ΟΑΕΔ. Έναρξη προγραμμάτων κατάρτισης εργαζόμενων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ (1-49)

ΟΑΕΔ. Έναρξη προγραμμάτων κατάρτισης εργαζόμενων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ (1-49)

Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση

 

Έναρξη υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης εργαζόμενων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ (1-49)

Την  Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021, ξεκινά η υλοποίηση του Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ (Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση) έτους 2019, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 4801/103/14.09.2021 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα ολοκληρωθεί στις 20 Δεκεμβρίου 2021.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης από τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης εφαρμόζονται τα μέτρα αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 που ορίζονται στην υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/2021 ΚΥΑ και ακολουθούνται οι οδηγίες των από 8.9.2021 εισηγήσεων της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτές επικαιροποιούνται και εξειδικεύονται με τις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ και κοινοποιούνται με εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΣχετικάΗ ΚΥΑ για την λειτουργία της εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Την υποχρεωτική χρήση μάσκας στους εσωτερικούς χώρους και στους εξωτερικούς χώρους των εκπαιδευτικών δομών.

 
 

Την προσκόμιση βεβαιώσεων/πιστοποιητικών. Οι καταρτιζόμενοι καθώς και οι εκπαιδευτές οφείλουν να προσκομίζουν Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό, ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας (Β’ 1298), όπως εκάστοτε ισχύει ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας.

Εάν οι καταρτιζόμενοι και οι εκπαιδευτές δεν διαθέτουν τα ως άνω πιστοποιητικά/βεβαιώσεις, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο (rapid test ή PCR) με δική τους δαπάνη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 55254/2021, ΦΕΚ 4187/Β/10-9-2021. Υπεύθυνος για τον έλεγχο προσκόμισης της βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου ορίζεται ο Διευθυντής της εκπαιδευτικής δομής. Σε περίπτωση μη προσκόμισης της παραπάνω βεβαίωσης οι καταρτιζόμενοι καθώς και οι εκπαιδευτές δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στην εκπαιδευτική δομή.

Εάν το αποτέλεσμα του εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ.