ΕΟΠΥΥ. Αποζημίωση αναπνευστικών συσκευών που ενοικιάζονται από ασφαλισμένους

ΕΟΠΥΥ. Αποζημίωση αναπνευστικών συσκευών που ενοικιάζονται από ασφαλισμένους

Ένταξη στο Μητρώο Αποζημιούμενων Προϊόντων αναπνευστικών συσκευών που αποζημιώνονται με ενοίκιο
Αριθμ. ΔΒ3Η/οικ. 32281 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3489/18.09.2019
Ένταξη στο Μητρώο Αποζημιούμενων Προϊόντων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) αναπνευστικών συσκευών που αποζημιώνονται με ενοίκιο.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
(ΑΠΟΦΑΣΗ 971/577/11-07-2019)
αποφασίζει:

Την ένταξη στο Μητρώο Αποζημιούμενων Προϊόντων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. των αναπνευστικών συσκευών του παρακάτω Πίνακα 1, που αποζημιώνονται με ενοίκιο, όπως αυτό ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύει κάθε φορά

ΕΟΠΥΥ. Αποζημίωση αναπνευστικών συσκευών που ενοικιάζονται από ασφαλισμένους

ΕΟΠΥΥ. Αποζημίωση αναπνευστικών συσκευών που ενοικιάζονται από ασφαλισμένους