Ο νέος τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ

Αριθμ. 25908/469 – ΦΕΚ B 1604 – 07.06.2016
Καθορισμός των τεχνικών παραμέτρων υπολογισμού των εφάπαξ παροχών.

Αριθμ. οικ. 23123/785 – ΦΕΚ B 1604 – 07.06.2016
Καθορισμός των τεχνικών παραμέτρων σχετικά με τις παροχές του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης