Νόμος 5113/2024 για την ασφάλιση των αυτοκινήτων

Νόμος 5113/2024ΦΕΚ Τεύχος Α 96/21.06.2024
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2118 για την ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκίνητων οχημάτων, λήψη μέτρων προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/858 σχετικά με το πιλοτικό καθεστώς υποδομών της αγοράς που βασίζονται σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού, ειδικότερες ρυθμίσεις για τα οχήματα και τη δημόσια περιουσία και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

ΜΕΡΟΣ Α’
ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΜΕΡΟΣ Β’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Άρθρο 3 Ορισμοί – Αντικατάσταση περ. α) και γ), τροποποίηση περ. ια) και προσθήκη περ. ιβ) και ιγ) στο άρθρο 1 του π.δ. 237/1986 (παρ. 1 και 13 άρθρου 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2118)
Άρθρο 4 Υποχρέωση ασφάλισης αστικής ευθύνης – Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 2 π.δ. 237/1986 (περ. α) παρ. 2 και παρ. 4 άρθρου 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2118)
Άρθρο 5 Περιεχόμενο ασφαλιστικής κάλυψης – Τροποποίηση παρ. 2 και 4, αντικατάσταση παρ. 5 και τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 6 π.δ. 237/1986 (περ. β) παρ. 2, παρ. 5 και 14 άρθρου 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2118)
Άρθρο 6 Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης ασφάλισης – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 6α π.δ. 237/1986
Άρθρο 7 Βεβαίωση ιστορικού αξιώσεων – Αντικατάσταση άρθρου 6γ π.δ. 237/1986 (παρ. 15 άρθρου 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2118)
Άρθρο 8 Έλεγχος ασφάλισης αυτοκινήτων – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 και προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 13 του π.δ. 237/1986 (παρ. 3 άρθρου 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2118)
Άρθρο 9 Ασφαλιστική κάλυψη σε αγώνες αυτοκινήτων – Αντικατάσταση άρθρου 15 π.δ. 237/1986 (περ. β) παρ. 2 άρθρου 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2118)
Άρθρο 10 Σκοπός του Επικουρικού Κεφαλαίου – Αντικατάσταση άρθρου 17 π.δ. 237/1986
Άρθρο 11 Υποχρεώσεις Επικουρικού Κεφαλαίου – Τροποποίηση παρ. 1, 3 και 5 άρθρου 19 π.δ. 237/1986 (περ. α) και β) παρ. 7 και παρ. 9 άρθρου 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2118)
Άρθρο 12 Προστασία ζημιωθέντων έναντι ζημιών από ατυχήματα που συμβαίνουν στο κράτος μέλος της συνήθους διαμονής τους σε περίπτωση αφερεγγυότητας ασφαλιστικής επιχείρησης – Προσθήκη άρθρου 19α στο π.δ. 237/1986 (παρ. 8 άρθρου 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2118)
Άρθρο 13 Προστασία ζημιωθέντων έναντι ζημιών από ατυχήματα που συμβαίνουν σε κράτος μέλος άλλο από αυτό της συνήθους διαμονής τους σε περίπτωση αφερεγγυότητας ασφαλιστικής επιχείρησης – Προσθήκη άρθρου 19β στο π.δ. 237/1986 (παρ. 18 άρθρου 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2118)
Άρθρο 14 Εισφορά υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 20 π.δ. 237/1986 (παρ. 8 και 18 άρθρου 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2118)
Άρθρο 15 Κέντρο πληροφοριών – Τροποποίηση παρ. 4, 6 και 8 άρθρου 27β π.δ. 237/1986 (παρ. 13, περ. α) παρ. 17 και παρ. 19 άρθρου 1 Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2118)
Άρθρο 16 Καταργούμενη διάταξη

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο 17 Χαρακτηρισμός αδρανών οχημάτων
Άρθρο 18 Εκκαθάριση των Μητρώων Οχημάτων από αδρανή οχήματα
Άρθρο 19 Οχήματα σε κατάσταση προσωρινής αδράνειας
Άρθρο 20 Οχήματα σε κατάσταση οριστικής αδράνειας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ Κ.Τ.Ε.Ο. ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Άρθρο 21 Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 22 Ηλεκτρονικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι οχημάτων
Άρθρο 23 Κυρώσεις
Άρθρο 24 Ένσταση κατά της πράξης επιβολής προστίμου
Άρθρο 25 Συνδρομή φορέων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
Άρθρο 26 Ακινησία και οριστική διαγραφή οχήματος – Αντικατάσταση παρ. 3, προσθήκη παρ. 3Α, 3Β, 3Γ και 3Δ στο άρθρο 22 του ν. 2367/1953
Άρθρο 27 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής τελών κυκλοφορίας – Τροποποίηση περ. 1 υποπαρ. Ε.7. άρθρου πρώτου ν. 4093/2012

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 28 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 29 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2022/858 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 600/2014 ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/65/ΕΕ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2022/858, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ
Άρθρο 30 Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 31 Έννοια χρηματοπιστωτικού μέσου – Τροποποίηση περ. 15 άρθρου 4 ν. 4514/2018 (άρθρο 18 Κανονισμού (ΕΕ) 2022/858)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ (Τ.Κ.Κ.) ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2022/858
Άρθρο 32 Αρμόδιες αρχές
Άρθρο 33 Ορισμοί
Άρθρο 34 Εισαγωγή και αρχική καταχώριση
Άρθρο 35 Δικαιούχος
Άρθρο 36 Μεταβίβαση
Άρθρο 37 Εμπράγματα δικαιώματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΜΗΤΡΩΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ
Άρθρο 38 Έννοια άυλων μετοχών ή ομολογιών, κατανεμημένου καθολικού και μητρώου κεντρικού αποθετηρίου τίτλων ή μητρώου υποδομής αγοράς τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού – Προσθήκη περ. ιγ) έως ιε) στο άρθρο 2 του ν. 4548/2018
Άρθρο 39 Ονομαστικές μετοχές – Μετοχικοί τίτλοι – Αντικατάσταση παρ. 5 και 6 άρθρου 40 ν. 4548/2018
Άρθρο 40 Μεταβίβαση των μετοχών με ειδική διαδοχή – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 41 ν. 4548/2018
Άρθρο 41 Μεταβίβαση των μετοχών λόγω καθολικής διαδοχής – Τροποποίηση άρθρου 42 ν. 4548/2018
Άρθρο 42 Γενικές διατάξεις περί ομολογιών – Τροποποίηση παρ. 3 και 5 άρθρου 59 ν. 4548/2018
Άρθρο 43 Όροι και πρόγραμμα ομολογιακού δανείου – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 60 ν. 4548/2018
Άρθρο 44 Καθήκοντα εκπροσώπου – Τροποποίηση παρ. 2 και 5 άρθρου 65 ν. 4548/2018
Άρθρο 45 Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση – Τροποποίηση παρ. 6 και προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 124 του ν. 4548/2018
Άρθρο 46 Συλλογικά και ατομικά δικαιώματα μειοψηφίας – Τροποποίηση παρ. 12 άρθρου 141 ν. 4548/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΜΗΤΡΩΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ
Άρθρο 47 Έννοια μεριδίου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες – Αντικατάσταση περ. β) παρ. 3 άρθρου 2 ν. 4099/2012
Άρθρο 48 Έννοιες που σχετίζονται με το κατανεμημένο καθολικό – Προσθήκη περ. κγ) έως κστ) στο άρθρο 3 του ν. 4099/2012
Άρθρο 49 Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες – Τροποποίηση παρ. 4 και προσθήκη παρ. 5α στο άρθρο 6 του ν. 4099/2012

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Άρθρο 50 Γενική εφαρμογή

ΜΕΡΟΣ Ε’
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Άρθρο 51 Επένδυση κεφαλαίων Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής και δημοσίευση έκθεσης πεπραγμένων και ισολογισμού – Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 10 και τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 12 ν. 3867/2010

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 5024/2023
Άρθρο 52 Δικαίωμα υποβολής αίτησης εξαγοράς – Αντικατάσταση παρ. 1 και 2 άρθρου 4 ν. 5024/2023
Άρθρο 53 Εξαιρούμενα ακίνητα – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 5 ν. 5024/2023
Άρθρο 54 Τίμημα εξαγοράς σε ειδικές περιπτώσεις αμφισβήτησης της κυριότητας του δημόσιου ακινήτου – Αντικατάσταση παρ. 1 και 2, τροποποίηση παρ. 5 και κατάργηση παρ. 6 άρθρου 8 ν. 5024/2023
Άρθρο 55 Διαδικασία υποβολής αιτήματος εξαγοράς – Τροποποίηση παρ. 5 και 6 άρθρου 9 ν. 5024/2023
Άρθρο 56 Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Εξαγοράς – Τροποποίηση παρ. 2, 4 και 6 άρθρου 10 ν. 5024/2023
Άρθρο 57 Κυριότητα επί ακινήτων εντός σχεδίου πόλεως – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 16 ν. 5024/2023
Άρθρο 58 Καταβολή μέρους του τιμήματος εξαγοράς στην Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 17 ν. 5024/2023
Άρθρο 59 Εξουσιοδοτικές διατάξεις – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 19 ν. 5024/2023

ΜΕΡΟΣ Ζ’
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Άρθρο 60 Αύξηση διάρκειας της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε.

ΜΕΡΟΣ Η’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 61 Παράταση συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Άρθρο 62 Κυριότητα στρατοπέδου Μαρκόπουλου Χανίων
Άρθρο 63 Χορήγηση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και πιστοποιητικών Φόρου Ακίνητης Περιουσίας και Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» και άλλα συναφή θέματα – Τροποποίηση άρθρου 125 ν. 4446/2016
Άρθρο 64 Μισθολογική εξέλιξη υπαλλήλων με σχέση εξαρτημένης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου μετά την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης – Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 11 του ν. 4354/2015
Άρθρο 65 Κριτήρια ευάλωτου οφειλέτη – Τροποποίηση περ. α) άρθρου 217 και παρ. 5 άρθρου 225 ν. 4738/2020
Άρθρο 66 Παράταση συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προσωπικού καθαριότητας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 36 ν. 5047/2023
Άρθρο 67 Ρυθμίσεις θεμάτων «ΛΑΡΚO» – Αντικατάσταση περ. β) παρ. 3 άρθρου 21 ν. 4664/2020 και τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 76 ν. 5043/2023
Άρθρο 68 Υποβολή Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων
Άρθρο 69 Έκθεση επιθεωρητών Τράπεζας της Ελλάδος προς τον σκοπό διερεύνησης τραπεζικών υποθέσεων
Άρθρο 70 Μονάδα Τύπου και Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 23 και παρ. 2 άρθρου 31 ν. 4622/2019
Άρθρο 71 Ρύθμιση θεμάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – Τροποποίηση περ. β) άρθρου 48 ν. 5082/2024 και περ. β) παρ. 2δ άρθρου 43 ν. 4186/2013

ΜΕΡΟΣ Θ’
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 72 Μεταβατικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Ι’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 73 Έναρξη ισχύος

 

Το πλήρες κείμενο των διατάξεων του νόμου 5113/2024 – ΦΕΚ Τεύχος Α 96/21.06.2024

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης