ΟΑΕΔ. Προγράμματα κατάρτισης στο ΚΕΚ Θεσσαλονίκης

Αριθμ. απόφ. 2464/54/27-9-2016 – ΦΕΚ B 3371 – 19.10.2016

Υλοποίηση τριών (3) προγραμμάτων κατάρτισης, διάρκειας δέκα έξι (16) ωρών το κάθε ένα, για εξήντα (60) μέλη του Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων του νομού Θεσσαλονίκης, με τίτλο: «Φορολογικά – Φοροτεχνικά θέματα Ελευθέρων Επαγγελματιών»

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ
αποφασίζει:

Την υλοποίηση τριών (3) προγραμμάτων κατάρτισης, διάρκειας δέκα έξι (16) ωρών το κάθε ένα, για εξήντα (60) μέλη του Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων του νομού Θεσσαλονίκης, με τίτλο: «Φορολογικά – Φοροτεχνικά θέματα Ελευθέρων Επαγγελματιών».

Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα γίνει στις δομές του ΚΕΚ Θεσσαλονίκης.

Οι καταρτιζόμενοι ΔΕΝ θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα και είναι υποχρεωτική η συμμετοχή τους.

Η επιλογή των καταρτιζομένων θα γίνει από τον Σύνδεσμο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων, σύμφωνα με τις διαπιστωμένες ανάγκες επανακατάρτισης.

Το συνολικό κόστος κάλυψης εκπαιδευτικών δαπανών, θα ανέλθει στο ποσό των 3.072 ευρώ θα βαρύνει τον ΚΑΕ 2659 του έτους 2016, εκ των οποίων το πόσο των 800 € αποτελούν κόστος ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού και αναλύεται ως εξής:

60 καταρτιζόμενοι x 16 ώρες x 3,20 ευρώ Μέσο Ωριαίο Κόστος ανά άτομο και περιλαμβάνει εκτός του κόστους του ωρομισθίου προσωπικού, δαπάνες υλοποίησης εκπαίδευσης (εκπαιδευτικό υλικό και μέσα, δαπάνες διατροφής π.χ. τοστ, καφές κ.λπ.).

Η επιλογή των εισηγητών θα γίνει με δημόσια ανοικτή προκήρυξη σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 191300 ΦΕΚ 576/Β/16-7-1996

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η Διοικήτρια
Μ. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ