Νοσηλευτής και Βοηθός Νοσηλευτή. Δικαιολογητικά άδειας άσκησης επαγγέλματος

Νοσηλευτής και Βοηθός Νοσηλευτή. Δικαιολογητικά άδειας άσκησης επαγγέλματος

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Διεύθυνση Υγείας οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Δικαιολογητικά για άδεια άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή(Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων)
1. Αντίγραφο πτυχίου. Για πτυχιούχους του εξωτερικού φωτοτυπία ξενόγλωσσου πτυχίου, επίσημη μετάφραση και ισοτιμία από το ΙΤΕ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 2Α του Νόμου 1579/1985, από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καθιερώνεται ο επαγγελματικός τίτλος του νοσηλευτή και νοσηλεύτριας στους πτυχιούχους ή διπλωματούχους των:
α) Τμημάτων νοσηλευτικής ΑΕΙ
β) Νοσηλευτικών τμημάτων ΤΕΙ
γ) Τέως ανώτερων σχολών αδελφών νοσοκόμων επισκεπτριών αδελφών νοσοκόμων, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κ.Α.Τ.Ε.Ε.
δ) Ισότιμων σχολών αλλοδαπής των αντίστοιχων σχολών α, β, γ.

2. Παράβολο 8 Ευρώ

3. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

4. Δύο (2) φωτογραφίες

5. Αντίγραφο ποινικού μητρώου – υπευθυνη δήλωση ν 1599

6. Φάκελο με λάστιχο

7. Για ομογενείς άδεια παραμονής και εργασίας

8. Για αλλοδαπούς άδεια παραμονής και εργασίας καθώς και πιστοποιητικό αμοιβαιότητας από το Υπουργείο Εξωτερικών

9. Βεβαίωση εγγραφής στην ΕΝΕ

Δικαιολογητικά για άδειες επαγγέλματος νοσηλευτών – νοσηλευτριών από χώρες της ΕΕ(Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων)

1. Αίτηση στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα

2. Αντίγραφο διπλώματος πιστοποιητικού ή άλλον τίτλο από εκείνους που μνημονεύονται στο αρ. 5 του Π.Δ. 40/86 (ΦΕΚ 14/τ.Α/86) για την άσκηση του επαγγέλματος του Νοσηλευτή υπεύθυνης για γενική περίθαλψη

3. Να συγκεντρώνει τις ελάχιστες προϋποθέσεις καταρτίσεως ή τους άλλους όρους που προβλέπονται από την οδηγία ΕΟΚ 77/1473 της 27 Ιουλίου 1977 για την απόκτηση διπλωμάτων, πιστοποιητικών ή άλλων τίτλων του νοσοκόμου για γενική περίθαλψη (επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αρ. Ν. 176/8/15-07-77)

4. Πιστοποιητικό Ποινικού μητρώου ή άλλο στοιχείο με ίδια ισχύ που θα εκδοθεί από την αρμόδια υπηρεσία του κράτους προέλευσης (το πιστοποιητικό αυτό δεν πρέπει να έχει ημερομηνία έκδοσης μεγαλύτερη του τριμήνου)

5. Δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι ο υποψήφιος έχει την αναγκαία γνώση της Ελληνικής γλώσσας για την άσκηση του επαγγέλματος του Νοσηλευτή αναλαμβάνοντας με την υπεύθυνη αυτή δήλωση την προσωπική ευθύνη.

6. Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 8 Ευρώ και 2 φωτογραφίες

7. Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους προέλευσης ότι ο υποψήφιος έχει επιδοθεί πραγματικά και νόμιμα στις δραστηριότητες Νοσηλευτή γενικών καθηκόντων και για πόσο διάστημα χωρίς να του έχει αφαιρεθεί, στερηθεί ή ανασταλεί το δικαίωμα αυτό και ότι δεν διώκεται πειθαρχικά.

Σημείωση: Τα ανωτέρω έγγραφα που είναι ξενόγλωσσα, θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επίσημα αντίγραφα με θεώρηση της υπογραφής τους από το Οικείο Ελληνικό Προξενείο και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις στην Ελληνική γλώσσα.Δικαιολογητικά για άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή(Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων)

Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος των Βοηθών Νοσηλευτών. (Αριθ.Υ7/οικ 4756 – ΦΕΚ Β 1082/14.8.2001)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Άρθρο 1

Καθορίζουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος Βοηθού Νοσηλευτήτριας στους κατόχους Διπλώματος ΙΕΚ και στους πτυχιούχους ΤΕΕ Α και Β`κύκλου της ειδικότητας <<Βοηθού Νοσηλευτή>> ως κατωτέρω:

1. Στο εδ. α’ του άρθρου 1 μετά τη φράση «και στους πτυχιούχους TEE Α’ και Β’ κύκλου της ειδικότητας “Βοηθού Νοσηλευτή”» και πριν τις λέξεις «ως κατωτέρω» προστίθενται τα εξής: «και στους πτυχιούχους ΕΠΑ.Σ και ΕΠΑ.Λ “Βοηθών Νοσηλευτών” και στους πτυχιούχους των ΕΠΑ.Σ του Ο.Α.Ε.Δ της ειδικότητας “Βοηθών Γενικής Νοσηλείας”». (Αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 63490 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2939/29.08.2017)

1) Αίτηση απευθυνόμενη στις οικείες Δ/νσεις ή Τμήματα «Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών» (νυν ΠΕ)

2. α) Πτυχίο επιπέδου 2 (ΤΕΕΑ`κύκλου σπουδών) της ειδικότητας” Βοηθών Νοσηλευτών” και δώδεκα (12) μήνες πρακτική άσκηση ή

β) Πτυχίο επιπέδου 3 (ΤΕΕ Β/ κύκλου σπουδών) της ειδικότητας Βοηθών Νοσηλευτών” και έξι (6) μήνες πρακτική άσκηση ή

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 1 προστίθενται περιπτώσεις γ) και δ) ως ακολούθως : (Αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 63490 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2939/29.08.2017)

«γ) Πτυχίο ΕΠΑ.Σ ή ΕΠΑ.Λ “Βοηθών Νοσηλευτών” και έξι (6) μήνες πρακτική άσκηση ή»

δ) Πτυχίο ΕΠΑ.Σ του Ο.Α.Ε.Δ της ειδικότητας “Βοηθών Γενικής Νοσηλείας” και έξι (6) μήνες πρακτική άσκηση ή»
Η περίπτωση γ) αναριθμείται σε ε).

ε) Αντίγραφο Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης των ανωτέρω ειδικοτήτων των ΙΕΚ και τριών (3) μηνών πρακτική άσκηση.

(για πτυχιούχους του εξωτερικού, μη προερχομένων από κράτη-μέλη της Ε.Ε. αντίγραφο πτυχίου με επίσημη μετάφραση από το Υπουργείο Εξωτερικών και αναγνώριση του πτυχίου τους από τον ΟΕΕΚ ως ισότιμου με τα ΙΕΚ ή τα ΤΕΕ Α` ή Β` κύκλου σπουδών.

προστίθενται περιπτώσεις στ) και ζ) ως ακολούθως:
«στ) Δίπλωμα Ι.Ε.Κ ειδικότητας “Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας” του ν. 4186/2013 που έχει αποκτηθεί μετά από επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή

ζ) Δίπλωμα Ι.Ε.Κ ειδικότητας “Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής” του ν. 4186/2013 για όσους κατέχουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης έως το Δεκέμβριο 2021 και έχουν επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π».

3) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ισχύος τριών (3) μηνών.

4) Παράβολο 2.600 δρχ. (7,63 EURO)

5) Δύο φωτογραφίες και χαρτόσημο των 1.000 δρχ. (2,93 EURO)

6) Για ομογενείς εφ` όσον δεν έχουν εγγραφεί στα μη τρώα Δήμου ή Κοινότητας, άδεια παραμονής και εργασίας.

7) Για αλλοδαπούς άδεια εργασίας και παραμονής (η φράση «καθώς και πιστοποιητικό αμοιβαιότητας από το Υπουργείο Εξωτερικών» απαλείφεται.)

<<Άρθρο 2

1. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται στους ακόλουθους φορείς, στους οποίους από το σχετικό Οργανισμό τους προβλέπεται και υπηρετεί Νοσηλευτής/ τρια (ΠΕ ή TE):

προστίθενται περιπτώσεις στ) και ζ) ως ακολούθως:
«στ) Δίπλωμα Ι.Ε.Κ ειδικότητας “Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας” του ν. 4186/2013 που έχει αποκτηθεί μετά από επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή

ζ) Δίπλωμα Ι.Ε.Κ ειδικότητας “Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής” του ν. 4186/2013 για όσους κατέχουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης έως το Δεκέμβριο 2021 και έχουν επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π».

α) Νοσηλευτικά Ιδρύματα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας (Παραρτήματα Χρονών Παθήσεων, Παραρτήματα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, Παραρτήματα προστασίας παιδιού, Παραρτήματα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης παιδιών με αναπηρία), Δημόσιες Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων και Εκκλησιαστικά Γηροκομεία κατά τις πρωινές ώρες λειτουργίας αυτών, επί εξάωρο, καθημερινά, πλην τα Σαββατοκύριακα και τις επίσημες αργίες.

Μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης χορηγείται βεβαίωση, η οποία συνυπογράφεται από τη Δ/ντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του φορέα.

β) Σε Στρατιωτικά Νοσοκομεία, κατά τις πρωινές ώρες λειτουργίας αυτών, επί εξάωρο, καθημερινά, πλην τα Σαββατοκύριακα και τις επίσημες αργίες.

Μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης χο

προστίθενται περιπτώσεις στ) και ζ) ως ακολούθως:
«στ) Δίπλωμα Ι.Ε.Κ ειδικότητας “Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας” του ν. 4186/2013 που έχει αποκτηθεί μετά από επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή

ζ) Δίπλωμα Ι.Ε.Κ ειδικότητας “Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής” του ν. 4186/2013 για όσους κατέχουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης έως το Δεκέμβριο 2021 και έχουν επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π».

ρηγείται βεβαίωση, η οποία συνυπογράφεται από τη Δ/ντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και το Διοικητή του Νοσοκομείου.

γ) Σε Μονάδες Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) (Πρώην Ιατρεία του ΕΟΠΥΥ, Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία) κατά τις πρωινές ώρες λειτουργίας αυτών, επί εξάωρο, καθημερινά, πλην τα Σαββατοκύριακα και τις επίσημες αργίες.

Μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης χορηγείται βεβαίωση, η οποία υπογράφεται από το Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της Υ.ΠΕ. που έχει λάβει υπόψη της εισήγηση του υπευθύνου για την πρακτική άσκηση.

δ) Σε Ιδιωτικές Κλινικές ή σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Ιδιωτικού Δικαίου) που ασκούν κοινωνική πρόνοια.

Μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης χορηγείται:

• για τους ασκούμενους σε Ιδιωτικές Κλινικές, βεβαίωση η οποία συνυπογράφεται από Γενικό Προϊστάμενο (Νοσηλευτή/τρια) και το Διοικητικό Δ/ντή

• για τους ασκούμενους σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Ιδιωτικού Δικαίου), βεβαίωση η οποία χορηγείται από τον φορέα κατόπιν εισήγησης του υπευθύνου για την πρακτική άσκηση.

2. Οι φορείς τηρούν ημερολόγιο παρουσιών των πρακτικώς ασκουμένων, την ευθύνη του οποίου φέρει ο υπεύθυνος για την πρακτική άσκηση νοσηλευτής/τρια>>

  • Το εντός << >> άρθρο 2 τροποποιήθηκε ως άνω με την ΥΑ Υ7β/Γ.Π. 69740/13/17-10-2014 (ΦΕΚ Β 2962/4-11-2014).

3. Μετά το άρθρο 2 προστίθεται άρθρο 3 ως ακολούθως: (Αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 63490 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2939/29.08.2017)

Άρθρο 3
«Για τους κατόχους Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π όλων των επιμέρους ειδικοτήτων «Βοηθού Νοσηλευτικής», που έχει αποκτηθεί μετά από επιτυχή φοίτηση στα Ι.Ε.Κ του ν. 4186/2013 και επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, δεν απαιτείται πρακτική άσκηση πέραν της εξάμηνης υποχρεωτικής που έχει ήδη πραγματοποιηθεί κατά την φοίτηση στα Ι.Ε.Κ»

Τα άρθρα 3 και 4 αναριθμούνται σε 4 και 5 αντίστοιχα.

«Για τους κατόχους Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτή», που έχει αποκτηθεί μετά από επιτυχή φοίτηση στο «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας» των ΕΠΑ.Λ του ν. 4186/2013 και επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, δεν απαιτείται πρακτική άσκηση.
Για τους κατόχους Πτυχίου ΕΠΑ.Λ (ή παλαιοτέρων τύπων σχολείων ΤΕΕ) ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτή» που έχουν επιτυχώς αποφοιτήσει από το «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας» των ΕΠΑ.Λ του ν. 4186/2013, κατέχουν τη σχετική «Βεβαίωση Παρακολούθησης» και δεν έχουν συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, δεν απαιτείται πρακτική άσκηση».

Άρθρο 4

Απαλλάσσονται της πρακτικής άσκησης

1) Οι πρακτικοί νοσοκόμοι που έχουν παρακολουθήσει το ταχύρυθμο πρόγραμμα εκπαίδευσης και είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΕ Α` κύκλου Βοηθών Νοσηλευτών.

2) `Οσοι υπηρετούν “ή έχουν υπηρετήσει” σε θέσεις ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ( Βοηθοί θαλάμων, Τραυματιοφορείς , Φύλακες ασθενών, κ.λ.π.) και είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΕ Α ή Β κύκλου σπουδών ή διπλώματος ΙΕΚ.

*Η εντός ” ” φράση “ή έχουν υπηρετήσει” προστέθηκε ως άνω με την ΥΑ Υ7β/Γ.Π.οικ.20530/22.2-1.3.2002 (ΦΕΚ Β΄262).

Για τις περιπτώσεις 1 και 2 απαιτείται:

α) Πτυχίο Α` και Β` κύκλου ΤΕΕ ή Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

β) Βεβαίωση χρόνου υπηρεσίας η οποία πρέπει να είναι ισόχρονη με την απαιτούμενη πρακτική άσκηση (3, 6 και 12 μήνες).

3) Όσοι υπηρετούν “ή έχουν υπηρετήσει” κατά τη δημοσίευση του παρόντος σε Ιδιωτικές Κλινικές ή έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη πρακτική άσκηση μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ (STAGE) σε δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα ή έχουν ήδη πραγματοποιήσει την απαιτούμενη πρακτική άσκηση σε δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα.

* Η εντός ” ” φράση “ή έχουν υπηρετήσει” προστέθηκε ως άνω με την ΥΑ Υ7β/Γ.Π.οικ.20530/22.2-1.3.2002 (ΦΕΚ Β΄262).

<<4. Απαλλάσσονται της πρακτικής άσκησης:

α) Οσοι υπηρετούν σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου ή σε Προνοιακά Ιδρύματα, σε θέσεις ΔΕ πρακτικών νοσοκόμων

β) Οσοι υπηρετούν σε Προνοιακά Ιδρύματα, Δημόσια ή Ιδιωτικά σε θέσεις ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών.

Για τις περιπτώσεις α και β απαιτείται:

1. Πτυχίο Α΄ ή Β` κύκλου ΤΕΕ ή Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας Βοηθών Νοσηλευτών.

2. Βεβαίωση χρόνου υπηρεσίας η οποία πρέπει να είναι ισόχρονη με την απαιτούμενη πρακτική άσκηση (12, 6, 3 μήνες).>>

* Η εντός << >> παρ. 4 προστέθηκε ως άνω με την ΥΑ Υ7β/Γ.Π.οικ.20530/ 22.2-1.3.2002 (ΦΕΚ Β΄262).

Άρθρο 5
Από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αριθμ. Γ6α/Γ.Π.οικ. 2786 –
Τροποποίηση της Υ7β/οικ.4756/2001 υπουργικής απόφασης “Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος Βοηθών Νοσηλευτών” (ΦΕΚ Β 1082).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Η αριθμ. Υ7β/οικ.4756/2001 υπουργική απόφαση «Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος Βοηθών Νοσηλευτών» (ΦΕΚ Β ́ 1082), όπως αυτή συμπληρώθηκε με την αριθμ. Υ7β/Γ.Π.οικ.20530/2002 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β ́ 262) και τροποποιήθηκε με την αριθμ. Υ7β/Γ.Π.69740/13/17.10.2014 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β ́ 2962) και την αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 63490/18.10.2017 απόφαση του Αν. Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β ́ 2939), τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 η φράση «Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων» αντικαθίσταται από τη φράση «Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών».

2. Στην παρ. 7 του άρθρου 1 η φράση «καθώς και πιστοποιητικό αμοιβαιότητας από το Υπουργείο Εξωτερικών» απαλείφεται.

3. Στην παρ. 2 του άρθρου 1 μετά την περίπτωση ε) προστίθενται περιπτώσεις στ) και ζ) ως ακολούθως:
«στ) Δίπλωμα Ι.Ε.Κ ειδικότητας “Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας” του ν. 4186/2013 που έχει αποκτηθεί μετά από επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή

ζ) Δίπλωμα Ι.Ε.Κ ειδικότητας “Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής” του ν. 4186/2013 για όσους κατέχουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης έως το Δεκέμβριο 2021 και έχουν επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π».

4. Στο άρθρο 3 η φράση «πρακτική άσκηση» αντικαθίσταται από τη φράση «Πρακτική Άσκηση / Μαθητεία».

5. Στο τέλος του άρθρου 3 προστίθενται δεύτερη και τρίτη παράγραφος ως ακολούθως:

«Για τους κατόχους Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτή», που έχει αποκτηθεί μετά από επιτυχή φοίτηση στο «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας» των ΕΠΑ.Λ του ν. 4186/2013 και επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, δεν απαιτείται πρακτική άσκηση.
Για τους κατόχους Πτυχίου ΕΠΑ.Λ (ή παλαιοτέρων τύπων σχολείων ΤΕΕ) ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτή» που έχουν επιτυχώς αποφοιτήσει από το «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας» των ΕΠΑ.Λ του ν. 4186/2013, κατέχουν τη σχετική «Βεβαίωση Παρακολούθησης» και δεν έχουν συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, δεν απαιτείται πρακτική άσκηση».

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η αριθμ. Υ7β/οικ.4756/2001 υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 63490 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2939/29.08.2017
Τροποποίηση της αριθμ. Υ7β/οικ.4756/2001 υπουργικής απόφασης «Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος Βοηθών Νοσηλευτών» (ΦΕΚ Β 1082).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Η αριθμ. Υ7β/οικ.4756/2001 υπουργική απόφαση «Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος Βοηθών Νοσηλευτών» (ΦΕΚ Β ́1082), όπως αυτή συμπληρώθηκε με την αριθμ. Υ7β/Γ.Π.οικ.20530/2002 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’262) και τροποποιήθηκε με την αριθμ. Υ7β/Γ.Π.69740/13/17-10-2014 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’2962), τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Στο εδ. α’ του άρθρου 1 μετά τη φράση «και στους πτυχιούχους TEE Α’ και Β’ κύκλου της ειδικότητας “Βοηθού Νοσηλευτή”» και πριν τις λέξεις «ως κατωτέρω» προστίθενται τα εξής: «και στους πτυχιούχους ΕΠΑ.Σ και ΕΠΑ.Λ “Βοηθών Νοσηλευτών” και στους πτυχιούχους των ΕΠΑ.Σ του Ο.Α.Ε.Δ της ειδικότητας “Βοηθών Γενικής Νοσηλείας”».

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 1 προστίθενται περιπτώσεις γ) και δ) ως ακολούθως :
«γ) Πτυχίο ΕΠΑ.Σ ή ΕΠΑ.Λ “Βοηθών Νοσηλευτών” και έξι (6) μήνες πρακτική άσκηση ή»
δ) Πτυχίο ΕΠΑ.Σ του Ο.Α.Ε.Δ της ειδικότητας “Βοηθών Γενικής Νοσηλείας” και έξι (6) μήνες πρακτική άσκηση ή»
Η περίπτωση γ) αναριθμείται σε ε).

3. Μετά το άρθρο 2 προστίθεται άρθρο 3 ως ακολούθως:
«Για τους κατόχους Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π όλων των επιμέρους ειδικοτήτων «Βοηθού Νοσηλευτικής», που έχει αποκτηθεί μετά από επιτυχή φοίτηση στα Ι.Ε.Κ του ν. 4186/2013 και επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, δεν απαιτείται πρακτική άσκηση πέραν της εξάμηνης υποχρεωτικής που έχει ήδη πραγματοποιηθεί κατά την φοίτηση στα Ι.Ε.Κ» Τα άρθρα 3 και 4 αναριθμούνται σε 4 και 5 αντίστοιχα.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η αριθμ. Υ7β/οικ.4756/2001 υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Αυγούστου 2017
Ο Αναπληρωτής Υπουργός

Σχετικά:

Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 2Α του Νόμου 1579/1985, από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καθιερώνεται ο επαγγελματικός τίτλος του νοσηλευτή και νοσηλεύτριας στους πτυχιούχους ή διπλωματούχους των: α) Τμημάτων νοσηλευτικής ΑΕΙ β) Νοσηλευτικών τμημάτων ΤΕΙ γ) Τέως ανώτερων σχολών αδελφών νοσοκόμων επισκεπτριών αδελφών νοσοκόμων, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κ.Α.Τ.Ε.Ε. δ) Ισότιμων σχολών αλλοδαπής των αντίστοιχων σχολών α, β, γ.

Περαιτέρω, με την ψήφιση του Νόμου 3252/2004 συστήθηκε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ένωση Νοσηλευτών – Νοσηλευτριών Ελλάδος», που λειτουργεί υπό την μορφή επαγγελματικού συλλόγου, προβλεπομένης της υποχρεωτικής εγγραφής στα μητρώα του όλων όσων φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο του Νοσηλευτή. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 του Νόμου 3252/2004, τακτικά μέλη της Ε.Ν.Ε. είναι υποχρεωτικά όλοι οι νοσηλευτές που είναι απόφοιτοι: α) Τμημάτων Νοσηλευτικών A.E.I., β) Νοσηλευτικών Τμημάτων T.E.I., γ) Πρώην Ανώτερων Σχολών Αδελφών Νοσοκόμων, Επισκεπτριών Αδελφών Νοσοκόμων, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δ) Πρώην Νοσηλευτικών Σχολών ΚΑΤΕΕ, ε) Νοσηλευτικών Σχολών ή Τμημάτων της αλλοδαπής, των οποίων τα διπλώματα έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα με τα πτυχία των νοσηλευτικών σχολών της ημεδαπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες, στ) Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής, ζ) Πρώην Σχολής Αξιωματικών Αδελφών Νοσοκόμων.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί, ότι σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 2 του ιδίου ως άνω Νόμου, όποιος ασκεί τη νοσηλευτική χωρίς να έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος διώκεται ποινικά σύμφωνα με το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα.

Περαιτέρω, όπως προκύπτει από το υπ’αριθμ. πρωτ. 109077α/Β1/14-12-2006 έγγραφο της Διεύθυνσης Μελετών Στατιστικής & Οργάνωσης Α.Ε. του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και από το υπ’αριθμ. πρωτ. Φ2/132338/Β3/07-12-2006 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η Σχολή Νοσηλευτριών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού δεν ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας, δεν περιλαμβάνεται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και δεν υπάγεται στο σύστημα εισαγωγής μέσω των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο.

Επιπλέον, όπως προκύπτει από το υπ’αριθμ. πρωτ. Υ7β/Γ.Π.128245/06-12-2005 έγγραφο της Διεύθυνσης Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η Ανωτέρα Σχολή Νοσηλευτριών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα του ως άνω Υπουργείου.

Ενόψει των ανωτέρω καθίσταται σαφές, ότι οι πτυχιούχοι της Ανωτέρας Σχολής Νοσηλευτριών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού δεν δύνανται να υπαχθούν σε καμία των περιπτώσεων α, β, γ και δ του άρθρου 5§2Α του Νόμου 1579/1985. Ως εκ τούτου, δεν δύνανται να φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο του Νοσηλευτή ή της Νοσηλεύτριας, δεν δύνανται να εγγραφούν ως μέλη της Ε.Ν.Ε., ενώ δεν δύνανται να αποκτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Νοσηλεύτριας. Υπογραμμίζεται, δε, ότι η εξ αυτών πραγματική άσκηση του νοσηλευτικού επαγγέλματος συνιστά το ποινικό αδίκημα της αντιποίησης επαγγέλματος.

Οι ανωτέρω θέσεις έχουν επικυρωθεί από τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και δη την υπ’αριθμ. 4813/1995 και την πλέον πρόσφατη 1102/2008 απόφαση.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες διατάξεις του άρθρου 50 του Νόμου 4305/2014, «Οι απόφοιτοι της Ανωτέρας Σχολής Νοσηλευτριών Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (τετραετούς φοίτησης), οι οποίοι αποφοίτησαν από το 1993 μέχρι και το 2013 αποκτούν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος της Νοσηλεύτριας».

Οι ως άνω ρυθμίσεις, ανεξαρτήτως της διαφαινόμενης αντίθεσής τους με συνταγματικές διατάξεις και την προαναφερθείσα πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, ουδόλως επηρεάζουν την διατήρηση σε ισχύ και την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 3252/2004, που ομιλούν, όπως προειπώθηκε, περί της υποχρεωτικής εγγραφής στα μητρώα της ΕΝΕ όσων φέρουν τον επαγγελματικό τίτλο του νοσηλευτή/τριας και επιθυμούν να ασκούν νομίμως το νοσηλευτικό επάγγελμα στη χώρα μας.

Κατά συνέπεια, η υποχρέωση εγγραφής στα μητρώα της ΕΝΕ παραμένει ισχυρή ως απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκυρη έκδοση άδειας / βεβαίωσης άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος.

Στο σημείο αυτό υπογραμμίζεται, ότι η εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων δεν αίρεται μέσω εγκυκλίων, οι οποίες προφανώς διαθέτουν κατώτερη τυπική ισχύ εν σχέσει με το Νόμο.

Συμπερασματικά, οι απόφοιτοι της Ανωτέρας Σχολής Ερυθρού Σταυρού, προκειμένου να λάβουν εγκύρως άδεια άσκησης νοσηλευτικού επαγγέλματος, θα πρέπει προηγουμένως να επιτύχουν την εγγραφή τους στα μητρώα της ΕΝΕ – ΝΠΔΔ.

(Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων)