ΟΑΕΔ. Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 2015

Αριθμ. απόφ.: ΔΣ ΟΑΕΔ 3540/59/9.12.2014 – ΦΕΚ B 3476 – 23.12.2014
Υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,24%) έτους 2015.