ΟΑΕΔ. Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2022

Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2022

 

 

Αριθμ. απόφ. 2262/52/2022 – ΦΕΚ τεύχος Β 2280/10-05-2022

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

αποφασίζει:

 

Την έγκριση του προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2020 ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΑΕΚ 1-49 ΕΤΟΥΣ 2022

Στόχος του Προγράμματος Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2022, είναι η συστηματική και συνεχής αναβάθμιση των επαγγελματικών και οριζόντιων δεξιοτήτων των εργαζομένων ή η απόκτηση νέων, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αφενός των επιχειρήσεων από τις οποίες προέρχονται και αφετέρου της αγοράς εργασίας γενικότερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού δικαιούχοι φορείς υλοποίησης είναι ως εξής:

Α) Οι Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Φορείς οι οποίοι ορίζονται από το καταστατικό τους ως Φορείς Εκπροσώπησης Εργοδοτών, των οποίων τα μέλη διατηρούν επαγγελματική δραστηριότητα.

Β) Οι Επιστημονικοί Σύλλογοι.

Γ) Τα Επιμελητήρια στα οποία ανήκουν οι επιχειρήσεις-μέλη που απασχολούν από 1-49 άτομα.

Δ) Τα Εργατικά Κέντρα κατόπιν παραχώρησης του δικαιώματος από ΦΕΕ.

Ε) Οι Ομοσπονδίες Εργοδοτικών Φορέων.

Οι παραπάνω δικαιούχοι φορείς, θα πρέπει να έχουν συσταθεί τουλάχιστον δύο (2) χρόνια (σύμφωνα με την έγκριση του καταστατικού τους) πριν την έκδοση της παρούσας απόφασης για να μπορέσουν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα.

Οι αρχαιρεσίες τους για όλους του παραπάνω δικαιούχους φορείς θα πρέπει:

α) Να έχουν διεξαχθεί με την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου. Το πρακτικό αρχαιρεσιών που αναρτάται στο πληροφοριακό σύστημα του ΛΑΕΚ, έχει απαραίτητα το όνομα, τη σφραγίδα και τον αριθμό απόφασης διορισμού του Δικαστικού Αντιπροσώπου, ή

β) να έχουν διεξαχθεί με τη παρουσία δικηγόρου, εφόσον πρόκειται για σωματεία που έχουν την έδρα τους εντός της Περιφέρειας Δικηγορικού Συλλόγου, με τη σχετική απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου που επισυνάπτεται στις αρχαιρεσίες αυτές (όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία).

Για τους φορείς που δεν υπάγονται στον ν. 1712/1987, αλλά στις περί σωματείων διατάξεις του αστικού κώδικα και έχουν διεξάγει τις τελευταίες αρχαιρεσίες χωρίς την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου ή δικηγόρου, ζητούνται ένορκες βεβαιώσεις όλων των μελών της εφορευτικής επιτροπής, που βεβαιώνουν τον αριθμό των ψηφισάντων μελών του φορέα καθώς και ότι η ψηφοφορία διεξήχθη σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου. Σημειώνεται ότι σε αυτή την περίπτωση επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο που πιστοποιεί ότι δεν υπάγονται στον ν. 1712/1987.

– Οι επιστημονικοί σύλλογοι, εκτός από το πρακτικό των αρχαιρεσιών θα πρέπει να αναρτούν στο πληροφοριακό σύστημα του ΛΑΕΚ και την απόφαση της περιφέρειας (όπου ανήκουν) που επικυρώνει τις αρχαιρεσίες τους ή απόφαση επικύρωσης από δημόσια αρχή. Ειδικά οι Δικηγορικοί Σύλλογοι πρέπει να αναρτούν στο πληροφοριακό σύστημα του ΛΑΕΚ και το αντίγραφο του ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευθεί οι αρχαιρεσίες τους.

– Τα επιμελητήρια, εκτός από το πρακτικό των αρχαιρεσιών, θα πρέπει να αναρτούν στο πληροφοριακό σύστημα του ΛΑΕΚ και την απόφαση του πρωτοδικείου (όπου ανήκουν), που θα επικυρώνει τις αρχαιρεσίες τους.

Οι πρωτοβάθμιοι και δευτεροβάθμιοι ΦΕΕ καθώς και τα Εργατικά Κέντρα, αναρτούν στο ΠΣ ΛΑΕΚ το πρακτικό αρχαιρεσιών τους επικυρωμένο από το πρωτοδικείο ή αποδεικτικό εγγραφής στο Γενικό Μητρώο συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων (ΓΕΜΗΣΟΕ)/οργανώσεων εργοδοτών (ΓΕΜΗΟΕ) ή Υπεύθυνη Δήλωση του προέδρου των δικαιούχων φορέων (μέσω gov.gr) για την εγκυρότητα των αρχαιρεσιών. Δύναται η Δ.ΥΠ.Α – εφόσον κριθεί απαραίτητο – να ζητήσει το πρωτότυπο πιστοποιητικό από το πρωτοδικείο περί μη προσβολής του κύρους των αρχαιρεσιών. Τυχόν προσβολή του κύρους των αρχαιρεσιών δεν αναστέλλει τη λειτουργία της συνδικαλιστικής οργάνωσης, εκτός αν αυτό ορίζεται ρητά σε δικαστική απόφαση (προσωρινή διαταγή, απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, τελεσίδικη δικαστική απόφαση).

Τα Δ.Σ. που προκύπτουν από τις αρχαιρεσίες των παραπάνω δικαιούχων Φορέων θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι σε ισχύ, τόσο κατά τον χρόνο υποβολής και αξιολόγησης των προγραμμάτων κατάρτισης, όσο και κατά τον χρόνο αποπληρωμής των προγραμμάτων αυτών.

Οι Δικαιούχοι Φορείς που υποβάλλουν τα προγράμματα κατάρτισης φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων, των καταρτιζόμενων, την επάρκεια των Παρόχων Κατάρτισης και των δομών που υλοποιούνται τα προγράμματα.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 έως 49 άτομα προσωπικό, οι οποίες υπόκεινται στην υποχρέωση καταβολής στον ΕΦΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς ΛΑΕΚ (0,06%) και δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,06 για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Οι επιχειρήσεις που καταρτίζουν το προσωπικό τους θα πρέπει να είναι:

– Μέλη των δικαιούχων ΦΕΕ (εγγεγραμμένα στο Μητρώο Μελών) είτε

– Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο ή τομέα παραγωγής αλλά δεν ανήκουν σε ΦΕΕ (Μη Μέλη).

Για τον λόγο αυτό οι ΦΕΕ διατηρούν σε Φυσικό Αρχείο Υπεύθυνες Δηλώσεις (μέσω gov.gr) ότι «οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είτε είναι μέλη τους είτε δεν είναι μέλη τους, (με σχετική αναφορά σε κάθε επιχείρηση) αλλά δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο ή τομέα παραγωγής».

Κάθε επιχείρηση δικαιούται να συμμετέχει σε προγράμματα κατάρτισης με περισσότερους του ενός δικαιούχους φορείς με την προϋπόθεση να ανήκουν στον ίδιο κλάδο παραγωγής.

Το πληροφοριακό σύστημα της Δ.ΥΠ.Α. (ΠΣ ΛΑΕΚ) αντλεί δεδομένα από το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και το αντίστοιχο του ΕΦΚΑ προκειμένου να ελέγχεται αυτόματα η επιλεξιμότητα των εργαζομένων και των επιχειρήσεων.

Οι έλεγχοι αυτοί (μέσω ΕΡΓΑΝΗ και ΕΦΚΑ) διενεργούνται σε πραγματικό χρόνο κατά την υποβολή των προτάσεων των προγραμμάτων κατάρτισης των δικαιούχων φορέων, κατά την αξιολόγηση και κατά την επιτρεπτή, από την παρούσα εγκύκλιο, αντικατάσταση.

Ειδικότερα τη στιγμή (real time) που δηλώνεται σε τμήμα Α, ο ΑΦΜ Εργαζομένου με τον αντίστοιχο ΑΦΜ Επιχείρησης στην οποία εργάζεται, το σύστημα ελέγχει κατά πόσο εκείνη τη στιγμή είναι εργαζόμενος της επιχείρησης. Στην περίπτωση που δεν είναι εργαζόμενος δεν γίνεται αποδεκτός. Εάν είναι εργαζόμενος, τότε με βάση τον ΑΦΜ της επιχείρησης -εκείνη τη χρονική στιγμή- ελέγχεται το σύνολο των εργαζομένων πλήρους και μερικής απασχόλησης της επιχείρησης σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ. Εάν το σύνολο των εργαζομένων είναι 50 και άνω – δεν θα γίνεται αποδεκτός ο καταρτιζόμενος, ενώ αν είναι έως 49 θα γίνεται αποδεκτός ο καταρτιζόμενος.

 

 
 

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:

Α. Οι Εργαζόμενοι των Επιχειρήσεων της προηγούμενης παραγράφου που απασχολούν από 1-49 άτομα προσωπικό.

Οι έλεγχοι της κατηγορίας αυτής που αφορούν στους καταρτιζόμενους, γίνονται αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο μέσω ΕΡΓΑΝΗ, όπως περιγράφονται παραπάνω.

Β. Οι Εργαζόμενοι που το αντικείμενο απασχόλησης τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερή εργασία. Οι εργαζόμενοι της κατηγορίας αυτής υποχρεωτικά θα πρέπει:

α) όταν δηλώνονται σε πρόγραμμα να μην εμφανίζονται απασχολούμενοι σε επιχείρηση (γιατί σε μία τέτοια περίπτωση πρέπει να δηλώνονται σε τμήμα τύπου Α)

β) να διαθέτουν τουλάχιστον 50 ημερομίσθια. Η περίοδος ελέγχου της απασχόλησης αφορά το έτος 2021. Η Δ.ΥΠ.Α. και το πληροφοριακό σύστημα θα αντλεί δεδομένα από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και το αντίστοιχο του ΕΦΚΑ, προκειμένου να διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους τόσο για τις Επιχειρήσεις όσο και για τους Εργαζόμενους.

Οι έλεγχοι αυτοί θα διενεργούνται σε πραγματικό χρόνο κατά την υποβολή των προτάσεων των προγραμμάτων των δικαιούχων φορέων κατά την αξιολόγηση, και κατά την επιτρεπτή από την εγκύκλιο αντικατάσταση.

Ειδικότερα όταν δηλώνεται ΑΦΜ και ΑΜΚΑ καταρτιζομένου, προκειμένου να συμμετέχει σε τμήμα τύπου Β, θα γίνεται έλεγχος αυτόματα από το Π.Σ. ΛΑΕΚ εάν αναγνωρίζεται ως εργαζόμενος σε επιχείρηση. Εάν ναι-θα αποκλείεται. Αν όχι- θα γίνεται διασταύρωση μέσω ΕΦΚΑ του συνόλου των ημερομισθίων που πρέπει να διαθέτει (τουλάχιστον 50 το προηγούμενο έτος της εγκυκλίου).

Οι καταρτιζόμενοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα δηλώνουν υπεύθυνα ότι συναινούν στη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τις ανάγκες του προγράμματος και θα διατηρηθούν έως και τον προβλεπόμενο χρόνο επιτρεπτού ελέγχου, δηλαδή έως και την 31/12/2027.

Σε όλες τις περιπτώσεις οι ωφελούμενοι συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης όπου το αντικείμενό τους είναι συναφές με την ειδικότητα/κλάδο τους ή σε οριζόντιες δεξιότητες.

Αντίστοιχα, οι Δικαιούχοι Φορείς, υλοποιούν προγράμματα κατάρτισης σε θεματικές ενότητες με περιεχόμενο συναφές με τον κλάδο δραστηριότητας που υπάγονται, ή υλοποιούν προγράμματα κατάρτισης σε οριζόντιες θεματικές ενότητες οι οποίες συνάδουν με τους στόχους των ίδιων των επιχειρήσεων.

Για όλους τους Καταρτιζόμενους από επιχειρήσεις ο Φορέας Εκπροσώπησης Εργοδοτών διατηρεί στο Φυσικό αρχείο Υπεύθυνη δήλωση για το σύνολο των επιχειρήσεων (επωνυμία και ΑΦΜ) που συμμετέχουν στο πρόγραμμα με την ένδειξη: Μέλος ή Μη Μέλος

 

Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2022