. 1 άρθρου 25 ν. 1882/1990

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4620/2019
Άρθρο 62: Αρμόδια δικαστήρια για την εκδίκαση κακουργημάτων – Τροποποίηση άρθρου 7 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Άρθρο 63: Ορισμός συμπαρεδρευόντων δικαστών στα Δικαστήρια που δικάζουν τα κακουργήματα – Τροποποίηση άρθρου 8 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Άρθρο 64: Σύνθεση εφετείου – Τροποποίηση άρθρου 9 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Άρθρο 65: Περιεχόμενο και υποβολή της αίτησης εξαίρεσης – Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 17 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Άρθρο 66: Προσθήκη του αλλοδαπού δημοσίου στις περιπτώσεις φορολογικών, οικονομικών και συναφών εγκλημάτων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 35 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Άρθρο 67: Ποινική δίωξη – Τροποποίηση άρθρου 43 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Άρθρο 68: Αντικατάσταση του αρμόδιου για την έγκριση της διάταξης αποχής από δίωξη επί πλημμελημάτων δικαστικού λειτουργού και πρόβλεψη εφαρμογής επί συμμετοχής ή απόπειρας – Τροποποίηση άρθρου 48 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Άρθρο 69: Αντικατάσταση του αρμόδιου για την έγκριση της διάταξης αποχής από δίωξη επί κακουργημάτων δικαστικού λειτουργού – Τροποποίηση άρθρου 49 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Άρθρο 70: Δικαίωμα προσφυγής του εγκαλούντος σε περίπτωση απόρριψης της έγκλησης – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 52 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Άρθρο 71: Δίωξη μόνο με έγκληση – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 53 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Άρθρο 72: Προδικαστικά ζητήματα ποινικής δίκης – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 59 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Άρθρο 73: Ζητήματα αστικής – διοικητικής φύσεως – Τροποποίηση άρθρου 61 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Άρθρο 74: Καθ’ ύλην αρμοδιότητα μονομελούς εφετείου – Τροποποίηση άρθρου 110 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Άρθρο 75: Καθ’ ύλην αρμοδιότητα τριμελούς εφετείου – Τροποποίηση άρθρου 111 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Άρθρο 76: Καθ’ ύλην αρμοδιότητα μονομελούς πλημμελειοδικείου – Τροποποίηση άρθρου 115 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Άρθρο 77: Κατάργηση της τοιχοκόλλησης ως μέσου δημοσιότητας του πίνακα πραγματογνωμόνων – Τροποποίηση άρθρου 185 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Άρθρο 78: Πρόβλεψη εξαίρεσης εμφάνισης μαρτύρων στην ακροαματική διαδικασία – Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 215 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Άρθρο 79: Πρόβλεψη διαρκούς εξέτασης της προσφορότητας και αναγκαιότητας μέτρων προστασίας μαρτύρων και δυνατότητας ανάκλησης ή τροποποίησής τους – Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 218 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Άρθρο 80: Ανήλικοι μάρτυρες θύματα προσβολής προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 227 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Άρθρο 81: Κατάργηση της τοιχοκόλλησης ως μέσου δημοσιότητας του πίνακα διερμηνέων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 233 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (άρθρο 9 Οδηγίας (ΕΕ) 2014/62)
Άρθρο 82: Εξέταση με τεχνολογικά μέσα – Προσθήκη άρθρου 238Α στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Άρθρο 83: Διενέργεια προανάκρισης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 245 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Άρθρο 84: Προσθήκη των προπαρασκευαστικών πράξεων παραχάραξης στα εγκλήματα για τα οποία προβλέπονται ειδικές ανακριτικές πράξεις – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 254 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Άρθρο 9 Οδηγίας (ΕΕ) 2014/62)
Άρθρο 85: Κατάσχεση ψηφιακών δεδομένων – Τροποποίηση παρ. 4 και 5 άρθρου 265 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Άρθρο 86: Άρση κατάσχεσης στο στάδιο της ανάκρισης – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 269 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Άρθρο 87: Πρόβλεψη περιοριστικού όρου ηλεκτρονικής επιτήρησης με τη χρήση τεχνολογίας εντοπισμού θέσης και κίνησης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 283 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
Άρθρο 88: Κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 284 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Άρθρο 89: Διαδικασία μετά την απολογία – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 288 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Άρθρο 90: Άρση ή αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης, του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση και των περιοριστικών όρων – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 291 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Άρθρο 91: Διαμόρφωση της ποινής πρόσκαιρης κάθειρξης ως προϋπόθεσης παράτασης της προσωρινής κράτησης άνω των δώδεκα μηνών και του μέτρου υπολογισμού της ποινής σε περιπτώσεις απόπειρας ή συνέργειας – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 292 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Άρθρο 92: Νομοτεχνική προσαρμογή της ποινικής συνδιαλλαγής μέχρι την τυπική περάτωση της ανάκρισης συνεπεία της επαναφοράς της μετατροπής σε χρηματική ποινή – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 301 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Άρθρο 93: Νομοτεχνική προσαρμογή της ποινικής συνδιαλλαγής μετά από την τυπική περάτωση της ανάκρισης συνεπεία της επαναφοράς της μετατροπής σε χρηματική ποινή – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 302 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Άρθρο 94: Ποινική διαπραγμάτευση – Τροποποίηση άρθρου 303 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Άρθρο 95: Κατ’ εξαίρεση περάτωση της κύριας ανάκρισης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 309 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Άρθρο 96: Προσφυγή κατά της απευθείας κλήσης – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 322 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Άρθρο 97: Πρόσωπα ιδιάζουσας δωσιδικίας – Τροποποίηση άρθρου 323 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Άρθρο 98: Θόρυβος και ανυπακοή σε μέτρα που αποφασίστηκαν ή σε διαταγές που δόθηκαν – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 336 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Άρθρο 99: Υποχρεωτικός διορισμός συνηγόρου στα πλημμελήματα που ανήκουν στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του τριμελούς πλημμελειοδικείου – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 340 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Άρθρο 100: Σχολιασμός αποδεικτικών μέσων και προετοιμασία του κατηγορουμένου – Τροποποίηση άρθρου 343 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Άρθρο 101: Αναβολή της δίκης – Τροποποίηση άρθρου 349 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Άρθρο 102: Νομοτεχνική προσαρμογή της κατάρτισης και δημοσίευσης των αποφάσεων λόγω της κατάργησης των πενταμελών εφετείων – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 369 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Άρθρο 103: Αρμοδιότητα μικτού ορκωτού δικαστη- ρίου – Τροποποίηση άρθρου 404 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Άρθρο 104: Δυνατότητα διατήρησης κράτησης σε περίπτωση αναβολής για κρείσσονες αποδείξεις – Τροποποίηση άρθρου 424 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Άρθρο 105: Νομοτεχνική προσαρμογή της ανασταλτικής δύναμης των ενδίκων μέσων λόγω κατάργησης του πενταμελούς εφετείου – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 471 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Άρθρο 106: Λόγοι έφεσης κατά βουλεύματος – Τροποποίηση περ. β’ παρ. 1 άρθρου 478 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Άρθρο 107: Νομοτεχνική προσαρμογή της παραπομπής στην αρμοδιότητα εφετείου προσώπων ιδιάζουσας δωσιδικίας επί πλημμελημάτων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 486 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Άρθρο 108: Καθορισμός προθεσμίας συμπληρωματικής αιτιολογίας έφεσης εισαγγελέα – Τροποποίηση άρθρου 487 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Άρθρο 109: Επανακαθορισμός των ορίων του έκκλητου καταδικαστικής απόφασης – Τροποποίηση άρθρου 489 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Άρθρο 110: Ανασταλτική δύναμη έφεσης – Τροποποίηση άρθρου 497 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Άρθρο 111: Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της έφεσης – Τροποποίηση άρθρου 499 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Άρθρο 112: Δυνατότητα περιορισμού των εξεταστέων μαρτύρων στη δευτεροβάθμια δίκη – Τροποποίηση άρθρου 500 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Άρθρο 113: Περιορισμός κλήτευσης διαδίκων στη συζήτηση της αναίρεσης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 512 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Άρθρο 114: Έξοδα σε βάρος των κατηγορουμένων που καταδικάστηκαν – Τροποποίηση άρθρου 577 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Άρθρο 115: Έξοδα σε περίπτωση απόρριψης ενδίκων μέσων, ενστάσεων και αιτήσεων – Τροποποίηση άρθρου 578 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Άρθρο 116: Έξοδα σε βάρος εκείνων που έκαναν ψευδή έγκληση ή μήνυση – Τροποποίηση άρθρου 580 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 3500/2006
Άρθρο 117: Ορισμοί – Τροποποίηση άρθρου 1 ν. 3500/2006
Άρθρο 118: Σωματική και ψυχολογική βία σε βάρος ανηλίκων – Τροποποίηση άρθρου 4 ν. 3500/2006
Άρθρο 119: Αύξηση του ελάχιστου ύψους του ποσού της χρηματικής ικανοποίησης – Τροποποίηση άρθρου 5 ν. 3500/2006
Άρθρο 120: Διακεκριμένη περίπτωση τέλεσης της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης και ενώπιον ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 6 ν. 3500/2006
Άρθρο 121: Ενδοοικογενειακή παράνομη βία και απειλή και ενώπιον ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 7 ν. 3500/2006
Άρθρο 122: Αύξηση του ορίου ποινής στην περίπτωση της τέλεσης ενδοοικογενειακής προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας και ενώπιον ανηλίκου – Τροποποίηση άρθρου 9 ν. 3500/2006
Άρθρο 123: Προϋποθέσεις ποινικής διαμεσολάβησης – Τροποποίηση άρθρου 11 ν. 3500/2006
Άρθρο 124: Διεύρυνση της δυνατότητας του δικαστηρίου για επιβολή περιοριστικών όρων και ποινικής διαμεσολάβησης – Τροποποίηση άρθρου 12 ν. 3500/2006
Άρθρο 125: Αστικές συνέπειες – Αντικατάσταση άρθρου 14 ν. 3500/2006
Άρθρο 126: Εναρμόνιση της παραγραφής με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα – Τροποποίηση άρθρου 16 ν. 3500/2006
Άρθρο 127: Διεύρυνση των περιοριστικών όρων που επιβάλλουν τα δικαστικά όργανα και των φορέων που γνωμοδοτούν – Τροποποίηση άρθρου 18 ν. 3500/2006
Άρθρο 128: Υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας – Τροποποίηση άρθρου 20 ν. 3500/2006
Άρθρο 129: Διεύρυνση των φορέων του δημοσίου τομέα που παρέχουν συνδρομή και άμεση ενημέρωση του θύματος και των φορέων από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές – Τροποποίηση άρθρου 21 ν. 3500/2006
Άρθρο 130: Υποχρεώσεις των επαγγελματιών – Αντικατάσταση άρθρου 23 ν. 3500/2006
Άρθρο 131: Μέριμνα για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας – Προσθήκη άρθρου 23Α στον ν. 3500/2006
Άρθρο 132: Προσλήψεις συγγενών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας – Τροποποίηση υποπερ. ββ) περ. γ’ παρ. 1 άρθρου 18 ν. 3870/2010

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4557/2018
Άρθρο 133: Αύξηση του διοικητικού προστίμου που επιβάλλεται σε νομικά πρόσωπα ή οντότητες όταν το κέρδος από παράβαση σχετιζόμενη με τη νομιμοποίηση εσόδων δεν μπορεί να προσδιοριστεί και απάλειψη της προϋπόθεσης προηγούμενης αμετάκλητης καταδίκης φυσικού προσώπου για την επιβολή του προστίμου – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 45 ν. 4557/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΕΥΘΥΝΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ
Άρθρο 134: Ευθύνη νομικών προσώπων και οντοτήτων για αδικήματα δωροδοκίας
Άρθρο 135: Διαδικασία σε βάρος νομικών προσώπων και οντοτήτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 136: Καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 137: Μεταβατικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 138: Έναρξη ισχύος

1. Με την επιφύλαξη των παρ. 2 και 3 η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 1.5.2024
2. Η ισχύς των άρθρων 9, 10, 23, 28, 60, 82, 87, 88 και 89 αρχίζει από την 1.7.2024
3. Η ισχύς των άρθρων 4, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 71, 95, 133, 134, 135 και της περ. γ) του άρθρου 136 αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Το πλήρες κείμενο των διατάξεων του νόμου 5090/2024 – ΦΕΚ τεύχος Α 30/23.02.2024

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης